Dz.U. 2013 nr 0 poz. 256

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 256 Postanowienie Prezydenta rzeczyPosPolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 283 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stwier dzenia wygaśnięcia mandatu senatora Antoniego Motyczki, stanowi się, co następuje:

§1. Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim, w okręgu wybor czym nr 73 obejmującym obszary powiatów: mikołowski, rybnicki oraz miasto na prawach powiatu: Rybnik, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach – do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczy pospolitej Polskiej.

§2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 21 kwietnia 2013 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 256

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. (poz. 256) KALENDARZ WYBORCZY dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 kwietnia 2013 r. w województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 73 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach Data wykonania czynności wyborczych*) Treść czynności wyborczych 1 2 do dnia 28 lutego 2013 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 73 do dnia 2 marca 2013 r. – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: – przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, – przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborcze go lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców do dnia 4 marca 2013 r. – powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej do dnia 12 marca 2013 r. do godz. 2400 – zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania do dnia 17 marca 2013 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów do dnia 22 marca 2013 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjne go i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do dnia 29 marca 2013 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocni ków komitetów wyborczych do dnia 31 marca 2013 r. – powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych; – zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepeł nosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakła dek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a; – sporządzenie spisów wyborców przez gminy od dnia 31 marca 2013 r. do dnia 7 kwietnia 2013 r. – składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywają cych zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego za mieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Wię ziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę od dnia 6 kwietnia 2013 r. do dnia 19 kwietnia 2013 r. do godz. 2400 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komite ty wyborcze Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 256

1 2 do dnia 7 kwietnia 2013 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania; – zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepeł nosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a do dnia 11 kwietnia 2013 r. – podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora; – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do dnia 16 kwietnia 2013 r. – składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej w dniu 21 kwietnia 2013 r. godz. 700 –2100 – głosowanie *) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzę dów gmin.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-02-22
Data wydania: 2013-02-19
Data wejścia w życie: 2013-02-22
Data obowiązywania: 2013-02-22
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 256