Dz.U. 2013 nr 0 poz. 315

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 315 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Środowiska: M. Korolec

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 47 Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 5, poz. 112), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 315

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. (poz. 315) STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

§1. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, zwany dalej „Parkiem”, będący państwową osobą praw ną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Ochrony Przyrody i Kulturowych Zasobów Parku;

2) Dział Udostępniania Parku do Zwiedzania i Edukacji;

3) Zespół do Spraw Finansów i Rachunkowości;

4) Pracownia Naukowo-Badawcza;

5) Posterunek Straży Parku;

6) Samodzielne Stanowisko do spraw Administracyjnych i Transportu;

7) Samodzielne Stanowisko do spraw Dokumentacji Przyrodniczej;

8) Samodzielne Stanowisko do spraw Inwestycji i Remontów;

9) Samodzielne Stanowisko do spraw Obronnych;

10) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej; 1

1) Samodzielne Stanowisko do spraw Pracowniczych; 1

2) Samodzielne Stanowisko do spraw Udostępniania Parku do Badań Naukowych; 1

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Zagospodarowania Przestrzennego; 1

4) obwody ochronne: a) Chełmowa Góra, b) Dąbrowa, c) Dębno, d) Jastrzębi Dół, e) Klonów, f) Podgórze, g) Święta Katarzyna, h) Święty Krzyż.

§3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.

§4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księ gowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków dzia łalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-03-07
Data wydania: 2013-02-18
Data wejścia w życie: 2013-03-11
Data obowiązywania: 2013-03-11
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 315