Dz.U. 2013 nr 0 poz. 331

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 331 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych  w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych  aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz czenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdaw czych  w  zakresie  obrotu  papierami  wartościowymi  emitowanymi  przez  Skarb  Państwa  (Dz.  U.  Nr  204,  poz.  1578),  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011  r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez  Skarb Państwa (Dz. U. Nr 293, poz. 1725). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporzą dzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdaw czych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 293, poz. 1725), które  stanowią: „§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych  za miesiąc styczeń 2012 r. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”. Minister Finansów: wz. J. Cichoń Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 331

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 1 lutego 2013 r. (poz. 331) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi  emitowanymi przez Skarb Państwa Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29  lipca 2005  r. o obrocie  instrumentami  finansowymi  (Dz. U. z 2010  r.  Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §  1.  Rozporządzenie  określa  obowiązki  sprawozdawcze w  zakresie  obrotu  papierami wartościowymi  emitowanymi  przez Skarb Państwa: 1)  domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  działalność maklerską w  formie  oddziału  i  zagranicznych  osób  prawnych,  o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzących na te rytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  działalność  maklerską  w  formie  oddziału,  banków  powierniczych,  podmiotów,  o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 2)  Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej „Krajowym Depozytem”, i spółki, której Krajowy  Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lip ca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 3)  Narodowego Banku Polskiego. § 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1, jeżeli prowadzą rachunki papierów wartościowych, na których są zapisane  papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, są obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw  instytucji finansowych informacji dotyczących stanu własności i obrotu tymi papierami, obrazujących dynamikę oraz struk turę zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych pa pierów. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują zakres określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia i są prze kazywane w formie sprawozdań miesięcznych. 3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowa dzonym przez Krajowy Depozyt, sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu, który dokonuje  sumowania i weryfikacji tych informacji z danymi wynikającymi ze stanów i obrotów na kontach depozytowych. 4.3) Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowa dzonym przez Narodowy Bank Polski, podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, upoważniają Narodowy Bank Polski do  sporządzania, na podstawie danych wynikających z tego systemu, sprawozdań, które są przesyłane ministrowi właściwemu  do spraw instytucji finansowych jako sprawozdania zbiorcze obejmujące zsumowane dane o stanie i obrotach na kontach  depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, dotyczące wszystkich podmiotów uczestni czących w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski. § 3. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, są przekazywane Krajowemu Depozytowi w formie elektronicznej,  w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informa cji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 1)   Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Preze sa  Rady Ministrów  z  dnia  18  listopada  2011  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  działania Ministra  Finansów  (Dz. U. Nr  248,  poz. 1481). 2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234,  poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 836 i 1385. 3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U.  Nr 293, poz. 1725), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 331

2. Struktura i format zapisu elektronicznego danych przekazywanych w ramach sprawozdań, o których mowa w ust. 1,  są udostępniane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów oraz stronie internetowej  Krajowego Depozytu, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem, o którym mowa w ust. 1. 3. Podmioty, o których mowa w § 1, są obowiązane wyjaśnić niezwłocznie wszystkie stwierdzone przez Krajowy De pozyt rozbieżności pomiędzy przekazanymi informacjami a stanami własności i obrotami na kontach depozytowych, pro wadzonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku niewyjaśnienia rozbieżności w terminie, o którym mowa w ust. 4, Krajo wy Depozyt przekazuje zsumowane informacje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, wraz z zawiado mieniem o zaistniałych rozbieżnościach. 4.4) Zweryfikowane i zsumowane sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje, po ich  uzupełnieniu o informacje z zakresu skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, w formie  elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie  do czternastego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. 4a.5) W zakresie skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych Krajowy Depozyt sporzą dza sprawozdania na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów rejestrowanych na poszczególnych kontach de pozytowych  oraz  zapisanych  na  rachunkach  zbiorczych,  prowadzonych  przez  Krajowy  Depozyt.  Informacje  zawarte  w sprawozdaniach obejmują zakres określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 4, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra  właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem. 6. (uchylony).6) § 4. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 4, Narodowy Bank Polski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw  instytucji finansowych w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgod nie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra  właściwego do spraw instytucji finansowych z Narodowym Bankiem Polskim. § 5. 1.7) Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi  Polskiemu, w formie sprawozdania, zbiorcze, dzienne informacje dotyczące stanu własności i obrotu obligacjami skarbo wymi, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za każdy dzień roboczy, na podsta wie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i na rachun kach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra  właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem. §  6. W przypadku  przekazania  przez Krajowy Depozyt wykonywania  czynności  z  zakresu  zadań,  o  których mowa  w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, spółce, o której mowa w § 1  pkt 2, przepisy rozporządzenia mają odpowiednio zastosowanie do tej spółki.  § 7. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4,  sporządzanych za miesiąc grudzień 2009 r.  § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia8).9) 4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 5)   Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 6)   Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 7)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 8)   Rozporządzenie zostało ogłoszone dnia 2 grudnia 2009 r. 9)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie obowiązków  sprawozdawczych w  zakresie  obrotu  papierami wartościowymi  emitowanymi  przez  Skarb  Państwa  (Dz. U. Nr  67,  poz.  477  oraz  z 2009 r. Nr 84, poz. 705), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 27 ustawy z dnia  4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165,  poz. 1316). Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 331

Z ał ąc zn ik i d o  ro zp or zą dz en ia  M in is tr a  F in an só w   z  dn ia  2 0  li st op ad a  20 09  r . Z ał ąc zn ik  n r  1  S Z C Z E G Ó Ł O W Y  Z A K R E S  I N F O R M A C JI  D O T Y C Z Ą C Y C H  S T A N U  W Ł A S N O Ś C I  I  O B R O T U  O B L IG A C JA M I  S K A R B O W Y M I 1. 1. 10 ) O bl ig ac je  s ka rb ow e  na  r ac hu nk ac h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  w g  st an u  w ła sn oś ci  n a  ko ni ec  m ie si ąc a  … … … w  s zt uk ac h 1)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 2)   W  r oz um ie ni u  ar t.  5  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r  o  d zi ał al no śc i  ub ez pi ec ze ni ow ej  ( D z  U . z  2 01 0  r.  N r  11 , p oz  6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz  8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz . 7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5   i  15 29  o ra z  z  20 13  r . p oz . 5 3) . 3)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z  U  z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz . 8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6  N r  18 7,  p oz  1 11 1  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz  5 96  i  13 85 ). 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z  U  N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r  N r  83 , p oz  7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz  1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r.  N r  11 2,  p oz  7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz  9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz  1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 5)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –   pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,  bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. 6)   P rz ez  o bl ig ac je  s ka rb ow e  ro zu m ie  s ię  r ów ni eż  s ka rb ow e  pa pi er y  os zc zę dn oś ci ow e. U w ag a:  W yk az yw ać  n al eż y  pa pi er y  w ar to śc io w e  w ed łu g  st an u  w ła sn oś ci , w  ty m  ta kż e  pa pi er y,  k tó ry ch  w ła sn oś ć  zo st ał a  pr ze ni es io na  w  in ny  s po só b  ni ż  w  d ro dz e  sp rz ed aż y. 10 )   T yt uł  ta be li  w  b rz m ie ni u  us ta lo ny m  p rz ez  §  1  p kt  4  li t.  a  ro zp or zą dz en ia , o  k ór ym  m ow a  w  o dn oś ni ku  3

Z ał ąc zn

1

L icz ba ob lig ac ji s ka rbo wy ch

re zy de nc i

1) :

ni ere zy de nc i

1) :

W ys zc ze gó lni en ie

og ółe m

(3 +1 1)

og ółe m

(4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10 ) ba nk i

za kła dy

ub ez pie cz en iow e2)

fu nd us ze

em ery tal ne )

fu nd us ze

inw est yc yjn e4)

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we )

inn e po dm iot y

og ółe m

(1 2+ 13 +1 4 +1 5+ 16 )

ba nk i

ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz e nie m

ba nk ów

os ob y f izy cz ne

po dm iot y nie fin an so we )

in ne po dm iot y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

I. O bli ga cje sk arb ow e6) w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i n az wy sk ró co ne j: I1

PL 00 00 1x xx x

I2 …

In …

W ro z m ie ni u us ta w y z dn ia

7 lip 2 00 2 r - P ra w o de w iz ow ( U . z 2 12 r p oz

o um en iu a rt.

st aw

d ni a 2 m a a 20 03

o d zi ał ln oś ci u ez pi ec ze io w e (D z U . z 2 10

1 1,

oz 6 6 N 8 1,

z.

30

26 p oz 8 5 i r 1 , p z 8 , z 20 1

7 5, p oz 3 98 N 8 0, p 4 2 N

06 p z 6 22 , N r 1 2,

z. 6 5 N r 3 , z 7 7, N 2 5,

1 21 0 i N 2 32 ,

37 8 ra z z 20 12 r

5 6 i 38 ) 3)

W

m i u s y d n

s i r 1 99 7

rg i cj i

jo f y t ln y ( D z

z 2 01 0 N r 3 p z. 1 N 1 27 p z. 8 58 i N r 1 2

po z

22 8

2 01 1 r N r 7 5 p oz

98 , N r 6 p oz 6 2

1 7 p oz 1 01 6 N r 1 87

oz 1 11 1 i N r 3 , p o

37 8 r z z 0 2 r p z

96 i 13 ) ) W

oz um ie ni u st w y z d i 2

aj a 20 4 r o fu du sz ch

w es y y yc h (D z U N r 4 p o

54 6 z

0

p

p

po z

53 9 z 2 00 6 r N

57 p oz 1 19 z 2 00 7 r N r 1 2, p oz 7 69 , z 2 00 8 r N r 23 1 p o 1 46 z 2 00 9 r N 1 8

z

7 N 4 2, p o 3 4

68 p z

32 3 i N r 20 1

po z 1 54 0 z 2 0 N r p z 5 30

1 06 p oz 6 0 N r 1 6 p oz 8 5 i N r 1 82 p oz 1 22 8 z

01 1

r 1 06 p o 6 22

r 1 52 p oz

00 i N r 2 34 p z

38 9 i 1 91 o ra z z 20 12 r. p oz 5 96 i 13 5) . ) O so by p ra w ne i je dn os tk i o ga ni za cy ne n ie po si da ąc e os o ow oś ci p r w ne , k tó ry ch p od aw ą dz ia ła no śc je st p ro du kc ja d ó r i u sł ug n ie fin an s w y h, w ty

pr ze ds ię bi or st w a pr yw a ne i pu bl ic zn e za an g żo w an e gł ów ni e w

ro du kc ję w ro bó w i us łu g ni ef in an so

s łd zi el ni e i s p ki u n ne z a p ia da ją ce o s bo w oś p ra w ną , z a ng ow an g łó w ni w p r d kc ję w yr o i u ug n ie n ns

p dm i y i i d ją

b p j, g ż n g ie w p d cj ę y bó i sł g i f n h p ad

ęg r e

ją t

k y ły p s m b ęd ąc

ł o i g sp d t

o h

t t ji z d y

ąd c l

t t n i

6)

Pr ze z bl ig c sk ar b w e ro zu m e si r w ni eż k rb w e pa pi er y sz cz dn oś io w e

U w ag a W ka zy w ć na eż y pa ie ry w ar to śc io w e w ed łu g st an u w ła sn oś ci w ty m

0 T yt uł ta be li w b rz m ie ni u us ta lo ny m p rz ez

1 p kt 4 li t a ro zp o zą dz en ia , o k tó ry m m ow a w o dn

Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 331

1. 2. O bl ig ac je  s ka rb ow e  na by te  w  r am ac h  be zw ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o,  r oz li cz on e  w  m ie si ąc u  … … w  s zt uk ac h 1)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 2)   W  r oz um ie ni u  ar t  5  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r  o  d zi ał al no śc i  ub ez pi ec ze ni ow ej  ( D z.  U  z  2 01 0  r  N r  11 , p oz . 6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  80 , p oz . 4 32  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3  p oz  7 67 , N r  20 5  p oz  1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz  5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) 3)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z.  U . z  2 01 0  r  N r  34 , p oz  1 89 , N r  12 7,  p oz . 8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz . 1 11 1  i N r  23 2,  p oz  1 37 8  or az  z  2 01 2  r  p oz . 5 96  i  13 85 ). 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r  o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U  N r  14 6,  p oz  1 54 6,  z  2 00 5  r  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz  1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz  1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r.  N r  11 2,  p oz  7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz  3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i  r  20 1    1 54 0,  z  2 01 0  r  N r  81 , p oz  5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 5)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz a yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,   bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. 6)   P rz ez  o bl ig ac je  s ka rb ow e  ro zu m ie  s ię  r ów ni eż  s ka rb ow e  pa pi er y  os zc zę dn oś ci ow e. U w ag a:  W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym .

L icz ba ob lig ac ji s ka rb ow yc h

re zy de nc i

1) :

ni ere zy de nc i

1) :

W ys zc ze gó l nie nie

og ółe m

(3 +1 1)

og ółe m

(4 +5 +6 +7 +8 + 9+ 10 )

ba nk i

za kła dy

ub ez pie cz e nio we

2)

fu nd us ze

em ery tal ne

3)

fu nd us ze

inw es tyc yjn e4)

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we

5)

in ne

po dm iot y

og ółe m

(1 2+ 13

+1 4+ 15

+1 6)

ba nk i

ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz e nie m

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we 5)

in ne po dm iot y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

I. O bli ga cje sk arb ow e6) w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i n az wy sk ró co ne j: I.1

PL 00 00 1x xx xx

I2 …

In …

a z d

li p

2

a

zo (D U

p z

2

W

i iu

a y z d 2 m aj 2 00 3 o d a al

b ie e (D

z

10 .

,

o .

oz .

. , z 20 1 r

5 p

8, N r 8 0 p oz 4 32 , r 6 p oz 6 22 N r 12 p oz 6 54 N r 3

o

67 , r p oz

i N r 2 2 p z 1 78

ra z z 20 r p oz

96 i 38 5

3

W r o um i ni u st aw y z dn i 2 s ie rp ni 1 99 7 r

r an a ji i f un kc n w an iu f n us zy e m er yt ln yc h (D U z 2 0 0 r r 34 p oz

89

1 27

8 8 i N r 8

po z 1 22 8 z 2 01 1 r N r 7 5 p oz 3 8 N

0 p oz 6 22 N r 1 7 p oz 1 01 6 N r 87 p oz 1 11 1 i N r 2 3

37 8 r z z 20 2 r oz

96

13 85 ) 4)

W r o um ie ni u us ta w y d ni a 27 m aj a 00 4 r o fu n us za h in w es yc yj yc ( D z U N r 14 6, p o 1 54 6 z 2 0

po z 1 53 9 z 2 00 6 r N r 15 , p oz 1 1 9

2 00 7 r N r 11 2 p z 7 69 z 2 08 r N r 23 1 p z 1 5 6 z 2 00 r N r 18

oz

7

r 2 p o 3 4

N r 68

oz 1 32 i N r 20 1

po z. 1 54 , z 2 0 0 r. N r 8 , p oz . 5 30 , r 1 06 , p oz . 6 7 , N r 26 , p oz . 8 53 i r 1 82 , p z. 1 22 8 z 2 01 1 r N r 1 06 , p o . 6 22 , N r 1 52 , p oz . 9 00 i N r 2 34 , p oz 1 38 9 i 39 1 or a

z 20 2 p oz . 96 i 13 8

O so by

ra w ne i je dn os tk i o rg an iz ac yj ne n ie po si a aj ąc e os ob ow oś ci p ra w ne j, kt ór yc h po ds aw ą dz ia ła no śc je st p ro du kc ja

ób r i u sł ug n ie fin an so w yc h, w ty

pr ze ds ię bi or st w a pr y at n i pu bl ic zn e za an ga ow an g łó w ni e w p r du kc ję w y bó i us łu g ni fin an s

sp ł zi el ni e i s pó i na ne z p os ad ją ce

so bo w ść

ra w ną , z aa ng ow an e gł ów ni e w p ro d kc ję w yr ów i słu g ni fin an so

p i y n ep a ą

b w

j, e gł ie w p d cj ę y bó i s g i an y h, p w d

s gi

k

i ł ą e k,

j by b ł p z ię bi i ęd c

n ś ą g po d t

h

ty ji z d y h i ąd yc h n s i n i k h

6)

Pr ez o bl ga cj

ar b w ro zu m ie si r ni eż k a b w p ap ie ry o sz cz dn ci w

U w ag a:

W y az yw ć na le ży o p ra cj e a sk a b w yc h pa pi er ac h w ar oś ci ow yc h b

Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 331

1. 3. O bl ig ac je  s ka rb ow e  zb yt e  w  r am ac h  be zw ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o,  r oz li cz on e  w  m ie si ąc u  … … … w  s zt uk ac h 1)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 2)   W  r oz um ie ni u  ar t  5  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r  o  d zi ał al no śc i  ub ez pi ec ze ni ow ej  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  11  p oz . 6 6,  N r  81  p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz  8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz  7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 3)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz  8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz  6 22 , N r  17 1,  p oz  1 0 6,  N r  18 7,  p oz  1 11 1  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz  5 96  i  13 85 ). 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r.  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz . 1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r.  N r  11 2,  p oz . 7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 5)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną  z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,   bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h 6)   P rz ez  o bl ig ac je  s ka rb ow e  ro zu m ie  s ię  r ów ni eż  s ka rb ow e  pa pi er y  os zc zę dn oś ci ow e. U w ag a:  W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym .

O bl ig cj e sk ar b w z by e w r m ch b zw ru nk w ch tr an sa kc i r yn ku w ór n go ro zl cz ne w

ie si u

L icz ba ob lig ac ji s ka rb ow yc h

re zy de nc i

1) :

ni ere zy de nc i

1) :

W ys zc ze gó l nie nie

og ółe m

(3 +1 1)

og ółe m

(4 +5 +6 +7 +8 +9 +1 0)

ba nk i

za kła dy

ub ez pie cz e nio we

2)

fu nd us ze

em ery tal ne 3) fu nd us ze

inw es tyc yjn e4)

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we

5)

in ne

po dm iot y

og ółe m

(1 2+ 13

+1 4+ 15

+1 6)

ba nk i

ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz e nie m

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we

5)

in ne po dm iot y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

I. O bli ga cje sk arb ow e6) w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i n az wy sk ró co ne j: I.1

PL 00 00 1x xx xx

I.2 …

In …

1) W ro z m ie ni u us aw y z ni 2 li c

02 r

P aw d w zo w e (D z U z 2 12 r p oz

) 2)

W ro zu m ie iu a rt 5

s aw y z dn ia 2 m a a 2 03 r o d zi ał a no śc i u be zp ie cz en ow e (D z U z 2 0 N 1 1 p oz 6 6 N r 8

oz

30 N r 26

oz 8 3 i N r 1 27 p oz 8 58

z 0 1 r. N r 5 p oz 3 8 N r 8 0 p oz 4 3 N r 1 06 p oz

2 N r 12

oz 6 54 N r 33 p oz 7 6 N 2 0 , p o 1 21 0 i N r 2 32 p oz 1 37 8 or az z 2 0 2 p o 5 96 i 1 85 ) 3)

W r oz um ie ni u us ta w z d ni a 28 s ie rp n 1 99 7 r o or ga n za cj i i f un kc on ow an iu f un du sz y em er y a ny h (D z U z 2 01 0 r N 3 p oz

89 N r 12 7 p oz 8 58

N r 18 2

p z.

22 8, z 2 01 1 r. N r 5 p oz . 3 8, N r 1 0 , p oz . 6 2 N r 71 p oz . 01 6, N r 87 , p oz 1 11 1 i N 2 2, p o . 1 37 8

) W r oz um ie ni u st aw z d ni a 2 m a a 20 04 r . o f un du sz ac h in w es yc y ch ( D z. U N

46 , oz 1 54 , z 2 00 5 r N r 83

oz 7 19 , r 18 , p oz 1 5 7 i 38

N r 8 , po

39 , 2 0 6 r N r , p 1 11 9 z

00 7 N r 12 , p oz . 7 6 z 2 00 8 r 2 1, p oz 1 54 z

00 r . N r 18 p oz . 9 7, N r 42 p o . 3 4 i N r 68 p oz . 32 3 N r 01

oz . 40 z 2 10

N r , p oz . 30

06 p z 6 0, N 1 26 p z 8 3 i N r 1 2 p z 1 28 , z 2 11 r N 1 06

z.

22 , r 1 5 , . 00 i N 2 34 , z.

38 9

z 20 12

p oz

9 i 13 85 ). 5

O by p

j s ki

rg i yj

i si ją

b w ś i p r j, ór h p s ą d i l c j

d

u ł

fi s w

p ed ię bi o

y i p bl i n

aż o

w i

p r uk cj ę b w

sł g fi a y

pó łd zi el ni i sp ół ki u zn an e z p si ad a

bo w ść p r w ną z a ga ow ne

w ni w p ro uk c w y ob ów i us łu g ni ef i a s w

od m i y ni ep o ia da ją ce o ob ow oś ci

ra w ne j z an g żo w an e łó w ie w p du cj

y ob ów i us ł g ni ef in an so w yc h p ro w ad zą ce k s gi

ac h nk ow e i d ia ła ce ta k

ja kb y by y pr ze ds ię bi o st w am i bę d ce w ł sn oś c ą go sp od ar st w d m ow yc h in st yt uc ji rz ąd ow yc h i s am o zą do w yc h lu b in s

6)

Pr ze z ob lig ac e sk rb ow e ro zu m ie s ę ró w ni eż sk a bo w e p pi er y os zc zę dn oś c

U ga : yk az yw ać n le ży o pe ac e na sk a bo w yc h pa pi er a h w ar to śc io w yc h bę dą ce sk ut k em tr an s kc ji za w ar ty ch

a ry nk u w tó rn y

Dziennik Ustaw  – 7 –   Poz. 331

1. 4. O bl ig ac je  s ka rb ow e  na by te  w  r am ac h  w ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o  ty pu  r ep o1 ) ,  ro zl ic zo ne  w  m ie si ąc u  … … … w  s zt uk ac h 1)   N al eż y  uw zg lę dn ić  o dr ęb ne  o tw ar ci e  i  za m kn ię ci e  tr an sa kc ji  t yp u  re po  T ra ns ak cj ą  re po  j es t  tr an sa kc ja , w  r am ac h  kt ór ej  j ed na  z e  st ro n,  z w an a  da le j  „S pr ze da ją cy m ”,  z ob ow ią zu je  s ię  w ob ec   dr ug ie j s tr on y,  z w an ej  d al ej  „ K up uj ąc ym ”,  d o  pr ze ni es ie ni a  w ła sn oś ci  z by w an yc h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  w  z am ia n  za  z ap ła tę  p rz ez  K up uj ąc eg o  kw ot y  na by ci a,  a  K up uj ąc y  zo bo w ią zu je  s ię   w ob ec  S pr ze da ją ce go , w  z am ia n  za  z ap ła tę  k w ot y  od ku pu , d o  pr ze ni es ie ni a  w ła sn oś ci  r ów no w aż ny ch  p ap ie ró w  w ar to śc io w yc h,  a  j eż el i n ie  d os zł o  do  p rz en ie si en ia  n a  K up uj ąc eg o  w ła sn oś ci   zb yw an yc h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  –  do  z w ol ni en ia  S pr ze da ją ce go  z  z ob ow ią za ni a  do  p rz en ie si en ia  ic h  w ła sn oś ci . 2)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 3)   W  r oz um ie ni u  ar t.  5  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r . o  d zi ał al no śc i  ub ez pi ec ze ni ow ej  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  11 , p oz . 6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz . 7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r.  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz . 8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz  6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz  1 11 1  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz  5 96  i  13 85 ). 5)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r  N r  83  p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz . 1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r  N r  11 2,  p oz . 7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz  1 54 6  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz  9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz  1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r  N r  10 6,  p oz  6 22  N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r  p oz . 7 0) . 6)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,  bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. 7)   P rz ez  o bl ig ac je  s ka rb ow e  ro zu m ie  s ię  r ów ni eż  s ka rb ow e  pa pi er y  os zc zę dn oś ci ow e.   U w a g a:  W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym .

O bl ig ac e sk ar bo w e na by e w

m ch

ar un ko w ch t an sa kc ji r nk u w tó rn eg o t pu re po 1 o zl ic z ne w

es i cu

L icz ba ob lig ac ji s ka rb ow yc h

re zy de nc i

2) :

ni ere zy de nc i

2) :

W ys zc ze gó l nie nie

og ółe m

(3 +1 1)

og ółe m

(4 +5 +6 +7 +8 +9 +1 0)

ba nk i

za kła dy

ub ez pie cz e nio we

3)

fu nd us ze

em ery tal ne 4) fu nd us ze

inw es tyc yjn e5)

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we

6)

in ne

po dm iot y

og ółe m

(1 2+ 13

+1 4+ 15

+1 6)

ba nk i

ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz e nie m

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we

6)

in ne po dm iot y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

I. O bli ga cje sk arb ow e7) w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i n az wy sk ró co ne j: I.1 PL 00 00 1x

I.2 …

In …

) N al eż y uw zg ęd ni ć dr bn e w ar ci e i za kn ię ci e tr ns kc ji ty u re po T ra ns cj ą ep o je s t r n ak c a w r am ac h kt ór e j ed n z e st ro n z w an a da le

Sp r ed aj cy m ”

zo bo w i zu je s i w ob ec d ru gi ej s tr ny z w an ej d al ej

K up uj ąc y ”, d o pr ze ni es ie ni w ła sn oś ci z by w an ch p ap ie ró w w ar t śc io w yc h w z am i n za z pł at ę pr ez K up uj ąc go

kw ot y na by ci a, a K up uj ąc y zo bo w ią zu e si w ob ec S pr ze da ją ce go w z am ia n a za pł at ę kw ot y od ku pu d o pr ze ni es ie ni a w a no śc i ów no w aż ny ch p ap er ów w ar to ci ow yc h

a je że li ni e do sz ło d o pr ze ni es ie ni a na K up u ce go w ła sn oś ci z by w an yc h pa pi er ów w ar to śc io w yc h – do z w

w ła sn o ci

) W ro z m ie iu u st aw

d ni a 2 li pc a 20 02

Pr aw o de w i ow e (D z. U . 2 01 2 p o . 8 6)

W ro zu m ie ni a rt 5 u ta w y z d ia 2 m j 2 00 3 o d ia ł ln oś i u b zp i cz en io w ej (D z

z 2 0 0 r N r 1 , p oz 6 6, N r 8 1 p o 5 3 N r 6 p oz . 8 i N r p o .

z 20 r. N r 7 5,

oz . 98 , N r 8 0,

oz 4 3 , r 1 06 , p z 6 22 , N r 1 2, p z 6 5

1 33 , p oz 7 6 , r 2 0 , p o 1 21 0 N 2 2, p o . 1 3 8 az

2 01 r p z

96 i 13 8 . 4)

oz um en iu u st a y d a 28 s ie rp n a 99 7 r o rg a za cj i

u k j ow a iu f nd us e m er ta ln h (D

0

8

p

22 , 2

7 p o 3 98 , N 1 , 6 22 , 1 71 , p

01 6 N r 87 , p 1 11 i N 2 2, p 1 37 8

2 0 2 r p z

8 ) 5

W

z m i iu

st a y d ni a 27 m aj 2 00 r

f d s ac in w e t cy j ( U . N

p

54 , z 2 00

. N r 83 , p z. 7 19

p z. 1 53 7 i 5 8 N 1 8

p z

39 z

0 6 r N r 7 p z 1 11 9 z

00 7 N r 11 2 p oz 7 69 z

00 8 r N r 31

z

54

00 r N r 18 p z 9 7 N r 42 , p

4 i N r 68 p 1 32

N r 01

po z

54 0 z 2 10 r N r p o 5 30

06 p z 6 0 N r 1 6 p z 8 3 i N r 1 82 p z 1 28 z 2 11 r N r 06 p oz

2

r 1 5 p z 9 00 i N r 34 p oz

89

z 20 12

p oz 5 96

13 85 ) 6)

O so by p ra w ne

ed no s ki o rg an iz a yj ne n ie po si ad ją ce o so bo w o ci p aw ne j kt ór y h po ds aw ą dz ia ła ln oś ci

pr ze ds ię bi or st w a pr yw a ne i pu bl ic zn e za an ga żo w an e g ów ni e w p ro du kc j w yr ob ów i us łu g ni ef in an so w yc h,

sp ół dz ie ln ie i sp ół ki u zn an e za p os ia d ją ce o so bo w oś ć pr aw ną z aa ng aż ow an e gł ów ni e w p ro du kc ję w yr ob ów i us łu g ni ef in a so w yc h,

po dm io ty n ie po si ad aj ce o so bo w oś ci p ra w ne j, aa ng aż w an e gł ów ni w p od uk cj ę w yr o ów i us łu g ni ef na ns ow yc h p

ja k y by ły p rz ed si ęb i tw am i b dą ce w ła s o ci ą go po da rs tw d om o

i

l

7)

Pr z

g j

e ię

n

b p p e y z d w

U

W ć n le

p

b y h i

i h b k k

i a

k

r

Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 331

1. 5. O bl ig ac je  s ka rb ow e  zb yt e  w  r am ac h  w ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o  ty pu  r ep o1 ) ,  ro zl ic zo ne  w  m ie si ąc u  … … … w  s zt uk ac h 1)   N al eż y  uw zg lę dn ić  o dr ęb ne  o tw ar ci e  i  za m kn ię ci e  tr an sa kc ji  t yp u  re po . T ra ns ak cj ą  re po  j es t  tr an sa kc ja , w  r am ac h  kt ór ej  j ed na  z e  st ro n,  z w an a  da le j  „S pr ze da ją cy m ”,  z ob ow ią zu je  s ię  w ob ec   dr ug ie j s tr on y,  z w an ej  d al ej  „ K up uj ąc ym ”,  d o  pr ze ni es ie ni a  w ła sn oś ci  z by w an yc h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  w  z am ia n  za  z ap ła tę  p rz ez  K up uj ąc eg o  kw ot y  na by ci a,  a  K up uj ąc y  zo bo w ią zu je  s ię   w ob ec  S pr ze da ją ce go , w  z am ia n  za  z ap ła tę  k w ot y  od ku pu , d o  pr ze ni es ie ni a  w ła sn oś ci  r ów no w aż ny ch  p ap ie ró w  w ar to śc io w yc h,  a  j eż el i n ie  d os zł o  do  p rz en ie si en ia  n a  K up uj ąc eg o  w ła sn oś ci   zb yw an yc h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  –  do  z w ol ni en ia  S pr ze da ją ce go  z  z ob ow ią za ni a  do  p rz en ie si en ia  ic h  w ła sn oś ci . 2)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r  –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 3)   W  r oz um ie ni u  ar t  5  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r . o  d zi ał al no śc i  ub ez pi ec ze ni ow ej  ( D z.  U  z  2 01 0  r  N r  11 , p oz  6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  12 7,  p oz  8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  80 , p oz  4 32 , N r  10 6,  p oz  6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz  7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r.  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z  U . z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz  8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz  6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz . 1 11 1  i N r  23 2,  p oz  1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96  i  13 85 ) 5)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r.  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz  1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz  1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r  N r  11 2,  p oz  7 69 , z  2 00 8  r  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00  r  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i N r  20 1,  p oz  1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  8 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 6)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,  bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h 7)   P rz ez  o bl ig ac je  s ka rb ow e  ro zu m ie  s ię  r ów ni eż  s ka rb ow e  pa pi er y  os zc zę dn oś ci ow e   U w ag a:  W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym

1)

L icz ba ob lig ac ji s ka rb ow yc h

re zy de nc i

2) :

ni ere zy de nc i

2) :

W ys zc ze gó l nie nie

og ółe m

(3 +1 1)

og ółe m

(4 +5 +6 +7 +8 + 9+ 10 )

ba nk i

za kła dy

ub ez pie cz e nio we

3)

fu nd us ze

em ery tal ne 4) fu nd us ze

inw es tyc yjn e5)

os ob y fiz yc zn e

po dm io ty nie fin an so we

6)

in ne

po dm iot y

og ółe m

(1 2+ 13

+1 4+ 15

+1 6)

ba nk i

in sty tuc je fin an so we

z w yłą cz e nie m

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we

6)

in ne po dm iot y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

I. O bli ga cje sk arb ow e7) w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i n az wy sk ró co ne j: I.1

PL 00 00 1x xx xx

I.2 …

In …

N al eż y uw zg lę dn ić o dr ę ne o tw ar ci e i za m ni ęc ie t an sa kc ji ty u re po T ra sa kc ją r ep o je st t r ns ak cj a, w r am ac h kt ó ej j ed n z e st ro n, z na d al ej „ Sp r aj ąc ym , zo bo w ią uj e si ę w ob d ru gi ej s tro ny , z w an ej d al ej „ K up uj ąc ym d o pr ze ni es ie ni a w ła sn oś ci z by w an yc h p pi e ów w ar to ci ow yc h w z am ia n za z ap ła tę p rz z K up uj ąc eg o kw ot y na by ci a a K up ąc y z bo w ią zu je s ię w ob ec S rz da ją ce go , w z am i n za z ap ła tę k w ot o dk up u, d o pr ze ni es en ia w ł s oś ci ró w no w aż n ch p ap ie ów w ar oś io w yc h

a je że li ni e do sz ło d p ze ni e ni n a K up uj eg o w ł s śc i zb yw an yc h pa pi er ów

ar oś ci o yc h – d z

h ci

2)

W

i u y

n a 27 li p

0 2 r

d e iz e D . U

2 0

p 8 2 . 3)

W ro zu m ie n u rt 5 u t w y z dn ia 2 2 m j 2 0 r o d zi ał ln śc i u b zp i c ni w j D U z

0 0 r N r 1 p z 6 6, N r 8 1 p oz 5 0

r 26 p z 8 5 i r 7 p z 8 58

z 01 r N r 7 5 p oz 3 98 N 8 0 p oz 4 32 N r 1 06 p oz

22 N r 2 p 6 4 N r 3 p z 7 6 N r 2 05 p oz

21 0 N r 2 3

oz

37 8 ra z z 0 2 p oz 5 96 i 3 ) 4)

W r oz um ie ni u us aw y z dn ia 2 8 si er pn i 1 99 7 r o rg an iz ac i i f un kc jo no w an iu f un du sz y em er al ny c ( D U z 2 01 r N r 34 p oz 1 89 N 1 27 p z 8 8 i N 1 8

po 1 28 z 2 0 1 r N r p oz 3 9 N

06 p oz . 6 22 N r p z 1 01 6 N r 8 p oz

r 2 p oz

3 8

5)

W r oz um ie ni u us aw y z dn ia

7 m aj 2 00 4 r o fu nd us za ch in w es ty cy jn ch ( D z U N r 6 p o 1 54 6 z 2 00 5 r r 8 p z

19 N r 18 3 p o

53 i 53 8 i N r 18 4

po z 1 53 9 z

00 r . N r 15 7 p oz . 1 19 , z 2 07 r N r 12 , p z. 7 69 , 2 00 8 r. N r 23 , p z. 1 46 z 2 09 r N r 18 , p oz . 7, N r 42 , p oz 3 41 i N r 16 8, p oz 1 32 3 i N r 20 1,

po z.

54 0, z 2 0 0 N r 8 p oz

30 , N r 1 06 , p o . 6 , N r 1 2 , p o 8 5 i N 1 8 , p o 1 2 8, z

01 1 r r 1 06 , p z 6 2, N 1 52 , p oz . 9 00 i N r 2 34 , p oz 1 89

z 20 12 r p oz . 5 96 i 13 85 )

O so b p ra w n i je dn o tk i rg ni za c jn e ni ep os ia da ąc e os ob o oś i p ra w ne j, kt ór yc h po ds t ą dz ia al no ci j

pr z d ię bi or st w a p w tn i pu b i e z ng ż w an e g w i

p r d cj ę w y ów i us ł g ie fn an o y h,

pó łd i l ie i p ł i n e p o i ą

bo ć p a

g ż w g ł ni

p o j

y b i u ł g i f s ,

p m i t

ie p d j

o ś p ej

g g ł w i

p r du kc j

r bó w i g fi o p ą k

i d c

k

ja kb b ył y z ds i bi or st w am i b d e w ł no śc i g sp da rs tw d w y h in st yt uc i r ąd ow yc h i s am or zą d w yc lu b in st

7)

Pr ze z b ga c e sk a bo w e ro um ie si ró w n eż sk a bo w e pa ie ry o sz cz no śc

U w a

W yk az yw ać n a eż y op er cj e na sk ar bo w yc h pa pi er ac h w ar to śc io w yc h bę dą ce sk ut ki em tr an sa kc ji za w ar ty ch n a ry nk u w tó rn ym

Dziennik Ustaw  – 9 –   Poz. 331

1. 6. O bl ig ac je  s ka rb ow e  na by te  w  r am ac h  w ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o  ty pu  b uy /s el l b ac k1 ) ,  ro zl ic zo ne  w  m ie si ąc u  … … … w  s zt uk ac h 1)   T ra ns ak cj a  bu y/ se ll  b ac k  je st  to  tr an sa kc ja , n a  kt ór ą  sk ła da ją  s ię  d w ie  n ie za le żn e  um ow y:  k up na  o ra z  sp rz ed aż y  ob li ga cj i –  p o  ce ni e  us ta lo ne j z  g ór y  w  d ni u  za ku pu  o bl ig ac ji 2)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 3)   W  r oz um ie ni u  ar t  5  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r  o  d zi ał al no śc i  ub ez pi ec ze ni ow ej  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  11  p oz . 6 6,  N r  81  p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz  7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz  1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  s er pn ia  1 99 7  r  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z  U  z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz  8 58  i  N r  18 2,  p oz   22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz . 1 11 1  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96  i  13 85 ). 5)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r.  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz . 1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r.  N r  11 2,  p oz . 7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz  8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 6)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –   pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,   bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. 7)   P rz ez  o bl ig ac je  s ka rb ow e  ro zu m ie  s ię  r ów ni eż  s ka rb ow e  pa pi er y  os zc zę dn oś ci ow e.   U w ag a:  W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym .

O ig j sk rb w e n e r m ch w ru n w y h tra ns ak c i r nk u w rn eg o t pu b y/ se ll b ck 1) o zl cz ne w

es i cu

L icz ba ob lig ac ji s ka rb ow yc h

re zy de nc i

2) :

ni ere zy de nc i

2) :

W ys zc ze gó l nie nie

og ółe m

(3 +1 1)

og ółe m

(4 +5 +6 +7 +8 + 9+ 10 )

ba nk i

za kła dy

ub ez pie cz e nio we

3)

fu nd us ze

em ery tal ne 4) fu nd us ze

inw es tyc yjn e5)

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we

6)

in ne

po dm io -ty

og ółe m

(1 2+ 13

+1 4+ 15

+1 6)

ba nk i

ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz e nie m

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we 6)

in ne po dm iot y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

I. O bli ga cje sk arb ow e7) w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i n az wy sk ró co ne j: I.1

PL 00 00 1x xx xx

I.2 …

In …

1) Tr kc a bu y/ se ll ba ck j st to tr an sa kc ja n a t rą sk d ją si d w i n ie za l żn u m ow y k pn a or az p rz ed ży o b i ji p o c ie u st lo n j z g r w d ni u za ku u ob lig ac

2)

W ro z m ie ni u us ta w y z ni 2 li c

00 2 r P aw d w zo w ( z U z 2 2 r po z

) 3)

W ro zu m ie iu a rt 5

s aw y z ni a 2 m a 2 00 3 r o dz ia ła no śc i u be zp ie cz en ow e (D z U z 2 0 N r 1 1 p oz 6 N r 8

oz

30 N r 1 26

oz 8 3 N r 27 p oz 8 5

z 20 1 r. N r 5 p oz 3 98

r 8 0 p oz . 4 3 N r 1 06 p oz 6 2 N r 1 12

oz 6 54 N

3

oz

6 N 2 0 , p o 1 21 0 i N r 2 32 p oz 1 37 8 or az z 2 01 2 p oz 5 96 i 1 85 )

W r oz um ie ni u us ta w z d ni a 28 s ie rp ni a 19 97 r . o o rg an iz ac ji i f un kc jo no w an iu f un du sz y em er y a ny ch ( D z. U z 2 01 0 r. r 3 , p oz

89 , N r 12 7, p oz . 58 i N r 1 2

p z.

22 8 z 2 11

N r p oz . 3 8, N r 1 0 , p 6 2 , N r 71 , oz . 01 6, N r 8 , p oz 1 1 1 i N r 2 2, p 1 3 8

W r oz um ie ni u us ta w y z dn ia 2 m a a 20 04 r o f un du sz ac h in w es yc yj yc h ( z. U . N

46 , p z

54 , z 2 00 5 r N r 3,

oz . 19 , N r 8 p oz 1 5 7 i 1 38

N r 8

po

53 9,

2 0 6

r , p o 1 11 9 z

00 7 N

12

oz . 7 6 z 2 0 8 r N 2 1,

oz 1 5 ,

00 r

r 1 p oz 9 7, N r 42 p . 3 4 i N r 16 p oz 1 32 3 N r 20

z. 1 54 , z 2 10 .

r p o . 30

1 06 , p z 6 0

1 2 p z 8 3 i N 1 2 p z 1 28 , z 2 01 1 r N 1 06 , oz . 22 , r 1 5 , oz

00 i N 2 3 , z.

89

z 20 2 p

9 i 13 8 ) 6)

O y p

j os tk i rg a i yj

ep os ją c

w c p a j k ó y h p ds ą i o c

d

b i u

s w

pr ze ds ię bi tw a ry w at ne i pu bl ic zn e z ng żo w ne

ł w ni e w p r du kc j w r bó w i us ug n i fn an s

sp łd zi el ni e i s pó łk i u zn ne z a p si d ją e os bo w oś ć ra w n z ng a ow an e ów ni e w p r du kc ę w y bó w i us łu g n ef i an so

po dm io ty n ie po ia da ąc e os ob ow oś ci

ra w ne j za an g żo w an e gł ów ni e w p r du kc ję w ro bó w i us łu g ni ef in an so w yc h p ro w ad zą ce k si ęg i r ac hu nk ow e i d ia ła ąc e ta k

ja kb y by y pr ze ds ię bi or st w am i bę d ce w ła sn oś c ą go sp od ar st w d om ow yc h in st yt uc ji rz ąd ow yc h i s am or zą do w yc h lu b in

7)

Pr ze z o lig ac je sk rb ow e ro zu m ie s ę ró w ni eż sk a bo w e p pi er y os zc zę dn oś c

U ag a

yk az yw ać n le ży o pe ac e na sk ar bo w yc h pa pi e ac h w ar to śc io w yc h bę dą ce sk ut k em tr an sa kc ji za w ar ty ch

a ry nk u w tó rn y

Dziennik Ustaw  – 10 –  Poz. 331

1. 7. O bl ig ac je  s ka rb ow e  zb yt e  w  r am ac h  w ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o  ty pu  b uy /s el l b ac k1 ) ,  ro zl ic zo ne  w  m ie si ąc u  … … … w  s zt uk ac h 1)   T ra ns ak cj a  bu y/ se ll  b ac k  je st  to  tr an sa kc ja , n a  kt ór ą  sk ła da ją  s ię  d w ie  n ie za le żn e  um ow y:  k up na  o ra z  sp rz ed aż y  ob li ga cj i –  p o  ce ni e  us ta lo ne j z  g ór y  w  d ni u  za ku pu  o bl ig ac ji . 2)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 3)   W  r oz um ie ni u  ar t  5  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r . o  d zi ał al no śc i  ub ez pi ec ze ni ow ej  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  11 , p oz . 6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz  8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po . 3 98 , N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6    6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz  7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz  1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz  5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r.  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz . 8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz . 1 11  i  N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96  i  13 85 ). 5)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r.  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz . 1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r  N r  11 2,  p oz . 7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz  1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r  N r  81  p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 6)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,   bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. 7)   P rz ez  o bl ig ac je  s ka rb ow e  ro zu m ie  s ię  r ów ni eż  s ka rb w e  pa pi er y  os zc zę dn oś ci ow e.   U w ag a:  W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym .

L icz ba ob lig ac ji s ka rb ow yc h

re zy de nc i

2) :

ni ere zy de nc i

2) :

W ys zc ze gó l nie nie

og ółe m

(3 +1 1)

og ółe m

(4 +5 +6 +7 +8 + 9+ 10 )

ba nk i

za kła dy

ub ez pie cz e nio we

3)

fu nd us ze

em ery tal ne 4) fu nd us ze

inw es tyc yjn e5)

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we

6)

in ne

po dm io -ty

og ółe m

(1 2+ 13

+1 4+ 15

+1 6)

ba nk i

ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz e nie m

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e

po dm iot y nie fin an so we

6)

in ne po dm iot y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

I. O bli ga cje sk arb ow e7) w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i n az wy sk ró co ne j: I.1

PL 00 00 1x xx xx

I.2 …

In …

1 T ns ak cj b y se ll ba ck je t o tra ns ak cj n a kt ór sk ła da j si d w ie n ie za le ż e um ow y k up na

ra z pr ze da ży o bl ig ac i

o ce ni e us t on ej z g ór y w d iu z ak up u bl i ac i 2

W ro zu m ie ni u us ta w y z dn a 7 lip ca

00 2

Pr aw o de w iz ow e D z U z 2 01 2 r po z 8 26 ) 3

W ro zu m ie n u a t 5 us ta w y z dn a 22 m aj a 20 03

o d zi ał al no śc u be zp ie cz en io w e (D z U z 2 01 0 r N r 1 p oz 6 6 N r 8 p oz 5 30 N r 26 p oz

53

N r 27 p oz 8 58

z 20 1 r N r 7 5, p oz 3 9 , N r 8 0, p oz . 4 32 , N r 1 06 , p oz . 22 , r 12 , p oz . 54 , N r 1 33 , p oz

67 , N 2 05 , p oz . 1 2 i N r 2 2, p oz 1 37 8 or az z 2 0 2 r. po . 5 96 i 13 85 ) 4

W r oz um ie ni u us aw z d ia 2 8 si er p ia 1 9 r . o o rg an iz ac ji i un kc jo no w an iu f un du sz y em er yt al ny ch ( D z. U z

10 r . r 3 , p oz

89 N r 1 7, p oz

58 i N r 82 , p z. 1 28 z 2 01 1 r N r 7 , p z 3 8 N 1 6, p o 6 2 , N r , p oz . 16 N r 1 p oz 1 11 i N r 2 2, p z. 1 3 8 or az

W r oz um ie ni u us aw z d ia 2 m aj a 20 r o

un du sz ac h in w es t cy jn yc h z.

N 1 p oz . 1 46 z

00 5 r r 3 p z.

9,

r 83 , p o 1 53 7 i 38 i N r 1 4,

p z

5 9 z

00 r . r 5 , p z

1 9 z 2

N

2 p oz . 69 , z 2 00 8 r N 2 3 , p z.

54 , z

00 9 . N r 1 , p 9 , 4 p oz . 3 i N r 1 8, p oz 1 32 3 i r 20 1,

o 1 0

2 10

N 8 , p z

3 , N r 1 p z 6 70

1 26 p z 8

N 1 82 p z 1 , 2 01 1 N r 06 p oz 6 2 , N r 1 52 , p o 9 00 i

p o

3 i 13 91

2 12

p

6 1 38 )

ob y p e

d tk i o g i a yj

ie p d ją

s i p ne j, yc h p d ą d i ł l j t p d

n i c

pr ze ds i bi rs w a ry w tn i pu bl ic ne z aa ng ow an e łó w ni e w p r du kc w r bó w i us łu g ni ef in n w yc h

sp ół dz ie ln ie i sp ół ki u zn ne z p os ia d j ce o so b w ść p aw ną z aa ng a w an e gł ów n e w p ro du kc w yr bó w i us łu g ni ef in an s w yc h

po dm io ty n ie po si ad a ąc e os ob ow oś ci p ra w ne j za an ga żo w an e gł ów ni w p ro du kc ję w yr ob ów i us łu g ni ef in an so w yc h p ro w ad z ce k si ę i r ac hu nk ow e i d zi ał aj ce ta k

ja kb y b ły p rz ed si ęb io rs tw am i bę dą ce w ła sn o ci ą go po da rs tw d om ow yc h in st y uc ji rz ąd ow yc h i s am or zą do w yc h ub in st yt uc

7

Pr ze z ob lig ac je sk ar bo w e ro zu m e si ę ró w ni eż sk ar bo w e pa pi er y os zc zę dn oś ci ow e

U w ag a W yk az yw ać n al eż y op er ac je n a sk ar bo w yc h pa pi er ac h w ar to śc io w yc h bę dą ce sk ut ki em tr a sa kc ji za w ar ty ch n a ry nk u w t ny m

Dziennik Ustaw  – 11 –  Poz. 331

1. 8. 11 ) O bl ig ac je  s ka rb ow e  na  r ac hu nk ac h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  w g  st an u  w ła sn oś i n a  ko ni ec  m ie si ąc a  . . , z  u w zg lę dn ie ni em  s ek to ra  f in an só w  p ub li cz ny ch w  s zt uk ac h 1)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 2)   D o  gr up y  I  za lic za  s ię :   –   uc ze ln ie  p ub li cz ne ,   –   sa m od zi el ne  p ub li cz ne  z ak ła dy  o pi ek i  zd ro w ot ne j  na dz or ow an e  pr ze z  m in is tr a,  c en tr al ny  o rg an  a dm in is tr ac ji  r zą do w ej ,  w oj ew od ę,  p ub li cz ną  u cz el ni ę  m ed yc zn ą  lu b  pu bl ic zn ą  uc ze ln ię   pr ow ad zą cą  d zi ał al no ść  d yd ak ty cz ną  i  ba da w cz ą  w  d zi ed zi ni e  na uk  m ed yc zn yc h  or az  C en tr um  M ed yc zn e  K sz ta łc en ia  P od yp lo m ow eg o,   –  in st yt uc je  g os po da rk i b ud że to w ej ,   –  ag en cj e  w yk on aw cz e,   –  pa ńs tw ow e  in st yt uc je  k ul tu ry  i  pa ńs tw ow e  in st yt uc je  f il m ow e,   –  P ol sk ą  A ka de m ię  N au k  i t w or zo ne  p rz ez  n ią  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne ,   –   pa ńs tw ow e  os ob y  pr aw ne  u tw or zo ne  n a  po ds ta w ie  o dr ęb ny ch  u st aw  w  c el u  w yk on yw an ia  z ad ań  p ub li cz ny ch ,  z  w ył ąc ze ni em  p rz ed si ęb io rs tw ,  in st yt ut ów  b ad aw cz yc h,  b an kó w  i  s pó łe k  pr aw a  ha nd lo w eg o. 3)   D o  gr up y  II  z al ic za  s ię :   –  je dn os tk i s am or zą du  te ry to ri al ne go  o ra z  ic h  zw ią zk i,   –  sa m od zi el ne  p ub li cz ne  z ak ła dy  o pi ek i z dr ow ot ne j n ad zo ro w an e  pr ze z  je dn os tk ę  sa m or zą du  te ry to ri al ne go , 11 )   W  b rz m ie ni u  us ta lo ny m  p rz ez  §  1  p kt  4  li t.  b  ro zp or zą dz en ia , o  k tó ry m  m ow a  w  o dn oś ni ku  3 .

m ie si ąc a .. .. , z u w zg l dn ie ni em se kt or a fin an só w p u ic ny ch

W ys zc ze gó lni en ie

Li cz ba ob lig ac ji s ka rb ow yc h

rez yd en ci1 ) :

ni ere zy de nc i

1) :

og ółe m

(3 +9 )

og ółe m

(4 +8 )

se kto r f ina ns ów pu bli cz ny ch (5 +6 +7 )

po zo sta łe po dm iot y

og ółe m (1 0+ 11 )

rzą dy

i a ge nd y rzą do we

po zo sta łe po dm iot y

gr up a I 2) gr up a I I3)

gr up a I II4 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

I. O bli ga cje sk arb ow e5) w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i n az wy sk ró co ne j:

I.1

PL 00 00 1x xx xx

I.2 …

In …

II n . ..

)

W r zu m ie ni u us ta w y d ni a 27 li pc 2 00 2 r P ra w o de w iz ow e D z U z 2 01 r p o

o gr py I z

uc ze ln i

m o zi el n p bl cz ne z kł dy o pi ek i zd r w tn ej n zo r w an e pr ze m in is ra , c en tra y rg n m in i ta cj i zą do ej , je w od ę, p u lic zn ą u el ni ę m ed yc zn ą lu b pu bl i ą u el ię p w d ą

ł l ć dy d y i da

d in i

k m d y h r z C um

y K ł ia P d lo e

i t t j g po d ki b ż

ag e j w yk na w c e

pa ńs tw w e

Po ls ką A k de m ię N au k i t w or zo ne p rz ez n ą je dn os tk

pa ńs tw ow e os ob y pr aw ne u tw or zo ne n a po ds ta w e od rę bn

ba nk ów i sp ół ek p ra w a ha nd lo w eg o.

) D o gr up y II

je no st k

sa m od zi e ne p ub lic zn e z k ad y op ie ki z dr o

s m rz ąd o e in s yt cj e l ry ,

Dziennik Ustaw  – 12 –  Poz. 331

  –  sa m or zą do w e  in st yt uc je  k ul tu ry ,   –   sa m or zą do w e  os ob y  pr aw ne  u tw or zo ne  n a  po ds ta w ie  o dr ęb ny ch  u st aw  w  c el u  w yk on yw an ia  z ad ań  p ub li cz ny ch , z  w ył ąc ze ni em  b an kó w  o ra z  sp ół ek  p ra w a  ha nd lo w eg o. 4)   D o  gr up y  II I  za li cz a  si ę:   –   Z ak ła d  U be zp ie cz eń  S po łe cz ny ch  i  za rz ąd za ne  p rz ez  n ie go  fu nd us ze  o ra z  K as ę  R ol ni cz eg o  U be zp ie cz en ia  S po łe cz ne go  i  fu nd us ze  z ar zą dz an e  pr ze z  P re ze sa  K as y  R ol ni cz eg o  U be zp ie cz en ia   S po łe cz ne go ,   –   N ar od ow y  F un du sz  Z dr ow ia . 5)   P rz ez  o bl ig ac je  s ka rb ow e  ro zu m ie  s ię  r ów ni eż  s ka rb ow e  pa pi er y  os zc zę dn oś ci ow e. U w ag a:  W yk az yw ać  n al eż y  pa pi er y  w ar to śc io w e  w ed łu g  st an u  w ła sn oś ci , w  ty m  ta kż e  pa pi er y,  k tó ry ch  w ła sn oś ć  zo st ał a  pr ze ni es io na  w  in ny  s po só b  ni ż  w  d ro dz e  sp rz ed aż y. Dziennik Ustaw  – 13 –  Poz. 331

Z ał ąc zn ik  n r  21 2)   S Z C Z E G Ó Ł O W Y  Z A K R E S  I N F O R M A C JI  D O T Y C Z Ą C Y C H  S T A N U  W Ł A S N O Ś C I  I  O B R O T U  B O N A M I  S K A R B O W Y M I  (w zó r)   2. 1. B on y  sk ar bo w e  na  r ac hu nk ac h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h,  r ac hu nk ac h  zb io rc zy ch  lu b  ko nt ac h  de po zy to w yc h  w g  st an u  w ła sn oś ci  n a  ko ni ec  m ie si ąc a  … … … sp or zą dz a  N B P w  m ln  z ł 1)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 2)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r . o  d zi ał al no śc i u be zp ie cz en io w ej  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  11 , p oz . 6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 , p oz . 3 98 ,  N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz . 7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 3)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r.  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz . 8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz . 1 11 1  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96  i  13 85 ). 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r.  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz . 1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r.  N r  11 2,  p oz . 7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 5)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,   bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. U w ag a:   W yk az yw ać  n al eż y  pa pi er y  w ar to śc io w e  w ed łu g  st an u  w ła sn oś ci , w  ty m  ta kż e  pa pi er y,  k tó ry ch  w ła sn oś ć  zo st ał a  pr ze ni es io na  w  in ny  s po só b  ni ż  w  d ro dz e  sp rz ed aż y. 12 )   W  b rz m ie ni u  us ta lo ny m  p rz ez  §  1  p kt  5  r oz po rz ąd ze ni a,  o  k tó ry m  m ow a  w  o dn oś ni ku  3 . 2. 1.

W art oś ć n om ina lna bo nó w sk arb ow yc h

rez yd en ci1 ) :

nie rez yd en ci1 ) :

po sia da cz e rac hu nk ów

zb ior cz yc h

W ys zc ze gó lni en ie og ółe m og ółe m

za kła dy

og ółe m

ins tyt uc je

(3 +1 1+ 17 ) (4 +5 +6 +7 + 8+ 9+ 10 ) ba nk i ub ez pie cz eń

i z ak ład y rea se ku rac ji2 ) fu nd us ze

em ery tal ne 3)

fu nd us ze

inw es tyc yjn e4)

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 5)

inn e po dm iot y (1 2+ 13 +1 4 +1 5+ 16 ) ba nk i fin an so we

z w yłą cz en iem

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 5)

inn e po dm iot y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bo ny sk arb ow e w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i w ed ług da ty wy ku pu : I.1 P L0 00 01 xx xx x; dz ień -m ies iąc -ro k

I.2 …

I.n …

Dziennik Ustaw  – 14 –  Poz. 331

2. 2. B on y   sk ar bo w e  na by te  w  r am ac h  be zw ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o,  r oz li cz on e  w  m ie si ąc u  … … … sp or zą dz a  N B P w  m ln  z ł 1)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 2)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r . o  d zi ał al no śc i u be zp ie cz en io w ej  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  11 , p oz . 6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 , p oz . 3 98 ,  N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz . 7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 3)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r.  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz . 8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz . 1 11 1  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96  i  13 85 ).   4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r.  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz . 1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r.  N r  11 2,  p oz . 7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 5)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,   bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. U w ag a:  W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym . 2 2

W art oś ć n om ina lna bo nó w sk arb ow yc h

rez yd en ci1 ) :

nie rez yd en ci1 ) :

po sia da cz e rac hu nk ów

W ys zc ze gó lni en ie og ółe m (3 +1 1+ 17 ) og ółe m (4 +5 +6 +7 + 8+ 9+ 10 ) ba nk i za kła dy

ub ez pie cz eń

i z ak ład y rea se ku rac ji2 ) fu nd us ze

em ery tal ne 3)

fu nd us ze

inw es tyc yjn e4)

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 5)

inn e po dm iot y og ółe m (1 2+ 13 +1 4 +1 5+ 16 ) ba nk i ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz en iem

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 5)

inn e po dm iot y zb ior cz yc h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bo ny sk arb ow e w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i w ed ług da ty wy ku pu :

I.1 P L0 00 01 xx xx x; dz ień -m ies iąc -ro k

I.2 …

I.n …

Dziennik Ustaw  – 15 –  Poz. 331

2. 3. B on y   sk ar bo w e  zb yt e  w  r am ac h  be zw ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o,  r oz li cz on e  w  m ie si ąc u  … … … sp or zą dz a  N B P w  m ln  z ł 1)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 2)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r . o  d zi ał al no śc i u be zp ie cz en io w ej  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  11 , p oz . 6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 , p oz . 3 98 ,  N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz . 7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 3)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r.  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz . 8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz . 1 11 1  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96  i  13 85 ).   4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r.  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz . 1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r.  N r  11 2,  p oz . 7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 5)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,  bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. U w ag a:  W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym . 2.

W art oś ć n om ina lna bo nó w sk arb ow yc h

rez yd en ci1 ) :

nie rez yd en ci1 ) :

po sia da cz e rac hu nk ów

zb ior cz yc h W ys zc ze gó lni en ie og ółe m (3 +1 1+ 17 ) og ółe m (4 +5 +6 +7 + 8+ 9+ 10 ) ba nk i za kła dy

ub ez pie cz eń

i z ak ład y rea se ku rac ji2 ) fu nd us ze

em ery tal ne 3)

fu nd us ze

inw es tyc yjn e4)

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 5)

inn e po dm iot y og ółe m (1 2+ 13 +1 4 +1 5+ 16 ) ba nk i ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz en iem

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 5)

inn e po dm iot y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bo ny sk arb ow e w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i w ed ług da ty wy ku pu : I.1 P L0 00 01 xx xx x; dz ień -m ies iąc -ro k

I.2 …

I.n …

Dziennik Ustaw  – 16 –  Poz. 331

2. 4. B on y   sk ar bo w e  na by te  w  r am ac h  w ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o  ty pu  r ep o1 ) ,  ro zl ic zo ne  w  m ie si ąc u  … … … sp or zą dz a  N B P w  m ln  z ł 1)   N al eż y  uw zg lę dn ić  o dr ęb ne  o tw ar ci e  i  za m kn ię ci e  tr an sa kc ji  t yp u  re po . T ra ns ak cj ą  re po  j es t  tr an sa kc ja , w  r am ac h  kt ór ej  j ed na  z e  st ro n,  z w an a  da le j  „S pr ze da ją cy m ”,  z ob ow ią zu je  s ię  w ob ec   dr ug ie j s tr on y,  z w an ej  d al ej  „ K up uj ąc ym ”,  d o  pr ze ni es ie ni a  w ła sn oś ci  z by w an yc h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  w  z am ia n  za  z ap ła tę  p rz ez  K up uj ąc eg o  kw ot y  na by ci a,  a  K up uj ąc y  zo bo w ią zu je  s ię   w ob ec  S pr ze da ją ce go , w  z am ia n  za  z ap ła tę  k w ot y  od ku pu , d o  pr ze ni es ie ni a  w ła sn oś ci  r ów no w aż ny ch  p ap ie ró w  w ar to śc io w yc h,  a  j eż el i n ie  d os zł o  do  p rz en ie si en ia  n a  K up uj ąc eg o  w ła sn oś ci   zb yw an yc h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  –  do  z w ol ni en ia  S pr ze da ją ce go  z  z ob ow ią za ni a  do  p rz en ie si en ia  ic h  w ła sn oś ci . 2)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 3)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r . o  d zi ał al no śc i u be zp ie cz en io w ej  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  11 , p oz . 6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 , p oz . 3 98 ,  N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz . 7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r.  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz . 8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz . 1 11 1  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96  i  13 85 ).   5)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r.  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz . 1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r.  N r  11 2,  p oz . 7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 6)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,  bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. U w ag a:   W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym .

W art oś ć n om ina lna bo nó w sk arb ow yc h

rez yd en ci2 ) :

nie rez yd en ci2 ) :

po sia da cz e rac hu nk ów

zb ior cz yc h W ys zc ze gó lni en ie og ółe m (3 +1 1+ 17 ) og ółe m (4 +5 +6 +7 + 8+ 9+ 10 ) ba nk i za kła dy

ub ez pie cz eń

i z ak ład y rea se ku rac ji3 ) fu nd us ze

em ery tal ne 4)

fu nd us ze

inw es tyc yjn e5)

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 6)

inn e po dm iot y og ółe m (1 2+ 13 +1 4 +1 5+ 16 ) ba nk i ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz en iem

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 6)

inn e po dm iot y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bo ny sk arb ow e w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i w ed ług da ty wy ku pu : I.1 P L0 00 01 xx xx x; dz ień -m ies iąc -ro k

1.2 …

I.n …

Dziennik Ustaw  – 17 –  Poz. 331

2. 5. B on y   sk ar bo w e  zb yt e  w  r am ac h  w ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o  ty pu  r ep o1 ) ,  ro zl ic zo ne  w  m ie si ąc u  … … … sp or zą dz a  N B P w  m ln  z ł 1)   N al eż y  uw zg lę dn ić  o dr ęb ne  o tw ar ci e  i  za m kn ię ci e  tr an sa kc ji  t yp u  re po . T ra ns ak cj ą  re po  j es t  tr an sa kc ja , w  r am ac h  kt ór ej  j ed na  z e  st ro n,  z w an a  da le j  „S pr ze da ją cy m ”,  z ob ow ią zu je  s ię  w ob ec   dr ug ie j s tr on y,  z w an ej  d al ej  „ K up uj ąc ym ”,  d o  pr ze ni es ie ni a  w ła sn oś ci  z by w an yc h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  w  z am ia n  za  z ap ła tę  p rz ez  K up uj ąc eg o  kw ot y  na by ci a,  a  K up uj ąc y  zo bo w ią zu je  s ię   w ob ec  S pr ze da ją ce go , w  z am ia n  za  z ap ła tę  k w ot y  od ku pu , d o  pr ze ni es ie ni a  w ła sn oś ci  r ów no w aż ny ch  p ap ie ró w  w ar to śc io w yc h,  a  j eż el i n ie  d os zł o  do  p rz en ie si en ia  n a  K up uj ąc eg o  w ła sn oś ci   zb yw an yc h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  –  do  z w ol ni en ia  S pr ze da ją ce go  z  z ob ow ią za ni a  do  p rz en ie si en ia  ic h  w ła sn oś ci . 2)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 3)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r . o  d zi ał al no śc i u be zp ie cz en io w ej  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  11 , p oz . 6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 , p oz . 3 98 ,  N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz . 7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r.  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz . 8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz . 1 11 1  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96  i  13 85 ).   5)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r.  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz . 1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r.  N r  11 2,  p oz . 7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 6)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,  bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. U w ag a:   W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym . 2

W art oś ć no mi na lna bo nó w sk arb ow yc h

rez yd en ci2 ) :

nie rez yd en ci2 ) :

po sia da cz e rac hu nk ów

W ys zc ze gó lni en ie og ółe m (3 +1 1+ 17 ) og ółe m (4 +5 +6 +7 + 8+ 9+ 10 ) ba nk i za kła dy

ub ez pie cz eń

i z ak ład y rea se ku rac ji3 ) fu nd us ze

em ery tal ne 4)

fu nd us ze

inw es tyc yjn e5)

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 6)

inn e po dm iot y og ółe m (1 2+ 13 +1 4 +1 5+ 16 ) ba nk i ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz en iem

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 6)

inn e po dm iot y zb ior cz yc h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bo ny sk arb ow e w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i w ed ług da ty wy ku pu : I.1 P L0 00 01 xx xx x; dz ień -m ies ią c-r ok

I.2 …

I.n …

Dziennik Ustaw  – 18 –  Poz. 331

2. 6. B on y   sk ar bo w e  na by te  w  r am ac h  w ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o  ty pu  b uy /s el l b ac k1 ) ,  ro zl ic zo ne  w  m ie si ąc u  … … … sp or zą dz a  N B P w  m ln  z ł 1)   T ra ns ak cj a  bu y/ se ll  b ac k  je st  to  tr an sa kc ja , n a  kt ór ą  sk ła da ją  s ię  d w ie  n ie za le żn e  um ow y:  k up na  o ra z  sp rz ed aż y  bo nó w  –  p o  ce ni e  us ta lo ne j z  g ór y  w  d ni u  za ku pu  b on ów . 2)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 3)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r . o  d zi ał al no śc i u be zp ie cz en io w ej  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  11 , p oz . 6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 , p oz . 3 98 ,  N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz . 7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r.  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz . 8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz . 1 11 1  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96  i  13 85 ).   5)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r.  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz . 1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r.  N r  11 2,  p oz . 7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 6)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,  bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. U w ag a:   W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym . 2. 6.

W art oś ć n om ina lna bo nó w sk arb ow yc h

rez yd en ci2 ) :

nie rez yd en ci2 ) :

po sia da cz e rac hu nk ów

zb ior cz yc h W ys zc ze gó lni en ie og ółe m (3 +1 1+ 17 ) og ółe m (4 +5 +6 +7 + 8+ 9+ 10 ) ba nk i za kła dy

ub ez pie cz eń

i z ak ład y rea se ku rac ji3 ) fu nd us ze

em ery tal ne 4)

fu nd us ze

inw es tyc yjn e5)

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 6)

inn e po dm iot y og ółe m (1 2+ 13 +1 4 +1 5+ 16 ) ba nk i ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz en iem

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 6)

inn e po dm iot y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bo ny sk arb ow e w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i w ed ług da ty wy ku pu : I.1 P L0 00 01 xx xx x; dz ień -m ies iąc -ro k

1.2 …

I.n …

Dziennik Ustaw  – 19 –  Poz. 331

2. 7. B on y   sk ar bo w e  zb yt e  w  r am ac h  w ar un ko w yc h  tr an sa kc ji  r yn ku  w tó rn eg o  ty pu  b uy /s el l b ac k1 ) ,  ro zl ic zo ne  w  m ie si ąc u  … … … sp or zą dz a  N B P w  m ln  z ł 1)   T ra ns ak cj a  bu y/ se ll  b ac k  je st  to  tr an sa kc ja , n a  kt ór ą  sk ła da ją  s ię  d w ie  n ie za le żn e  um ow y:  k up na  o ra z  sp rz ed aż y  bo nó w  –  p o  ce ni e  us ta lo ne j z  g ór y  w  d ni u  za ku pu  b on ów . 2)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 3)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 2  m aj a  20 03  r . o  d zi ał al no śc i u be zp ie cz en io w ej  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  11 , p oz . 6 6,  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  12 7,  p oz . 8 58 , z  2 01 1  r.  N r  75 , p oz . 3 98 ,  N r  80 , p oz . 4 32 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  11 2,  p oz . 6 54 , N r  13 3,  p oz . 7 67 , N r  20 5,  p oz . 1 21 0  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 5 3) . 4)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 8  si er pn ia  1 99 7  r.  o  o rg an iz ac ji  i  fu nk cj on ow an iu  f un du sz y  em er yt al ny ch  ( D z.  U . z  2 01 0  r.  N r  34 , p oz . 1 89 , N r  12 7,  p oz . 8 58  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  75 ,  po z.  3 98 , N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  17 1,  p oz . 1 01 6,  N r  18 7,  p oz . 1 11 1  i N r  23 2,  p oz . 1 37 8  or az  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96  i  13 85 ).   5)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  m aj a  20 04  r . o  f un du sz ac h  in w es ty cy jn yc h  (D z.  U . N r  14 6,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 5  r.  N r  83 , p oz . 7 19 , N r  18 3,  p oz . 1 53 7  i 1 53 8  i N r  18 4,  p oz . 1 53 9,  z  2 00 6  r.  N r  15 7,   po z.  1 11 9,  z  2 00 7  r.  N r  11 2,  p oz . 7 69 , z  2 00 8  r.  N r  23 1,  p oz . 1 54 6,  z  2 00 9  r.  N r  18 , p oz . 9 7,  N r  42 , p oz . 3 41 , N r  16 8,  p oz . 1 32 3  i N r  20 1,  p oz . 1 54 0,  z  2 01 0  r.  N r  81 , p oz . 5 30 , N r  10 6,  p oz . 6 70 ,  N r  12 6,  p oz . 8 53  i  N r  18 2,  p oz . 1 22 8,  z  2 01 1  r.  N r  10 6,  p oz . 6 22 , N r  15 2,  p oz . 9 00  i  N r  23 4,  p oz . 1 38 9  i 1 39 1,  z  2 01 2  r.  p oz . 5 96 , 1 38 5  i 1 52 9  or az  z  2 01 3  r.  p oz . 7 0) . 6)   O so by  p ra w ne  i  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  kt ór yc h  po ds ta w ą  dz ia ła ln oś ci  je st  p ro du kc ja  d ób r  i u sł ug  n ie fi na ns ow yc h,  w  ty m :   –  pr ze ds ię bi or st w a  pr yw at ne  i  pu bl ic zn e  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   sp ół dz ie ln ie  i  sp ół ki  u zn an e  za  p os ia da ją ce  o so bo w oś ć  pr aw ną , z aa ng aż ow an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,   –   po dm io ty  n ie po si ad aj ąc e  os ob ow oś ci  p ra w ne j,  za an ga żo w an e  gł ów ni e  w  p ro du kc ję  w yr ob ów  i  us łu g  ni ef in an so w yc h,  p ro w ad zą ce  k si ęg i r ac hu nk ow e  i d zi ał aj ąc e  ta k,  ja kb y  by ły  p rz ed si ę bi or st w am i,  bę dą ce  w ła sn oś ci ą  go sp od ar st w  d om ow yc h,  in st yt uc ji  r zą do w yc h  i s am or zą do w yc h  lu b  in st yt uc ji  n ie ko m er cy jn yc h. U w ag a:   W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym . 2

W art oś ć n om ina lna bo nó w sk arb ow yc h

rez yd en ci2 ) :

nie rez yd en ci2 ) :

po sia da cz e rac hu nk ów

W ys zc ze gó lni en ie og ółe m (3 +1 1+ 17 ) og ółe m (4 +5 +6 +7 + 8+ 9+ 10 ) ba nk i za kła dy

ub ez pie cz eń

i z ak ład y rea se ku rac ji3 ) fu nd us ze

em ery tal ne 4)

fu nd us ze

inw es tyc yjn e5)

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 6)

inn e po dm iot y og ółe m (1 2+ 13 +1 4 +1 5+ 16 ) ba nk i ins tyt uc je fin an so we

z w yłą cz en iem

ba nk ów

os ob y fiz yc zn e po dm iot y nie fin an so we 6)

inn e po dm iot y zb ior cz yc h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bo ny sk arb ow e w ed ług ko du IS IN na da ne go pr ze z K DP W i w ed ług da ty wy ku pu : I.1 P L0 00 01 xx xx x; dz ień -m ies iąc -ro k

1.2 …

I.n …

Dziennik Ustaw  – 20 –  Poz. 331

2. 8. B on y   sk ar bo w e  na  r ac hu nk ac h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h,  r ac hu nk ac h  zb io rc zy ch  lu b  ko nt ac h  de po zy to w yc h  w g  st an u  w ła sn oś ci  n a  ko ni ec  m ie si ąc a  … … ..,   z  uw zg lę dn ie ni em  s ek to ra  f in an só w  p ub li cz ny ch sp or zą dz a  N B P w  m ln  z ł 1)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 2)   D o  gr up y  I  za lic za  s ię :   –  uc ze ln ie  p ub li cz ne ,   –   sa m od zi el ne  p ub li cz ne  z ak ła dy  o pi ek i  zd ro w ot ne j  na dz or ow an e  pr ze z  m in is tr a,  c en tr al ny  o rg an  a dm in is tr ac ji  r zą do w ej ,  w oj ew od ę,  p ub li cz ną  u cz el ni ę  m ed yc zn ą  lu b  pu bl ic zn ą  uc ze ln ię   pr ow ad zą cą  d zi ał al no ść  d yd ak ty cz ną  i  ba da w cz ą  w  d zi ed zi ni e  na uk  m ed yc zn yc h  or az  C en tr um  M ed yc zn e  K sz ta łc en ia  P od yp lo m ow eg o,   –  ag en cj e  w yk on aw cz e,   –  in st yt uc je  g os po da rk i b ud że to w ej ,   –  pa ńs tw ow e  in st yt uc je  k ul tu ry  i  pa ńs tw ow e  in st yt uc je  f il m ow e,   –  P ol sk ą  A ka de m ię  N au k  i t w or zo ne  p rz ez  n ią  je dn os tk i o rg an iz ac yj ne ,   –   pa ńs tw ow e  os ob y  pr aw ne  u tw or zo ne  n a  po ds ta w ie  o dr ęb ny ch  u st aw  w  c el u  w yk on yw an ia  z ad ań  p ub li cz ny ch ,  z  w ył ąc ze ni em  p rz ed si ęb io rs tw ,  in st yt ut ów  b ad aw cz yc h,  b an kó w  i  s pó łe k  pr aw a  ha nd lo w eg o. 3)   D o  gr up y  II  z al ic za  s ię :   –  je dn os tk i s am or zą du  te ry to ri al ne go  o ra z  ic h  zw ią zk i,   –  sa m od zi el ne  p ub li cz ne  z ak ła dy  o pi ek i z dr ow ot ne j n ad zo ro w an e  pr ze z  je dn os tk ę  sa m or zą du  te ry to ri al ne go , 2 8

W ar to ść n om in al na b on ów s ka rb ow yc h

re zy de nc i1 ) : ni er ez yd en ci 1) : po si ad ac ze

ra ch un kó w

zb io rc zy ch

W ys zc ze gó ln ie ni e og ół em

(3 + 9+ 12 ) og ół em

(4 + 8)

S ek to r

fi na ns ów

pu bl ic zn yc h (5 + 6+ 7)

G ru pa I 2)

G ru pa I I3 ) G ru pa I II 4)

po zo st ał e po dm io ty

og ół em

(1 0+ 11 ) rz ąd y i a ge nd y rz ąd ow e po zo st ał e po dm io ty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

I. B on y sk ar bo w e w ed łu g ko du I S IN n ad an eg o pr ze z K D P W i w ed łu g da ty w yk up u:

I. 1 P L 00 00 1x xx xx ; d zi eń -m ie si ąc -r ok

I. 2. ..

I. n.

Dziennik Ustaw  – 21 –  Poz. 331

  –  sa m or zą do w e  in st yt uc je  k ul tu ry ,   –   sa m or zą do w e  os ob y  pr aw ne  u tw or zo ne  n a  po ds ta w ie  o dr ęb ny ch  u st aw , w  c el u  w yk on yw an ia  z ad ań  p ub li cz ny ch , z  w ył ąc ze ni em  b an kó w  o ra z  sp ół ek  p ra w a  ha nd lo w eg o. 4)   D o  gr up y  II I  za li cz a  si ę:   –   Z ak ła d  U be zp ie cz eń  S po łe cz ny ch  i  za rz ąd za ne  p rz ez  n ie go  fu nd us ze  o ra z  K as ę  R ol ni cz eg o  U be zp ie cz en ia  S po łe cz ne go  i  fu nd us ze  z ar zą dz an e  pr ze z  P re ze sa  K as y  R ol ni cz eg o  U be zp ie cz en ia   S po łe cz ne go ,   –   N ar od ow y  F un du sz  Z dr ow ia . U w ag a:   W yk az yw ać  n al eż y  pa pi er y  w ar to śc io w e  w ed łu g  st an u  w ła sn oś ci , w  ty m  ta kż e  pa pi er y,  k tó ry ch  w ła sn oś ć  zo st ał a  pr ze ni es io na  w  in ny  s po só b  ni ż  w  d ro dz e  sp rz ed aż y. Dziennik Ustaw  – 22 –  Poz. 331

Z ał ąc zn ik  n r  31 3)

Z B IO R C Z E , D Z IE N N E  I N F O R M A C JE  D O T Y C Z Ą C E  S T A N U  W Ł A S N O Ś C I  I  O B R O T U  O B L IG A C JA M I  S K A R B O W Y M I (w zó r)   3. 1. O bl ig ac je  s ka rb ow e  na  r ac hu nk ac h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h,  r ac hu nk ac h  zb io rc zy ch  lu b  ko nt ac h  de po zy to w yc h  w g  st an u  w ła sn oś ci  n a  dz ie ń  … … … sp or zą dz a  K D P W  S .A . w  z ł 1)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 2)   P rz ez  o bl ig ac je  s ka rb ow e  ro zu m ie  s ię  r ów ni eż  s ka rb ow e  pa pi er y  os zc zę dn oś ci ow e. U w ag a:   W yk az yw ać  n al eż y  pa pi er y  w ar to śc io w e  w ed łu g  st an u  w ła sn oś ci , w  ty m  ta kż e  pa pi er y,  k tó ry ch  w ła sn oś ć  zo st ał a  pr ze ni es io na  w  in ny  s po só b  ni ż  w  d ro dz e  sp rz ed aż y. 13 )   W  b rz m ie ni u  us ta lo ny m  p rz ez  §  1  p kt  6  r oz po rz ąd ze ni a,  o  k tó ry m  m ow a  w  o dn oś ni ku  3 . 3 .

W ys zc ze gó ln ie ni e W ar to ść n om in al na o bl ig ac ji s ka rb ow yc h re zy de nc i1 ) : ni er ez yd en ci 1) : po si ad ac ze r ac hu nk ów

zb io rc zy ch

og ół em ( 2+ 3+ 4)

1 2 3 4 5 I. O bl ig ac je s ka rb ow e2 ) w ed łu g ko du I S IN n ad an eg o pr ze z K D P W i na zw y sk ró co ne j:

I. 1 P L 00 00 1x xx xx

I. 2 …

I. n …

Dziennik Ustaw  – 23 –  Poz. 331

3. 2. O bl ig ac je  s ka rb ow e  na by te  i  zb yt e  na  r yn ku  w tó rn ym , r oz li cz on e  w  d ni u  … … … sp or zą dz a  K D P W  S .A . w  z ł 1)   N al eż y  uw zg lę dn ić  o dr ęb ne  o tw ar ci e  i  za m kn ię ci e  tr an sa kc ji  t yp u  re po . T ra ns ak cj ą  re po  j es t  tr an sa kc ja , w  r am ac h  kt ór ej  j ed na  z e  st ro n,  z w an a  da le j  „S pr ze da ją cy m ”,  z ob ow ią zu je  s ię  w ob ec   dr ug ie j s tr on y,  z w an ej  d al ej  „ K up uj ąc ym ”,  d o  pr ze ni es ie ni a  w ła sn oś ci  z by w an yc h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  w  z am ia n  za  z ap ła tę  p rz ez  K up uj ąc eg o  kw ot y  na by ci a,  a  K up uj ąc y  zo bo w ią zu je  s ię   w ob ec  S pr ze da ją ce go , w  z am ia n  za  z ap ła tę  k w ot y  od ku pu , d o  pr ze ni es ie ni a  w ła sn oś ci  r ów no w aż ny ch  p ap ie ró w  w ar to śc io w yc h,  a  j eż el i n ie  d os zł o  do  p rz en ie si en ia  n a  K up uj ąc eg o  w ła sn oś ci   zb yw an yc h  pa pi er ów  w ar to śc io w yc h  –  do  z w ol ni en ia  S pr ze da ją ce go  z  z ob ow ią za ni a  do  p rz en ie si en ia  ic h  w ła sn oś ci . 2)   T ra ns ak cj a  bu y/ se ll  b ac k  je st  to  tr an sa kc ja , n a  kt ór ą  sk ła da ją  s ię  d w ie  n ie za le żn e  um ow y:  k up na  o ra z  sp rz ed aż y  ob li ga cj i –  p o  ce ni e  us ta lo ne j z  g ór y  w  d ni u  za ku pu  o bl ig ac ji . 3)   W  r oz um ie ni u  us ta w y  z  dn ia  2 7  li pc a  20 02  r . –  P ra w o  de w iz ow e  (D z.  U . z  2 01 2  r.  p oz . 8 26 ). 4)   P rz ez  o bl ig ac je  s ka rb ow e  ro zu m ie  s ię  r ów ni eż  s ka rb ow e  pa pi er y  os zc zę dn oś ci ow e. U w ag a:   W yk az yw ać  n al eż y  op er ac je  n a  sk ar bo w yc h  pa pi er ac h  w ar to śc io w yc h  bę dą ce  s ku tk ie m  tr an sa kc ji  z aw ar ty ch  n a  ry nk u  w tó rn ym .

W ysz cze gó lni en ie W art ość no mi na lna ob lig acj i sk arb ow yc h tra nsa kc je be zw aru nk ow e tra nsa kc je wa run ko we ty pu re po 1) tra nsa kc je wa run ko we ty pu bu y/s ell ba ck 2) na by cia

zb yc ia na by cia

zb yc ia na by cia

zb yc ia rez yd en ci3 ) nie rez yd en ci3 ) po sia da cze

rac hu nk ów

zb ior czy ch

rez yd en ci3 ) nie rez yd en ci3 ) po sia da cze

rac hu nk ów

zb ior czy ch

rez yd en ci3 ) nie rez yd en ci3 ) po sia da cze

rac hu nk ów

zb ior czy ch

rez yd en ci3 ) nie rez yd en ci3 ) po sia da cze

rac hu nk ów

zb ior czy ch

rez yd en ci3 ) nie rez yd en ci3 ) po sia da cze

rac hu nk ów

zb ior czy ch

rez yd en ci3 ) nie rez yd en ci3 ) po sia da cze

rac hu nk ów

zb ior czy ch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I. O bli ga cje sk arb ow e 4 ) w ed ług ko du IS IN na da ne go pr zez K DP W i n azw y s kró co ne j:

1.1 PL 00 00 1x xx xx

1.2 …

I.n …

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-03-11
Data wydania: 2013-02-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 331