Dz.U. 2013 nr 0 poz. 373

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2013 r. Poz. 373 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego Na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla:

1) pilota samolotowego zawodowego,

2) pilota samolotowego liniowego,

3) pilota samolotowego w załodze wieloosobowej,

4) pilota śmigłowcowego zawodowego,

5) pilota śmigłowcowego liniowego,

6) pilota sterowcowego zawodowego,

7) pilota pionowzlotu zawodowego,

8) pilota pionowzlotu liniowego – określa Podczęść B Sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. usta nawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 1178/2011”, jako wymagania zdrowotne dla klasy 1.

2. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla:

1) pilota samolotowego,

2) pilota śmigłowcowego,

3) pilota sterowcowego,

4) pilota pionowzlotu,

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Trans portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 3735) pilota balonu wolnego,

6) pilota szybowcowego – określa Podczęść B Sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011, jako wymagania zdrowotne dla klasy 2.

3. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla członków personelu pokładowego określa Podczęść C Sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

§2.

1. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla pilota wiatrakowcowego zawodowego odpowia dają wymaganiom zdrowotnym dla klasy 1 określonym w Podczęści B Sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

2. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla pilota wiatrakowcowego oraz radiooperatora pokłado wego odpowiadają wymaganiom zdrowotnym dla klasy 2 określonym w Podczęści B Sekcja 2 załącznika IV do rozporzą dzenia (UE) nr 1178/2011.

§3. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego określa pkt 6.4.2–6.4.4 Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.3)).

§4. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla kontrolera ruchu lotniczego oraz praktykanta – kon trolera ruchu lotniczego określają Wymagania EUROCONTROL dotyczące europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego

4) wprowadzone do stosowania rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL doty czących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 371).

§5. Wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla dyspozytora lotniczego oraz mechanika lotniczego obsługi technicznej odpowiadają wymaganiom dla osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lot niczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządze nia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posia dających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. poz. 372).

§6. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do kandydatów na członków personelu lotniczego na specjalności, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz § 2–5, oraz do kandydatów na członków personelu pokładowego.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.5) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

3) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

4) Wymagania EUROCONTROL dotyczące europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego zostały ogłoszone w załączniku do obwieszczenia nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. Urz. ULC poz. 32).

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo posiadających licen cje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 167, poz. 1627), które zgodnie z art. 1 pkt 65 lit. c w związku z art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 101

5) utraciło moc z dniem 18 września 2011 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-03-19
Data wydania: 2013-03-15
Data wejścia w życie: 2013-03-20
Data obowiązywania: 2013-03-20
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 373