Dz.U. 2013 nr 0 poz. 379

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152 oraz z 2011 r. Nr 146, poz. 87

7) w § 1 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: „1

7) legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz za świadczenie właściwego organu emerytalno-rentowego potwierdzające pobieranie renty inwalidzkiej z tytułu ura zów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, w przypadku osób, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 1023, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 1529 i 1548.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-03-20
Data wydania: 2013-02-26
Data wejścia w życie: 2013-04-03
Data obowiązywania: 2013-04-03
Organ wydający: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 379