Dz.U. 2013 nr 0 poz. 381

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Poz. 381 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Żagań oraz przedterminowych wyborów burmistrza Żagania w województwie lubuskim Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.1)), art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 17

2) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 119

1) w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Żagań oraz przedterminowych wybo rów burmistrza Żagania w województwie lubuskim.

§2. Datę przedterminowych wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 19 maja 2013 r.

§3. W przedterminowych wyborach do Rady Miasta Żagań wybiera się 21 radnych.

§4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881 oraz z 2013 r. poz. 153. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 381

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2013 r. (poz. 381) KALENDARZ WYBORCZY Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Woje wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedter minowych wyborów do Rady Miasta Żagań oraz przedterminowych wyborów burmistrza Żagania 2 do 2 kwietnia 2013 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor macji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie rad nych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczo nej siedzibie miejskiej komisji wyborczej, – zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wy borczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 3 do 5 kwietnia 2013 r. – zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej 4 do 8 kwietnia 2013 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wybor czej 5 do 19 kwietnia 2013 r. (do godz. 2400) – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania list kan dydatów na radnych 6 do 24 kwietnia 2013 r. (do godz. 2400) – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandyda tów na burmistrza 7 do 29 kwietnia 2013 r. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych, – składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia, – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor macji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, – przyznanie przez miejską komisję wyborczą numerów zarejestrowa nym listom kandydatów na radnych 8 od 3 maja 2013 r. – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia 9 do 6 maja 2013 r. – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob wieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierającego numery list, skróty nazw ko mitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lu stracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bez pieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob wieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandy datach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfa betycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bez pieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, – sporządzenie spisu wyborców, – powołanie obwodowych komisji wyborczych Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 381

1 2 3 10 do 9 maja 2013 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso wania 11 do 14 maja 2013 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisa nie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze mia sta 12 17 maja 2013 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej 13 18 maja 2013 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 14 19 maja 2013 r. godz. 800–2200 – przeprowadzenie głosowania

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-03-20
Data wydania: 2013-03-19
Data wejścia w życie: 2013-03-21
Data obowiązywania: 2003-03-21
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 381