Dz.U. 2013 nr 0 poz. 409

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Lubinie od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i ad ministracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Granicę portu morskiego w Lubinie od strony lądu ustala się następująco: Począwszy od punktu 1, stanowiącego najbardziej wysunięty na zachód punkt załamania odwodnej krawędzi oczepu główki Falochronu Północnego u wejścia do basenu portowego, granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim i wschodnim, krawędzią oczepu tego falochronu, przez punkty 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu 8 położonego u podstawy falochro nu. Plac manewrowy na końcu drogi biegnącej wzdłuż Nabrzeża Północnego pozostaje w obrębie portu. W punkcie 8 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż krawędzi betonowych płyt do punktu 9 znajdującego się na zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 15

5. W punkcie 9 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie granicą działki ewidencyjnej do punktu 10 oddalonego o 8,42 m od punktu 9. W punkcie 10 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie granicą działek ewidencyjnych, w średniej odległości 5 m od krawędzi oczepu Nabrzeża Północnego, przez punkty 11 i 12 do punktu 1

3. W punkcie 13 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie granicą działek ewidencyjnych, w średniej odległości 5 m od krawędzi oczepu Nabrzeża Zamykającego, do punktu 14 oddalonego o 35,11 m od punktu 1

3. Dalej granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu 15 stanowiącego północno-wschodni narożnik budynku gospodarczego. W punkcie 15 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie licem budynku przez punkt 16 do punktu 17 i dalej, równolegle do drogi gospodarczej, do punktu 18 położonego na północnej granicy pasa drogowego ulicy Portowej. Następnie granica portu przecina ulicę Portową, dochodzi do punktu 19, w którym zmienia kierunek na północno -zachodni, i biegnie południową granicą pasa drogowego ulicy Portowej przez punkt 20 do punktu 21 położonego w odle głości około 16,3 m od krawędzi oczepu Nabrzeża Postojowego. Od punktu 21 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie równolegle do linii brzegowej jeziora Wicko Wielkie, w średniej odległości około 15 m od odwodnej krawędzi Nabrzeża Postojowego, do punktu 22. W punkcie 22 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkt 23 dochodzi do punktu 24 położone go na linii brzegu, na zakończeniu oczepu Nabrzeża Postojowego. Dalej granica portu biegnie w kierunku północnym, kra wędzią oczepu nabrzeża, przez punkty 25 i 26 do punktu 27.

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 951 i 1069 oraz z 2013 r. poz. 165. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 409

W punkcie 27 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie linią brzegu jeziora Wicko Wielkie, ze wnętrzną krawędzią oczepu Falochronu Południowego, przez punkty 28, 29, 30, 31, 32 i 33 do punktu 34 położonego na zewnętrznej krawędzi oczepu główki falochronu. Falochron Południowy znajduje się w obrębie portu. Dalej granica portu przecina wejście do basenu i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

§2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów, o których mowa w § 1, dla portu morskiego w Lubinie podano w Geodezyjnym Układzie Odniesienia – „EUREF-89” (European Reference Frame 1989.0) i układzie współrzędnych pła skich prostokątnych PL – 2000. Nr punktu Współrzędne w układzie EUREF-89 Współrzędne w układzie PL – 2000 φ – szerokość geograficzna N λ – długość geograficzna E x y 1 53°52’28,5566” 14°25’24,8366” 5971652.62 5462089.48 2 53°52’28,6272” 14°25’24,9286” 5971654.79 5462091.18 3 53°52’28,6815” 14°25’25,0759” 5971656.45 5462093.88 4 53°52’28,7630” 14°25’25,4954” 5971658.90 5462101.56 5 53°52’28,7904” 14°25’25,7281” 5971659.71 5462105.82 6 53°52’28,8124” 14°25’26,1677” 5971660.33 5462113.86 7 53°52’28,8999” 14°25’26,3830” 5971663.00 5462117.81 8 53°52’29,1453” 14°25’26,7327” 5971670.54 5462124.26 9 53°52’29,0373” 14°25’27,1027” 5971667.15 5462130.99 10 53°52’28,7860” 14°25’26,9246” 5971659.40 5462127.68 11 53°52’28,4627” 14°25’29,2290” 5971649.06 5462169.69 12 53°52’28,1307” 14°25’30,7710” 5971638.57 5462197.78 13 53°52’27,5760” 14°25’33,3492” 5971621.04 5462244.74 14 53°52’26,5105” 14°25’32,6841” 5971588.20 5462232.33 15 53°52’27,0288” 14°25’30,4001” 5971604.56 5462190.73 16 53°52’26,6512” 14°25’30,1506” 5971592.93 5462186.08 17 53°52’26,6773” 14°25’30,0383” 5971593.75 5462184.03 18 53°52’25,2554” 14°25’28,8179” 5971549.97 5462161.38 19 53°52’25,0250” 14°25’28,6267” 5971542.88 5462157.83 20 53°52’25,8866” 14°25’26,4398” 5971569.84 5462118.09 21 53°52’25,7061” 14°25’25,8600” 5971564.35 5462107.46 22 53°52’23,7085” 14°25’24,5212” 5971502.79 5462082.50 23 53°52’23,8683” 14°25’23,8256” 5971507.83 5462069.83 24 53°52’23,8843” 14°25’23,7578” 5971508.34 5462068.59 25 53°52’26,2001” 14°25’25,2298” 5971579.71 5462096.07 26 53°52’26,3821” 14°25’25,3402” 5971585.32 5462098.13 27 53°52’27,4886” 14°25’26,0454” 5971619.42 5462111.29 28 53°52’27,6274” 14°25’26,0571” 5971623.71 5462111.54 29 53°52’27,7050” 14°25’25,9505” 5971626.13 5462109.61 30 53°52’27,8279” 14°25’25,7792” 5971629.95 5462106.51 31 53°52’27,8808” 14°25’25,4703” 5971631.63 5462100.88 32 53°52’27,9257” 14°25’25,3914” 5971633.03 5462099.45 33 53°52’28,0104” 14°25’25,1282” 5971635.69 5462094.67 34 53°52’28,0641” 14°25’25,0997” 5971637.36 5462094.16 Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 409§3. Linia przebiegu granicy portu, o której mowa w § 1, jest oznaczona na mapie w skali 1:1000, dostępnej do wglądu w siedzibach: Urzędu Morskiego w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz Urzędu Gminy Międzyzdroje.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1965 r. w sprawie ustale nia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Lubinie (M.P. Nr 15, poz. 5

7) zachowane w mocy na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 951 i 1069 oraz z 2013 r. poz. 165).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-03-29
Data wydania: 2013-03-12
Data wejścia w życie: 2013-04-13
Data obowiązywania: 2013-04-13
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 409