Dz.U. 2013 nr 0 poz. 418

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz. 418 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1) z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości,  sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 137

8) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz czenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu usta lania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 285, poz. 2857), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w spra wie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 264, poz. 22

10) ;

2) rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 237, poz. 1721);

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 234, poz. 1722);

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 228, poz. 1512);

5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 221, poz. 1743);

6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 250, poz. 1683);

7) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w spra wie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 294, poz. 1734);

8) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w spra wie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. poz. 1526).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w spra wie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 264, poz. 22

10) , który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 4182) § 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 237, poz. 1721), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysoko ści, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 234, poz. 1722), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysoko ści, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 228, poz. 1512), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysoko ści, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 221, poz. 1743), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysoko ści, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 250, poz. 1683), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”;

7) § 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w spra wie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 294, poz. 1734), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”;

8) § 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w spra wie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. poz. 1526), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”. Minister Administracji i Cyfryzacji: M. Boni Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 418

Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. (poz. 418) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej Na podstawie art. 183 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Wysokość rocznej opłaty telekomunikacyjnej, zwanej dalej „opłatą”, stanowi iloczyn rocznych przychodów z tytu łu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obowiązanego do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna, i wskaźnika opłaty, zwanego dalej „wskaźnikiem”. § 2.

3) Wskaźnik na rok, za który opłata jest należna, obliczany jest według następującego wzoru: ∑WPr-1 – S Pr = x 100% ∑Ur-2 gdzie: ∑WPr-1 – oznacza sumę wydatków Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, oraz ministra właściwego do spraw łączności związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji, przy jętych w ustawie budżetowej na rok poprzedzający rok, za który ta opłata jest należna, ∑Ur-2 – oznacza sumę rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wszystkich przedsię biorców telekomunikacyjnych obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym poprzedzają cym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna, S – oznacza saldo rozliczenia wpływów z opłaty z sumą wydatków poniesionych, gdzie: S = (pr-1 ∙ ∑Ur-

3) – ∑WZr-2 gdzie: pr-1 – oznacza wskaźnik na rok poprzedzający rok, za który opłata jest należna, ∑Ur-3 – oznacza sumę rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wszyst kich przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym poprzedzającym o 3 lata rok, za który ta opłata jest należna, ∑WZr-2 – oznacza sumę wydatków związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji poniesio nych przez Prezesa UKE oraz ministra właściwego do spraw łączności w roku poprzedzającym o 2 la ta rok, za który ta opłata jest należna – z tym że w pierwszym roku, za który ta opłata jest należna, to jest w roku 2005, saldo rozliczenia wynosi 0.

1) Obecnie działem administracji rządowej – łączność kieruje Minister Administracji i Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529.

3) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2005 r. zmienia jącego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 264, poz. 22

10) , które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 237, poz. 1721), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 418§3. Wysokość wskaźnika w 2005 r. wynosi 0,0331%. § 3a.

4) Wysokość wskaźnika w 2006 r. wynosi 0,05%. § 3b.

5) Wysokość wskaźnika w 2007 r. wynosi 0,05%. § 3c.

6) Wysokość wskaźnika w 2008 r. wynosi 0,0329%. § 3d.

7) Wysokość wskaźnika w 2009 r. wynosi 0,05%. § 3e.

8) Wysokość wskaźnika w 2010 r. wynosi 0,05%. § 3f.

9) Wysokość wskaźnika w 2011 r. wynosi 0,05%. § 3g.

10) Wysokość wskaźnika w 2012 r. wynosi 0,05%. § 3h.1

1) Wysokość wskaźnika w 2013 r. wynosi 0,05%.

§4.

1. Opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty rocznej w terminach do końca lutego, maja, sierpnia i listopada danego roku.

2. Opłatę można uiszczać w ratach półrocznych, w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do końca lutego i sierpnia, lub jednorazowo do końca sierpnia roku, za który opłata ta jest należna, z zastrzeżeniem ust. 3. 3.1

2) O wyborze sposobu uiszczenia opłaty rocznej, jednorazowo lub w ratach półrocznych, podmiot pisemnie zawiada mia Prezesa UKE w terminie do końca lutego danego roku.

§5.

1. Jeżeli 2 lata od rozpoczęcia prowadzenia działalności telekomunikacyjnej upływają w trakcie trwania danego roku, za który opłata jest należna, opłatę ustala się jako iloczyn przychodów z działalności telekomunikacyjnej uzyskanych w roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie tej działalności, i wysokości wskaźnika.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 4 stosuje się odpowiednio. § 6.1

3) Opłatę uiszcza się przelewem bankowym na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w odnośniku 3 jako pierwsze.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w odnośniku 3 jako drugie.

6) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 234, poz. 1722), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

7) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysoko ści, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 228, poz. 1512), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

8) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysoko ści, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 221, poz. 1743), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

9) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysoko ści, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 250, poz. 1683), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

10) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w spra wie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 294, poz. 1734), któ re weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 1

1) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w spra wie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej (Dz. U. poz. 1526), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 1

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w odnośniku 3 jako drugie. 1

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w odnośniku 3 jako drugie.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-04-02
Data wydania: 2013-02-12
Organ wydający: MIN. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 418