Dz.U. 2013 nr 0 poz. 466

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 466 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 i art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundu rowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1: a) w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie: „i) berety – do ubioru galowego tylko w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej – w ko lorze bordowym, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 402

6) – w kolo rze ciemnozielonym (zielona czerń), jednostkach obrony wybrzeża – w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Ka walerii Pancernej – w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 – w kolorze szarym oraz Żandarmerii Wojskowej – w kolorze szkarłatnym,”, b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych:”;

2) w § 5: a) w ust. 1: – w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) bluza olimpijka, sweter oficerski – w kolorze khaki,”, – pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych: a) kurtka i spodnie munduru wyjściowego, wyjściowego letniego – w kolorze stalowym, b) bluza olimpijka, sweter oficerski – w kolorze stalowym, c) płaszcz sukienny – w kolorze stalowym, d) szalik zimowy – w kolorze stalowym, e) koszula, koszulo-bluza z długimi i krótkimi rękawami – w kolorze stalowym,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1137, z 2007 r. Nr 113, poz. 776, z 2008 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 138, poz. 867, z 2009 r. Nr 9, poz. 47 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 162. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 466

f) koszula, koszulo-bluza z długimi i krótkimi rękawami, szalik letni – w kolorze białym, g) czapka garnizonowa, furażerka – w kolorze stalowym, h) kurtka wyjściowa, kurtka wiatrówka, płaszcz letni – w kolorze czarnym, i) czapka futrzana, krawat – w kolorze czarnym, j) obuwie, skarpetki i galanteria skórzana – w kolorze czarnym, – w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) bluza olimpijka, kołnierz marynarski – w kolorze granatowym,”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wzory ubiorów wyjściowych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia (rys. 1–54).”;

3) w § 6 w ust. 1: a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) beret – do ubioru służbowego tylko w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej – w ko lorze bordowym, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 402

6) – w kolo rze ciemnozielonym (zielona czerń), jednostkach obrony wybrzeża – w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Ka walerii Pancernej – w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 – w kolorze szarym oraz Żandarmerii Wojskowej – w kolorze szkarłatnym,”, b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych:”;

4) w § 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru ćwiczebnego w Marynarce Wojennej są:

1) bluza i spodnie ćwiczebne, koszula ćwiczebna, ubranie ochronne – w kolorze granatowym;

2) czapka ćwiczebna tropikalna i półbuty ćwiczebne – w kolorze granatowym;

3) czapka wełniana, beret marynarski, sweter oficerski, sweter golf dla załóg jednostek pływających, szalokomi niarka, rękawice pięciopalcowe – w kolorze czarnym;

4) trzewiki letnie, trzewiki zimowe, pas żołnierski z klamrą MW, pasek do spodni marynarki wojennej oraz galanteria skórzana – w kolorze czarnym.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru ćwiczebnego w Wojskach Specjalnych są:

1) kombinezon ćwiczebny, kombinezon ćwiczebny letni, kurtka ćwiczebna z ocieplaczem, koszulo-bluza pod kamizelkę ochronną WS, czapka polowa specjalna – w kamuflażu MULTICAM;

2) buty specjalne letnie WS, buty specjalne zimowe WS, czapka zimowa, rękawice zimowe pięciopalcowe, ocieplacz ćwiczebny WS – w kolorze czarnym;

3) trzewiki ćwiczebne tropikalne WS, buty trackingowe – w kolorze piaskowym;

4) buty górskie WS – w kolorze brązowym.”;

5) w § 8: a) w ust. 1: – pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) furażerka polowa w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych – w barwach ochron nych, w kamuflażu „pantera”;

5) rękawice zimowe pięciopalcowe – w kolorze czarnym;”, – uchyla się pkt 7, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 466

– uchyla się pkt 8a, – pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) trzewiki zimowe, trzewiki letnie oraz galanteria skórzana – w kolorze czarnym;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Żołnierze pełniący służbę w polskich kontyngentach wojskowych oraz żołnierze wojsk specjalnych noszą trzewiki ćwiczebne tropikalne – w kolorze piaskowym, a trzewiki górskie – w kolorze brązowym.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Wzory ubiorów polowych określa załącznik nr 13 do rozporządzenia (rys. 1–21).”;

6) w § 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) kombinezon czołgisty i kurtka zimowa czołgisty – w kolorze oliwkowym;”;

7) w § 10: a) w ust. 1: – pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) kurtka czołgisty-warsztatowca i spodnie czołgisty-warsztatowca – w kolorze czarnym;

2) bluza i spodnie robocze, kurtka i spodnie ocieplane, kombinezon roboczy dla załóg jednostek pływających – w kolorze granatowym;”, – pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) trzewiki letnie, trzewiki zimowe – w kolorze czarnym;”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Zestawy ubiorów roboczych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Wzory ubiorów roboczych określa załącznik nr 15 do rozporządzenia (rys. 1–3).”;

8) w § 11: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru wieczorowego są:”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Mundur wieczorowy noszą oficerowie, a także żołnierze zawodowi Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.”, c) w ust. 3: – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Mundur wieczorowy w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych jest barwy grana towej:”, – pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) pozostali oficerowie oraz żołnierze zawodowi Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego na nogawkach spodni mają jeden lampas w kolorze granatowym;”;

9) w § 12: a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026 i jednostek lotnictwa Wojsk Lądowych) – w kolorze khaki, a koszule i koszulo-bluzy – w kolorze khaki i białym;

2) w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych – w kolorze stalowym lub stalowym i bia łym;”, Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 466

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Ubiór Wojsk Lądowych noszą wszyscy żołnierze, z wyjątkiem wymienionych w ust. 3–5.”, c) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Sił Powietrznych oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, a także w jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych;

2) żołnierze zajmujący etatowe stanowiska służbowe o specjalnościach lotniczych w innych jednostkach niż określone w pkt 1;”, d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Księża kapelani Ordynariatu Polowego WP, Prawosławnego Ordynariatu Polowego WP oraz Ewangelic kiego Duszpasterstwa Wojskowego noszą umundurowanie rodzaju sił zbrojnych zgodnie z otrzymanym przy działem służbowym.”;

10) w § 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W skład umundurowania żołnierzy wchodzą nakrycia głowy żołnierzy z rozmieszczonymi oznakami stopni wojskowych (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) oraz znakami orłów wojskowych, określonymi w art. 5–7a ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm. 3)).”, b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) bordowym – w jednostkach powietrzno-desantowych i jednostkach kawalerii powietrznej;

3) niebieskim – w jednostkach obrony wybrzeża i Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych;”, c) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) ciemnozielonym (zielona czerń) – w Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 402

6) oraz w eskadrach działań specjalnych w zestawie umundurowania polowego.”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Czapki garnizonowe nosi się do ubioru wyjściowego i galowego:

1) koloru stalowego z czarnym otokiem – w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych;

2) koloru białego z czarnym otokiem – w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026.”; 1

1) w § 14: a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „na czapkach garnizonowych i czapkach rogatywkach oraz kapeluszach (podhalańskich i damskich):”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) na beretach i furażerkach – wykonany metodą haftu komputerowego (z wyjątkiem wojsk specjalnych) na tkaninie zasadniczej w barwie beretów, furażerek, odpowiadający danemu rodzajowi wojsk, z tym że: a) na beretach generałów (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej – haftowany srebrzystym bajorkiem, ze złotą koroną, dziobem i szponami, b) w Wojskach Specjalnych – znak orła Wojsk Specjalnych – tłoczony z blachy srebrzystej i oksydowany, o wysokości 47 mm, wnętrze tarczy jest barwy czarnej (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026), a do umundurowania polowego wykonany metodą haftu komputerowego;”, c) uchyla się pkt 4;

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 466

1

2) § 26 otrzymuje brzmienie: „§ 2

6.

1. Ubiór wyjściowy z kurtką munduru jest noszony podczas:

1) uroczystych wystąpień indywidualnych i zbiorowych, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w ubiorze galowym;

2) wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu i wyjazdów służbowych, jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność występowania w innym ubiorze.

2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 można nosić bluzę olimpijkę, koszulo-bluzę lub sweter oficerski.”; 1

3) w § 27 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) etatowych kompanii reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz orkiestr wojskowych rodzajów Sił Zbrojnych w czasie uroczystości;”; 1

4) § 28 i 29 otrzymują brzmienie: „§ 2

8.

1. Ubiór polowy lub ćwiczebny jest noszony podczas:

1) wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność wystę powania w tym ubiorze;

2) alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń w terenie;

3) podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze polowym lub ćwiczebnym.

2. Noszenie umundurowania polowego (ćwiczebnego) dopuszcza się na czas dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych. § 2

9. Ubiór specjalny nosi się w czasie wykonywania obowiązków służbowych z użyciem sprzętu wojskowego lub prac wymagających specjalistycznego wyposażenia ochronnego. Dopuszcza się noszenie ubiorów specjalnych w czasie dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiąz ków służbowych.”; 1

5) w § 32: a) w ust. 1: – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Czapkę garnizonową i rogatywkę, a w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 czapkę garnizo nową (kapelusz) oficera (chorążego, podoficera) i czapkę garnizonową marynarską nakłada się prosto na całą szerokość czoła, przy czym jej dolna krawędź powinna znajdować się na wysokości 30 mm nad linią brwi. W czasie wietrznej pogody czapkę garnizonową marynarską zabezpiecza się przed zerwaniem z głowy przez założenie pod brodę gumki podtrzymującej. Rozmiar czapki powinien odpowiadać obwodowi głowy. Czapkę garnizonową i rogatywkę oraz kapelusz nosi się razem z otokiem, przy czym:”, – pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, sztabach od szczebla związku taktycznego, komendach garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień zachowują barwę otoków jednostek, rodzajów wojsk i służb zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową;”, – pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) żołnierze Marynarki Wojennej i Jednostki Wojskowej Nr 4026 noszą czapki garnizonowe i kapelusze – w kolorze białym.”, b) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) wojsk lotniczych (marynarki wojennej) nosi się w Siłach Powietrznych, lotnictwie Wojsk Lądowych i lotnic twie Marynarki Wojennej do ubioru wyjściowego i kombinezonu pilota;

3) polową nosi się w Siłach Powietrznych i lotnictwie Wojsk Lądowych tylko do ubioru polowego. Przy wystą pieniach w umundurowaniu polowym wzór 2010 bez nakrycia głowy furażerkę polową nosi się w lewej udo wej kieszeni spodni, godłem skierowanym do góry i oznaką stopnia wojskowego skierowaną do wewnątrz.”, Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 466

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Beret, z wyjątkiem Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, nosi się lekko przechylony na prawe ucho. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Beret marynarski nosi się lekko przechylony na prawe ucho. Dolna jego krawędź powinna znajdować się na wysokości około 40 mm nad lewą brwią oraz około 20 mm nad prawą brwią. Prawą krawędź denka opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby nie przysłaniała ucha. W Wojskach Specjalnych beret nosi się lekko przechylony na prawe ucho w taki sposób, aby znak orła Wojsk Specjalnych znajdował się nad lewą brwią. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Przy wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się pod lewym naramienni kiem, godłem skierowanym do przodu (a w umundurowaniu polowym wzór 2010 w lewej udowej kieszeni spodni, godłem skierowanym do góry i oznaką stopnia wojskowego skierowaną do przodu). Kolor beretu określa § 13 ust. 2, przy czym:

1) żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, szta bach od szczebla związku taktycznego, komendach garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupeł nień zachowują barwę beretów jednostek lub rodzajów wojsk, zgodnie z podziałem zawartym w § 13 ust. 2;

2) słuchacze uczelni wojskowych noszą kolor beretu zgodnie z kierunkiem kształcenia, z uwzględnieniem § 13 ust. 2.”, d) w ust. 5: – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Kapelusz podhalański:”, – pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) nosi się wraz z peleryną podhalańską podczas wystąpień reprezentacyjnych.”, e) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) podhalańską nosi się jednocześnie z kapeluszem podhalańskim lub czapką rogatywką. Pelerynę spina się pod kołnierzem plecionką opadającą do tyłu przez lewe ramię. Pelerynę nosi się na lewym barku w ten sposób, aby jej prawa krawędź pokrywała się z linią guzików kurtki. Tylna część peleryny powinna sięgać około 300 mm od podłoża;”, f) uchyla się ust. 11, g) ust. 14 otrzymuje brzmienie: „1

4. Bluzę polową nosi się z wyłożonym kołnierzem i dopasowuje tak, aby krawędź rękawa bluzy sięgała nasady dłoni. W zależności od warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia dopuszcza się noszenie bluzy polowej z kołnierzem zapiętym w stójkę lub z podwiniętymi rękawami – w zależności od potrzeb.”, h) w ust. 15: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) polowe i polowe letnie nosi się wpuszczone w cholewki trzewików; spodnie powinny układać się luźno i lekko opadać na górną krawędź trzewików. Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniący służbę poza granicami państwa, wchodzący w skład: Polskich Kontyngentów Wojskowych, jednostek międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), misji pokojowych i Organiza cji Narodów Zjednoczonych, a także żołnierze biorący udział w ćwiczeniach i innych przedsięwzięciach międzynarodowych mogą nosić spodnie polowe letnie i w kamuflażu pustynnym wyłożone na cholewki trzewików – w zależności od potrzeb;”, – pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) ocieplacza ćwiczebnego noszą żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz wojsk specjalnych jako ocieplenie pod spodnie ubrania ochronnego, polowego, ćwiczebnego, specjalnego i roboczego;”, – dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) kombinezonu ćwiczebnego i kombinezonu ćwiczebnego letniego nosi się z nogawkami spodni opuszczo nymi na cholewki trzewików.”, i) ust. 16 otrzymuje brzmienie: „1

6. Spodnie wyjściowe i spodnie ćwiczebne powinny sięgać z tyłu krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa.”, Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 466

j) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: „16a. Spódnicę noszą żołnierze kobiety w składzie ubiorów wyjściowych i galowych. Długość spódnicy powinna umożliwiać zakrycie kolan i być nie dłuższa niż 5 cm poniżej linii kolan.”, k) w ust. 18: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) koszulo-bluzę oficerską z krótkimi rękawami nosi się z krawatem lub bez krawata z rozpiętym jednym lub dwoma guzikami od góry (z zachowaniem estetycznego wyglądu sylwetki); dopuszcza się możliwość użytkowania koszulo-bluzy z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim (koszulo-bluzę kolo ru białego do ubioru Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych tylko z kurtką munduru z krawatem albo ze spodniami munduru wyjściowego z paskiem z krawatem lub bez krawata); naramienniki do koszulo-bluzy koloru białego, stalowego i khaki w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 402

6) i Siłach Powietrznych są koloru spodni; dopuszcza się również do koszulo-bluzy koloru stalowego i khaki naramienniki w kolorze koszuli; w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 naramienniki są w kolorze czarnym; dopuszcza się w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojsko wej Nr 4026 stosowanie naramienników o zmniejszonym wymiarze 125 mm x 52 mm – z oznakami stop ni haftowanymi haftem komputerowym o szerokości pasków odpowiednio 12, 6 i 3 mm oraz wężyka ad miralskiego o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm;”, – pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) koszulo-bluzę oficerską z długimi rękawami nosi się z mankietami zapiętymi na guziki (z wyjątkiem ubio ru galowego) lub spinki do mankietów, krawatem i naramiennikami, analogicznie jak do koszulo-bluzy oficerskiej z krótkimi rękawami; dopuszcza się możliwość noszenia koszulo-bluzy odpowiednio koloru khaki, stalowego lub białego z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim (koszulo-bluzę ko loru białego do ubioru Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych tylko z kurtką munduru z krawatem albo ze spodniami munduru wyjściowego z paskiem z krawatem lub bez krawata) oraz ich noszenie bez krawata.”, l) ust. 20 otrzymuje brzmienie: „

20. Apaszkę mogą nosić pododdziały reprezentacyjne (honorowe) do ubioru polowego, w kolorze odpowia dającym ustalonej dla danego pododdziału barwie beretu, otoku lub odzwierciedlającym barwę rodzajów Sił Zbrojnych, służb, jednostek wojskowych, których tradycje dziedziczą – podczas udziału w uroczystościach.”, m) w ust. 22: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) do spodni polowych z koszulo-bluzą polową lub koszulką specjalną letnią;”, – po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) w przypadku wystąpień zbiorowych, zgodnie z decyzją organizatora przedsięwzięcia.”, n) w ust. 26: – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Ubranie robocze i ubranie czołgisty-warsztatowca:”, – pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zabrania się użytkowania mundurów polowych pod ubraniem roboczym i ubraniem czołgisty-warsztatowca.”, o) po ust. 26 dodaje się ust. 26a w brzmieniu: „26a. Kombinezony robocze bez pasa noszą załogi jednostek pływających. Nogawki spodni opuszcza się na cholewki trzewików (półbutów ćwiczebnych). Zabrania się noszenia mundurów ćwiczebnych pod kombinezonami roboczymi.”, p) ust. 27 otrzymuje brzmienie: „2

7. Kombinezon czołgisty i kurtkę zimową czołgisty nosi się bez pasa, z oznakami stopni. Nogawki spodni opuszcza się na cholewki trzewików. Zabrania się noszenia mundurów polowych pod kombinezonem i kurtką zimową czołgisty.”, q) w ust. 28 uchyla się pkt 3, Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 466

r) w ust. 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) kurtkę zimową nieprzemakalną nosi się w składzie ubiorów specjalnych Marynarki Wojennej, Sił Powietrz nych oraz lotnictwa Wojsk Lądowych; w zależności od warunków atmosferycznych można nosić kurtkę z podpinką lub bez, a także zakładać na głowę kaptur; w sprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie przejściowym można nosić kurtkę bez podpinki, szalokominiarki i rękawic.”, s) ust. 32a otrzymuje brzmienie: „32a. Sweter oficerski można w składzie ubiorów wyjściowych zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją w zestawie z koszulą i krawatem.”, t) po ust. 32a dodaje się ust. 32b w brzmieniu: „32b. Koszulkę specjalną letnią nosi się w składzie ubiorów polowych ze spodniami do munduru w kamuflażu pustynnym lub pod bluzą polową w kamuflażu pustynnym.”; 1

6) w § 34: a) w ust. 1: – w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) generałów, a także w składzie ubioru galowego i wyjścio wego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednost kach obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej – haftowane srebrzystym bajorkiem, dla po zostałych żołnierzy – wykonane techniką haftu komputerowego,”, – pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) pozostałych ubiorach: a) w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych: – na naramiennikach do płaszczy sukiennych i płaszczy letnich, kurtek mundurów, bluz olimpijek, koszulo-bluz z krótkimi i długimi rękawami, koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warszta towca, swetrów, – na wysokości lewej piersi kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki wyjściowej, kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki skórzanej pilota, bluzy technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego, – na pochewce umieszczonej na patce od bluzy polowej na wysokości linii piersi, – na kieszeni prawego rękawa kombinezonów ćwiczebnych, kombinezonów ćwiczebnych letnich oraz kurtek ćwiczebnych z ocieplaczem, b) w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026: – na naramiennikach płaszczy sukiennych i płaszczy letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz z krótki mi i długimi rękawami, koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca, – na wysokości lewej piersi kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki skórzanej pilota, bluzy ćwiczebnej, koszuli ćwiczebnej, swetra oficerskiego i bluzy technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego i bluzy ocieplacza ćwiczebnego, – na lewych rękawach bluz wyjściowych, półpłaszczy marynarskich, kurtek mundurowych, – na obu rękawach kurtek mundurowych, – na pochewce umieszczonej na patce od bluzy polowej na wysokości linii piersi.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Oznaki stopni wojskowych w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych w składzie ubiorów galowych, wyjściowych i służbowych, a w Siłach Powietrznych i lotnictwie Wojsk Lądowych również ubiorów specjalnych, a także na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) i furażerkach w zestawach polowych oraz kurtkach skórza nych pilota – są barwy matowosrebrzystej, w składzie ubiorów polowych i specjalnych – w kolorze czarnym, w umundurowaniu polowym w kamuflażu pustynnym i kombinezonach tropikalnych pilota – barwy piaskowej, a w Marynarce Wojennej – barwy złocistej (w jednostkach brzegowych na kurtkach ubrania ochronnego – barwy czarnej).”, Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 466

c) w ust. 3: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) starsi szeregowi i podoficerowie: a) na taśmie otokowej czapki garnizonowej lub rogatywki (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), umiesz czone w linii równoległej do krawędzi taśmy, a także na kapeluszach (z wyjątkiem kapeluszy polo wych) – wykonane bajorkiem, b) na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) i furażerkach umieszczone pod kątem 45° w stosunku do dolnej krawędzi beretu (furażerki) – wykonane metodą haftu komputerowego, z uwzględnieniem zapisów § 34 ust. 1 pkt 1 lit. a, c) na naramiennikach płaszczy i kurtek mundurowych, bluz olimpijek – wykonane z jednolitej taśmy o szerokości 8 mm, d) na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich – wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowe go; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich (pochewki w kamuflażu pustynnym nakładane na naramienniki) i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra nakładane na naramienniki) – wykonane metodą haftu komputerowego; na patce od bluzy polowej, a także na naramiennikach kurtek czołgisty-warsztatowca – pochewki wykonane z tkaniny zasadni czej nakładane na naramienniki (patkę) wykonane metodą haftu komputerowego, e) na lewej piersi kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki skórza nej pilota, a także kombinezonu pilota w kolorze piaskowym – wykonane metodą haftu komputero wego barwy matowosrebrnej, a bluzy ocieplacza ćwiczebnego oraz kurtki i podpinki ubrania ochron nego, a także kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – barwy czarnej na podkładce su kiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, a kombinezonu pilota i bluzy technika lotniczego – na pod kładce sukiennej koloru czarnego, wykonane techniką termonadruku, f) podoficerowie w stopniu chorążego na naramiennikach płaszczy, kurtek mundurowych, bluz olimpi jek – naramienniki obszyte wokół, z wyjątkiem miejsca wszycia rękawa, jednolitą taśmą szerokości 5 mm, bez kolorowych brzegów, a gwiazdki umieszczone wzdłuż linii prostej biegnącej przez środek naramiennika; gwiazdki i krokiewki wykonane bajorkiem;”, – w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie: „e) na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich, bluz olimpijek – wykonane bajorkiem lub metodą haftu kom puterowego; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich (pochewki w kamuflażu pustynnym nakła dane na naramienniki) i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra nakładane na naramienniki) – wykonane metodą haftu komputerowego; na patce od bluzy polowej, a także na naramiennikach kurtek czołgisty-warsztatowca pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę) – wykonane metodą haftu komputerowego, f) na lewej piersi kurtki wyjściowej lub kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki skórzanej pilota, a także kombinezonu pilota w kolorze piaskowym – wykonane metodą haftu komputerowego bar wy matowosrebrnej, bluzy ocieplacza ćwiczebnego oraz kurtki i podpinki ubrania ochronnego, a także kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – barwy czarnej, na podkładce sukiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, a kombinezonu pilota i bluzy technika lotniczego – na podkładce sukiennej koloru czarnego, wykonane techniką termonadruku;”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 oznaki stopni wojskowych noszą:

1) starsi marynarze i podoficerowie: a) na lewym przodzie: – na podkładkach kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, kurtki i podpinki ubrania ochronnego oraz bluzy ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi podkładki), a także kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – haftowane haftem komputerowym, oraz bluz ćwiczebnych i kurtek zimowych nieprzemakalnych (umieszczone centralnie na środku podkładki) – tłoczone z tworzywa sztucznego, – bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubra nia ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych – tłoczone z tworzywa sztucznego, b) na lewym rękawie bluzy wyjściowej, bluzy wyjściowej letniej i półpłaszcza marynarskiego – tłoczone z tworzywa na podkładce sukiennej, Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 466

c) na rękawach kurtek mundurowych wyjściowych zimowych i letnich: – żołnierze do stopnia starszego bosmanmata na lewym rękawie – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na podkładce sukiennej, – żołnierze od stopnia bosmana wzwyż na obu rękawach – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na pod kładce sukiennej, d) na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapeluszy) – tylko chorążowie; w zależności od stopnia: gwiazdka umieszczona jest w krokiewce i haftowana bajorkiem, e) na naramiennikach: – płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na całej szerokości naramienników, – koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej – pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu kom puterowego;

2) oficerowie młodsi: a) na daszku czapek garnizonowych i przodzie rondka kapelusza, jeden galon szerokości 6 mm naszyty na podkładkę koloru czarnego w odległości 6 mm od krawędzi daszka (rondka) na całej długości jego łuku, b) na pasku skórzanym czapek garnizonowych i kapeluszy; w zależności od stopnia gwiazdki haftowane bajorkiem, c) na lewym przodzie: – kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki), a także kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – wykonane haftem komputerowym, oraz kurtek zimowych nieprzemakalnych i bluz ćwiczebnych (umieszczone centralnie na środku przy szytej podkładki) – tłoczone z tworzywa sztucznego, – bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubra nia ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych – tłoczone z tworzywa sztucznego, d) na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich – z taśmy dystynkcyjnej Marynarki Wojennej naszytej na podkładce sukiennej, e) na naramiennikach: – płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na całej szerokości naramienników, – koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej – pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu kom puterowego;”,

3) oficerowie starsi: a) na daszku czapek garnizonowych i przodzie rondka kapelusza dwa galony szerokości 6 mm naszyte obok siebie w odstępie 2 mm na podkładkę koloru czarnego; pierwszy galon naszywa się w sposób określony w pkt 2 lit. a, b) na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapelusza); w zależności od stopnia gwiazdki haftowane bajorkiem, c) na lewym przodzie: – kurtek wyjściowych i kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki), a także kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – wykonane haftem komputerowym, oraz kurtek zimowych nieprzemakalnych i bluz ćwiczebnych (umieszczone centralnie na środku przy szytej podkładki) – tłoczone z tworzywa sztucznego, – bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubra nia ochronnego Marynarki Wojennej nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych – tłoczone z tworzywa sztucznego, Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 466

d) na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na podkładce sukiennej, e) na naramiennikach: – płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na całej szerokości naramienników, – koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej – pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu kom puterowego;

4) admirałowie: a) na daszku czapek garnizonowych – wężyk admiralski szerokości 25 mm (stopniowo zwężający się w kierunku obu końców daszka do szerokości 10 mm) i wysokości 18 mm (na całej długości łuku), haftowany bajorkiem, na podkładce koloru czarnego w odległości 5 mm od krawędzi daszka na całej długości jego łuku, b) na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapelusza); w zależności od stopnia gwiazdki haftowane bajorkiem, c) na lewym przodzie: – kurtek wyjściowych i kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich (umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki) oraz kurtek zimo wych nieprzemakalnych, bluz ćwiczebnych i kombinezonów pilota, a także kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki) – haftowane haftem komputerowym, – bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubra nia ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych – haftowane haftem komputerowym, wężyk admiralski o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm, d) na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich – haftowany bajorkiem na podkładce sukiennej – wężyk admiralski o szerokości 30 mm i wysokości 35 mm, e) na naramiennikach do płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz, koszulo-bluz polo wych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej – pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wężyk admiralski o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm – haftowane bajorkiem;

5) dopuszcza się stosowanie do koszulo-bluz naramienników o zmniejszonym wymiarze 125 x 52 mm – oznaki stopni haftowane haftem komputerowym o szerokości pasków odpowiednio 12, 6 i 3 mm oraz wężyka admi ralskiego o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm.”; 1

7) w § 35: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) żołnierze zawodowi – w zależności od korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej, do której zostali zaliczeni;”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Wzory oznak korpusów osobowych określa załącznik nr 19a do rozporządzenia.”; 1

8) w § 37: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Oznaki szkolne noszą podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Ofi cerskiej Sił Powietrznych i Wojskowej Akademii Technicznej:

1) na naramiennikach bluz olimpijek, kurtek mundurów wyjściowych, koszulo-bluz z długimi i krótkimi ręka wami, koszulo-bluz polowych, patce od bluzy polowej oraz na oznace stopnia do kurtki ubrania ochronnego i kurtki wyjściowej – oznakę „WSO”, „WAT”, a także (z wyjątkiem kurtek roboczych) sznurek pleciony koloru matowosrebrnego o średnicy 3 mm naszyty dookoła naramienników (poza wszyciem przy rękawie); dolna krawędź oznaki metalowej powinna być umieszczona w odległości 5 mm od wszycia naramienników (dolnej krawędzi patki) lub od dolnej krawędzi oznaki stopnia; Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 4662) na zewnętrznej części mankietów rękawów kurtki munduru wyjściowego naszywa się taśmę koloru mato wosrebrnego szerokości 16 mm, oznaczającą pierwszy rok nauki; odległość dolnej krawędzi taśmy od dolnej krawędzi rękawa wynosi 100 mm. Podchorążowie rozpoczynający następny rok nauki noszą o jedną taśmę więcej, szerokości 8 mm, naszytą poniżej taśmy oznaczającej pierwszy rok nauki. Odstęp między taśmami wynosi 4 mm. Podchorążowie w piątym roku nauki noszą dwie, w szóstym roku trzy taśmy szerokości 16 mm, w odstępach 4 mm;

3) na lewej piersi kurtki wyjściowej oznakę szkolną określającą rok nauki oraz posiadany stopień wojskowy.

2. Elewi szkół podoficerskich Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych noszą na naramiennikach koszulo-bluz polowych i patce od bluzy polowej oznakę „SP”, której dolna krawędź powinna być umieszczona w odległości 5 mm od wszycia naramienników (dolnej krawędzi patki) lub od dolnej krawędzi oznaki stopnia.”, b) w ust. 3: – pkt 1–3 otrzymują brzmienie: „

1) na kołnierzach kurtki munduru, półpłaszcza marynarskiego – na końcu kołnierza przy styku z klapami;

2) na naramiennikach koszulo-bluz w odległości 5 mm – powyżej oznak stopnia wojskowego; posiadający stopień marynarza – na środku naramienników;

3) na kurtkach ubrania ochronnego, kurtkach wyjściowych, koszuli ćwiczebnej, bluzie ćwiczebnej – poniżej oznaki stopnia wojskowego; posiadający stopień marynarza – na kurtce na środku podkładki; na koszuli ćwiczebnej – bezpośrednio nad lewą kieszenią;”, – w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) elewi podoficerskiej szkoły Marynarki Wojennej na zewnętrznej części mankietów rękawów bluz wyj ściowych, półpłaszcza marynarskiego – pasek z taśmy dystynkcyjnej Marynarki Wojennej szerokości 6 mm i długości 60 mm (naszytej na podkładce sukiennej), oznaczający pierwszy rok nauki, przy czym dolna cześć paska powinna być wyrównana ze stebnówką mankietu; odstęp pomiędzy kolejnymi paskami naszywanymi powyżej wynosi 4 mm,”; 1

9) w § 38: a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej – noszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniący służbę poza granicami państwa, wchodzący w skład kontyngentów wojskowych Organiza cji Narodów Zjednoczonych, misji pokojowych lub odbywających służbę w formacjach wielonarodowych z siedzibą na terenie kraju, a także żołnierze uczestniczący w przedsięwzięciach międzynarodowych; dopusz cza się noszenie oznaki na terenie kraju; w tych przypadkach oznakę o wymiarach 55 mm (podstawa) x 66 mm (wysokość) nosi się na lewym rękawie ubiorów wyjściowych, służbowych i galowych oraz wieczo rowych 100 mm poniżej wszycia rękawa;

2) w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – noszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol skiej na obu rękawach bluzy polowej, koszulo-bluzy polowej (bluzy ćwiczebnej, koszuli ćwiczebnej Mary narki Wojennej), kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki ubrania ochronnego i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego – 30 mm poniżej wszycia rękawów, a koszulki specjalnej letniej – 22 mm powyżej dolnego brzegu rękawów; oznaka ma wy miary 30 mm (wysokość) x 48 mm (podstawa); w czasie działań bojowych oznakę można odpinać.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Oznaki wymienione w ust. 1 wykonane są z materiału odpornego na odbarwienie i odkształcenie oraz trwale przymocowane do munduru (ubioru) lub na taśmę samosczepną.”;

20) w § 39: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Oznaki rozpoznawcze można nosić na lewym (w batalionie reprezentacyjnym Wojska Polskiego i kompa nii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej na prawym) rękawie płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjścio wych i galowych, bluz olimpijek oraz na prawym rękawie półpłaszczy marynarskich, bluz wyjściowych marynar skich i bluz wyjściowych letnich marynarskich – na wysokości 100 mm poniżej wszycia kuli rękawa. Na kurtkach i bluzach polowych, na środku górnej kieszeni lewego rękawa. Na bluzach ćwiczebnych oficerskich (marynar skich) 20 mm poniżej oznaki przynależności państwowej, o której mowa w § 38 ust. 1 pkt

2. Oznaki rozpoznawcze powinny się mieścić w prostokącie o wymiarach 50 x 80 mm albo w kole o średnicy 70 mm. Powierzchnia oznaki nie powinna być mniejsza niż 2500 mm

2. Na kombinezonach ćwiczebnych, kombinezonach ćwiczebnych letnich oraz kurtkach ćwiczebnych z ocieplaczem można oznakę rozpoznawczą nosić na kieszeni lewego rękawa.”, Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 466

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. W przypadku noszenia oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 38 ust. 1 pkt 1, dopuszcza się noszenie oznaki rozpoznawczej na prawym rękawie płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjściowych i galowych oraz bluz olimpijek. 1b. W Wojskach Specjalnych bezpośrednio nad oznaką rozpoznawczą można nosić napis WOJSKA SPECJALNE.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W jednostkach Marynarki Wojennej funkcję oznaki rozpoznawczej dla marynarzy zawodowych i maryna rzy – kandydatów na żołnierzy zawodowych (elewów podoficerskich szkół zawodowych) spełnia napis na taśmie otokowej czapki garnizonowej, którego treść określa dowódca Marynarki Wojennej.”, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Proporczyk można nosić na berecie z lewej strony w odległości 10 mm za oznaką stopnia wojskowego (szeregowi zawodowi 10 mm za znakiem orła wojskowego), równolegle do krawędzi beretu w odstępie 20 mm.”, e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Na kurtkach ochronnych i podpinkach do kurtek ochronnych, bluzach ocieplaczy ćwiczebnych oraz kurt kach wyjściowych i kurtkach wiatrówkach oznak rozpoznawczych nie umieszcza się.”; 2

1) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem noszą żołnierze zawodowi:

1) bezpośrednio nad klapą prawej górnej kieszeni kurtki munduru galowego, wyjściowego i służbowego, bluzy olim pijki; na kurtkach mundurów wyjściowych, galowych i służbowych Marynarki Wojennej po prawej stronie syme trycznie w stosunku do baretek;

2) na bluzie munduru polowego i ćwiczebnego, koszulo-bluzie polowej, kurtce i ocieplaczu ubrania ochronnego, bluzie ocieplacza ćwiczebnego, kombinezonie pilota, kombinezonie czołgisty i kurtce zimowej czołgisty – na prawej piersi w miejscu naszycia taśmy samosczepnej;

3) na swetrze oficerskim oznakę identyfikacyjną można nosić w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych (z wy jątkiem Jednostki Wojskowej Nr 402

6) i Siłach Powietrznych – po prawej stronie na środku na wysokości kiesze ni, a w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 bezpośrednio pod oznaką stopnia wojskowego;

4) na kombinezonach ćwiczebnych, kombinezonach ćwiczebnych letnich oraz kurtkach ćwiczebnych z ocieplaczem oznakę można nosić na kieszeni prawego rękawa bezpośrednio nad oznaką stopnia wojskowego;

5) dopuszcza się noszenie oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem na pozostałych ubiorach, z wyjątkiem roboczych.”; 2

2) § 42 otrzymuje brzmienie: „§ 4

2. Żołnierz pełniący służbę dyżurną nosi umundurowanie określone przez przełożonych, z biało-czerwoną pla kietką (o wymiarach 55 mm x 90 mm) z napisem „SŁUŻBA DYŻURNA”, przypiętą do klapy pośrodku lewej górnej kieszeni kurtki wyjściowej (na kurtce mundurowej Marynarki Wojennej do lewej klapy w linii prostej nad lewym gór nym guzikiem), bluzy olimpijki, koszulo-bluzy oraz bluzy polowej (ćwiczebnej), koszulo-bluzy polowej (koszuli ćwi czebnej), na kurtce zimowej nieprzemakalnej, kurtce ubrania ochronnego i bluzie ćwiczebnej marynarskiej bezpośred nio pod oznaką stopnia wojskowego.”; 2

3) § 43 otrzymuje brzmienie: „§ 4

3. Żołnierze noszą mundury wojskowe ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, w którym pełnią służbę, oraz oznaki korpusu osobowego, do którego zostali zaliczeni, z zastrzeżeniem § 44.”; 2

4) po § 44b dodaje się § 44c–44e w brzmieniu: „§ 44c. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Inspektoracie Uzbrojenia, a także w uczelniach wojskowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, noszą umundurowanie rodzaju wojsk, w którym poprzednio służyli. § 44d. Żołnierze zawodowi wyznaczeni do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa wy szczególnieni w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 184, poz. 1237 i Nr 205, poz. 135

6) oraz żołnierze pełniący służbę na terenie kraju w międzynarodowych strukturach wojskowych, w tym w jednostkach międzynarodowych Orga nizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, a także pozostający w rezerwie kadrowej lub dyspozycji noszą umundurowanie rodzaju wojsk, w którym poprzednio służyli. Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 466

§ 44e. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą nosić na terenie kraju i poza granicami państwa nakrycia głowy i oznaki rozpoznawcze ustalone przez organizację międzynarodową lub organa sił wielonarodowych.”; 2

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 2

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia; 2

7) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia; 2

8) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia; 2

9) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia; 30) w załączniku nr 6 do rozporządzenia zestawy nr 1 i 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia; 3

1) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia; 3

2) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia; 3

3) w załączniku nr 9 do rozporządzenia nazwa wzoru w rys. 3 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) Ubiór galowy żołnierza zawodowego jednostek powietrzno-desantowych”; 3

4) w załączniku nr 10 do rozporządzenia: a) wzory rys. 2, 37, 38–40, 43 i 46 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia, b) uchyla się wzory rys. 9, 20 i 31, c) po rys. 34b dodaje się wzory rys. 34c–e w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia; 3

5) w załączniku nr 11 do rozporządzenia: a) po rys. 6b i 7b dodaje się rys. 6c–d i 7c–d w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia, b) rys. 8–10 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia; 3

6) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia; 3

7) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia; 3

8) w załączniku nr 14 do rozporządzenia rys. 1–4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozpo rządzenia; 3

9) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia; 40) w załączniku nr 17 do rozporządzenia rys. 3, rys. 8 i rys. 28 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniej szego rozporządzenia; 4

1) po załączniku nr 19 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 19a w brzmieniu określonym w załączniku nr 18 do niniej szego rozporządzenia; 4

2) w załączniku nr 21 do rozporządzenia rys. 1–3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego rozpo rządzenia; 4

3) w załączniku nr 22 do rozporządzenia rys. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego rozpo rządzenia; 4

4) załącznik nr 23 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego rozporządzenia.

§2. Umundurowanie i oznaki wojskowe wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą dzenia mogą być noszone do dnia 31 grudnia 2018 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmie niu dotychczasowym.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 466

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. (poz. 466) Załącznik nr 1 UBIORY GALOWE ZESTAW NR 1 dla żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagi w zimie w lecie 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 Czapka rogatywka x – x – w Wojskach Lądowych 2 Czapka garnizonowa – x – x w Siłach Powietrznych oraz Marynarce Wojennej i JW 4026 3 Beret x – x – tylko w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych (z wyjątkiem JW 4026), obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej 4 Koszula koloru białego x x x x ze spinkami 5 Mundur letni generała (admirała) – – x x tylko dla generałów (admirałów) 6 Mundur galowy generała (admirała) x x – – tylko dla generałów (admirałów) 7 Mundur galowy oficerski x x – – 8 Mundur letni oficerski – – x x 9 Krawat x x x x 10 Rękawiczki koloru czarnego x x x x w Marynarce Wojennej oraz w Siłach Powietrznych – koloru białego 11 Półbuty galowe x x x x 12 Skarpetki x x x x 13 Pasek skórzany oficerski x x x x 14 Sznur galowy x x x x Uwagi:

1. W razie potrzeby oraz na czas przejazdu (dojścia) do miejsca uroczystości zezwala się nosić w składzie ubioru galowego, w zależności od pory roku, płaszcz sukienny lub letni z szalikiem, w lecie bez szalika.

2. Kapelani mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką zamiast w koszuli koloru białego.

3. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Do kurtki mundurowej można nosić kordzik.

5. Zamiast koszuli koloru białego można nosić koszulo-bluzę koloru białego z krótkimi lub długimi rękawami.

6. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, w pomieszczeniach zamkniętych lub przy wysokich temperaturach, dopuszcza się możliwość występowania bez kurtki mundurowej, w koszulo-bluzie z krawatem.

7. Dopuszcza się w Siłach Powietrznych występowanie w zimie w szaliku zimowym koloru białego.

8. Żołnierze, którzy pełnili służbę w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych (z wyjątkiem JW 4026), obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej, przeniesieni do innych jednostek i komórek organizacyjnych MON mogą w składzie ubioru galowego nosić berety zamiast czapek rogatywek. Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 466

ZESTAW NR 2 dla kobiet żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 1 2 3 4 5 1 Furażerka x x w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych (z wyjątkiem JW 4026), obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej – beret 2 Kapelusz x x w Marynarce Wojennej i JW 4026 3 Kurtka munduru wyjściowego x – 4 Spódnica munduru wyjściowego x – lub spodnie munduru wyjściowego 5 Kurtka munduru wyjściowego letniego – x 6 Spódnica munduru wyjściowego letniego – x lub spodnie munduru letniego 7 Krawat x x 8 Koszula koloru białego x x ze spinkami 9 Rękawiczki koloru czarnego x x w Marynarce Wojennej oraz w Siłach Powietrznych – koloru białego 10 Rajstopy x x w kolorze cielistym, do spodni można nosić skarpety 11 Półbuty galowe damskie x x 12 Pasek skórzany oficerski x x 13 Sznur galowy x x Uwagi:

1. W razie potrzeby oraz na czas dojazdu lub dojścia do miejsca uroczystości zezwala się nosić w składzie ubioru galowego, w zależności od pory roku, płaszcz sukienny lub wyjściowy letni z szalikiem, w lecie bez szalika.

2. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych.

3. Do kurtki mundurowej można nosić kordzik.

4. Zamiast koszuli koloru białego można nosić koszulo-bluzę koloru białego z krótkimi lub długimi rękawami.

5. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, w pomieszczeniach zamkniętych lub przy wysokich temperaturach, dopuszcza się możliwość występowania bez kurtki mundurowej, w koszulo-bluzie z krawatem.

6. Dopuszcza się w Siłach Powietrznych występowanie w zimie w szaliku zimowym koloru białego.

7. Żołnierze, którzy pełnili służbę w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych (z wyjątkiem JW 4026), obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej, przeniesieni do innych jednostek i komórek organizacyjnych MON mogą w składzie ubioru galowego nosić berety zamiast furażerek. Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 466

Załącznik nr 2 UBIORY WYJŚCIOWE ZESTAW NR 1 dla żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Beret x x x x x x x x x x w zimie można nosić czapkę futrzaną 2 Czapka rogatywka x x x x w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych, obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej – beret; w zimie można nosić czapkę futrzaną 3 Kurtka munduru wyjściowego x – – – x – – – – – 4 Spodnie munduru wyjściowego x x x x x – – – – – 5 Bluza olimpijka – x x – – – – x – – 6 Kurtka munduru wyjściowego letniego – – – – – x x – – – 7 Spodnie munduru wyjściowego letniego – – – – – x x x x x 8 Koszula oficerska x x x x x x x x – – dopuszcza się noszenie koszuli białej z kurtką munduru wyjściowego 9 Koszulo-bluza oficerska – – – – – – – – x – z krótkimi lub długimi rękawami 10 Krawat x x x – x x x x – – 11 Płaszcz sukienny x x – – – – – – – – 12 Płaszcz letni – – – – – x – – – – 13 Kurtka wyjściowa – – x x – – – x – – w okresie letnim i przejściowym – w zależności od warunków atmosferycznych – bez szalika i rękawiczek lub bez podpinki (szalika i rękawiczek) 14 Kurtka wiatrówka – – – – x – x – x x można nosić w okresie letnim i przejściowym we wszystkich zestawach w zależności od warunków atmosferycznych lub zamiast kurtki wyjściowej 15 Sweter oficerski – – – x – – – – – – w okresie letnim w niskich temperaturach 16 Szalik zimowy x x x x – – – – – – Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 466

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 Szalik letni – – – – – x – – – – 18 Rękawiczki oficerskie x x x x – x – – – – 19 Półbuty x x x x x x x x x x w okresie zimowym można nosić botki 20 Skarpetki x x x x x x x x x x 21 Pasek skórzany oficerski – – – – – – – – x – Uwagi:

1. W zestawach 1, 5, 6 i 7 z kurtką munduru wyjściowego i wyjściowego letniego można nosić czapkę rogatywkę.

2. Kapelani mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką zamiast w koszuli koloru białego.

3. Koszulo-bluzy oficerskie z długimi i krótkimi rękawami (w zestawie bez kurtki mundurowej lub bluzy olimpijki) moż na nosić z krawatem lub bez krawata.

4. Kurtkę wyjściową można nosić zamiast płaszcza sukiennego lub letniego wyłącznie w zestawie z beretem.

5. Zezwala się nosić kurtkę wyjściową lub płaszcz letni – w zależności od warunków atmosferycznych – z rękawiczkami i szalikiem lub bez.

6. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

7. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem. ZESTAW NR 2 dla żołnierzy zawodowych Sił Powietrznych Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Czapka garnizonowa x x x – – x x x – x – – – – dopuszcza się noszenie furażerki; w zimie można nosić czapkę futrzaną 2 Furażerka – – – x x – – – x – x x x x w zimie można nosić czapkę futrzaną 3 Kurtka munduru wyjściowego x x x – – – – – – – – – – – 4 Spodnie munduru wyjściowego x x x x x – – – – – – – – – 5 Bluza olimpijka – – – x – – – – x x – – – – 6 Kurtka munduru letniego – – – – – x x x – – – – – – 7 Spodnie munduru letniego – – – – – x x x x x x x x x 8 Płaszcz sukienny x – – – – – – – – – – – – – w okresie przejściowym płaszcz letni 9 Płaszcz letni – – – – – x – – – – – – – – można nosić bez szalika i rękawiczek Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 466

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 Kurtka wyjściowa – – x x x – – x – x – – – x w okresie letnim i przejściowym – w zależności od warunków atmosferycznych – bez szalika i rękawiczek lub bez podpinki (szalika i rękawiczek) 11 Kurtka wiatrówka – – – – – – x – x – x x x – można nosić w okresie letnim i przejściowym we wszystkich zestawach w zależności od warunków atmosferycznych lub zamiast kurtki wyjściowej 12 Sweter oficerski – – – – x – – – – – – – x x 13 Szalik zimowy x – x x x – – – – – – – – – z koszulą koloru białego można nosić szalik koloru białego 14 Szalik letni – – – – – x – x – x – – – – 15 Koszula oficerska x x x x x x x x x x – – x x dopuszcza się noszenie koszuli koloru białego z kurtką munduru wyjściowego i czapką garnizonową 16 Koszulo-bluza oficerska – – – – – – – – – – – x – – z krótkimi lub długimi rękawami 17 Krawat x x x x – x x x x x – – – – 18 Rękawiczki oficerskie x – x x x x – x – x – – – – 19 Półbuty wyjściowe x x x x x x x x x x x x x x w okresie zimowym można nosić botki 20 Skarpetki x x x x x x x x x x x x x x 21 Pasek skórzany oficerski – – – – – – – – – – – x – – Uwagi:

1. W okresie przejściowym i letnim zezwala się nosić kurtkę wyjściową i płaszcz letni – w zależności od warunków atmo sferycznych – z podpinką lub bez oraz z rękawiczkami oficerskimi i szalikiem lub bez.

2. Kapelani mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką zamiast w koszuli oficerskiej.

3. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

4. Dopuszcza się noszenie koszulo-bluzy koloru stalowego z krótkimi rękawami lub długimi rękawami w zestawach za miast koszuli wyjściowej koloru stalowego.

5. Dopuszcza się noszenie przez personel latający w składzie ubioru wyjściowego (z wyjątkiem ubioru z kurtką munduro wą) kurtki skórzanej pilota z podpinką lub bez.

6. Koszulo-bluzę w zestawie bez kurtki mundurowej, bluzy olimpijki, swetra oficerskiego można użytkować z krawatem oraz mankietami zapiętymi na guziki lub spinki do mankietów lub bez krawata i spinek do mankietów.

7. Podczas wystąpień o charakterze uroczystym, gdy nie obowiązuje ubiór galowy, w składzie ubioru wyjściowego z kurtką munduru wyjściowego można nosić koszulę oficerską koloru białego lub koszulo-bluzę oficerską koloru białego z krótki mi lub długimi rękawami, a występując w tym czasie w płaszczu – nosić szalik biały i rękawiczki białe lub czarne.

8. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 466

ZESTAW NR 3 dla żołnierzy zawodowych Marynarki Wojennej Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Czapka garnizonowa x x x x x x x x x x W okresie letnim – czapka letnia; marynarze zawodowi-czapka garnizonowa marynarska; w okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną 2 Kurtka munduru wyjściowego x – – – – – – – – – marynarze zawodowi – bluza wyjściowa marynarska 3 Spodnie munduru wyjściowego x x x x – – – – – – marynarze zawodowi – spodnie wyjściowe marynarskie 4 Bluza olimpijka – x x – – x x – – – 5 Kurtka munduru letniego – – – – x – – – – – marynarze zawodowi – bluza wyjściowa letnia marynarska 6 Spodnie munduru letniego – – – – x x x x x x 7 Płaszcz sukienny x x – – – – – – – – w okresie przejściowym można nosić płaszcz letni 8 Płaszcz letni – – – – x x – – – – w okresie letnim bez podpinki; można również nie nosić szalika i rękawiczek; 9 Kurtka wyjściowa x – x x – – x – – – marynarze zawodowi – półpłaszcz marynarski; w okresie letnim i przejściowym – w zależności od warunków atmosferycznych – bez szalika i rękawiczek lub bez podpinki (szalika i rękawiczek; również w zestawie ze swetrem 10 Kurtka wiatrówka – – – – – – – – x x można nosić w okresie letnim i przejściowym we wszystkich zestawach, w zależności od warunków atmosferycznych lub zamiast kurtki wyjściowej 11 Sweter oficerski – – – x – – – – x – w okresie letnim przy niskich temperaturach 12 Szalik zimowy x x x x – – – – – – 13 Szalik letni – – – – x x – – – – 14 Koszula oficerska x x x x x x x – x – w zamian można nosić koszulo-bluzę z długimi lub krótkimi rękawami; marynarze zawodowi – koszulka marynarska 15 Koszulo-bluza oficerska koloru białego – – – – – – – x – x z krótkimi lub długimi rękawami 16 Krawat x x x – x x x – – – marynarze zawodowi – kołnierz marynarski i krawat marynarski Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 466

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 Rękawiczki x x x x x x – – – – w lecie – letnie 18 Półbuty wyjściowe x x x x x x x x x x w okresie zimowym można nosić botki 19 Skarpetki x x x x x x x x x x 20 Pasek skórzany oficerski x x x x x x x x x x 21 Spinki do mankietów x x x x x x x x x x w zestawie z kurtką mundurową, wg uznania użytkownika Uwagi:

1. W okresie przejściowym można występować bez płaszcza sukiennego (letniego, półpłaszcza), kurtki wyjściowej. Płaszcz letni, półpłaszcz marynarski i kurtkę wyjściową można w zależności od warunków atmosferycznych użytkować z podpinką lub bez, szalikiem i rękawiczkami lub bez.

2. Koszulo-bluzę w zestawie bez kurtki mundurowej, bluzy olimpijki, swetra oficerskiego można nosić z krawatem oraz mankietami zapiętymi na guziki lub spinki do mankietów lub bez krawata i spinek do mankietów.

3. Kapelani mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką zamiast w koszuli oficerskiej.

4. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

5. Dopuszcza się noszenie przez personel latający w składzie ubioru wyjściowego (z wyjątkiem ubioru z kurtką munduro wą) kurtki skórzanej pilota z podpinką lub bez.

6. W okresie letnim dopuszcza się noszenie munduru letniego białego lub spodni letnich białych z koszulo-bluzą. Półbuty, skarpetki, pasek do spodni również koloru białego.

7. W trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz lub silny wiatr, można nosić kurtkę wiatrówkę.

8. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem. ZESTAW NR 4 dla kobiet żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 402

6) oraz Sił Powietrznych Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Furażerka x x x x x x x x x x x x w jednostkach powietrzno -desantowych, specjalnych, obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej – beret; w zimie można nosić czapkę futrzaną 2 Kurtka munduru wyjściowego x x x – – – – – – – – – 3 Spódnica munduru wyjściowego lub spodnie x x x x x x x – – – – – 4 Kurtka munduru wyjściowego letniego – – – – – – – x x – – – Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 466

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 Spódnica munduru wyjściowego letniego lub spodnie – – – – – – – x x x x x 6 Bluza olimpijka – – – – x x – – – x x – 7 Płaszcz sukienny x – – – – – – – – – – – 8 Płaszcz letni – – – – – – – x – – – – 9 Sweter oficerski – – – x – – x – – – – – 10 Kurtka wyjściowa – – x – – x x – – – x – w okresie letnim bez podpinki 11 Kurtka wiatrówka – – – – – – – – – – x x można nosić w okresie letnim i przejściowym we wszystkich zestawach w zależności od warunków atmosferycznych lub zamiast kurtki wyjściowej 12 Krawat x x x – x x – x x x x – 13 Koszulo-bluza oficerska – – – – – – – – – – – x z długimi lub krótkimi rękawami 14 Koszula oficerska wyjściowa x x x x x x x x x x x – w Siłach Powietrznych i Wojskach Lądowych dopuszcza się noszenie koszuli koloru białego z kurtką munduru wyjściowego 15 Szalik x – x – – x x x – – x – w okresie letnim – letni, w Siłach Powietrznych z koszulą koloru białego można nosić szalik zimowy koloru białego 16 Rękawiczki x – x – – x x x – – x – w okresie letnim –letnie 18 Rajstopy x x x x x x x x x x x x w kolorze cielistym; do spodni można nosić skarpety 19 Pasek skórzany oficerski x x x x x x x x x x x x 20 Spinki do mankietów w zestawie z kurtką mundurową, wg uznania użytkownika 21 Półbuty damskie x x x x x x x x x x x x w okresie zimowym można nosić botki Uwagi:

1. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem.

2. Dla kobiet będących żołnierzami Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Sił Powietrznych dopuszcza się noszenie koszulo-bluzy wyjściowej z długimi lub krótkimi rękawami w zestawach zamiast koszuli wyjściowej.

3. W okresie przejściowym i letnim zezwala się nosić kurtkę wyjściową lub płaszcz letni – w zależności od warunków atmosferycznych – z podpinką lub bez oraz z rękawiczkami i szalikiem lub bez.

4. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

5. Zezwala się pilotom w składzie ubioru wyjściowego, z wyjątkiem ubioru z kurtką mundurową, nosić kurtkę skórzaną pilota z podpinką lub bez.

7. Koszulo-bluzę w zestawie bez kurtki mundurowej, bluzy olimpijki, swetra oficerskiego można użytkować z krawatem oraz mankietami zapiętymi na guziki lub spinki do mankietów lub bez krawata i spinek do mankietów. Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 466

ZESTAW NR 5 dla kobiet żołnierzy zawodowych Marynarki Wojennej i Jednostki Wojskowej Nr 4026 Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Kapelusz x x x x x x x x x x w zimie można nosić czapkę futrzaną; marynarze zawodowi – czapka garnizonowa marynarska 2 Kurtka munduru wyjściowego x – – – – – – – – – marynarze zawodowi – bluza wyjściowa marynarska 3 Spódnica munduru wyjściowego x x x x – – – – – – lub spodnie munduru wyjściowego; marynarze zawodowi – spodnie wyjściowe marynarskie 4 Kurtka munduru wyjściowego letniego – – – – x – – – – – marynarze zawodowi – bluza wyjściowa letnia marynarska 5 Spódnica munduru wyjściowego letniego – – – – x x x x x x lub spodnie munduru wyjściowego letniego 6 Bluza olimpijka – x x – – x x – – – 7 Płaszcz sukienny x x – – – – – – – – 8 Płaszcz letni – – – – x x – – – – w okresie letnim bez podpinki; można również nie nosić szalika i rękawiczek 9 Sweter oficerski – – – x – – – x – – w okresie letnim przy niskich temperaturach 10 Kurtka wyjściowa – – x x – – x x – – marynarze zawodowi – półpłaszcz marynarski; w okresie letnim bez podpinki, szalika i rękawiczek 11 Kurtka wiatrówka – – – – – – – – x x można nosić w okresie letnim i przejściowym we wszystkich zestawach w zależności od warunków atmosferycznych lub zamiast kurtki wyjściowej 12 Krawat x x x – x x x – – – marynarze zawodowi – kołnierz marynarski i krawat marynarski 13 Koszula oficerska wyjściowa x x x x x x x x – – w zamian można nosić koszulo-bluzę z długimi rękawami lub krótkimi rękawami; marynarze zawodowi – koszulka marynarska 14 Koszulo-bluza oficerska koloru białego – – – – – – – – – x z krótkimi lub długimi rękawami 15 Szalik x x x x x x – – – – latem – letni 16 Rękawiczki x x x x x x – – – – latem – letnie 18 Rajstopy x x x x x x x x x x w kolorze cielistym; do spodni można nosić skarpety 19 Półbuty damskie x x x x x x x x x x w okresie zimowym można nosić botki 20 Pasek skórzany oficerski x x x x x x x x x x 21 Spinki do mankietów w zestawie z kurtką mundurową, wg uznania użytkownika Uwagi:

1. W okresie przejściowym można występować bez płaszcza sukiennego lub letniego, kurtki wyjściowej, półpłaszcza marynarskiego. Płaszcz letni, półpłaszcz marynarski i kurtkę wyjściową można, w zależności od warunków atmosfe rycznych, użytkować z podpinką lub bez oraz z szalikiem i rękawiczkami lub bez. Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 4662. Koszulo-bluzę w zestawie bez kurtki mundurowej, bluzy olimpijki, swetra oficerskiego można użytkować z krawatem lub bez krawata oraz z mankietami zapiętymi na guziki lub spinki do mankietów.

3. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

4. Dopuszcza się noszenie przez personel latający w składzie ubioru wyjściowego, z wyjątkiem ubioru z kurtką mundurową, kurtki skórzanej pilota – w zależności od warunków atmosferycznych – z podpinką lub bez, także z furażerką.

5. W okresie letnim dopuszcza się noszenie munduru letniego białego ze spódnicą (spodniami) lub spódnicy (spodni) z koszulo-bluzą. Półbuty i pasek do spodni w kolorze białym.

6. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem. ZESTAW NR 6 dla kandydatów na żołnierzy zawodowych Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Beret (z wyjątkiem Marynarki Wojennej), furażerka w Siłach Powietrznych x x x w zimie można nosić czapkę futrzaną 2 Czapka garnizonowa Marynarki Wojennej x x x w zimie można nosić czapkę futrzaną; słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej noszą czapkę garnizonową marynarską 3 Kurtka munduru wyjściowego lub bluza olimpijka x x – słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej – bluza wyjściowa marynarska, w lecie – bluza wyjściowa letnia marynarska 4 Spodnie munduru wyjściowego x x x dla kobiet – spodnie lub spódnica munduru wyjściowego 5 Spodnie munduru letniego – – x dla kobiet – spodnie lub spódnica munduru letniego 6 Kurtka wyjściowa x x – słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej – półpłaszcz marynarski 7 Krawat x x – słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej – kołnierz marynarski i krawat marynarski 8 Koszula oficerska x x – słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej – koszulka marynarska 9 Koszulo-bluza z krótkimi rękawami – x x w zestawie 2 również z kurtką wyjściową lub bluzą olimpijką 10 Szalik x – – słuchacze Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej – szalokominiarka 11 Rękawiczki x – – 12 Półbuty wyjściowe x x x 13 Skarpetki x x x kobiety – rajstopy w kolorze cielistym(do spodni mogą nosić skarpety) 14 Pasek skórzany oficerski x x x Uwagi:

1. W okresie przejściowym można występować bez kurtki wyjściowej (półpłaszcza marynarskiego). Kurtkę wyjściową (pół płaszcz marynarski) można w okresie przejściowym i letnim, w zależności od warunków atmosferycznych, użytkować z szalikiem (szalokominiarką) i rękawiczkami lub bez, a także bez podpinki, szalika (szalokominiarki) i rękawiczek.

2. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych. Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 466

Załącznik nr 3 UBIORY SŁUŻBOWE ZESTAW NR 1 dla generałów Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 1 2 3 4 5 1 Czapka garnizonowa (rogatywka) x x obowiązkowo w wystąpieniach o charakterze uroczystym 2 Beret (w Siłach Powietrznych furażerka) x x w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych, obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej i JW 2305 oraz 11 DKPanc i Żandarmerii Wojskowej również w wystąpieniach o charakterze uroczystym 3 Koszula oficerska x x podczas wystąpień o charakterze uroczystym – koloru białego (lub koszulo-bluza) 4 Krawat x x 5 Kurtka służbowa x x 6 Spodnie bryczesy x x 7 Buty generalskie x x 8 Sznur galowy generalski x x podczas wystąpień o charakterze uroczystym 9 Pas skórzany oficerski x x 10 Rękawiczki oficerskie x x 11 Płaszcz sukienny x – ZESTAW NR 2 Wojsk Lądowych dla żołnierzy zawodowych Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w czasie uroczystości Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych x – – 2 Czapka rogatywka KRWP – x x 3 Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych (ze spodniami do butów) KRWP wz. 92 x x x ze spodniami do butów – prowadzący, poczty, żołnierze niewchodzący w skład plutonu (kolumny) 4 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych KRWP x x – 5 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego x x – Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 466

1 2 3 4 5 6 6 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego – – x 7 Szalik zimowy oficerski koloru khaki x x – 8 Koszula oficerska koloru białego x x x lub khaki – decyduje dowódca uroczystości 9 Krawat koloru khaki x x x 10 Buty oficerskie KRWP x x x żołnierze wchodzący w skład plutonu (kolumny) – trzewiki z gwoździami ochronnymi 11 Pas oficerski koloru czarnego x x x 12 Sznur galowy oficerski x x x 13 Koalicyjka koloru czarnego x x x z wyjątkiem żołnierzy wchodzących w skład plutonu (kolumny) Uwagi:

1. W czasie niskich temperatur można nosić zamiast rękawiczek zimowych oficerskich koloru czarnego rękawiczki zimowe koloru czarnego KRWP (na polecenie dowódcy uroczystości).

2. W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości. ZESTAW NR 3 Sił Powietrznych dla żołnierzy zawodowych Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w czasie uroczystości Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Czapka futrzana wojsk lotniczych x – – 2 Czapka garnizonowa wojsk lotniczych – x x 3 Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych (ze spodniami do butów) KRWP wz. 92 x x x ze spodniami do butów – prowadzący, poczty, żołnierze niewchodzący w skład plutonu (kolumny) 4 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych KRWP x x – 5 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego x x – 6 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego – – x lub dziane koloru białego – decyduje dowódca uroczystości 7 Szalik zimowy oficerski koloru białego x x – dopuszcza się użytkowanie szalika zimowego koloru stalowego z koszulą koloru stalowego 8 Koszula oficerska koloru białego x x x lub koloru stalowego – decyduje dowódca uroczystości 9 Krawat koloru czarnego x x x 10 Buty oficerskie KRWP x x x żołnierze wchodzący w skład plutonu (kolumny) – trzewiki z gwoździami ochronnymi Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 466

1 2 3 4 5 6 11 Pas oficerski koloru czarnego x x x 12 Sznur galowy oficerski x x x 13 Koalicyjka koloru czarnego x x x z wyjątkiem żołnierzy wchodzących w skład plutonu (kolumny) Uwagi:

1. W czasie niskich temperatur można nosić zamiast rękawiczek zimowych oficerskich koloru czarnego rękawiczki zimowe koloru czarnego KRWP (na polecenie dowódcy uroczystości).

2. W okresie przejściowym, w zależności od temperatury, można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości. ZESTAW NR 4 Marynarki Wojennej dla żołnierzy zawodowych Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w czasie uroczystości Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Czapka futrzana marynarki wojennej x – – 2 Czapka garnizonowa marynarki wojennej – x x występujący w składzie plutonu (kolumny) – czapka garnizonowa marynarska wz.97 3 Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej KRWP wz. 92 x x x występujący w składzie plutonu (kolumny) – bluza i spodnie wyjściowe marynarskie KRWP 4 Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej KRWP x x – występujący w składzie plutonu (kolumny) – półpłaszcz marynarski KRWP 5 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego x x – 6 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego – – x lub dziane koloru białego – decyduje dowódca uroczystości 7 Szalik zimowy oficerski koloru białego x x – 8 Koszula oficerska koloru białego x x x występujący w składzie plutonu (kolumny) – koszulka marynarska 9 Krawat koloru czarnego x x x występujący w składzie plutonu (kolumny) – krawat marynarski 10 Trzewiki z gwoździami ochronnymi x x x 11 Pas oficerski koloru białego x x x występujący w składzie plutonu (kolumny) – pas marynarski koloru białego 12 Sznur galowy oficerski marynarki wojennej x x x 13 Getry skórzane koloru białego x x x Uwagi:

1. W czasie niskich temperatur można nosić zamiast rękawiczek zimowych oficerskich koloru czarnego rękawiczki zimowe koloru czarnego KRWP, na polecenie dowódcy uroczystości.

2. W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości. Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 466

ZESTAW NR 5 Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych dla żołnierzy zawodowych w czasie uroczystości Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Czapka futrzana oficerska wojsk lotniczych x – – 2 Czapka garnizonowa wojsk lotniczych – x x 3 Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych (ze spodniami do butów) KRWP wz. 92 x x x ze spodniami do butów – prowadzący, poczty, niewchodzący w skład plutonu (kolumny) 4 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych KRWP x x – 5 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego x x – 6 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego – – x lub dziane koloru białego – decyduje dowódca uroczystości 7 Szalik zimowy oficerski koloru białego x x – dopuszcza się użytkowanie szalika zimowego koloru stalowego z koszulą koloru stalowego 8 Koszula oficerska koloru białego x x x lub koloru stalowego – decyduje dowódca uroczystości 9 Krawat koloru czarnego x x x 10 Buty oficerskie KRWP x x x żołnierze wchodzący w skład plutonu (kolumny) – trzewiki z gwoździami ochronnymi 11 Pas oficerski koloru czarnego x x x 12 Sznur galowy oficerski x x x 13 Koalicyjka koloru czarnego x x x z wyjątkiem żołnierzy wchodzących w skład plutonu (kolumny) Uwagi:

1. W czasie niskich temperatur można nosić zamiast rękawiczek zimowych oficerskich koloru czarnego rękawiczki zimowe koloru czarnego KRWP, na polecenie dowódcy uroczystości.

2. W okresie przejściowym, w zależności od temperatury, można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości. ZESTAW NR 6 Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej dla żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych w czasie uroczystości Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 1 2 3 4 5 1 Czapka garnizonowa marynarki wojennej x x występujący w składzie plutonu (kolumny) – czapka garnizonowa marynarska wz.97; w zimie można nosić czapkę futrzaną 2 Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej wz.92 x x występujący w składzie plutonu (kolumny) – bluza i spodnie wyjściowe marynarskie KRWP Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 466

1 2 3 4 5 3 Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej x występujący w składzie plutonu (kolumny) – półpłaszcz marynarski KRWP 4 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego x 5 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego x lub dziane koloru białego – decyduje dowódca uroczystości 6 Szalik zimowy oficerski koloru białego x 7 Koszula oficerska koloru białego x x występujący w składzie plutonu (kolumny) – koszulka marynarska 8 Krawat koloru czarnego x x występujący w składzie plutonu (kolumny) – krawat marynarski 9 Trzewiki z gwoździami ochronnymi x x 10 Pas oficerski koloru białego x x występujący w składzie plutonu (kolumny) – pas marynarski koloru białego 11 Getry skórzane koloru białego x x 12 Sznur galowy oficerski marynarki wojennej x x Uwagi: W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości. ZESTAW NR 7 Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych dla żołnierzy zawodowych w czasie uroczystości Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagi w zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych x – – 2 Czapka rogatywka KRWP – x x 3 Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych (ze spodniami do butów) KRWP wz. 92 x x x ze spodniami do butów – prowadzący, poczty, niewchodzący w skład plutonu (kolumny) 4 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych KRWP x x – 5 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego x x – 6 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego – – x 7 Szalik zimowy oficerski koloru khaki x x – 8 Koszula oficerska koloru białego x x x lub khaki – decyduje dowódca uroczystości Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 466

1 2 3 4 5 6 9 Krawat koloru khaki x x x 10 Buty oficerskie KRWP x x x żołnierze wchodzący w skład plutonu (kolumny) – trzewiki z gwoździami ochronnymi 11 Pas oficerski koloru czarnego x x x 12 Sznur galowy oficerski x x x 13 Koalicyjka koloru czarnego x x x z wyjątkiem żołnierzy wchodzących w skład plutonu (kolumny) Uwagi:

1. W czasie niskich temperatur można nosić zamiast rękawiczek zimowych oficerskich koloru czarnego rękawiczki zimowe koloru czarnego KRWP (na polecenie dowódcy uroczystości).

2. W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego – decyduje dowódca uroczystości. ZESTAW NR 7a kompanii reprezentacyjnych (honorowych) dla żołnierzy zawodowych występujących w czasie uroczystości w umundurowaniu polowym Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagi w zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Czapka futrzana x – – 2 Beret – x x w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa wojsk lądowych – furażerka polowa wz.93 3 Bluza polowa x x – 4 Spodnie polowe x x – 5 Bluza polowa letnia – – x lub polowa – według decyzji dowódcy uroczystości 6 Spodnie polowe letnie – – x lub polowe – według decyzji dowódcy uroczystości 7 Kurtka ubrania ochronnego z ocieplaczem x x – lub bez ocieplacza; w zimie z szalokominiarką lub bez; albo kurtka polowa wz.93 z podpinką lub bez podpinki z szalokominiarką; w okresie letnim i przejściowym – według decyzji dowódcy uroczystości 8 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego – – x 9 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego x x – lub zimowe pięciopalcowe 10 Koszulka letnia koloru khaki x x x lub koszulka zimowa specjalna 11 Trzewiki zimowe x x – lub trzewiki z gwoździami ochronnymi 12 Trzewiki letnie – – x lub trzewiki z gwoździami ochronnymi 13 Pas żołnierski x x x lub pas oficerski koloru czarnego – decyduje dowódca uroczystości Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 466

1 2 3 4 5 6 14 Apaszka x x x w okresie zimowym zamiast szalokominiarki – według decyzji dowódcy uroczystości 15 Koalicyjka koloru czarnego x x x według decyzji dowódcy uroczystości; z pasem oficerskim koloru czarnego; z wyjątkiem żołnierzy wchodzących w skład plutonu (kolumny) Uwagi:

1. W czasie niskich temperatur można nosić zamiast rękawiczek zimowych oficerskich koloru czarnego rękawiczki zimowe oficerskie KRWP (na polecenie dowódcy uroczystości).

2. W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez kurtki ubrania ochronnego, o czym decyduje dowódca uroczystości. ZESTAW NR 8 Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego dla żołnierzy zawodowych w czasie uroczystości Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych x – – 2 Czapka rogatywka KRWP – x x dla kobiet furażerka 3 Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP wz. 92 x x x tylko d-ca, z-ca, kapelmistrz i tamburmajor 4 Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych KRWP wz. 92 x x x pozostali żołnierze w składzie plutonu (kolumny) 5 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych KRWP x x – 6 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego x x – 7 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego – – x 8 Szalik zimowy oficerski koloru khaki x x – 9 Koszula oficerska koloru białego x x x lub khaki – decyduje dowódca uroczystości 10 Krawat koloru khaki x x x 11 Trzewiki z gwoździami ochronnymi x x x do wystąpień z mundurem służbowym oficerskim wojsk lądowych KRWP wz. 92 12 Buty oficerskie KRWP x x x tylko d-ca, z-ca, kapelmistrz i tamburmajor 13 Pas oficerski koloru czarnego x x x tylko d-ca, z-ca, kapelmistrz i tamburmajor 14 Koalicyjka koloru czarnego x x x tylko d-ca, z-ca, kapelmistrz i tamburmajor 15 Sznur galowy oficerski x x x Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 466

1 2 3 4 5 6 16 Getry skórzane koloru białego x x x pozostali żołnierze w składzie plutonu (kolumny) 17 Pas oficerski koloru białego x x x pozostali żołnierze w składzie plutonu (kolumny) 18 Torba na nuty x x x pozostali żołnierze w składzie plutonu (kolumny) Uwagi:

1. W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego, o czym decyduje dowódca uroczystości.

2. Zezwala się żołnierzom na użytkowanie zestawów typu wyjściowego, zgodnie z decyzją organizatora przedsięwzięcia. ZESTAW NR 8a etatowej orkiestry wojskowej Wojsk Lądowych dla żołnierzy zawodowych w czasie uroczystości Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagi w zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych x – – 2 Czapka rogatywka – x x dla kobiet furażerka 3 Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych wz. 92 x x x 4 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych x x – 5 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego x x – 6 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego – – x 7 Szalik zimowy oficerski koloru khaki x x – 8 Koszula oficerska koloru białego x x x lub khaki – decyduje dowódca uroczystości 9 Krawat koloru khaki x x x 10 Trzewiki z gwoździami ochronnymi x x x 11 Koalicyjka koloru białego x x x tylko d-ca, z-ca, kapelmistrz i tamburmajor 12 Sznur galowy oficerski x x x 13 Getry skórzane koloru białego x x x według decyzji dowódcy uroczystości 14 Pas oficerski koloru białego x x x 15 Torba na nuty x x x pozostali żołnierze w składzie plutonu (kolumny) Uwagi:

1. W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego, o czym decyduje dowódca uroczystości.

2. Zezwala się żołnierzom na użytkowanie zestawów typu wyjściowego, zgodnie z decyzją organizatora przedsięwzięcia. Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 466

ZESTAW NR 9 etatowej orkiestry wojskowej Sił Powietrznych dla żołnierzy zawodowych w czasie uroczystości Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Czapka futrzana oficerska wojsk lotniczych x – – 2 Czapka garnizonowa – x x dla kobiet furażerka 3 Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych wz. 92 x x x 4 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych x x – 5 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego x x – 6 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego – – x lub dziane koloru białego – decyduje dowódca uroczystości 7 Szalik zimowy oficerski koloru białego x x – dopuszcza się noszenie szalika zimowego koloru stalowego z koszulą koloru stalowego 8 Koszula oficerska koloru białego x x x lub koloru stalowego – decyduje dowódca uroczystości 9 Krawat koloru czarnego x x x 10 Trzewiki z gwoździami ochronnymi x x x 11 Koalicyjka koloru białego x x x tylko d-ca, z-ca, kapelmistrz i tamburmajor 12 Sznur galowy oficerski x x x 13 Getry skórzane koloru białego x x x według decyzji dowódcy uroczystości 14 Pas oficerski koloru białego x x x 15 Torba na nuty x x x według decyzji dowódcy uroczystości Uwagi:

1. W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego, o czym decyduje dowódca uroczystości.

2. Zezwala się żołnierzom na użytkowanie zestawów typu wyjściowego, zgodnie z decyzją organizatora przedsięwzięcia. ZESTAW NR 10 etatowej orkiestry wojskowej Marynarki Wojennej dla żołnierzy zawodowych w czasie uroczystości Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 1 2 3 4 5 1 Czapka garnizonowa marynarki wojennej x x dla kobiet kapelusz damski; w zimie można nosić czapkę futrzaną 2 Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej wz.92 x x Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 466

1 2 3 4 5 3 Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej x 4 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego x 5 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego x lub dziane koloru białego – decyduje dowódca uroczystości 6 Szalik zimowy oficerski koloru białego x 7 Koszula oficerska koloru białego x x 8 Krawat koloru czarnego x x 9 Trzewiki z gwoździami ochronnymi x x 10 Pas oficerski koloru białego x x lub marynarski koloru białego 11 Getry skórzane koloru białego x x według decyzji dowódcy uroczystości 12 Sznur galowy oficerski x x 13 Torba na nuty x x według decyzji dowódcy uroczystości Uwagi:

1. W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez płaszcza sukiennego, o czym decyduje dowódca uroczystości.

2. Zezwala się żołnierzom na użytkowanie zestawów typu wyjściowego, zgodnie z decyzją organizatora przedsięwzięcia. ZESTAW NR 11 Żandarmerii Wojskowej dla żołnierzy zawodowych podczas wykonywania służby patrolowej i konwojowej Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Beret koloru szkarłatnego x – x x x 2 Czapka futrzana – x – – – lub czapka zimowa 3 Kurtka ubrania ochronnego z ocieplaczem x x – – x w zimie z szalokominiarką lub bez; latem można użytkować bez ocieplacza 4 Bluza polowa x x x – x w lecie letnia 5 Spodnie polowe (ubrania ochronnego) x x x x x w lecie spodnie polowe letnie wpuszczone w cholewki trzewików; spodnie ubrania ochronnego tylko w zestawie z kurtką ubrania ochronnego Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 466

1 2 3 4 5 6 7 8 6 Koszulo-bluza polowa z krótkimi rękawami – – – x – w dni upalne 7 Szalokominiarka x x – – – 8 Rękawiczki x x – – – żołnierze zawodowi – skórzane lub zimowe pięciopalcowe 9 Trzewiki x x x x x 10 Pas oficerski koloru białego (pas żołnierski) x x x x x pas żołnierski – tylko żołnierze oddziałów specjalnych ŻW 11 Torba żandarmerii x x x x x tylko dowódca patrolu 12 Kamizelka odblaskowa koloru żółtego z napisem „Żandarmeria Wojskowa” x x x x x tylko podczas służby patrolowej Uwagi: Kurtkę ubrania ochronnego należy nosić z przypiętym kapturem. ZESTAW NR 12 Żandarmerii Wojskowej dla żołnierzy zawodowych podczas wykonywania kontroli ruchu drogowego Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagi Patrol WKRD Patrol WKRD w zimie w lecie w zimie w lecie 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Beret koloru szkarłatnego x – x x x x x x 2 Czapka futrzana – x – – – – – – lub czapka zimowa 3 Kurtka ubrania ochronnego z ocieplaczem x x x – – – – – ze spodniami lub bez; w zimie z szalokominiarką lub bez; latem można użytkować bez ocieplacza(podpinki) 4 Kurtka wyjściowa – – – – x – x – 5 Bluza polowa x x x – – – – – w lecie letnia 6 Spodnie polowe (ubrania ochronnego) x x x x – – – – w lecie letnie; spodnie ubrania ochronnego tylko w zestawie z kurtką ubrania ochronnego 7 Koszulo-bluza oficerska – – – – – x – – z krótkimi lub długimi rękawami 8 Koszula oficerska – – – – x – x x Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 466

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 Krawat – – – – x x x x 10 Bluza olimpijka – – – – x – x x 11 Spodnie munduru wyjściowego – – – – x – x – 12 Spodnie munduru letniego – – – – x – x 13 Koszulo-bluza polowa z krótkimi rękawami – – – x – – – – 14 Szalokominiarka x x – – – – – – 15 Szalik – – – – x – – – 16 Rękawiczki x x – – x – – – żołnierze zawodowi – skórzane, do ubioru polowego – polowe lub zimowe pięciopalcowe 17 Trzewiki x x x x – – – – 18 Półbuty – – – – x x x x 19 Pas oficerski koloru białego z koalicyjką(pas żołnierski) x x x x x x x x pas żołnierski – tylko żołnierze oddziałów specjalnych ŻW 20 Kamizelka odblaskowa koloru żółtego z napisem „Żandarmeria Wojskowa” x x x x x x x x Uwagi:

1. Zestawy 5, 6, 7 i 8 obowiązują w czasie realizacji zabezpieczenia wizyt delegacji krajowych, zagranicznych, VIP-ów oraz podczas uroczystości państwowych, kierowania ruchem drogowym i wspólnych patroli z innymi organami porząd kowymi na polecenie komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej.

2. Koszulo-bluzę oficerską z krótkimi i długimi rękawami można nosić z krawatem lub bez krawata.

3. W zestawie 6 (kol.

8) dla żołnierzy pododdziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej zamiast pasa żołnierskiego obo wiązuje pasek oficera.

4. Kamizelka odblaskowa noszona w zestawach 5, 6, 7 i 8 obowiązuje w czasie wydawania poleceń lub dawania sygnałów na drodze.

5. Kurtkę ubrania ochronnego należy nosić z przypiętym kapturem. Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 466

Załącznik nr 4 UBIORY ĆWICZEBNE ZESTAW Marynarki Wojennej dla żołnierzy jednostek pływających Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Beret marynarski x x x lub czapka ćwiczebna, w zimie można nosić czapkę futrzaną; w jednostkach pływających również czapkę wełnianą 2 Bluza ćwiczebna x x x 3 Spodnie ćwiczebne x x x w czasie rejsów w strefach podzwrotnikowych, tropikalnych również spodnie ćwiczebne krótkie 4 Ubranie ochronne z ocieplaczem x x – w zimie – z szalokominiarką lub bez; w lecie i okresie przejściowym, w zależności od warunków atmosferycznych, bez ocieplacza, szalokominiarki i rękawic 5 Szalokominiarka x – – na okrętach i pomocniczych jednostkach pływających również w lecie w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych 6 Koszulka x x x w zimie zimowa specjalna, w lecie z krótkimi rękawami 7 Rękawice zimowe pięciopalcowe x – – na okrętach i pomocniczych jednostkach pływających również w lecie w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych 8 Pas żołnierski z klamrą MW x x x tylko w czasie występowania z bronią oraz pełnienia służby 9 Koszula ćwiczebna – – x w upalne dni zamiast bluzy ćwiczebnej dopuszcza się noszenie koszuli ćwiczebnej pod bluzą ćwiczebną oficerską z rozpiętym lub zapiętym kołnierzykiem 10 Sweter oficerski – x – zamiast bluzy ćwiczebnej 11 Pasek do spodni z klamrą MW – – x obowiązkowo w zestawie z koszulą ćwiczebną 12 Trzewiki x x x Na jednostkach pływających również półbuty ćwiczebne Uwagi:

1. Żołnierzom zawodowym zezwala się nosić rękawiczki skórzane przy zachowaniu jednolitości w ramach jednostki.

2. Bluzę ćwiczebną można nosić z podwiniętymi rękawami.

3. W czasie ćwiczeń czapkę ćwiczebną można zastąpić hełmem bojowym, w zimie z szalokominiarką.

4. Kapelani do munduru ćwiczebnego mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką.

5. Dopuszcza się noszenie bluzy ćwiczebnej razem z koszulą ćwiczebną zapiętą pod szyją lub z rozpiętym guzikiem, w zależności od warunków atmosferycznych.

6. Dopuszcza się noszenie swetra oficerskiego razem z koszulą ćwiczebną z wyłożonym kołnierzykiem.

7. Dopuszcza się użytkowanie półbutów koloru czarnego zamiast trzewików lub półbutów ćwiczebnych.

8. Dopuszcza się użytkowanie bluzy ćwiczebnej lub koszuli ćwiczebnej bez koszulki z krótkimi (długimi) rękawami i lamówką. Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 466

Załącznik nr 5 UBIORY POLOWE ZESTAW Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Sił Powietrznych oraz jednostek brzegowych Marynarki Wojennej Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 Beret (w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych – furażerka polowa) x x x w zimie można nosić czapkę futrzaną lub czapkę zimową 2 Ubranie ochronne z ocieplaczem x – x ze spodniami lub bez; w zimie z szalokominiarką lub bez; latem można użytkować bez ocieplacza (podpinki) 3 Bluza polowa x x x w lecie – bluza letnia 4 Spodnie polowe x x x w lecie – spodnie letnie 5 Szalokominiarka x – – 6 Rękawice polowe x – – rękawice taktyczne lub rękawice zimowe pięciopalcowe 7 Trzewiki x x x 8 Pas żołnierski x x x tylko w czasie występowania w koszulo-bluzie polowej, z bronią, z oporządzeniem oraz podczas pełnienia służby lub z bluzą polową wpuszczoną w spodnie 9 Koszulka x x x letnia koloru khaki, zimowa specjalna (w Marynarce Wojennej – zimowa specjalna MW, tropikalna koloru granatowego) 9 Koszulo-bluza polowa z krótkimi rękawami – x – w upalne dni zamiast bluzy polowej; dopuszcza się użytkowanie koszulo-bluzy pod bluzą polową z rozpiętym lub zapiętym kołnierzykiem 10 Sweter oficerski x x – zamiast bluzy polowej – tylko żołnierze zawodowi 11 Bluza ocieplacza ćwiczebnego x x x pod bluzą polową przy niskich temperaturach 12 Spodnie ocieplacza ćwiczebnego x – x pod spodniami polowymi przy niskich temperaturach Uwagi:

1. Żołnierzom zawodowym zezwala się nosić rękawiczki skórzane przy zachowaniu jednolitości w ramach jednostki.

2. Bluzę polową i polową letnią można użytkować z podwiniętymi rękawami.

3. W czasie ćwiczeń beret lub furażerkę można zastąpić hełmem bojowym, w zimie z szalokominiarką. Żołnierze Żandar merii Wojskowej zabezpieczający ćwiczenia zamiast beretu noszą hełm Żandarmerii Wojskowej oraz pas i oporządze nie skórzane w kolorze białym.

4. Kapelani do munduru polowego mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką.

5. Dopuszcza się noszenie swetra oficerskiego wraz z koszulo-bluzą polową (lub bez) z wyłożonym kołnierzykiem, samo dzielnie lub pod bluzą polową.

6. Dopuszcza się użytkowanie bluzy ocieplacza ćwiczebnego w składzie zestawu zimowego. Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 466

Załącznik nr 6 UBIORY SPECJALNE ZESTAW NR 1 Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 1 2 3 4 5 1 Beret x x w zimie można nosić czapkę futrzaną lub zimową 2 Kombinezon czołgisty x x 3 Kurtka zimowa czołgisty x – 4 Szalokominiarka x – 5 Rękawice zimowe pięciopalcowe x – 6 Trzewiki x x w okresie zimowym można użytkować buty filcowo-gumowe 7 Ocieplacz pod kombinezon x x Uwagi:

1. W Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych nosi się beret koloru czarnego, w Marynarce Wojennej – beret marynarski.

2. W czasie wysokich temperatur ubranie specjalne nosi się na bieliznę osobistą. ZESTAW NR 2 Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej dla żołnierzy personelu latającego Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 1 2 3 4 5 1 Furażerka x x w zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić czapkę futrzaną 2 Kombinezon pilota x x w zimie z ocieplaczem pod kombinezon 3 Kurtka skórzana pilota x x w zimie z podpinką 4 Bielizna letnia pilota – x 5 Bielizna zimowa pilota x – 6 Rękawiczki x x 7 Trzewiki letnie pilota – x 8 Trzewiki zimowe pilota x – Uwagi: W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych. Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 466

ZESTAW NR 3 Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej dla żołnierzy personelu technicznego Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 1 2 3 4 5 1 Czapka technika lotniczego x x w zimie można nosić czapkę futrzaną lub zimową 2 Ubranie technika lotniczego x x 3 Kurtka zimowa nieprzemakalna x x w zimie z podpinką 4 Spodnie zimowe nieprzemakalne x x w zimie z podpinką 5 Rękawiczki x x 6 Trzewiki letnie pilota – x 7 Trzewiki zimowe pilota x – Uwagi: W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych. Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 466

Załącznik nr 7 UBIORY ROBOCZE ZESTAW NR 1 Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 1 2 3 4 5 1 Beret x x w zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić czapkę futrzaną lub zimową 2 Bluza robocza x x lub kurtka czołgisty-warsztatowca 3 Spodnie robocze x x lub spodnie czołgisty-warsztatowca 4 Kurtka robocza ocieplana x – lub kurtka zimowa czołgisty-warsztatowca 5 Spodnie robocze ocieplane x – lub spodnie zimowe czołgisty-warsztatowca 6 Szalokominiarka x – 7 Rękawice robocze x x nosi się przy wykonywaniu czynności szczególnie brudzących; do ubrania warsztatowca można nosić rękawice zimowe pięciopalcowe 8 Trzewiki x x można nosić obuwie robocze, a w zimie buty filcowo-gumowe 9 Ocieplacz ćwiczebny x x Uwagi:

1. W Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych nosi się beret koloru czarnego, w Marynarce Wojennej beret marynarski.

2. W czasie wysokich temperatur ubranie robocze można nosić na bieliznę osobistą.

3. Żołnierze zawodowi zamiast ubrania roboczego mogą nosić płaszcz drelichowy.

4. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych. ZESTAW NR 2 Marynarki Wojennej i Jednostki Wojskowej Nr 4026 Lp. Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorów Uwagiw zimie w lecie 1 2 1 2 3 4 5 1 Czapka ćwiczebna marynarska x x w zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić czapkę futrzaną lub zimową 2 Kombinezon roboczy MW x x 3 Rękawice x x nosi się przy wykonywaniu czynności szczególnie brudzących; można nosić rękawice zimowe pięciopalcowe 4 Półbuty ćwiczebne x x można nosić trzewiki a w zimie buty filcowo-gumowe 5 Ocieplacz ćwiczebny x x Uwagi:

1. W Wojskach Specjalnych można nosić się beret koloru czarnego wojsk specjalnych, a w Marynarce Wojennej beret marynarski.

2. W czasie wysokich temperatur ubranie robocze można nosić na bieliznę osobistą.

3. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych. Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 466

Załącznik nr 8 UBIORY WIECZOROWE ZESTAW NR 1 Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej oraz członków Orkiestry Reprezentacyjnej WP Lp. Nazwa przedmiotu Zestaw ubioru Uwagi 1 2 3 4 1 Półfrak x 2 Kamizelka x 3 Spodnie x 4 Koszula koloru białego do muszki x ze spinkami 5 Muszka koloru czarnego x 6 Półbuty lakierki x 7 Skarpetki koloru czarnego x 8 Sznur galowy x z wyjątkiem Marynarki Wojennej Uwaga: W razie potrzeby oraz na czas przejazdu (dojścia) do miejsca uroczystości zezwala się nosić w składzie ubioru wieczorowego – w zależności od warunków atmosferycznych – płaszcz sukienny lub letni z szalikiem, w lecie bez szalika, z czapką roga tywką, czapką garnizonową lub beretem. ZESTAW NR 2 dla kobiet żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej oraz członków Orkiestry Reprezentacyjnej WP Lp. Nazwa przedmiotu Zestaw ubioru Uwagi 1 2 3 4 1 Żakiet z pasem x 2 Spódnica długa x 3 Koszula koloru białego do muszki x ze spinkami 4 Muszka koloru czarnego x można nosić wstążkę koloru czarnego 5 Pantofle wieczorowe x 6 Rajstopy x w kolorze cielistym 7 Sznur galowy x z wyjątkiem Marynarki Wojennej Uwaga: W razie potrzeby oraz na czas przejazdu (dojścia) do miejsca uroczystości zezwala się nosić w składzie ubioru wieczorowego – w zależności od warunków atmosferycznych – płaszcz sukienny lub letni z szalikiem, w lecie bez szalika, z furażerką lub kapeluszem. Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 466

Załącznik nr 9 a b Rys. 2 a) Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych z czapką rogatywką b) Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych z furażerką i spódnicą Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 466

Rys. 3

7. Ubiór wyjściowy podchorążego Wojsk Lądowych z kurtką wyjściową i czapką futrzaną

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 466

Rys. 3

8. Ubiór wyjściowy podchorążego Wojsk Lądowych kobiety z koszulo-bluzą oficerską z krótkimi rękawami koloru khaki i spódnicą oraz beretem

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 466

Rys. 3

9. Ubiór wyjściowy podchorążego Wojsk Lądowych kobiety ze spódnicą oraz beretem

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 466

Rys. 40. Ubiór wyjściowy podchorążego Wojsk Lądowych kobiety z kurtką wyjściową i czapką futrzaną

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 466

Rys. 4

3. Ubiór wyjściowy podchorążego Sił Powietrznych z kurtką wyjściową i czapką futrzaną

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 466

Rys. 4

6. Ubiór wyjściowy podchorążego Sił Powietrznych kobiety z kurtką wyjściową i czapką futrzaną

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 466

Załącznik nr 10

c d Rys. 34 c) Ubiór wyjściowy marynarza zawodowego Marynarki Wojennej z bluzą letnią i czapką garnizonową d) Ubiór wyjściowy marynarza zawodowego Marynarki Wojennej z czapką garnizonową Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 466

e Rys. 34 e) Ubiór wyjściowy marynarza zawodowego Marynarki Wojennej z półpłaszczem marynarskim i czapką garnizonową

R y ł y r i

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 466

Załącznik nr 11

c d Rys. 6 c) Ubiór służbowy marynarza zawodowego Marynarki Wojennej KRWP z czapką garnizonową d) Ubiór służbowy marynarza zawodowego Marynarki Wojennej KRWP z półpłaszczem marynarskim i czapką futrzaną Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 466

c d Rys. 7 c) Ubiór służbowy marynarza zawodowego KRMW z czapką garnizonową d) Ubiór służbowy marynarza zawodowego KRMW z półpłaszczem marynarskim i czapką garnizonową

Ub ł y z odowe p ą g ą

y g U KRMW

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 466

Załącznik nr 12

Rys.

8. Ubiór służbowy żołnierza zawodowego wojskowej kontroli ruchu drogowego Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 466

a b Rys. 9 a) Ubiór służbowy żołnierza zawodowego ŻW z koszulo-bluzą polową i beretem koloru szkarłatnego podczas pełnienia służby patrolowej i konwojowej b) Ubiór służbowy żołnierza zawodowego ŻW z bluzą polową i beretem koloru szkarłatnego podczas pełnienia służby patrolowej i konwojowej

Rys.

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 466

Rys.

10. Ubiór służbowy żołnierza zawodowego ŻW z kurtką ubrania ochronnego i czapką futrzaną podczas pełnienia służby patrolowej i konwojowej

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 466

Załącznik nr 13 UBIORY ĆWICZEBNE a b Rys. 1 a) Ubiór ćwiczebny żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej z beretem marynarskim b) Ubiór ćwiczebny żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej z koszulą ćwiczebną marynarską z krótkimi rękawami i beretem marynarskim Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 466

Rys.

2. Ubiór ćwiczebny żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej z kurtką ubrania ochronnego marynarki wojennej i czapką wełnianą

2 Ub

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 466

Rys.

3. Ubiór ćwiczebny letni podchorążego Marynarki Wojennej

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 466

Rys.

4. Ubiór ćwiczebny podchorążego Marynarki Wojennej

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 466

Rys.

5. Ubiór ćwiczebny podchorążego Marynarki Wojennej z kurtką ubrania ochronnego Marynarki Wojennej i czapką futrzaną

Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 466

O

Załącznik nr 14 UBIORY POLOWE a b Rys. 1 a) Ubiór polowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych z koszulo-bluzą polową i beretem koloru zielonego b) Ubiór polowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych ze swetrem i koszulo-bluzą polową oraz beretem koloru zielo nego Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 466

Rys.

2. Ubiór polowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych z beretem koloru zielonego, z pasem

Rys 2 biór po owy żołnierza awodowego Wojsk Lądowych z bere em kol

Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 466

Rys.

3. Ubiór polowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych z beretem koloru zielonego, bez pasa

Rys.

3. Ubió pol wy żo nierz za odo ego ojsk Ląd yc z b et

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 466

Rys.

4. Ubiór polowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych z kurtką ubrania ochronnego i czapką futrzaną

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 466

a b Rys. 5. a) Ubiór polowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych z koszulo-bluzą i furażerką polową b) Ubiór polowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych ze swetrem, koszulo-bluzą i furażerką polową Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 466

Rys.

6. Ubiór polowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych z furażerką polową, z pasem

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 466

Rys.

7. Ubiór polowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych z furażerką polową, bez pasa

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 466

Rys.

8. Ubiór polowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych z kurtką ubrania ochronnego i czapką futrzaną

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 466

a b Rys. 9. a) Ubiór polowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej jednostek brzegowych z koszulo-bluzą i beretem marynar skim b) Ubiór polowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej jednostek brzegowych ze swetrem, koszulo-bluzą i beretem marynarskim Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 466

Rys.

10. Ubiór polowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej jednostek brzegowych, z pasem

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 466

Rys. 1

1. Ubiór polowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej jednostek brzegowych, bez pasa Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 466

Rys. 1

2. Ubiór polowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej jednostek brzegowych z kurtką ubrania ochronnego i czapką futrzaną

Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 466

Rys. 1

3. Ubiór polowy podchorążego Wojsk Lądowych z koszulo-bluzą polową i beretem koloru zielonego

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 466

Rys. 1

4. Ubiór polowy podchorążego Wojsk Lądowych z beretem koloru zielonego, z pasem

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 466

Rys. 1

5. Ubiór polowy podchorążego Wojsk Lądowych z beretem koloru zielonego, bez pasa

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 466

Rys. 1

6. Ubiór polowy podchorążego Wojsk Lądowych z kurtką ubrania ochronnego i czapką futrzaną

Dziennik Ustaw – 78 – Poz. 466

Rys. 1

7. Ubiór polowy podchorążego Sił Powietrznych z koszulo-bluzą polową i furażerką polową

Dziennik Ustaw – 79 – Poz. 466

Rys. 1

8. Ubiór polowy podchorążego Sił Powietrznych, z pasem

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 466

Rys. 1

9. Ubiór polowy podchorążego Sił Powietrznych, bez pasa

Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 466

Rys.

20. Ubiór polowy podchorążego Sił Powietrznych z kurtką ubrania ochronnego i czapką futrzaną

Dziennik Ustaw – 82 – Poz. 466

Rys. 2

1. Ubiór polowy w kamuflażu pustynnym, z kapeluszem

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 466

AL

Załącznik nr 15 UBIORY SPECJALNE a b Rys. 1 a) Ubiór czołgisty letni z beretem koloru czarnego b) Ubiór czołgisty zimowy z czapką futrzaną Dziennik Ustaw – 84 – Poz. 466

Rys.

2. Ubiór personelu latającego z furażerką

Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 466

Rys.

3. Ubiór personelu latającego tropikalny z furażerką

Dziennik Ustaw – 86 – Poz. 466

Rys.

4. Ubiór personelu latającego zimowy z kurtką skórzaną i czapką futrzaną

Dziennik Ustaw – 87 – Poz. 466

Załącznik nr 16 UBIORY ROBOCZE a b Rys. 1 a) Ubiór czołgisty-warsztatowca letni z beretem koloru czarnego b) Ubiór czołgisty-warsztatowca zimowy z czapką futrzaną Dziennik Ustaw – 88 – Poz. 466

Rys.

2. Ubiór roboczy żołnierza zawodowego

Dziennik Ustaw – 89 – Poz. 466

Rys.

3. Ubiór roboczy żołnierza zawodowego jednostek pływających Marynarki Wojennej

Dziennik Ustaw – 90 – Poz. 466

Załącznik nr 17

r

Rys.

3. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni wojskowych na czapkach rogatywkach i beretach podoficerów Wojsk Lądowych a) młodszy chorąży g) młodszy chorąży b) chorąży h) chorąży c) starszy chorąży i) starszy chorąży d) młodszy chorąży sztabowy j) młodszy chorąży sztabowy e) chorąży sztabowy k) chorąży sztabowy f) starszy chorąży sztabowy l) starszy chorąży sztabowy a d g i k b e c f h j l Dziennik Ustaw – 91 – Poz. 466

Rys.

8. a, b Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni wojskowych na kapeluszach podhalańskich

a b Rys. 2

8. Wzór rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na kapeluszu podhalańskim (pułkownik) Dziennik Ustaw – 92 – Poz. 466

Lp . N az w a oz na ki

ko rp us u os o bo w eg o W zó r oz na ki k or pu su o so bo w eg o K or pu s o so bo w y G ru pa o so bo w a Sp ec ja ln oś ć U w ag i 1.

W oj sk

zm ec ha ni zo w an yc h i s pe cj al ny ch

P L

20 . w oj sk lą do w yc h

A . sz ta bo w a

20 A

2.

20 . w oj sk lą do w yc h

B.

pa nc er no -z m e ch an iz ow an a

20 B 01 , 03 ,0 4,

21 ,2 3 27 , 68 -8 4

3.

26 . w oj sk sp ec ja ln yc h

A . s zt ab ow a,

B. lą do w yc h dz ia ła ń sp ec ja l ny ch , D . w sp ar ci a i z a be zp ie cz en ia

dz ia ła ń sp ec ja l ny ch

26 A

26 B 26 D

Z ał ąc zn ik n r 18 W Z O R Y O Z N A K K O R P U S Ó W O S O B O W Y C H

Z P R Z Y P O R Z Ą D K O W A N IE M K O R P U S Ó W O S O B O W Y C H , G R U P O S O B O W Y C H I S P E C JA L N O Ś C I W O JS K O W Y C H Dziennik Ustaw – 93 – Poz. 466

4.

W oj sk

pa nc er ny ch

P L

20 . w oj sk lą do w yc h

B.

pa nc er no -z m e ch an iz ow an a

20 B 02 , 22 , 61 -6 7

5.

38 . lo gi st yk i T.

te ch ni cz na

38 T 03 , 39 ,4 0,

74 ,7 9, 85

w ed łu g

sp ec ja ln oś ci

6.

W oj sk

ra ki et ow yc h,

ar ty le ri i

20 . w oj sk lą do w yc h

D . ra ki et ow a i a rt y le ri i

20 D

7.

W oj sk

pr ze ci w lo tn i cz yc h

P

32 . pr ze ci w lo tn ic zy

A . ar ty le ri i p rz ec iw lo tn ic ze j, B.

pr ze ci w lo tn i cz yc h ze st aw ów

ra ki et ow yc h,

T.

te ch ni cz na

32 A

32 B 32 T

W O PL

Dziennik Ustaw – 94 – Poz. 466

L

8.

Si ł Po w ie tr zn yc h

22 . sił p ow ie tr zn yc h

A . s zt ab ow a,

B. p ilo tó w , C . n aw ig at or ów , D . p ok ła do w a,

E. r uc hu lo tn i cz eg o,

H . u be zp ie cz en ia

lo tó w , I. ek sp lo at ac ji be zp ilo to w yc h ap ar at ów la ta ją cy ch i w sk az y w an ia c el ów , J. in ży ni er yj no -lo tn ic za

22 A

22 B 22 C

22 D

22 E 22 H

22 I 22 J

9.

20 . w oj sk lą do w yc h

C . ae ro m ob iln a

20 C

W O PL

Dziennik Ustaw – 95 – Poz. 466

10 .

H yd ro m et eo ro lo gi cz na

22 . sił p ow ie tr zn yc h

F.

m et eo ro lo gi cz na

22 F

11 .

R ad io te ch ni cz na

P

L

22 . sił p ow ie tr zn yc h G . ra di ot ec hn ic zn a

22 G

12 .

Łą cz no śc i P L

28 . łą cz no śc i i i nf or m at yk i

A . sz ta bo w a,

B.

ek sp lo at ac ji sy s te m ów łą cz no śc i, T.

te ch ni cz na

28 A

28 B 28 T

13 .

38 . lo gi st yk i T.

te ch ni cz na

38 T 79

w ed łu g

sp ec ja ln oś ci

14 .

In fo rm at yk i P

L

28 . łą cz no śc i i i nf or m at yk i

C . pr og ra m ow an ia

in fo rm at yk i, D . ek sp lo at ac ji sy s te m ów in fo rm a ty cz ny ch

28 C

28 D

15 .

38 . lo gi st yk i T.

te ch ni cz na

38 T 79

w ed łu g

sp ec ja ln oś ci

Dziennik Ustaw – 96 – Poz. 466

16 .

R oz po zn an ia

i w al ki

el ek tr on ic zn ej

30 . ro zp oz na ni a i w al ki

el ek tr on ic zn ej

A . ro zp oz na ni a og ól ne go , B.

ro zp oz na ni a i za kł óc eń e le k tr on ic zn yc h

30 A

30 B

17 .

G eo gr af ic zn a

30 . ro zp oz na ni a i w al ki

el ek tr on ic zn ej

C . ge og ra fic zn a

30 C

18 .

In ży ni er ii w oj sk ow ej

34 . in ży ni er ii w oj sk o w ej

A . sa pe rs ka , B.

pr ze pr aw ow a,

C . dr og ow o-

-m os to w a,

T.

te ch ni cz na

34 A

34 B 34 C

34 T

19 .

38 . lo gi st yk i

B.

m at er ia ło w a

38 B 01 , 25 ,2 7, 28

w ed łu g

sp ec ja ln oś ci

20 .

T.

te ch ni cz na

38 T 03 , 38 ,3 9, 40 , 85

w ed łu g

sp ec ja ln oś ci

Dziennik Ustaw – 97 – Poz. 466

21 .

O br on y pr ze d br on ią m as o w eg o ra że ni a

36 . ob ro ny p rz ed b ro ni ą m as ow eg o ra że ni a

A . ro zp oz na ni a i l i kw id ac ji sk aż eń , T.

te ch ni cz na

36 A

36 T

22 . M at er ia ło w a,

og ól no lo gi st yc zn a i f in an so w a

P

L

38 . lo gi st yk i

A . og ól no lo gi st yc z na

38 A ,

23 . B.

m at er ia ło w a 38 B 02 -0 5,

21 -2 4,

26 ,2 8,

61 -7 4

24 .

38 B 01 , 25 ,2 7, 28

w ed łu g

sp ec ja ln oś ci

25 . T.

te ch ni cz na

38 T 03 , 38 ,3 9, 40 , 85

w ed łu g

sp ec ja ln oś ci

26 . 50 . fin an so w y

A . ek on om ic zn o-

-fi na ns ow a

50 A

27 . 54 . og ól ny

H . m et ro lo gi i

54 H

Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 466

28 .

Tr an sp or tu i ru ch u w oj sk

P L

38 . lo gi st yk i

C . tr an sp or tu i ru ch u w oj sk

38 C

29 .

In fr as tr uk tu ry

38 . lo gi st yk i

D . in fr as tr uk tu ry

38 D

30 . 54 . og ól ny

G . oc hr on y pr ze ci w po ża ro w ej

54 G

31 .

C zo łg ow o-

-s am oc ho do w a

P L

38 . lo gi st yk i

T.

te ch ni cz na

38 T 01 ,0 4,

21 -3 2, 36 , 61 -7 3, 7 5 78 , 8 0 82 ,8 4

32 .

38 T 03 , 39 ,4 0,

74 ,7 9, 85

w ed łu g

sp ec ja ln oś ci

Dziennik Ustaw – 99 – Poz. 466

33 .

Sł uż by u zb ro je ni a i e le kt ro ni ki

38 . lo gi st yk i

B.

m at er ia ło w a

38 B 01 , 25 ,2 7, 28

w ed łu g

sp ec ja ln oś ci

34 .

T.

te ch ni cz na

38 T 02 , 33 -3 5, 37 , 83

35 .

38 T 03 , 38 ,3 9, 40 , 79 ,8 5

w ed łu g

sp ec ja ln oś ci

36 .

Sł uż by

m ed yc zn ej

40 . m ed yc zn y

A . le ka rz y,

B.

de nt ys tó w , D . fa rm ac eu tó w , E.

ps yc ho lo gó w , F.

fiz yk oc he m ik ów , G . pi el ęg ni ar st w a,

H . ra to w ni ct w a m ed yc zn eg o,

I. or ga ni za cy jn o-

-te ch ni cz na

40 A

40 B 40 D

40 E 40 F 40 G

40 H

40 I

Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 466

37 .

Sł uż by w et er y na ry jn ej

40 . m ed yc zn y

C . w et er yn ar ii

40 C

38 .

Ża nd ar m er ii w oj sk ow ej

44 . ża nd ar m er ii w oj sk ow ej

A . do ch od ze ni ow o-

-ś le dc za , B.

pr ew en cj i, C . op er ac yj no -r oz po zn aw cz a,

D . lo gi st yc zn o-

-te ch ni cz na

44 A

44 B 44 C

44 D

39 .

Sp ra w ie dl iw o śc i i o bs łu gi

pr aw ne j

46 . sp ra w ie dl iw oś ci i ob słu gi p ra w ne j

A . są do w ni ct w a,

B.

pr ok ur at or sk a,

C . ob słu gi p ra w ne j

46 A

46 B 46 C

Dziennik Ustaw – 101 – Poz. 466

40 .

D us zp as te r st w a rz ym sk o-

ka to lic ki eg o

48 . du sz pa st er st w a

A . te ol og ic zn a

48 A

41 . D us zp as te r st w a ew an ge lic ki eg o

42 .

D us zp as te r st w a pr aw o sła w ne go

43 .

W yc ho w aw cz a P

L

52 . w yc ho w aw cz y

A . og ól no w yc ho w aw cz a,

B.

ku ltu ra ln o-

-o św ia to w a,

C . ps yc ho lo gi i w y ch ow an ia , D . or ki es tr i ze sp o łó w e st ra do w yc h

52 A

52 B 52 C

52 D

Dziennik Ustaw – 102 – Poz. 466

44 .

A dm in ist ra cj i w oj sk ow ej

54 . og ól ny

A . za rz ąd za ni a,

B.

ka dr ow a,

C . ad m in ist ra cj i w oj sk ow ej , D . in fo rm ac ji ni e ja w ny ch , E.

pr as ow a,

F.

ku ltu ry fi zy cz ne j

54 A

54 B 54 C

54 D

54 E 54 F

O pr ac ow an o zg od ni e z ro zp or zą dz en ie m M in is tr a O br on y N ar od ow ej z d ni a 11 .1 2. 20 09 r . w s pr aw ie k or pu só w o so bo w yc h, g ru p os ob ow yc h i sp ec ja ln oś ci w oj sk ow yc h (D z. U . N r 2 16 , p oz . 1 67 8) . O zn ak i w ys tę pu ją ce w p ar ac h, n os zo ne n a ko łn ie rz ac h po p ra w ej i l ew ej s tr on ie k ur te k m un du ró w i p ła sz cz y su ki en ny ch , oz na cz on e są o dp ow ie dn io l it er am i – pr aw a „P ” i l ew a „L ”. Ż oł ni er ze k or pu su o so bo w eg o w yw ia du i k on tr w yw ia du w oj sk ow eg o, a t ak że k or pu su o so bo w eg o lo gi st yk i w g ru pi e os ob ow ej t ec hn ic zn ej ( lp . 5 , 1 3, 1 5, 2 0, 2 5, 3 2, 3 5) o ra z w g ru pi e os ob ow ej m at er ia ło w ej o s pe cj al no śc i śr od ki b oj ow e (l p. 1 9, 2 4, 3 3) – n os zą o zn ak i ko rp us ów o so bo w yc h zg od ni e z uk oń cz on ym k ie ru nk ie m k sz ta łc en ia l ub p os ia da ną

sp ec ja ln oś ci ą w oj sk ow ą. Ż oł ni er ze n ie bę dą cy w c zy nn ej s łu żb ie w oj sk ow ej , k tó rz y uz ys ka li z ez w ol en ie n a no sz en ie u m un du ro w an ia i oz na k w oj sk ow yc h – w z al eż no śc i o d ko rp us u os ob ow eg o, g ru py

os ob ow ej i sp ec ja ln oś ci w oj sk ow ej , d o kt ór ej z os ta li z al ic ze ni p rz ed z w ol ni en ie m z e sł uż by w oj sk ow ej . Dziennik Ustaw – 103 – Poz. 466

Załącznik nr 19 Rys.

1. Wzór i sposób rozmieszczenia oznak szkolnych oraz lat nauki podchorążego Wojsk Lądowych a) sposób rozmieszczenia oznaki korpusu osobowego na kołnierzu kurtki wyjściowej b) sposób rozmieszczenia oznaki „WSO” na naramienniku z oznaką stopnia c) oznaka „SP” słuchacza szkoły podoficerskiej d) oznaka pierwszego roku nauki e) oznaka drugiego roku nauki f) oznaka trzeciego roku nauki g) oznaka czwartego roku nauki h) oznaka piątego roku nauki i) oznaka szóstego roku nauki Dziennik Ustaw – 104 – Poz. 466

Rys.

2. Wzór i sposób rozmieszczenia oznak szkolnych oraz lat nauki podchorążego Sił Powietrznych a) sposób rozmieszczenia oznaki korpusu osobowego na kołnierzu kurtki wyjściowej b) sposób rozmieszczenia oznaki „WSO” na naramienniku z oznaką stopnia c) oznaka „SP” słuchacza szkoły podoficerskiej d) oznaka pierwszego roku nauki e) oznaka drugiego roku nauki f) oznaka trzeciego roku nauki g) oznaka czwartego roku nauki h) oznaka piątego roku nauki i) oznaka szóstego roku nauki Dziennik Ustaw – 105 – Poz. 466

Rys.

3. Wzór i sposób rozmieszczenia oznaki szkolnej oraz lat nauki podchorążego Marynarki Wojennej a) sposób rozmieszczenia oznaki „AMW” na kołnierzu kurtki wyjściowej b) sposób rozmieszczenia oznaki „AMW” na naramienniku bez stopnia wojskowego c) sposób rozmieszczenia oznaki „AMW” na naramienniku z oznaką stopnia wojskowego d) oznaka „SP” słuchacza szkoły podoficerskiej e) oznaka pierwszego roku nauki f) oznaka drugiego roku nauki g) oznaka trzeciego roku nauki h) oznaka czwartego roku nauki i) oznaka piątego roku nauki Dziennik Ustaw – 106 – Poz. 466

Załącznik nr 20 Rys.

1. Wzór rozmieszczenia oznak przynależności państwowej i rozpoznawczych a) oznaka przynależności państwowej – godło Rzeczypospolitej Polskiej na rękawie kurtki mundurowej b) oznaka przynależności państwowej – flaga Rzeczypospolitej Polskiej na rękawie bluzy polowej c) oznaka rozpoznawcza na rękawie bluzy polowej d) oznaka rozpoznawcza na rękawie kurtki mundurowej Dziennik Ustaw – 107 – Poz. 466

21 a) b) c) Załącznik nr 21 Rys.

1. Wzór oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem do ubioru a) polowego, kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty b) polowego w kamuflażu pustynnym i kombinezonu tropikalnego pilota c) ćwiczebnego Rys.

2. Wzór oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem do kurtek mundurów wyjściowych, galowych i służbowych, bluzy olimpijki i swetra oficerskiego

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-04-17
Data wydania: 2013-04-14
Data wejścia w życie: 2013-05-02
Data obowiązywania: 2013-05-02
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 466