Dz.U. 2013 nr 0 poz. 477

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 477 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych2) Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicz nych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 863 oraz z 2009 r. Nr 147, poz. 119

5) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 3 otrzymuje brzmienie: 3 Terespol F Wszystkie pasze i pasze lecznicze

2) lp. 11 otrzymuje brzmienie: 11 Gdańsk-Port P Wszystkie pasze i pasze lecznicze

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Plocke

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwier dzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 1007.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-04-19
Data wydania: 2013-03-28
Data wejścia w życie: 2013-05-04
Data obowiązywania: 2013-05-04
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 477