Dz.U. 2013 nr 0 poz. 48

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 48 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży Na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia  w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży (Dz. U. Nr 150, poz. 895 oraz z 2012 r.  poz. 295) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 10 otrzymuje brzmienie:  „§ 10. 1. Poziom głośności reklam i telesprzedaży emitowanych w trakcie audycji lub bezpośrednio po niej nie  może przekroczyć poziomu głośności tej audycji. 2. Poziom głośności reklam i telesprzedaży emitowanych w trakcie audycji emitowanych w czasie rzeczywi stym bądź z wykorzystaniem pętli opóźniającej  lub bezpośrednio po  tej audycji nie może przekroczyć poziomu  głośności części tej audycji wyemitowanej po ostatniej reklamie lub telesprzedaży o wartość większą niż 1 wyrażo ną w jednostce pomiarowej głośności, o której mowa w załączniku do rozporządzenia.”; 2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak 1)  Zmiany  tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2011  r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153,  poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315. Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 48

Załącznik do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii  i Telewizji z dnia 18 grudnia 2012 r. (poz. 48) W celu ujednolicenia warunków nadawania w zakresie głośności emitowanych reklam i telesprzedaży nadawcy są obo wiązani do emitowania reklam i telesprzedaży w taki sposób, aby wynik pomiaru głośności przeprowadzonego z zachowa niem procedury pomiarowej i warunków technicznych opracowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na podsta wie zaleceń ITU: ITU-R BS. 1770-3, ITU-R BS. 1771-1 oraz EBU: R 128, EBU-TECH 3341 spełniał obowiązki określone  w § 10 rozporządzenia.

1. Ilekroć w załączniku do rozporządzenia jest mowa o:

1) LU (Loudness Unit) – należy przez to rozumieć jednostkę pomiarową głośności. Wskaźnik przyrządu do oceny głośnoś ci powinien być skalibrowany w jednostkach głośności LU. Jest ona jednostką skali miernika głośności. Wartość głoś ności wyrażona w jednostkach głośności reprezentuje tłumienie lub wzmocnienie w decybelach, jakie jest wymagane do  sprowadzenia  poziomu  sygnału  do  0  LU.  Na  przykład  sygnał  o  wartości  −10  LU  będzie  wymagał  wzmocnienia  o +10 dB, aby osiągnął odczyt 0 LU;

2) LUFS (Loudness Unit Full Scale) – należy przez to rozumieć jednostkę głośności wyrażoną w LU w odniesieniu do  pełnej skali, 0 LU = −23 LUFS;

3) uśrednionym poziomie głośności (I) – należy przez to rozumieć uśredniony wynik pomiaru głośności wykonany syste mem pomiarowym w odcinku czasu określonym manualnie lub w inny sposób;

4) poziomie głośności audycji – należy przez to rozumieć uśredniony poziom głośności (I) danej audycji, zmierzony za  pomocą systemu pomiarowego w określonym czasie trwania tej audycji i wyrażony w jednostkach głośności LU z do kładnością do jednego miejsca po przecinku; 5)  poziomie głośności audycji wyprodukowanej przed emisją – należy przez to rozumieć poziom głośności audycji zmie rzony w pełnym czasie trwania audycji, z wyłączeniem przerw, podczas których emitowane są reklamy i telesprzedaż;

6) poziomie głośności audycji emitowanej w czasie rzeczywistym bądź z wykorzystaniem pętli opóźniającej – należy  przez to rozumieć poziom głośności audycji zmierzony w czasie pomiędzy przerwami, podczas których emitowane są  reklamy i telesprzedaż; 

7) poziomie głośności reklam i telesprzedaży – należy przez to rozumieć uśredniony poziom głośności reklam i  tele sprzedaży zmierzony od momentu rozpoczęcia emisji oznaczenia początku emisji reklam i telesprzedaży do momentu  zakończenia emisji oznaczenia końca emisji reklam i telesprzedaży, wyrażony w jednostkach głośności LU z dokład nością do jednego miejsca po przecinku;

8) systemie pomiarowym – należy przez to rozumieć profesjonalne urządzenie lub oprogramowanie komputerowe wraz  z interfejsami fonicznymi przeznaczone do pomiaru głośności sygnału fonicznego. System pomiarowy powinien być  wyskalowany w jednostkach LU i umożliwiać wskazanie wartości poziomu głośności z dokładnością do 0,1 LU oraz  uśrednionego poziomu głośności (I) w odcinku czasu określanym manualnie lub w inny sposób. Prawidłowo skalibro wany system pomiarowy powinien wskazywać określone wartości poziomów głośności podczas pomiaru sygnałów te stowych wymienionych w pkt 3 załącznika;

9) urządzeniu odbiorczym – należy przez to rozumieć urządzenie pozwalające na odbiór programów radiowych i telewi zyjnych rozpowszechnianych w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, cyfrowy rozsiewczy naziemny w multiplek sie,  rozsiewczy satelitarny, w sieciach  telekomunikacyjnych  innych niż wykorzystywane do  rozpowszechniania  roz siewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie  w systemie teleinformatycznym wyposażone w przyłącze sygnału fonicznego, pozwalające na jego pomiar w postaci  analogowej w formie sygnału dwukanałowego lub wielokanałowego zmiksowanego do postaci dwukanałowej. W przy padku urządzenia do odbioru programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie  spełnia ono wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wyma gań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych trans misji telewizyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 1742);

10) EBU (European Broadcasting Union) – należy przez to rozumieć Europejską Unię Nadawców; 1

1) ITU (International Telecommunication Union) – należy przez to rozumieć Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny; 1

2) dBFS (dB Full Scale) – należy przez to rozumieć jednostkę pomiarową poziomu szczytowego cyfrowego sygnału fo nicznego. Wskaźnik przyrządu do pomiaru wartości szczytowej sygnałów cyfrowych powinien być wyskalowany w dB,  a wartość 0 dBFS powinna oznaczać maksymalny poziom szczytowy sygnału; 1

3) LPCM (Linear Pulse Code Modulation) – należy przez to rozumieć metodę kodowania sygnału fonicznego w postaci  cyfrowej. Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 482. Procedura pomiarowa Nadawca w celu realizacji obowiązków, o których mowa w § 10 rozporządzenia, ma obowiązek stosować następującą  procedurę pomiarową:  1)  pomiaru głośności reklam i telesprzedaży oraz audycji dokonuje się za pomocą systemu pomiarowego podłączonego do  przyłącza dwukanałowego analogowego sygnału fonicznego urządzenia odbiorczego; 2)  urządzenie odbiorcze powinno być skonfigurowane tak, aby na wyjściowym przyłączu, o którym mowa w ppkt 1, uzy skać sygnał dwukanałowy odpowiadający treści audycji, reklam i telesprzedaży; 3)  sygnał analogowy na wyjściu kanału fonicznego urządzenia odbiorczego może być poddany jedynie liniowej regulacji  wzmocnienia  i  konwersji  do  postaci  cyfrowej w  formacie  liniowym, minimum 16-bitowym LPCM z próbkowaniem  48 kHz tak, aby miernik cyfrowy o skali dBFS, o ile to możliwe, wskazywał wartość zbliżoną do −23 dBFS dla sygnału  wypowiedzi słownej. Tak skalibrowane urządzenie odbiorcze i przetwornik analogowo-cyfrowy mogą być wykorzystane  do  rejestracji  audycji  w  postaci  plikowej  (format  liniowy  *.wav).  W  celu  odróżnienia  reklam  i  telesprzedaży  od  audycji, rejestracji sygnału pochodzącego z kanału fonicznego może towarzyszyć rejestracja sygnału z kanału wizyjnego; 4)  w celu weryfikacji wypełniania obowiązków określonych w § 10 rozporządzenia, za pomocą systemu pomiarowego  dokonuje  się pomiaru poziomu głośności odpowiednich  fragmentów reklam  i  telesprzedaży oraz audycji utrwalonej  w postaci pliku; 5)  zmierzone poziomy głośności audycji wyprodukowanej przed emisją i audycji emitowanej w czasie rzeczywistym bądź  z wykorzystaniem pętli opóźniającej oraz poziom głośności reklam i telesprzedaży porównuje się.

3. Sygnały testowe do kalibracji systemu pomiarowego Nadawca obowiązany jest emitować sygnał zgodny z opisanymi w poniższej tabeli sygnałami testowymi, przeznaczo nymi do kalibracji systemu pomiarowego wraz z oczekiwaną wartością uśrednionego poziomu głośności (I) w jednostkach  LU i LUFS. Lp. Sygnał testowy Oczekiwany wynik oraz akceptowane tolerancje 1 Sygnał 1 kHz, stereo, −23,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał  w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s I = −23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU 2 Sygnał 1 kHz, stereo, −33,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał  w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s I = −33,0 ±0,1 LUFS I = −10,0 ±0,1 LU 3 Sygnały 1 kHz, stereo, −36,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał  w  tej  samej  fazie  jednocześnie w obu kanałach), czas  trwania 10 s; −23,0 dBFS,  czas trwania 60 s; −36,0 dBFS, czas trwania 10 s I = −23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU 4 Sygnały 1 kHz, stereo, −75,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał  w  tej  samej  fazie  jednocześnie w obu kanałach), czas  trwania 10 s; −36,0 dBFS,  czas trwania 10 s; −23,0 dBFS, czas trwania 60 s; −36,0 dBFS, czas trwania 10 s;  −75,0 dBFS, czas trwania 10 s I = −23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU 5 Sygnały 1 kHz, stereo, −26,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał  w  tej  samej  fazie  jednocześnie w obu kanałach), czas  trwania 20 s; −20,0 dBFS,  czas trwania 20 s; −26,0 dBFS, czas trwania 20 s I = −23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU 6 Sygnał 1 kHz, stereo, −20,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał  w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s I = −20,0 ±0,1 LUFS I = 3,0 ±0,1 LU 7 Sygnał 1 kHz, stereo, −26,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał  w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s I = −26,0 ±0,1 LUFS I = −3,0 ±0,1 LU 8 Sygnał 1 kHz, stereo, −40,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał  w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s I = −40,0 ±0,1 LUFS I = −17,0 ±0,1 LU

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-01-11
Data wydania: 2012-12-18
Data wejścia w życie: 2013-01-26
Data obowiązywania: 2013-01-26
Organ wydający: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 48