Dz.U. 2013 nr 0 poz. 49

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Na podstawie art. 48, art. 54 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowa dzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 161

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Rejestr dłużników niewypłacalnych jest podzielony na rubryki, podrubryki i pola. Szczegółową zawartość rejestru określa rozdział 6 niniejszego rozporządzenia.”;

2) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, w dziale 1 w rubryce szóstej dla spółki powstałej w wyniku przekształcenia nie wypełnia się podrubryki pierwszej.”;

3) § 28 otrzymuje brzmienie: „§ 2

8. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki partnerskiej wpisu je się: w rubryce pierwszej – dane kuratora: a) w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę, b) w polu drugim – imiona, c) w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON, d) w polu czwartym – numer KRS, e) w polu piątym – podstawę powołania kuratora i zakres jego działania, f) w polu szóstym – datę powołania kuratora, g) w polu siódmym – datę, do której kurator ma działać.”;

4) § 39 otrzymuje brzmienie: „§ 3

9. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wpisuje się: w rubryce pierwszej – dane kuratora: a) w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę, b) w polu drugim – imiona,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 1514. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 49

c) w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON, d) w polu czwartym – numer KRS, e) w polu piątym – podstawę powołania kuratora i zakres jego działania, f) w polu szóstym – datę powołania kuratora, g) w polu siódmym – datę, do której kurator ma działać.”;

5) § 49 otrzymuje brzmienie: „§ 4

9. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spółki komandytowo-akcyjnej wpisuje się: w rubryce pierwszej – dane kuratora: a) w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę, b) w polu drugim – imiona, c) w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON, d) w polu czwartym – numer KRS, e) w polu piątym – podstawę powołania kuratora i zakres jego działania, f) w polu szóstym – datę powołania kuratora, g) w polu siódmym – datę, do której kurator ma działać.”;

6) w § 51 w pkt 6: a) lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w polu pierwszym – określenie okoliczności, o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co obejmuje informację, że spółka powstała w wyniku: – połączenia, – podziału, – przekształcenia, – przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową,”; b) lit. d otrzymuje brzmienie: „d) w podrubryce pierwszej – dane podmiotów, z których powstała spółka w wyniku przekształcenia, podziału lub połączenia: – w polu pierwszym – nazwę lub firmę, – w polu drugim – nazwę rejestru lub ewidencji, w których podmiot jest zarejestrowany, – w polu trzecim – numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS, jeżeli podmiot był wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoś ci Gospodarczej, należy wpisać numer NIP, – w polu czwartym – nazwę sądu prowadzącego rejestr, – w polu piątym – numer REGON;”;

7) w § 75 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w polu pierwszym – oznaczenie formy prawnej podmiotu przez wskazanie wyrazów „spółdzielnia” albo (dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) „spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa”,”;

8) w § 83 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w rubryce drugiej – informacje o połączeniu, podziale lub przekształceniu spółdzielni: a) w polu pierwszym – określenie okoliczności, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co obejmuje jedną z następujących okoliczności: – podział spółdzielni, – połączenie spółdzielni, – przekształcenie spółdzielni, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 49

b) w polu drugim – opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielni, c) w podrubryce pierwszej – dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia: – w polu pierwszym – nazwę, – w polu drugim – nazwę rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany, – w polu trzecim – numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS, – w polu czwartym – nazwę sądu prowadzącego rejestr, – w polu piątym – numer REGON, d) w podrubryce drugiej – dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia lub po działu; wpisu dokonuje się dla spółdzielni przejmującej; wpis nie dotyczy spółdzielni zawiązanych w wyni ku przekształcenia, podziału lub połączenia: – w polu pierwszym – nazwę lub firmę, – w polu drugim – nazwę rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany, – w polu trzecim – numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS, – w polu czwartym – nazwę sądu prowadzącego rejestr, – w polu piątym – numer REGON;”;

9) w § 152 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w rubryce drugiej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych nie dokonu je się wpisów;”;

10) § 167 otrzymuje brzmienie: „§ 16

7. Rejestr dłużników niewypłacalnych obejmuje trzy rubryki, w których wpisuje się następujące dane:

1) w rubryce pierwszej – dane dłużnika: a) w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę, b) w polu drugim – imiona, c) w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON, d) w polu czwartym – numer KRS;

2) w rubryce drugiej – dane dotyczące podstawy wpisu dokonanego na podstawie art. 55 ustawy: a) w polu pierwszym – podstawę wpisu: – ogłoszenie upadłości, – oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości wobec braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania, – zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym, – umorzenie egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikowi, – orzeczenie zakazu na podstawie art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i napraw cze, – wpis dłużnika, o którym mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego, b) w polu drugim – oznaczenie akt sprawy będącej przyczyną wpisu na podstawie art. 55 pkt 1–4 ustawy, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy, c) w polu trzecim – okres, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przed siębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, d) w polu czwartym – zakres orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przed siębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 49

e) w polu piątym – dane o tytule wykonawczym dotyczącym dłużnika wpisanego na podstawie art. 55 pkt 5 ustawy co obejmuje: nazwę organu wydającego tytuł wykonawczy, datę wydania tytułu wykonawczego, sygnaturę sprawy; w przypadku tytułów egzekucyjnych niepochodzących od sądu określa się nazwę sądu nadającego klauzulę wykonalności, datę nadania klauzuli wykonalności i sygnaturę sprawy o nadanie klau zuli wykonalności, f) w polu szóstym – dane o kwocie lub opisie wierzytelności wobec dłużnika wpisanego na podstawie art. 55 pkt 5 ustawy w postaci informacji w brzmieniu: „zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy”, g) w podrubryce pierwszej – dane wierzycieli dłużnika wpisanego na podstawie art. 55 pkt 5 ustawy: – w polu pierwszym – nazwisko, – w polu drugim – imiona, – w polu trzecim – numer PESEL;

3) w rubryce trzeciej – dane o wierzytelności wpisanej na podstawie art. 56 ustawy: a) w polu pierwszym – informacje o tytule wykonawczym, co obejmuje: nazwę organu wydającego tytuł wyko nawczy, datę wydania tytułu wykonawczego, sygnaturę sprawy; w przypadku tytułów egzekucyjnych niepo chodzących od sądu określa się nazwę sądu nadającego klauzulę wykonalności, datę nadania klauzuli wyko nalności i sygnaturę sprawy o nadanie klauzuli wykonalności, b) w polu drugim – kwotę wierzytelności w przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności, w przypadku wierzytelności niepieniężnych, c) w polu trzecim – jeżeli wpisywana wierzytelność jest wierzytelnością solidarną, zaznaczenie tej okoliczno ści, d) w podrubryce pierwszej – dane wierzycieli: – w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę, – w polu drugim – imiona, – w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON, – w polu czwartym – numer KRS.”; 1

1) § 168 otrzymuje brzmienie: „§ 16

8. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryk 2 lub 3 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w podrubryce 1.”; 1

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) numeru w rejestrze, ewidencji (nie dotyczy numerów KRS, NIP, REGON i PESEL), decyzji, tytułu wyko nawczego wszczęcia egzekucji itp.; 50”; 1

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Do dnia 10 grudnia 2013 r. Centrala Krajowego Rejestru Sądowego przekazuje sądom rejestrowym listę wpisanych w ich obszarze właściwości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w celu dokonania do dnia 31 grudnia 2013 r. z urzędu zmiany oznaczenia formy prawnej tych podmiotów poprzez zastąpienie oznaczenia „spółdzielnia” oznaczeniem „spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa”.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2013 r. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 49

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2013 r. (poz. 49) RODZAJE PODMIOTÓW WPISYWANYCH DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1) stowarzyszenia, co obejmuje także ich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną,

2) związki stowarzyszeń,

3) fundacje,

4) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

5) kółka rolnicze,

6) rolnicze zrzeszenia branżowe,

7) związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,

8) związki rolniczych zrzeszeń branżowych,

9) związki zawodowe rolników indywidualnych,

10) cechy rzemieślnicze, 1

1) izby rzemieślnicze, 1

2) Związek Rzemiosła Polskiego, 1

3) zrzeszenia handlu i usług, 1

4) zrzeszenia transportu, 1

5) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług, 1

6) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu, 1

7) inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samo rządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770), 1

8) izby gospodarcze, co obejmuje także Krajową Izbę Gospodarczą, 1

9) związki zawodowe, co obejmuje także ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,

20) ogólnokrajowe związki międzybranżowe, 2

1) ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe, 2

2) związki pracodawców, 2

3) federacje i konfederacje związków pracodawców, 2

4) związki sportowe, 2

5) polskie związki sportowe, 2

6) inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpi sowi do Krajowego Rejestru Sądowego, 2

7) nieposiadające osobowości prawnej organizacje pożytku publicznego, 2

8) inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego, 2

9) kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego, 30) nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne będące organizacjami pożytku publicznego.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-01-11
Data wydania: 2013-01-08
Data wejścia w życie: 2013-01-15
Data obowiązywania: 2013-01-15
Uwagi: par. 1 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2013 r.
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 49