Dz.U. 2013 nr 0 poz. 520

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu ocenia nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach pub licznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1a pkt 2–4 otrzymują brzmienie: „

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-peda gogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indy widualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.”;

2) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowaw czych.”;

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150, z 2010 r. Nr 156, poz. 1046 i Nr 228, poz. 1491, z 2011 r. Nr 35, poz. 178 i Nr 179, poz. 1063 oraz z 2012 r. poz. 262. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 5203) w § 24: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słu chacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie na uczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymia rze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, a w przypadku szkoły, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu – z prac kontrolnych przeprowadzanych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w da nym semestrze jednostek modułowych, oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.”;

4) w § 32: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w pod stawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.”;

5) w § 33 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzają cego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny.”;

6) w § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Informator, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany również w językach mniejszości narodowych, językach mniejszości etnicznych oraz w języku regionalnym nauczanych w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniej szości narodowych, mniejszości etnicznych lub regionalnym.”;

7) w § 35: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Uczniowie (słuchacze) przystępują do części drugiej sprawdzianu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Do części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń (słuchacz) przystępuje z te go języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń (słuchacz) przystąpi do: a) części drugiej sprawdzianu – w przypadku gdy uczeń (słuchacz) szkoły podstawowej uczy się, jako przedmiotu obowiązkowego, więcej niż jednego języka obcego nowożytnego spośród języków wymie nionych w ust. 1a, b) części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;

2) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia (słuchacza) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na po ziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 6 i § 42 ust. 2e.”, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 520

c) uchyla się ust. 4–5, d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Informację o:

1) języku obcym nowożytnym, z którego uczeń (słuchacz) przystąpi do części drugiej sprawdzianu i części trze ciej egzaminu gimnazjalnego,

2) uczniach (słuchaczach), którzy obowiązkowo przystąpią do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na po ziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w § 42 ust. 2d,

3) uczniach (słuchaczach), którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 6 i § 42 ust. 2e – dołącza się do listy, o której mowa w § 41 ust. 1 pkt 1.”, e) dodaje się ust. 7–9 w brzmieniu: „

7. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem § 39 ust. 5, pisemną infor mację o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,

2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przy padku, o którym mowa w § 38 ust. 6 i § 42 ust. 2e.

8. O zmianie języka obcego nowożytnego lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimna zjalnego na poziomie rozszerzonym, o których mowa w ust. 7, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia dyrekto ra komisji okręgowej.

9. W przypadku niezłożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 7 pkt 2, i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi (słuchaczowi) w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik „0%”.”;

8) w § 36: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępują do części pierwszej sprawdzianu oraz części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym jest przeprowa dzana:

1) w przypadku sprawdzianu – część pierwsza obejmująca wiadomości i umiejętności z matematyki;

2) w przypadku egzaminu gimnazjalnego – część pierwsza obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz część druga.”, c) ust. 2–5 otrzymują brzmienie: „

2. W przypadku gdy uczeń zamierza przystąpić do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w ust. 1a, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

3. Deklarację, o której mowa w ust. 2, składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

4. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w ust. 1a, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż do Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 520

dnia 10 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. Wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań oraz nazwę języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego.

5. Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w ust. 1a, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym. O rezygnacji rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, informują pisemnie dyrektora szkoły, który niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.”;

9) w § 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części drugiej sprawdzianu oraz z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.”;

10) § 39 otrzymuje brzmienie: „§ 3

9.

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu woje wódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egza minem gimnazjalnym, są zwolnieni:

1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu;

2) w przypadku uczniów gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypad ku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej albo gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części spraw dzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

5. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części drugiej sprawdzianu albo w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygo dnie przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Prze pisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”; 1

1) w § 41 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) przygotowuje listę uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia (słuchacza), numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, datę uro dzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia (słuchacza) w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów (słuchaczy) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej w terminie usta lonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny;”, b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: „

8) sporządza wykaz uczniów (słuchaczy), którzy nie przystąpili do odpowiedniej części sprawdzianu lub dane go zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub przerwali odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, oraz niezwłocznie Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 520

po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okrę gowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia (słuchacza), a w przypadku bra ku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

9) zabezpiecza, po zakończeniu danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej czę ści egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów (słuchaczy) i przekazuje je komisji okręgowej w sposób określony przez dyrektora tej komisji;”; 1

2) w § 42: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

1) część pierwsza – 80 minut;

2) część druga – 45 minut.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w § 37 ust. 1–4, czas trwania każdej części sprawdzianu lub każdego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużona każda część sprawdzianu lub każdy zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, określa dyrektor Komisji Centralnej w szczegółowej informacji, o której mowa w § 37 ust. 7.”; 1

3) w § 43: a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz:

1) w części pierwszej i części drugiej – nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadza ny dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;

2) w części trzeciej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin gimna zjalny.”, b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: „

7. W przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz:

1) w części pierwszej – nauczyciele języka polskiego i matematyki;

2) w części drugiej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany sprawdzian.

8. Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego z powodu choroby lub z innych ważnych przy czyn nie może wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w pla cówce, który spełnia wymagania określone odpowiednio w ust. 6 i 7.”; 1

4) w § 44: a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie: „

1. Przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety za wierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.

2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, przewodniczący szkolne go zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawi ciela uczniów (słuchaczy), a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i kar Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 520

ty odpowiedzi do przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowied niej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów (słuchaczy) w poszczególnych sa lach.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia (słuchacza) nada ny przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie (słuchacze) nie podpisują zestawów zadań i kart od powiedzi.”; 1

5) w § 45 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Uczeń (słuchacz) samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w zestawie zadań, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.”; 1

6) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Każda część sprawdzianu i każdy zakres albo poziom danej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust.

3. Czas pracy ucznia rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego ze społu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.”; 1

7) § 47 otrzymuje brzmienie: „§ 4

7.

1. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza) lub

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia (słuchacza) w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub

3) zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakre su albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom) – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza). Informację o przerwa niu i unieważnieniu odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia (słuchacza) zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 52 ust. 1.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w ze stawie zadań przez ucznia (słuchacza) dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalne go tego ucznia (słuchacza).

3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy ucznia (słuchacza) wy stępowania w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi (słu chaczowi) lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia (słuchacza).

4. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia lub słuchaczowi, któremu zostały unieważnione odpowiednia część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.

5. W przypadku unieważnienia uczniowi (słuchaczowi) odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uczeń (słuchacz) przystępuje ponownie do odpowiedniej części sprawdzianu lub do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym termi nie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3, w szkole, której jest uczniem (słuchaczem).”; 1

8) po § 47 dodaje się § 47a–47c w brzmieniu: „§ 47a.

1. Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzania odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia (słuchacza) lub Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 5202) uczeń (słuchacz) wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub

3) uczeń (słuchacz) zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo pozio mu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom) – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza). Informację o przerwa niu i unieważnieniu odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia (słuchacza) zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 52 ust. 1.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w ze stawie zadań przez ucznia (słuchacza), który ponownie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu lub danego za kresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dy rektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza). Przepisy § 47 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach odpowiednio spraw dzianu lub egzaminu gimnazjalnego danego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gim nazjalnego, wpisuje się „0%”. § 47b. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3, albo nie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gim nazjalnego w terminie określonym w § 47 ust. 5, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimna zjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku. § 47c. Uczeń (słuchacz), który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum, przystępuje ponownie do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę.”; 1

9) w § 48: a) uchyla się ust. 1, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Prace uczniów (słuchaczy) sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Zadania zamknięte mo gą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.

3. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 2, tworzą zespół egzaminatorów w zakresie odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W przypadku części trzeciej egza minu gimnazjalnego egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego języka obcego nowożytne go.”, c) ust. 5–5b otrzymują brzmienie: „

5. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:

1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki;

2) wynik z części drugiej. 5a. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie;

3) matematyki;

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 520

5b. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach ustala komisja okręgowa na pod stawie liczby punktów:

1) przyznanych przez egzaminatorów oraz

2) ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania czytnika elektronicznego.”, d) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu: „5c. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.”, e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustalone przez komisję okręgową są ostateczne.”;

20) § 49 otrzymuje brzmienie: „§ 4

9.

1. Uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1) nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo

2) przerwał daną część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego – przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przepro wadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3, w szkole, której jest uczniem (słucha czem).

2. Do ucznia (słuchacza), o którym mowa w ust. 1, przystępującego do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w do datkowym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy § 47a ust. 1–3.

3. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalne go lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimna zjalnego w następnym roku.

4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzami nu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo ze słuchaczem.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, zamiast wyniku ze sprawdzianu lub z odpowiedniej części sprawdzianu albo z egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w § 48 ust. 5 i 5a, wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”; 2

1) § 51 otrzymuje brzmienie: „§ 5

1.

1. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników spraw dzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia (słuchacza) komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w § 47, § 47a i § 49 ust. 1 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.”; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 520

2

2) § 53 otrzymuje brzmienie: „§ 5

3.

1. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcą cych i techników.”; 2

3) w § 54: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących przedmiotów dodatkowych:

1) w części ustnej z: a) języka mniejszości etnicznej, b) języka mniejszości narodowej, c) języka obcego nowożytnego, d) języka regionalnego;

2) w części pisemnej z: a) biologii, b) chemii, c) filozofii, d) fizyki, e) geografii, f) historii, g) historii muzyki, h) historii sztuki, i) informatyki, j) języka łacińskiego i kultury antycznej, k) języka mniejszości etnicznej, l) języka mniejszości narodowej, m) języka obcego nowożytnego, n) języka polskiego, o) języka regionalnego, p) matematyki, q) wiedzy o społeczeństwie.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego. 3b. Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych oprócz przedmiotu, o którym mowa w ust. 3a.”, Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 520

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.”; 2

4) w § 55: a) ust. 2b otrzymuje brzmienie: „2b. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Egzamin maturalny z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.”; 2

5) w § 57: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzo nym, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 7.”, b) uchyla się ust. 4a i 4b, c) ust. 4c otrzymuje brzmienie: „4c. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodat kowy ten sam język obcy nowożytny lub ten sam język mniejszości narodowej, który zdawał jako przedmiot obo wiązkowy, zdaje ten język tylko w części pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.”, d) uchyla się ust. 5, e) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: „

6. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym.

7. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodatko wy język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, może przystąpić do egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie dwujęzycznym również w części ustnej.”; 2

6) w § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub z języ kiem regionalnym, w których zajęcia są prowadzone w tych językach, oraz szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w któ rych język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej lub język regionalny jest drugim językiem nauczania, mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub – z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii Polski i geografii Polski – w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym. Wyboru języka, w którym będzie zdawany przedmiot, absolwent dokonuje w deklaracji, o któ rej mowa w § 63 ust. 1.”; 2

7) w § 58a: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: biologia, che mia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanych jako przedmioty dodatkowe, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.”, b) uchyla się ust. 3; Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 520

2

8) w § 60: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowied nio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 64 ust. 1.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z danego przed miotu, w tym z danego języka obcego nowożytnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 64 ust. 1, na wniosek absolwenta, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem maturalnym, infor muje komisję okręgową o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym zmianie języka obcego nowożytnego, lub o zmianie poziomu języka obcego nowożytnego, wskazanych w deklaracji, o której mowa w § 63 ust. 1.”, c) w ust. 4: – pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej – jest równoznacz ne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku, z zastrzeże niem pkt 3a;”, – po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej na poziomie dwu języcznym – jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego naj wyższego wyniku na poziomie dwujęzycznym;”, – pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) przedmiotów dodatkowych, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanych w części pisemnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyż szego wyniku na poziomie rozszerzonym;

5) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej – jest równo znaczne z uzyskaniem z tego języka w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie wskazanym w deklaracji, o której mowa w § 63 ust. 1;”, d) w ust. 5: – pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej – 100% punktów w tej części, z zastrzeżeniem pkt 3a;”, – po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej na poziomie dwu języcznym – 100% punktów w tej części na poziomie dwujęzycznym;”, – pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) przedmiotów dodatkowych, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanych w części pisemnej – 100% punktów w tej części na poziomie rozszerzonym;

5) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej – 100% punk tów w tej części na poziomie wskazanym w deklaracji, o której mowa w § 63 ust. 1.”; 2

9) w § 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego, ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin matural ny.”; Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 520

30) w § 63: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację wskazującą:

1) język obcy nowożytny zdawany na egzaminie maturalnym jako przedmiot obowiązkowy;

2) język mniejszości narodowej zdawany na egzaminie maturalnym jako przedmiot obowiązkowy – dla absol wentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej;

3) przedmiot lub przedmioty dodatkowe;

4) poziom egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy w czę ści pisemnej;

5) przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, w tym na poziomie dwujęzycznym w przypadku określonym w § 57 ust. 7;

6) przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka mniejszości narodowej, języka mniej szości etnicznej lub języka regionalnego jako przedmiotu dodatkowego;

7) środowisko komputerowe, programy użytkowe oraz język programowania – w przypadku zdających egza min maturalny z informatyki; listę środowisk komputerowych, programów użytkowych oraz języków pro gramowania, z której zdający dokonuje wyboru, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiado mości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż na 10 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego;

8) język, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmio tów – w przypadku absolwentów, o których mowa w § 58 ust. 1;

9) przystąpienie do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych – w przypadku absolwentów, o któ rych mowa w § 58a.”, b) uchyla się ust. 7, c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, o którym mowa w ust. 2.”; 3

1) w § 65 w ust. 1 uchyla się pkt 3; 3

2) w § 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Osoby, o których mowa w § 63 ust. 4a, 4b i 6, które złożyły deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do czę ści ustnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.”; 3

3) w § 68 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu przedmiotowego z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce, który spełnia odpowiednio wymagania określone w ust. 3 pkt 1 lub 2 oraz w ust. 4 i 5.”; 3

4) uchyla się § 69 i § 70; 3

5) w § 71: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w szkole, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, nie później niż na 2 dni przed terminem części ustnej egzaminu matu ralnego, przygotowane przez Komisję Centralną zadania egzaminacyjne oraz kryteria oceniania tych zadań i ich punktacji.”, b) uchyla się ust. 2, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego wynosi co najmniej 100, niezależnie od liczby osób przystępujących w szkole do tego egzaminu.”, Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 520

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodo wej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w szkole przystępuje:

1) nie więcej niż 45 osób – liczba zadań egzaminacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytne go jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do egzaminu;

2) więcej niż 45 osób – liczba zadań egzaminacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytne go wynosi 50.”; 3

6) w § 72: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowują cy się do egzaminu.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w sali może przeby wać tylko jeden zdający.”, c) uchyla się ust. 3, d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali mogą przebywać wyłącznie zdający, prze wodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego oraz osoby, o których mowa w § 143.”; 3

7) § 73 otrzymuje brzmienie: „§ 7

3.

1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury.

2. Zdający losuje zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie odpowiedzi.

3. Egzamin trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:

1) wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia, która trwa około 10 minut;

2) rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej tej wypowiedzi, która trwa około 5 minut.”; 3

8) § 75 i § 76 otrzymują brzmienie: „§ 7

5.

1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na pozio mie dwujęzycznym trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych.

2. Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z dwóch zadań sprawdzających umiejętności tworzenia dłuższych, wieloaspektowych wypowiedzi ustnych, reagowania językowego w różnorodnych, także złożonych, sytuacjach oraz przetwarzania tekstów i materiałów ikonograficznych.

3. Zdający w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników. § 7

6.

1. Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach.

2. Wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zda nie części ustnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości, a w przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie dwujęzycznym – wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu.”; 3

9) w § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Listę zdających, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz uzyskane przez zdającego wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła komisji okręgowej w terminie 2 dni po zakończeniu tej części egzaminu.”; Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 520

40) w § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Osoby, o których mowa w § 63 ust. 4a, 4b i 6, które złożyły deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do czę ści pisemnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.”; 4

1) w § 82 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu eg zaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do egzaminu na danym poziomie lub do danej części egzaminu maturalnego w części pisemnej w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.”; 4

2) w § 83 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu maturalnego.”; 4

3) w § 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Część pisemna egzaminu maturalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadza nia egzaminu maturalnego, o którym mowa w § 61 ust.

2. Czas pracy zdającego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.”; 4

4) w § 85a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka polskiego w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.”; 4

5) w § 85b ust. 1–3 otrzymują brzmienie: „

1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego – na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka mniejszości narodowej w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka mniejszości narodowej w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształ cenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.”; 4

6) w § 86: a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie: „

1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego – może być zdawany na poziomie rozsze rzonym albo na poziomie dwujęzycznym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymaga nia z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymaga nia z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podsta wie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Egzamin na poziomie dwujęzycznym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wyma gania z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.2, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.”; Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 520

4

7) uchyla się § 87; 4

8) w § 88: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymaga nia z matematyki w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymaga nia z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogól nego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Dodatkowe zadania egzaminacyjne, o których mowa w § 58a ust. 1, są przygotowywane w odniesieniu do wymagań z matematyki w zakresie podstawowym, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust.

1. Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdający ma 80 minut.”; 4

9) § 89 otrzymuje brzmienie: „§ 8

9.

1. Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii oraz wiedzy o społe czeństwie jako przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin z przedmiotów, o których mowa w ust. 1, trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania odpowiednio z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie, w zakresie podsta wowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.

3. Dodatkowe zadania egzaminacyjne, o których mowa w § 58a ust. 2, są przygotowywane w odniesieniu do wyma gań odpowiednio z biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust.

1. Na rozwiąza nie dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdający ma 80 minut.”; 50) uchyla się § 90; 5

1) § 91 otrzymuje brzmienie: „§ 9

1.

1. Egzamin maturalny w części pisemnej z filozofii, historii muzyki, historii sztuki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej jako przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin z przedmiotów, o których mowa w ust. 1, trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania odpowiednio z filozofii, historii muzyki, historii sztuki lub języka łacińskiego i kultury antycznej, w zakre sie rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.

3. W czasie trwania egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej zdający może korzystać ze słownika łaciń sko-polskiego oraz atlasu historycznego.”; 5

2) uchyla się § 92a i § 93a; 5

3) w § 93b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego jako przedmio tów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym.”, b) uchyla się ust. 2, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Egzamin z przedmiotów, o których mowa w ust. 1, trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania odpowiednio z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mo wa w § 53 ust. 1.”; Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 520

5

4) w § 94a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki, jako przedmiotu dodatkowego, jest zdawany na po ziomie rozszerzonym.”, b) uchyla się ust. 2, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Egzamin trwa 210 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z informatyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 1.”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Egzamin składa się z dwóch części:

1) w części pierwszej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne bez korzystania z komputera;

2) w części drugiej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera.”; 5

5) § 96 otrzymuje brzmienie: „§ 9

6.

1. Po zakończeniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub po zakończeniu danej części egzaminu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, i sprawdzają, w obecności tych zdających, poprawność zamieszczenia kodu zdającego nadanego przez komisję okręgo wą i numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwier dzającego tożsamość. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorujące go pakuje prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzą cych w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je niezwłocznie przewod niczącemu zespołu egzaminacyjnego.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty z pracami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, a po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu niezwłocz nie przekazuje je komisji okręgowej w sposób określony przez dyrektora tej komisji.”; 5

6) w § 97: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej. Wyniki egzaminu maturalnego z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 58a ust. 1 i 2, są wyrażane w procentach.”, b) uchyla się ust. 2, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. W przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej odnotowuje się łącznie.”, d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki części pisemnej egzaminu matu ralnego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia zdawanych jako przedmioty dodatkowe, uzyskane z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 58a ust. 2, nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.”; 5

7) w § 98: a) ust. 1–4 otrzymują brzmienie: „

1. Prace egzaminacyjne sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Egzaminatorzy stosują szczegó łowe kryteria oceniania zadań egzaminacyjnych z danego przedmiotu, opracowane przez Komisję Centralną. Za dania zamknięte mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego. Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 5202. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, sprawdzający i oceniający prace egzaminacyjne z danego przed miotu, tworzą zespół egzaminatorów.

3. Dyrektor komisji okręgowej spośród członków zespołu egzaminatorów, o którym mowa w ust. 2, wyznacza przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący zespołu egzaminatorów uczestniczy w szkoleniach organizowa nych przez komisję okręgową przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych, kieruje pracą zespołu egzaminatorów, a w szczególności odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów oraz organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów.

4. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wyrażone w procentach ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów:

1) przyznanych przez egzaminatorów oraz

2) ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania czytnika elektronicznego.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.”, c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Komisja okręgowa sporządza listę osób, które zdawały część pisemną egzaminu maturalnego w danej szkole, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, kod zdającego oraz uzyskane przez niego wyniki, i przekazuje ją przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza osobom, które zdawały część pisemną egzaminu maturalnego, uzyskane przez nich wyniki.”; 5

8) w § 99: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dy rektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdają cego.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się „0%”, z zastrzeżeniem § 101 ust. 2.”, d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, absolwentowi, któremu został unieważniony egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części pisemnej lub w czę ści ustnej, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.”; 5

9) § 100 i § 101 otrzymują brzmienie: „§ 100. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do:

1) egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, o których mowa w § 54 ust. 3b,

2) rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 58a ust. 1 i 2 – zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 63 ust. 1, na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych wpisuje się „0%”. Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 520

§ 10

1.

1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w czę ści pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin został unieważniony, nie zdał egzaminu maturalnego.”; 60) w § 102: a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu matu ralnego w dodatkowym terminie, egzamin maturalny przeprowadzany jest:

1) zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, o którym mowa w § 61 ust. 2;

2) w miejscu ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej; informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego dyrektor właściwej komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej w ostatnim tygodniu maja.

5. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 61 ust. 2, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków tego zespołu powołuje dyrektor właściwej komisji okręgowej.”, b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Do absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 61 ust. 2, albo w terminie, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio § 104.”; 6

1) po § 103 dodaje się § 103a w brzmieniu: „§ 103a.

1. Zdający, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalne go z przedmiotu dodatkowego w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w terminie jego przeprowadzania określonym w § 61 ust. 1.

2. Zdający, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do tego egzaminu. Przepisy § 63 ust. 1–6 stosu je się odpowiednio.”; 6

2) w § 104: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub w części pisemnej albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisem nej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalne go, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego przeprowadzania określonym w § 61 ust.

1. Przepisy § 63 ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.

2. Zdający, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać inny język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: „2a. Zdający, o którym mowa w ust. 1, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu spośród wymienionych w § 54 ust. 2 i 3, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów. 2b. Zdający, o którym mowa w ust. 1 i 2a, przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego zgodnie z przepi sami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 2c. Zdający, o którym mowa w ust. 1, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ust nej, jak i w części pisemnej, z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego, wybranych spośród przedmiotów wymienionych w § 54 ust. 3, zgodnie z przepisa mi obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego. Przepisy § 63 ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.”, Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 520

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego zdający, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępu je ponownie do egzaminu maturalnego.”, d) uchyla się ust. 4 i 5; 6

3) § 105 otrzymuje brzmienie: „§ 10

5. Zdający, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych, o których mowa w § 54 ust. 2 i 3, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Przepisy § 63 ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.”; 6

4) w § 106 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zdający, który ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego zgodnie z § 105, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez komisję okręgową.”; 6

5) § 107 otrzymuje brzmienie: „§ 10

7. Na wniosek zdającego sprawdzona i oceniona praca egzaminacyjna, w tym karta odpowiedzi, są udostęp niane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie wskazanych przez dyrektora komisji okręgowej.”; 6

6) w § 108: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Protokoły sprawdzania prac egzaminacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów sporządzają przewodniczący zespołów egzaminatorów, o których mowa w § 98 ust. 3, w dwóch egzemplarzach. Protokoły podpisują egzaminatorzy wchodzący w skład poszczególnych zespołów.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.”; 6

7) w § 132 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, kierownik ośrodka egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego część praktyczną, w tym nauczyciel lub nauczyciele, o których mowa w § 134a ust. 1, egzaminator, o którym mowa w § 133, oraz osoby, o których mowa w § 128 ust. 1 pkt 4 i § 143.”; 6

8) w § 133 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Część praktyczną egzaminu zawodowego obserwują i oceniają obecni w sali egzaminacyjnej egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawo dzie, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, wyznaczeni przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego spośród eg zaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora komisji okręgowej, z zastrzeżeniem § 134a.”; 6

9) § 133a otrzymuje brzmienie: „§ 133a. Dyrektor Komisji Centralnej, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części praktycznej egzaminu zawodowego, zamieszcza na stronie internetowej Komisji Centralnej informację o materiałach i przyborach pomocni czych, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu zawodowego, oraz informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w części praktycznej egzaminu zawodowego.”; 70) po § 134 dodaje się § 134a w brzmieniu: „§ 134a.

1. Jeżeli rezultatem końcowym, o którym mowa w § 134 ust. 3 pkt 1, jest dokumentacja, część praktyczną egzaminu zawodowego obserwuje obecny w sali egzaminacyjnej nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, zatrudniony w innej szkole lub placówce. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zda jących, do obserwowania części praktycznej egzaminu zawodowego powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela za trudnionego w innej szkole lub placówce na każdych kolejnych 10 zdających.

2. Nauczyciel lub nauczyciele, o których mowa w ust. 1, wchodzą w skład zespołu nadzorującego, o którym mowa w § 129 ust. 1.

3. Nauczyciela lub nauczycieli, o których mowa w ust. 1, wyznacza kierownik ośrodka egzaminacyjnego w porozu mieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której są zatrudnieni. Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 5204. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawia jąc na swoich stanowiskach egzaminacyjnych dokumentację, o której mowa w ust.

1. Przewodniczący zespołu nadzoru jącego część praktyczną pakuje tę dokumentację do zwrotnych kopert i zakleja koperty w obecności członka tego ze społu oraz nauczyciela lub nauczycieli, o których mowa w ust. 1, a następnie przekazuje je kierownikowi ośrodka egza minacyjnego. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego przekazuje koperty niezwłocznie komisji okręgowej.

5. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminato rów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Egzaminatorzy stosują kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego. Egzaminatorzy wypełniają karty oceny zdających.

6. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 5, sprawdzający i oceniający dokumentację, o której mowa w ust. 1, z za kresu danej kwalifikacji tworzą zespół egzaminatorów.

7. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 4, uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez komisję okręgową przed sprawdzaniem dokumentacji, o której mowa w ust. 1.”; 7

1) w § 137 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Komisja okręgowa sporządza listę osób, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce lub u danego pracodawcy, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przy padku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, datę urodzenia oraz uzyskane przez niego wyniki z obu części egzaminu zawodowego, i przekazuje ją prze wodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w celu ogłoszenia.”; 7

2) po § 137 dodaje się § 137a w brzmieniu: „§ 137a. Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne zawarte odpowiednio w teście pisemnym lub w teście praktycznym w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego.”; 7

3) w § 138: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2–5 w brzmieniu: „

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania dokumentacji, o której mowa w § 134a ust. 1, niesamodzielnego wykonania zadania egzaminacyjnego przez zdającego, dyrektor komisji okręgowej, w porozu mieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część praktyczną egzaminu zawodowego tego zdającego.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania dokumentacji zdającego występowania jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdające mu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego.

4. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje zdającemu, któremu została unieważniona część praktyczna egza minu zawodowego, pisemną informację o przyczynach unieważnienia. W przypadku ucznia (słuchacza), o którym mowa w § 109 ust. 2 pkt 1, informację o przyczynach unieważnienia dyrektor komisji okręgowej przekazuje ucz niowi (słuchaczowi) za pośrednictwem dyrektora szkoły.

5. Zdający, któremu unieważniono część praktyczną egzaminu zawodowego, może przystąpić do egzaminu zawodowego na zasadach określonych w § 140.”; 7

4) w § 146: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Uczeń (słuchacz), absolwent lub osoba, o której mowa w § 109 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 oraz § 115 ust. 3, może, w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpo wiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmio tu albo części pisemnej lub praktycznej egzaminu zawodowego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgo wej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowa dzania.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimna zjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić daną Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 520

część sprawdzianu, dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzamin maturalny w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu albo część pisemną lub praktyczną egzaminu zawodowego i za rządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu albo egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów (słuchaczy), absolwentów lub osób, o których mowa w § 109 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 oraz § 115 ust. 3, w poszczególnych szkołach, placówkach lub u pracodawców, a także w stosunku do poszczególnych uczniów (słuchaczy), absolwentów lub osób, o których mowa w § 109 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 oraz § 115 ust. 3.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, komisja okręgowa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, przeka zuje uczniom (słuchaczom) lub absolwentom, którym unieważniono odpowiednio sprawdzian lub egzamin, pisem ną informację o przyczynach unieważnienia. Absolwentom, o których mowa w § 109 ust. 2 pkt 2, i osobom, o któ rych mowa w § 109 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 oraz § 115 ust. 3, którym unieważniono egzamin zawodowy, pisemną in formację o przyczynach unieważnienia przekazuje komisja okręgowa.”, d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu matural nego w części pisemnej albo egzaminu zawodowego, z powodu zaginięcia lub zniszczenia odpowiednio prac egza minacyjnych, kart odpowiedzi, kart oceny lub odpowiedzi zdających zapisanych i zarchiwizowanych w elektro nicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dy rektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin danych uczniów (słuchaczy) albo absolwen tów lub osób, o których mowa w § 109 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 oraz § 115 ust. 3, i zarządza jego ponowne przeprowa dzenie.

5. Termin ponownego sprawdzianu lub egzaminu, o którym mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor Komisji Cen tralnej. Termin ponownego egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z dyrekto rem Komisji Centralnej.”; 7

5) § 147a otrzymuje brzmienie: „§ 147a.

1. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej lub dyrektora właściwej komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania propozycji pytań, zadań i te stów oraz ich zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

2. Dyrektor szkoły lub placówki umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej lub dyrek tora właściwej komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły lub placówki próbnego zastosowania propozycji testów i zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego.”.

§2. W przypadku uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli szkoły ponadgimnazjalnej i uczęszczają po raz kolejny odpowiednio do:

1) klasy II w roku szkolnym 2013/2014,

2) klasy III w roku szkolnym 2014/2015,

3) klasy IV w roku szkolnym 2015/2016 – szkoła stwarza warunki do wyrównania różnic programowych wynikających z realizacji podstawy programowej kształce nia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po szczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

§3.

1. W roku szkolnym 2013/2014 rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szko ły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem § 6 niniejszego rozporządzenia, pisemną informację o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, o której mowa w § 35 ust. 3 i 4 rozporządzenia wymie nionego w § 1 niniejszego rozporządzenia;

2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, o któ rym mowa w § 38 ust. 6 i § 42 ust. 2e rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia. Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 5202. O zmianie języka obcego nowożytnego lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora komisji okręgowej.

3. W przypadku niezłożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi (słuchaczowi) w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik „0%”.

§4. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucz nia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w gimnazjum jako przedmiotu obo wiązkowego.

§5. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego, o którym mo wa w § 43 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, z powodu choroby lub z innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o któ rym mowa w § 40 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce, który spełnia wymagania określone w § 43 ust. 6 roz porządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§6.

1. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza) lub

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia (słuchacza) w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub

3) zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egza minu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom) – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, przerywa i unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza). Informację o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egza minu gimnazjalnego ucznia (słuchacza) zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 52 ust. 1 rozporządzenia wymie nionego w § 1 niniejszego rozporządzenia.

2. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywa nia zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia (słuchacza), dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumie niu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza).

3. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczeń (słuchacz) przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmo nogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w szkole, której jest uczniem (słucha czem).

4. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy w trakcie ponownego przeprowadzania danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 3:

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia (słuchacza) lub

2) uczeń (słuchacz) wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub

3) uczeń (słuchacz) zakłóca prawidłowy przebieg danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjal nego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom) – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, przerywa i unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza). Informację o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egza minu gimnazjalnego ucznia (słuchacza) zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 52 ust. 1 rozporządzenia wymie nionego w § 1 niniejszego rozporządzenia. Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 5205. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywa nia zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia (słuchacza), który ponownie przystąpił do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza).

6. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, w zaświadczeniu o szczegółowych wyni kach egzaminu gimnazjalnego danego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wpisuje się „0%”.

7. W roku szkolnym 2013/2014 uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie określo nym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia wymienio nego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, albo nie przystąpił do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie określonym w ust. 3, powta rza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

§7.

1. W roku szkolnym 2013/2014 uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1) nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjal nego w ustalonym terminie albo

2) przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego – przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządze niem, w szkole, której jest uczniem (słuchaczem).

2. Do ucznia (słuchacza), o którym mowa w ust. 1, przystępującego do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 4–6 niniejszego rozporządzenia.

3. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimna zjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nada nym niniejszym rozporządzeniem, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w na stępnym roku.

4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjal nego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dyrektor okręgowej komisji egzami nacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo ze słuchaczem.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego za miast wyniku z egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.

§8.

1. W roku szkolnym 2013/2014 uczeń (słuchacz) może, w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

2. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na skutek za strzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjal nego i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów (słuchaczy) w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszcze gólnych uczniów (słuchaczy). Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 520§9. Do egzaminu maturalnego, o którym mowa w § 53 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, po raz pierwszy przystępują:

1) w roku szkolnym 2014/2015 – absolwenci liceum ogólnokształcącego;

2) w roku szkolnym 2015/2016 – absolwenci technikum.

§10. Osoby, które otrzymały świadectwo dojrzałości przed rokiem szkolnym 2009/2010 i nie zdawały egzaminu matu ralnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z matematyki, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowym. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1, 3, 5, 6, 29, 67–70, pkt 73 lit. a i lit. b w zakresie dotyczącym § 138 ust. 2 i 5 oraz pkt 74 lit. d w zakresie do tyczącym § 146 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2013 r.;

2) § 1 pkt 2, pkt 13 lit. a, pkt 18 w zakresie dotyczącym § 47c, pkt 28 lit. a i b, pkt 33, 60 i 75 oraz § 2–10 niniejszego rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r. Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-04-30
Data wydania: 2013-04-25
Data wejścia w życie: 2014-09-01
Data obowiązywania: 2014-09-01
Uwagi:

1) Par. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 29, 67-70, pkt 73 lit. a i lit. b w zakresie dotyczącym par. 138 ust. 2 i 5 oraz pkt 74 lit. d w zakresie dotyczącym par. 146 ust. 5 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2013 r.

2) Par. 1 pkt 2 lit. a, pkt 18 w zakesie dotyczącym par. 47c, pkt 28 lit. a i b, pkt 33, 60 i 75 oraz par. 2-10 wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 520