Dz.U. 2013 nr 0 poz. 577

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 577 RozpoRządzenie MinistRa spRaw wewnętRznych1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wykonywania zadań przez państwową inspekcję sanitarną Ministerstwa spraw wewnętrznych na terenie obiektów agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu i centralnego Biura antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu i centralnego Biura antykorupcyjnego Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwaną dalej „Inspekcją Sanitarną”, na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy tych służb.

§2. W skład Inspekcji Sanitarnej wchodzą:

1) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, który wykonu je zadania przewidziane w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanej dalej „ustawą”, dla Głównego Inspektora Sanitarnego, w odniesieniu do jednostek i osób określonych w § 1;

2) państwowi inspektorzy sanitarni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, posiadający kompetencje właściwe dla państwo wych powiatowych oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, powołani na obszar poszczególnych województw, zwani dalej „inspektorami sanitarnymi”, którzy wykonują określone w ustawie zadania w odniesieniu do jednostek i osób określonych w § 1;

3) pracownicy Inspekcji Sanitarnej.

§3.

1. Inspektorzy sanitarni są właściwi do wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

2. Główny Inspektor jest organem drugiej instancji, który może także podejmować wszelkie czynności należące do za kresu działania inspektora sanitarnego, jeśli przemawiają za tym względy bezpieczeństwa sanitarnego – w tych przypadkach Główny Inspektor staje się organem pierwszej instancji.

3. Główny Inspektor może upoważnić inspektorów sanitarnych i innych pracowników Inspekcji Sanitarnej wykonują cych czynności kontrolne do zawierania umów z uprawnionymi podmiotami świadczącymi usługi diagnostyczne na wyko nanie niezbędnych czynności, a w szczególności pobierania próbek i wykonywania badań laboratoryjnych.

4. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 3, następuje na podstawie umowy zawartej z uprawnionym podmio tem świadczącym usługi diagnostyczne.

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 460 i 892 oraz z 2013 r. poz. 2. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 577§4.

1. Kontrole, w odniesieniu do jednostek i osób określonych w § 1, związane z dostępem do informacji niejawnych przeprowadzają inspektorzy sanitarni posiadający odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa.

2. Główny Inspektor może upoważnić na piśmie pracowników Inspekcji Sanitarnej, posiadających odpowiednie po świadczenie bezpieczeństwa, do wykonywania czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagadnień sanitarnohigienicznych. Główny Inspektor prowadzi rejestr wydanych upoważnień.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie organu kontroli;

2) datę i miejsce wystawienia;

3) imię i nazwisko osoby uprawnionej do wykonania kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej;

4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

5) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

6) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

§5.

1. Dokumentem potwierdzającym prawo do wykonywania zadań Inspekcji Sanitarnej w stosunku do jednostek i osób, o których mowa w § 1, jest legitymacja Inspekcji Sanitarnej.

2. Legitymacja inspektora sanitarnego upoważnia, po okazaniu odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, do uzy skania przepustki do stacjonarnych i ruchomych obiektów jednostek, o których mowa w § 1.

3. Legitymacja pracownika Inspekcji Sanitarnej upoważnia, po okazaniu odpowiedniego poświadczenia bezpieczeń stwa oraz upoważnienia, o którym mowa w § 4 ust. 2, do uzyskania przepustki do stacjonarnych i ruchomych obiektów jednostek, o których mowa w § 1.

4. Przepustki, o których mowa w ust. 2 i 3, wydawane są odpowiednio przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu lub Centralne Biuro Antykorupcyjne.

5. Organem upoważnionym do wystawiania legitymacji jest Główny Inspektor, który również prowadzi ich rejestr.

§6. Kontrole sanitarne w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnym Biurze Anty korupcyjnym odbywają się na podstawie informacji o:

1) planowanych kontrolach;

2) budowie lub likwidacji obiektu, a także o zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia lub jego modernizacji;

3) zdarzeniu zagrażającym zdrowiu lub życiu funkcjonariuszy lub zdarzeniu mogącym spowodować zagrożenie stanu sanitarnego terenów, obiektów i urządzeń.

§7. Główny Inspektor sporządza i przesyła raz na dwa lata do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w odniesieniu do podległych im jednostek organizacyj nych, informację o planowanych kontrolach.

§8.

1. W celu zapewnienia realizacji ustawowych zadań związanych ze sprawowanym nadzorem sanitarnym przez Inspekcję Sanitarną kierownicy jednostek, o których mowa w § 1, przekazują Głównemu Inspektorowi niezbędne informa cje dotyczące terenów, obiektów i urządzeń w podległych jednostkach, których stan sanitarnohigieniczny może mieć wpływ na zdrowie i życie funkcjonariuszy.

2. Jawne informacje o terenach, obiektach i urządzeniach jednostek, o których mowa w § 1, oraz informacje oznaczone klauzulą tajności „zastrzeżone”, „poufne” oraz „tajne” podlegają przekazaniu do Inspekcji Sanitarnej w formie arkusza informacyjnego. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadkach przekazania aktualizacji tych informacji.

3. Nie podlegają przekazaniu i aktualizacji, o których mowa w ust. 2, informacje o terenach, obiektach i urządzeniach o klauzuli tajności „ściśle tajne”, a także o klauzuli tajności niższej niż „ściśle tajne”, jeżeli ze względu na niejawny charak ter działań podejmowanych na tych terenach, obiektach i urządzeniach nie można ujawnić ich nazw lub adresów. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 5774. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, w związku z zapobiegawczym nadzorem sanitarnym, każdorazowo przesyła Głównemu Inspektorowi zgłoszenie o budowie lub likwidacji obiektu, a także o zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia lub modernizacji.

5. Główny Inspektor wyznacza, spośród rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych realizujących zadania na rzecz Inspekcji Sanitarnej, rzeczoznawcę posiadającego odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa do uzgadniania doku mentacji projektowej.

6. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, każdorazowo informują Inspekcję Sanitarną o podmiotach zewnętrz nych najmujących powierzchnię w celu prowadzenia działalności na terenie obiektów, o których mowa w § 1.

7. Inspekcja Sanitarna nie ujawnia bez pisemnej zgody Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agen cji Wywiadu, albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w odniesieniu do podległych im jednostek organizacyjnych, informacji, w których posiadanie weszła w związku z realizacją ustawowych zadań.

8. Wzór arkusza informacyjnego stanowi załącznik do rozporządzenia.

§9.

1. Wykonywanie czynności kontrolnych na terenie jednostek organizacyjnych i obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy tych instytu cji następuje po uprzednim pisemnym powiadomieniu właściwego kierownika jednostki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, nie może być powiadomiony później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie organu;

2) datę i miejsce wystawienia;

3) termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;

5) imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego;

6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

4. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu funkcjonariuszy lub zdarzeń mogących spowodować zagro żenie stanu sanitarnego terenów, obiektów i urządzeń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Cen tralnego Biura Antykorupcyjnego, kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, zawiadamia niezwłocznie Głównego Inspektora lub właściwego miejscowo inspektora sanitarnego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kontrolę sanitarną przeprowadza się bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2.

§10.

1. Kontrola sanitarna odbywa się w obecności kierownika jednostki, o którym mowa w § 9 ust. 1, lub upoważnio nego przez niego pracownika lub funkcjonariusza.

2. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, lub upoważniony przez niego pracownik lub funkcjonariusz potwier dza osobiście lub za pomocą telefonu, e-maila, faksu lub listu poleconego, nie później niż 2 dni przed planowanym termi nem kontroli, obecność podczas kontroli.

3. Kontrolę sanitarną obiektów lub pomieszczeń zaliczonych do strefy ochronnej, o której mowa w przepisach o ochro nie informacji niejawnych, można przeprowadzić wyłącznie za zgodą Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu, albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub osób przez nich upoważnionych, w odniesie niu do podległych im jednostek organizacyjnych. § 1

1. Inspektor sanitarny lub upoważniony pracownik w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

1) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;

2) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych niezbędnych w dochodzeniu epidemiologicznym lub w celu ustalenia wykroczeń sanitarnych; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 5773) pobierania nieodpłatnie próbek do badań;

4) nakazania, w drodze decyzji, usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień higienicznych i zdrowotnych;

5) stosowania środków zabezpieczających, o których mowa w art. 29 ustawy. § 1

2.

1. Bezpośrednio po zakończeniu kontroli inspektor sanitarny lub upoważniony pracownik Inspekcji Sanitarnej sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku protokołu o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne” lub „tajne” pozostawia się oba egzemplarze tego protoko łu w jednostce kontrolowanej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kierownik jednostki kontrolowanej przesyła jeden podpisany egzemplarz protokołu do Głównego Inspektora.

4. W przypadku protokołu o klauzuli „ściśle tajne” protokół ten sporządza się w egzemplarzu pojedynczym, który pozo staje w jednostce kontrolowanej. § 1

3.

1. Bezpośrednio po sporządzeniu protokołu kierownik jednostki lub upoważniony przez niego pracownik lub funkcjonariusz, o których mowa w § 10 ust. 1, potwierdza w protokole stan faktyczny lub odmawia potwierdzenia stanu faktycznego opisanego w tym protokole.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona ma prawo zgłosić w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu oraz sposobu przeprowadzania kontroli. § 1

4.

1. W razie stwierdzenia istotnych uchybień sanitarnych w kontrolowanej jednostce, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia lub życie, inspektor sanitarny ma obowiązek zawiadomić o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontro lowanej jednostki oraz jednostkę albo organ powołany do sprawowania nadzoru nad tą jednostką.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, informuje Głównego Inspektora na piśmie o podjętych i wykonanych czynnościach. Główny Inspektor powiadamia o tym inspektora sanitarnego. § 1

5. Główny Inspektor co najmniej raz na dwa lata przedstawia Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizę i ocenę stanu sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej w kierowanych przez nich urzędach. § 1

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 577

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 2013 r. (poz. 577) WZóR Egz. nr ….. aRKUsz inFoRMacyJny dotyczący terenów, obiektów i urządzeń dla jednostek organizacyjnych agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu i centralnego Biura antykorupcyjnego

Minist

RKU Z INORM CYJ

, iektó i ur d ń d j dn t k g ni yj y ji ie ę n i i d C Bi r A

Pełna nazwa jednostki organizacyj nej

Dokładny adres obiektu jednostki Liczba osób stale przebywających w obiekcie (wstawić znak „X” w odpowiednią rubrykę) 0–10 11–50 51–100 101–500 501–1000 powyżej 1000

Przeznaczenie pomieszczeń z uwzględnieniem wyposażenia w obiekcie (wstawić „X” w odpowiedniej rubryce) Akumulatornia Magazyny odzieży Stolarnia Ambulatorium medyczne Magazyny żywnościowe Strzelnica Areszt deportacyjny Magazyny inne Szatnia Biura Myjnia samochodowa Ustępy Centrala telefoniczna Oczyszczalnia ścieków Umywalnie Centrum radiowe Powielarnia (kserokopiarnia) Warsztaty remontowo-naprawcze Centrum zarządzania siecią tele informatyczną Pracownia fotograficzna Pracownia czyszczenia broni Zaplecze sportowo-rekreacyjne bez basenu

Drukarnia Psiarnia Garaże Pomieszczenia z urządzeniami emitującymi promieniowanie elektromagnetyczne Zaplecze sportowo-rekreacyjne z basenem

Izba chorych Izba dziecka Izba zatrzymań Pomieszczenie z urządzeniami emitującymi promieniowanie jonizujące

Jadalnia Kotłownia gazowa Pomieszczenie do suszenia i od każania odzieży

Kotłownia koksowo-węglowa Kotłownia olejowa Pokój socjalny Laboratorium kryminalistyki Pralnia chemiczna Laboratorium chemiczne Pralnia wodna Laboratorium inne Serwerownia Lakiernia Spawalnia Magazyny chemiczne Stacja obsługi samochodów Magazyny paliw Stacja szyfrowa (telegraficzna) Pomieszczenia żywienia na terenie obiektu (o ile występują w obiekcie) Stołówka własna Bufet własny Stołówka ajencyjna Bufet ajencyjny Stołówka /kasyno, bufet/ z żywieniem wyłącznie dla stanu jednostki, zamknięta dla osób z zewnątrz Stołówka /kasyno, bufet/ z żywieniem dla stanu jednostki i osób z zewnątrz

Źródła wody w obiekcie Publiczne Zbiorniki awaryjne Własne System uzdatniania wody Studnie awaryjne System dezynfekcji wody Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 577

instrukcja wypełniania arkusza informacyjnego UWAGA: Nie wypełnia się arkusza dla informacji o klauzuli „Ściśle tajne” i jeżeli ze względu na niejawny charakter działań informacji nie można ujawnić. Wypełnia się również dla obiektów jawnych.

1. W rubryce „Pełna nazwa jednostki organizacyjnej” podaje się pełną nazwę danej jednostki organizacyjnej. w przypad ku gdy nie jest wskazane podanie pełnej nazwy obiektu niejawnego, podaje się nazwę skróconą.

2. W rubryce „Dokładny adres obiektu jednostki” podaje się kod pocztowy, miasto, ulicę i numer budynku. W przypadku gdy dana jednostka mieści się pod więcej niż jednym adresem – wypełnia się odpowiednią liczbę „Arkuszy informacyj nych”. w przypadku gdy nie jest wskazane podanie dokładnego adresu – podaje się tylko miejscowość.

3. W rubryce „Liczba osób stale przebywających w obiekcie” – w odpowiedniej rubryce wstawia się znak „X”, przy czym dotyczy to liczby osób na stałe zatrudnionych lub przebywających.

4. W rubrykach „Pomieszczenia żywienia na terenie obiektu (o ile występują w obiekcie)” – w odpowiedniej rubryce wstawia się znak „X”, zgodnie z faktycznym stanem wykorzystania tych pomieszczeń.

5. W rubrykach „Źródła wody w obiekcie” wstawia się znak „X” w odpowiedniej rubryce, zgodnie ze stanem faktycznym. UwaGa: Weryfikacja danych dotyczących danego obiektu, a zwłaszcza przeznaczenia pomieszczeń, stanu pomieszczeń związanych z żywieniem oraz ujęć wody – wynikająca ze zmiany przeznaczenia obiektu lub jego pomieszczeń – dokonywana będzie w czasie przeprowadzanych kolejnych kontroli sanitarnych przez pracowników Państwo wej Inspekcji Sanitarnej MSW.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-17
Data wydania: 2013-05-06
Data wejścia w życie: 2013-05-18
Data obowiązywania: 2013-05-18
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 577