Dz.U. 2013 nr 0 poz. 610

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 610 RozpoRządzenie MinistRa tRanspoRtu, Budownictwa i GospodaRki MoRskiej1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem Na podstawie art. 70zm ust. 5 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1)  zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowują cej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 2)  szczegółowe czynności organów w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ po jazdu do zasilania gazem; 3)  zakres i sposób przeprowadzania: a)  badań homologacyjnych, b)  kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 4)  wzory dokumentów związanych z homologacją sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasi lania gazem. § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1)  ustawa – ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; 2)  elementy  instalacji  –  części  instalacji  przystosowującej  dany  typ  pojazdu  do  zasilania  gazem,  objęte  obowiązkiem  uzyskania oddzielnych świadectw homologacji typu zgodnie z Regulaminem Europejskiej Komisji Gospodarczej Orga nizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) nr 67 lub nr 110, zwanymi dalej „Regulaminami EKG ONZ”, stanowią cymi załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych,  wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielo nych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135  i 1136), o którym mowa w art. 2 pkt 72 ustawy – niezależnie od homologacji przystosowującej dany typ pojazdu do  zasilania gazem; 3)  instalator – podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, o którym  mowa w art. 70h ust. 3 i art. 70s ust. 3 ustawy. § 3. Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystoso wującej dany typ pojazdu do zasilania gazem jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2  pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Trans portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 610

§ 4. 1. W przypadku złożenia wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji  sposobu montażu  instalacji  przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, minister właściwy do  spraw transportu sprawdza: 1)  kompletność złożonych dokumentów,  zgodnie  z wykazem wymaganych dokumentów określonym w art.  70h ust.  6  ustawy; 2)  kompletność informacji zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 70h ust. 6 pkt 2 ustawy; 3)  czy wniosek o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji został podpisany przez instalatora; 4)  zgodność informacji zawartych we wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji z załączonymi do niego  dokumentami; 5)  prawidłowość przygotowania dokumentu informacyjnego pod kątem zastosowania prawidłowego wzoru, o którym mowa  w § 7 ust. 2 i 3; 6)  czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań homologacyjnych zostały wydane przez: a)  jednostkę uprawnioną do  ich przeprowadzenia,  zgodnie  z  zakresem udzielonego uprawnienia,  o  którym mowa  w art. 70y ust. 2 ustawy, b)  kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną. 2. Przy wydawaniu, zmianie, odmowie wydania albo cofnięciu świadectwa homologacji  sposobu montażu  instalacji  przystosowującej dany  typ pojazdu do zasilania gazem minister właściwy do spraw  transportu stosuje wzór świadectwa  homologacji określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 3. Świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem powinno  posiadać numer nadany w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. § 5. 1. Jednostka uprawniona do przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowują cej dany typ pojazdu do zasilania gazem przeprowadza badania homologacyjne w zakresie i w sposób określony w załącz niku nr 4 do rozporządzenia. 2. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki z tego bada nia, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 1 ustawy, wydany przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego  upoważnioną, jednostka uprawniona sporządza w trzech egzemplarzach, z czego: 1)  jeden egzemplarz jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę uprawnioną; 2)  dwa egzemplarze wydaje instalatorowi. § 6. 1. Zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do  zasilania gazem przez ministra właściwego do spraw transportu, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy, określa załącznik  nr 5 do rozporządzenia. 2. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 1, przeprowadzonej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania badań  homologacyjnych, upoważnioną zgodnie z art. 70w ust. 4 ustawy przez ministra właściwego do spraw transportu do prze prowadzania takiej kontroli, załącznik nr 5 do rozporządzenia stosuje się odpowiednio. § 7. 1. Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do  zasilania gazem jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 2. Wzór dokumentu informacyjnego dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 70z ust. 2 pkt 1 ustawy, powinien  być  sporządzony zgodnie  ze wzorem określonym w załączniku  I do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów,  części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263  z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.), o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Transportu,  Budownictwa  i Gospodarki Morskiej  z  dnia  25 marca  2013  r. w  sprawie  homologacji  typu  pojazdów  samochodowych  i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. poz. 407), w zakresie punktów: 0.1, 0.2, 0.4, 2, 2.6, 3.0,  3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.6, 3.2.1.7, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.12, 3.2.12.2, 3.2.12.2.1, 3.2.12.2.2, 9.10.3.1. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 610

3. W odniesieniu do punktów: 3.2.1.6, 3.2.1.7, 2.6 i 9.10.3.1, o których mowa w ust. 2, dokument informacyjny powinien  odnosić się do stanu przed montażem i po montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 4. Wzór:

1) wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 6 oraz art. 70z ust. 1 ustawy,

2) dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 6 pkt 2 i 7 ustawy –  jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia. § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.2) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji  sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. Nr 232, poz. 2333), które zgodnie z art. 1  pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych  ustaw (Dz. U. poz. 1448) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 610

Lp.

Zagadnienie

Przepisy

Zastosowanie do kategorii pojazdów 1

Elementy instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG Regulamin EKG ONZ nr 67 M1, M2, M3, N1, N2, N3 2

Elementy instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem CNG

Regulamin EKG ONZ nr 110

3

Sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem Rozporządzenie ministra właściwego do spraw transportu wydane na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

M1, M2, M3, N1, N2, N3

4

Emisja zanieczyszczeń gazowych Regulamin EKG ONZ nr 83*) M1, N1 5 Emisja z silników o ZS Regulamin EKG ONZ nr 49 *) M2, M3, N1, N2, N3 *) Stosuje się do pojazdów wyposażonych w układ ograniczania emisji spalin zawierający reaktor katalityczny i czujnik składu mieszanki (sonda lambda).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 6

10) załącznik nr 1 ZAKRES WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE HOMOLOGACJI SPOSOBU  MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 610

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

pieczęć ministra właściwego do spraw transportu

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM dotyczące: wydania*), zmiany*), odmowy wydania*), cofnięcia*), świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,

wydane na podstawie art. 70h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Numer świadectwa homologacji: …………………………………. Powód zmiany*): ………………………………………………………… 0.

1. Marka pojazdu/pojazdów: …………………………………….. 0.

2. Typ pojazdu/pojazdów: ………………………………………… 0.

4. Kategoria: …………………………………………………………… 0.

5. Nazwa i adres instalatora: …………………………………….. załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 610

Na podstawie wyniku przeprowadzonego badania homologacyjnego, potwierdzonego przez jednostkę uprawnioną protokołem wraz ze sprawozdaniem, niżej podpisany poświadcza zgodność danych zawartych w świadectwie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz w dokumencie informacyjnym z wynikami badań homologacyjnych. Homologację wydano/zmieniono/cofnięto/odmówiono wydania homologacji*),**)

Pouczenie

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do ministra właściwego do spraw transportu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 k.p.a.)

……………………. (miejscowość)

……………………. (podpis)

……………………. (data)

Załączniki:

1) dokument informacyjny,

2) protokół wraz ze sprawozdaniem z badań homologacyjnych jednostki uprawnionej,

3) wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, z podaniem ich danych osobowych: imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska oraz wzoru podpisu. ______________ *) Niepotrzebne skreślić. **) W przypadku odmowy wydania homologacji albo jej cofnięcia należy podać uzasadnienie. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 610

Świadectwo homologacji składa się z trzech sekcji oddzielonych znakiem „*”: Sekcja 1: zawiera symbol „PL”. Sekcja 2: zawiera czterocyfrowy numer homologacji (w razie potrzeby poprzedzony cyfrą „0”). Sekcja 3: dwucyfrowy kolejny numer zmiany (w razie potrzeby poprzedzony cyfrą „0”), ukośnik (/) litera „G”. Sekcję 3 stosuje się w przypadku, gdy w ramach procedury homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem:

1) były wymagane dalsze kontrole lub badania;

2) uległy zmianie dane albo informacje zawarte w świadectwie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz w załącznikach do tego świadectwa;

3) weszły w życie nowe wymagania obowiązujące w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

4) uległ zmianie wykaz zakładów montujących wpisanych do świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

5) uległ zmianie wykaz elementów instalacji stosowanych na potrzeby homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Przykład 1 – PL*0004*02/G – druga zmiana homologacji o numerze 4, udzielonej na sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Przykład 2 – PL*0101*10/G – dziesiąta zmiana homologacji o numerze 101, udzielonej na sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

załącznik nr 3 SPOSÓB NUMEROWANIA ŚWIADECTW HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI  PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM  Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 6101. Przed przystąpieniem do badań pojazdu/pojazdów z zamontowaną instalacją przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem należy zapoznać się szczegółowo z dostarczoną przez instalatora dokumentacją techniczną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami technicznymi.

2. Jednostka uprawniona sprawdza, czy:

1) wszystkie elementy instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem posiadają wymagane świadectwa homologacji typu EKG ONZ;

2) wszystkie świadectwa homologacji typu wydane na podstawie aktów prawnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. poz. 6

10) spełniają wymagania techniczne obowiązujące w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

3) sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem wykonany został zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.);

4) podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz jego zakłady montujące (o ile posiada takie zakłady) posiadają wieloskładnikowy analizator spalin oraz przyrząd do badania szczelności tej instalacji, o których mowa w art. 70z ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

3. Jednostka uprawniona sprawdza szczelność zamontowanej instalacji oraz przeprowadza badanie poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych albo cząstek stałych w zależności od zasady działania silnika.

załącznik nr 4 ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI  PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 6101. Kontrola zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), zwana dalej „kontrolą”, przeprowadzana przez ministra właściwego do spraw transportu, zwanego dalej „ministrem”, składa się z dwóch etapów:

1) oceny wstępnej;

2) weryfikacji przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem z wymaganiami dla typu, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu tej instalacji.2. W ramach oceny wstępnej minister sprawdza, czy instalator ma system zarządzania jakością.

2.

1. Przy określaniu zakresu oceny wstępnej minister uwzględnia dokumentację instalatora potwierdzającą zgodność ze zharmonizowaną normą ISO 9001 lub z równoważną zharmonizowaną normą, która spełnia ogólne wymagania oceny wstępnej.

2.

2. Przy uwzględnianiu przez ministra na potrzeby oceny wstępnej, dokumentacji przedstawionej przez instalatora według normy, o której mowa w pkt 2.1, w toku kontroli minister ustala z instalatorem sposób informowania o wszelkich zmianach zakresu i terminów ważności tej dokumentacji.3. W ramach weryfikacji wprowadzonych przez instalatora przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem z wymaganiami dla typu, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu tej instalacji, minister:

1) sprawdza u instalatora istnienie systemu kontroli montażu instalacji oraz posiadaną przez niego dokumentację w tym zakresie, w szczególności zapewnienie:

załącznik nr 5 ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI MONTAŻU INSTALACJI  PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM  Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 610

a) dostępu do urządzeń badawczych w celu sprawdzenia zgodności montażu instalacji z wymaganiami dla typu, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, b) dokumentowania i udostępniania wyników badań, c) prowadzenia analizy wyników badań pod kątem sprawdzania i zapewnienia przez instalatora zachowania na takim samym poziomie montażu instalacji, z jednoczesnym uwzględnieniem postępu w obszarze technicznym, d) skutecznego procesu eliminowania niezgodności stwierdzonych w wyniku badań i przywrócenia zgodności montażu instalacji z wymaganiami dla typu, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

2) ustala z instalatorem okres przechowywania wyników badań przeprowadzanych przez tego instalatora.4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 70w ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i stwierdzonych przez ministra w toku tej kontroli niezgodności minister może dokonywać sprawdzenia utrzymywania przez instalatora systemu zarządzania jakością oraz przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem z wymaganiami dla typu, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu tej instalacji.5. Minister uzgadnia termin kontroli z podmiotem podlegającym kontroli, zwanym dalej „kontrolowanym”. 5.

1. Minister, nie później niż w terminie 14 dni przed terminem przystąpienia do czynności kontrolnych, powiadamia kontrolowanego w szczególności o:

1) zakresie kontroli;

2) przewidywanym czasie trwania kontroli.6. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanego.

7. Po przeprowadzeniu kontroli minister sporządza protokół, który zawiera:

1) nazwę i siedzibę kontrolowanego;

2) datę przeprowadzenia kontroli;

3) wykaz przedstawicieli kontrolowanego zawierający ich dane osobowe: imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko; Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 6104) zakres kontroli;

5) wykaz skontrolowanych dokumentów/procedur/obiektów/pomieszczeń/wyposażenia;

6) opis spostrzeżeń;

7) stwierdzone niezgodności;

8) działania zapobiegawcze/korygujące proponowane przez kontrolowanego;

9) termin wdrożenia działań zapobiegawczych/korygujących oraz ich sprawdzenia;

10) załączniki z ich nazwą, zawierające pisemne oświadczenia, wyjaśnienia, obliczenia i inne dokumenty przekazane przez kontrolowanego; 1

1) datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli oraz podpisy osób uczestniczących w kontroli.

8. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla kontrolowanego;

2) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla ministra;

3) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla jednostki uprawnionej w ramach prowadzonej przez nią dokumentacji homologacyjnej.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 610

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

pieczęć instalatora WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM 1),

2)

Niżej podpisany ………………………………………………….. zaświadcza, że pojazd: (imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej przez instalatora do podpisywania wyciągów) 0.

1. marka: ………………………………………………………………… 0.

2. typ, wariant, wersja pojazdu3): ………………………………. …………………………………………………………………………………. 0.

4. kategoria pojazdu: ……………………………………………….. 0.

5. cecha identyfikacyjna pojazdu4): ……………………………. 0.

6. rok produkcji pojazdu: …………………………………………. 0.

7. numer rejestracyjny pojazdu5): ………………………………. …………………………………………………………………………………. wyposażony w instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG/CNG6), zamontowaną zgodnie z udzielonym świadectwem homologacji, numer: ………………., z dnia …………..………… :

a) posiada następujące elementy instalacji objęte oddzielnymi świadectwami homologacji typu, wyszczególnione w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu wydanym na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.):

załącznik nr 6 WZÓR Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 610

Lp.

Wszystkie homologowane elementy instalacji

Nr świadectwa homologacji według: Regulaminu EKG ONZ nr 67 Regulaminu EKG ONZ nr 110

1

2

….

b) jest wyposażony w zbiornik wyszczególniony w lit. a w tabeli w lp. ………, do którego dołączono protokół nr …………………….. z badania odbiorczego wraz z decyzją organu Transportowego Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację tego zbiornika, c) osiąga przy zasilaniu gazem następujące wyniki emisji toksycznych składników spalin7): CO/HC przy prędkości obrotowej biegu jałowego (%/ppm)8): …………………………………. CO/HC przy podwyższonej prędkości obrotowej biegu jałowego (%/ppm)8): ……………. oraz współczynniki nadmiaru powietrza λ odpowiednio8): …………………./…………………. Niniejszy wyciąg stanowi podstawę do dokonania odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

…………………………………………… (podpis osoby upoważnionej przez instalatora do podpisywania wyciągów) ……………………………………….. (miejscowość, data)

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 610

Dane zakładu montującego łącznie z numerem przydzielonym w wykazie zakładów montujących instalatora9).

…………………………………………… (pieczęć zakładu montującego) ……………………………………….. (imię i nazwisko, stanowisko i podpis pracownika montującego instalację)

____________

1) Wyciąg powinien być sporządzony na papierze z zabezpieczeniem w postaci kolorowej grafiki lub znaku wodnego, odpowiadającym znakowi identyfikującemu instalatora.

2) Wtórnik wyciągu powinien zawierać na pierwszej stronie wyraz „wtórnik”.

3) W przypadku wariantu i wersji – o ile występują.

4) O której mowa w art. 66 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

5) O ile jest zarejestrowany.

6) Niepotrzebne skreślić.

7) Nie dotyczy silników o zapłonie samoczynnym.

8) Parametry te należy określić przy pomocy wieloskładnikowego analizatora spalin, o którym mowa w art. 70z ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, po dokonaniu montażu instalacji oraz sprawdzeniu jej szczelności.

9) Wypełnia się w przypadku montażu instalacji w pojeździe przez zakład montujący.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 610

WNIOSEK O WYDANIE LUB ZMIANĘ ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

…………………………………………… (nazwa i adres instalatora) ………….…………….. (miejscowość, data)

…………………………………………… (organ właściwy do wydania świadectwa homologacji)

Wnioskuję o wydanie/zmianę*) świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem1. Numer sprawozdania z badań homologacyjnych ……………………………………………

2. Data wydania ………………………………………………………………………………..

3. Kategoria pojazdu ……………………………………………………………………………

4. Nazwa i adres instalatora …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

Załączniki:

1. Protokół z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki tego badania, wydany przez jednostkę uprawnioną.

2. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem zawierający ich dane osobowe: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz wzór podpisu. załącznik nr 7 WZÓR Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 6103. Deklaracja o sposobie i metodach zapewnienia zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

4. Wykaz stosowanych elementów instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

5. Wykaz zakładów montujących instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem.

6. Kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie/zmianę*) świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

7. Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

*) Niepotrzebne skreślić.

……………………………… (czytelny podpis instalatora)

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 610

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

…………………………………………… (nazwa i adres instalatora) …………………….. (miejscowość, data)

…………………………………………… (nazwa i adres jednostki uprawnionej)

Wnioskuję o przeprowadzenie badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem1. Kategoria pojazdu ……………………………………………………………………………………………….

2. Nazwa i adres instalatora ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Załączniki:

1) dokument informacyjny,

2) kopie wymaganych świadectw homologacji typu EKG ONZ w zakresie stosowanych elementów instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. poz. 6

10) ,

3) instrukcja obsługi pojazdu z zamontowaną instalacją przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem,

4) dokumenty potwierdzające, że podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz jego zakłady montujące posiadają wieloskładnikowy analizator spalin i przyrząd do badania szczelności tej instalacji.

…………………………………………… (czytelny podpis instalatora)

WZÓR Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 610

Imię i nazwisko Stanowisko

Wzór podpisu

…………………………………………… (czytelny podpis instalatora) WZÓR WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISYWANIA WYCIĄGÓW  ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY  TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 610

OŚWIADCZENIE zgodnie z art. 70h ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Oświadczam, że jestem wpisany do: − Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej*) − Rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym*)

pod numerem: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………… (czytelny podpis instalatora)

*) Niepotrzebne skreślić.

WZÓR

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-27
Data wydania: 2013-05-10
Data wejścia w życie: 2013-06-22
Data obowiązywania: 2013-06-22
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 610