Dz.U. 2013 nr 0 poz. 618

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 618 RozpoRządzenie MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1) z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii2) Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw roz strzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 20 oraz z 2012 r. poz. 2

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

1) zatwierdzenia zakładów, o których mowa w załączniku IV w: a) rozdziale III w sekcji B w pkt 1 i 2, b) rozdziale IV: – w sekcji D w lit. d, – w sekcji E w lit. c,

2) udzielenia zgody na odstępstwo od stosowania przepisów, o których mowa w załączniku IV w rozdziale III w sekcji D w pkt 2,

3) cofnięcia zatwierdzenia zakładów, o których mowa w załączniku IV w: a) rozdziale III w sekcji B w pkt 1 i 2, b) rozdziale IV: – w sekcji D w lit. d, – w sekcji E w lit. c – tego rozporządzenia.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniającego załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady doty czące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2013, str. 3).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 1007.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-29
Data wydania: 2013-05-22
Data wejścia w życie: 2013-06-01
Data obowiązywania: 2013-06-01
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 618