Dz.U. 2013 nr 0 poz. 621

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 621 USTAWA z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego Art.

1. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 789) wprowadza się następujące zmiany: 1)  w art. 1 w pkt 1: a)  lit. b i c otrzymują brzmienie: „b)   rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system  kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozpo rządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005,  (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE)  nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz  (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1224/2009”, c)   rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szcze gółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy  system  kontroli  w  celu  zapewnienia  przestrzegania  przepisów  wspólnej  polityki  rybołówstwa  (Dz.  Urz.  UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 404/2011”,”, b)  dodaje się lit. d w brzmieniu: „d)   rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system  zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eli minowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz  uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1,  z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1005/2008”;”; 2)  w art. 13 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6)   informację o osiągnięciu w danym roku kalendarzowym rocznego obrotu finansowego w wysokości określonej  w art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009;”; 3)  w art. 14: a)  w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Infor macji o Działalności Gospodarczej.”, b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do wniosku o wpis do rejestru skupujących dołącza się kopię ostatecznej decyzji powiatowego lekarza  weterynarii o stwierdzeniu spełnienia wymagań weterynaryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfika cyjnego przedsiębiorcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez przedsiębiorcę.”; 4)  w art. 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2)  osiągnięcie rocznego obrotu finansowego w wysokości określonej w art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009;”; Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 621

5)  w art. 16 w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie: „a)    nie wystawia: –   dokumentu sprzedaży, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, zwa nego dalej „dokumentem sprzedaży”, lub –   deklaracji przejęcia, o której mowa w art. 66 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, zwanej dalej „deklaracją  przejęcia”, b)  wystawia: –   dokument sprzedaży z naruszeniem wymagań określonych w art. 62 ust. 1, art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1  rozporządzenia nr 1224/2009, –   deklarację przejęcia z naruszeniem wymagań określonych w art. 66 ust. 1 lub 3 lub art. 67 ust. 1 rozporzą dzenia nr 1224/2009,”; 6)  w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dokument sprzedaży wystawia przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących i przekazuje jego: 1)  oryginał – sprzedającemu; 2)   kopię – okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce wyładunku pro duktów  rybnych,  w  terminie  i  na  zasadach  określonych  w  art.  62  ust.  1  albo  art.  63  ust.  1  rozporządzenia  nr 1224/2009.”; 7)  art. 22 otrzymuje brzmienie: „Art. 22. 1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących przesyła  informacje, o których mowa w art. 64  lub  art. 66 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, w sposób i na zasadach określonych odpowiednio w art. 63 ust. 1 albo art. 67  ust. 1 tego rozporządzenia do Centrum Monitorowania Rybołówstwa stanowiącego ośrodek monitorowania rybołów stwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009. 2.  Wysokość  osiągniętego  przez  przedsiębiorcę  rocznego  obrotu  finansowego,  o  którym  mowa  odpowiednio  w art. 63 ust. 1 i art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, przedsiębiorca przelicza na euro zgodnie z obrachunkowym  kursem wymiany ogłaszanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pierwszym  dniu roboczym przypadającym po dniu 31 grudnia.”; 8)  w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pierwszej sprzedaży ryb pochodzących z połowów prowadzonych statkami  rybackimi bezpokładowymi, chyba że wielkość wyładunku wynosi powyżej: 1)   300 kg w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) – w przypadku gatunków ryb ewidencjonowanych  przez podanie ich masy lub 2)   5 sztuk – w przypadku gatunków ewidencjonowanych przez podanie liczby sztuk.”; 9)  w art. 26: a)  w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Infor macji o Działalności Gospodarczej;”, b)  w ust. 2 uchyla się pkt 1;

10)  w art. 36: a)  w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Infor macji o Działalności Gospodarczej;”, b)  w ust. 2 uchyla się pkt 1; 11) w art. 39: a)  w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Infor macji o Działalności Gospodarczej;”, b)  w ust. 2 uchyla się pkt 1; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 621

12) w art. 46: a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest właściwy w sprawach przyznawania organizacjom produ centów zaliczek, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 2508/2000.”, b)  ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, właściwość miejscową dyrektora oddziału regionalnego Agen cji ustala się ze względu na siedzibę organizacji producentów. 3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania: 1)   pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zaliczki, o której mowa w ust. 1a, w terminie do dnia  30 kwietnia roku, na który został opracowany program operacyjny; 2)   pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej przyzna nie.”, c)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozstrzyga się również  o przyznaniu zaliczki, o której mowa w ust. 1a.”, d)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Agencja  dokonuje wypłaty  pomocy  finansowej,  o  której mowa w  ust.  1,  oraz  zaliczki,  o  której mowa  w ust. 1a, ze środków otrzymanych w trybie wynikającym z przepisów regulujących uruchamianie środków po chodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.”; 13) w art. 47: a)  w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1)   15 marca roku, na który opracowano program operacyjny – w przypadku pomocy, o której mowa w art. 46  ust. 1 pkt 1;”, b)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Organizacja producentów ubiegająca się o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1  pkt 1, oraz zaliczki, o której mowa w art. 46 ust. 1a, składa jeden wniosek.”, c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte w tym  wniosku, a w przypadku gdy wniosek obejmuje również przyznanie zaliczki – weksel niezupełny (in blanco) wraz  z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej admini strowanej przez tę Agencję. Weksel podpisuje się w obecności upoważnionego pracownika Agencji.”, d)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu: „3a. W przypadku gdy wniosek o przyznanie pomocy finansowej obejmuje również przyznanie zaliczki, wy sokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, jest obliczana zgodnie z art. 10 rozporządzenia nr 2508/2000,  z tym że wysokość ta nie może być wyższa niż wartość minimalna zabezpieczenia określona w tym artykule. 3b. Zaliczka, o której mowa w ust. 2a, jest wypłacana: 1)   w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej oraz zaliczki, o której mowa  w art. 46 ust. 3a; 2)   w wysokości określonej w art. 10 rozporządzenia nr 2508/2000. 3c. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji zwraca organizacji producentów zabezpieczenie, o którym mowa  w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia dokonania wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1.”, e)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyznanie  pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, i zaliczki, o której mowa w art. 46 ust. 1a, wzory wnios ków o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, oraz określi dokumenty, które dołącza  się do  tych wniosków, mając na względzie zapewnienie prawidłowości przyznawania pomocy  finansowej oraz  zaliczki, a także zapewnienie ich efektywnej obsługi.”; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 621

14) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu: „Art. 47a. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, oraz zaliczka, o której mowa w art. 46 ust. 1a,  pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi. Zwrotowi podlega odpowiednio ta część środ ków, która została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 2. Do środków podlegających zwrotowi zgodnie z ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 maja  2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.1)) dotyczące nienależ nie lub nadmiernie pobranych krajowych środków publicznych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków rea lizowanych z funduszy Unii Europejskiej, które zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol nictwa w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej.”; 15) w art. 56 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1)   organizacji producentów w zakresie spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia pomocy finansowej, o któ rej mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, oraz zaliczki, o której mowa w art. 46 ust. 1a;”; 16) w art. 63 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5)   wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 ust. 1 i 5 nie wystawia dokumentu sprzedaży lub deklaracji przejęcia, 6)   wystawia dokument sprzedaży lub deklarację przejęcia z naruszeniem art. 62–64, art. 66 lub art. 67 rozporządze nia nr 1224/2009,”; 17) użyte w art. 16 pkt 2 lit. c, w art. 18 ust. 2 i 3, w art. 19 ust. 1, 3 i 4, w art. 20 i w art. 21 w różnej liczbie i przypadku  wyrazy „karta sprzedaży” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „dokument sprzedaży”. Art.

2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej z tytułu przygotowania programu operacyjnego na  2012 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.

3. Do postępowań w sprawach naruszeń art. 63 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1, które nastąpiły przed  dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.

4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 i art. 47 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc  do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20  i  art. 47 ust. 4 ustawy wymienionej  w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76,  poz. 490 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 243.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-29
Data wydania: 2013-04-05
Data wejścia w życie: 2013-06-13
Data obowiązywania: 2013-06-13
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 621