Dz.U. 2013 nr 0 poz. 622

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 622 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień  wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 81, poz. 441) wprowadza się następujące  zmiany: 1)  w § 3 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16–20 w brzmieniu: „16) usługi serwisowe – usługi polegające na naprawie lub przeglądzie pojazdów samochodowych; 17)   pojazdy samochodowe – pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu  drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448), z wyłączeniem motocykli; 18)  warsztat – przedsiębiorcę świadczącego usługi serwisowe; 19)  autoryzowany warsztat – warsztat działający w ramach systemu dystrybucji stworzonego przez dostawcę;

20)    niezależny warsztat – warsztat, który nie działa w ramach systemu dystrybucji stworzonego przez dostawcę, dla  którego świadczy usługi serwisowe; autoryzowany warsztat działający w ramach systemu dystrybucji danego do stawcy uważa się za niezależny warsztat w takim zakresie, w jakim świadczy on usługi serwisowe dotyczące po jazdów samochodowych nieobjętych systemem dystrybucji tego dostawcy.”; 2)  po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: „§ 11a. 1. Wyłączeniu nie podlegają porozumienia wertykalne w sektorze pojazdów samochodowych, które bezpo średnio lub pośrednio, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi okolicznościami zależnymi od stron tych porozumień  mają na celu: 1)   ograniczenie  sprzedaży części  zamiennych do pojazdów samochodowych przez członków systemu dystrybucji  selektywnej niezależnym warsztatom, stosującym te części do świadczenia usług serwisowych; 2)   uzgodnione – między dostawcą części zamiennych do pojazdów samochodowych, narzędzi naprawczych, diagno stycznych lub innego sprzętu a producentem pojazdów samochodowych – ograniczenie uprawnienia dostawcy do  sprzedaży  tych  części  zamiennych,  narzędzi  naprawczych,  diagnostycznych  lub  innego  sprzętu  dystrybutorom  albo autoryzowanym lub niezależnym warsztatom lub ostatecznym użytkownikom; 1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976,  Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173. Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 622

3)   uzgodnione – między producentem pojazdów samochodowych, wykorzystującym komponenty do montażu pojaz dów samochodowych, oraz dostawcą takich komponentów – ograniczenie uprawnienia dostawcy do efektywnego  umieszczania swojego znaku towarowego lub swojego logo w widocznym miejscu na dostarczanych komponen tach lub na częściach zamiennych do pojazdów samochodowych. 2. Przez części zamienne do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, rozumie się towary do zainstalo wania w/lub na pojeździe samochodowym, w celu zastąpienia komponentów tego pojazdu, oraz substancje, które są  konieczne do funkcjonowania pojazdu samochodowego, takie jak środki smarne i płyny eksploatacyjne, z wyłączeniem  paliw.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-29
Data wydania: 2013-05-23
Data wejścia w życie: 2013-06-01
Data obowiązywania: 2013-06-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 622