Dz.U. 2013 nr 0 poz. 669

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 669 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane następujące deklaracje:

1) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP);

2) oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (PT-1);

3) zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (PT-2);

4) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP-1M);

5) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał (WZP-1K);

6) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok ob rotowy (WZP-1R);

7) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1M);

8) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K);

9) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R);

10) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2); 1

1) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3); 1

2) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2); 1

3) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2); 1

4) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 669

1

5) informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania po datkowego innych osób (ORD-TK); 1

6) informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U); 1

7) informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym niere zydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (ORD-W1); 1

8) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-

7) wraz z załącznikami; 1

9) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7D) wraz z załącznikami;

20) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) wraz z załącznikami; 2

1) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-8); 2

2) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-9M); 2

3) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-

10) ; 2

4) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11); 2

5) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12); 2

6) deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13); 2

7) zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opo datkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21); 2

8) informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23); 2

9) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24); 30) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) wraz z załącznikami; 3

1) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK); 3

2) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R); 3

3) zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z); 3

4) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamiesz kania (IFT-1/IFT-1R); 3

5) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R); 3

6) informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) wraz z załącznikiem; 3

7) deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R); 3

8) informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R); 3

9) deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L); 40) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR); 4

1) informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pie niężnych (PIT-8C); 4

2) informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-1

1) wraz z załącznikiem; 4

3) informacja o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszka niowej/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14); Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 669

4

4) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16); 4

5) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszcze gólnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A); 4

6) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku do chodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A); 4

7) deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałto wanym podatkiem dochodowym (PIT-23); 4

8) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-2

8) wraz z załącznikami; 4

9) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-3

6) wraz z załącznikami: in formacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), informacją o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), oświadczeniem o wysokości wydatków związa nych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K), informacją o dochodach małoletnich dzie ci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), informacją o odlicze niach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), informacją o wysokości dochodów z za granicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), sprawozdaniem o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego (SPR/MT) oraz rozliczeniem podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie ze zwolenia (SSE-R) wraz z załącznikami; 50) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L) wraz z załącznikami: informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podat ników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) oraz spra wozdaniem o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego (SPR/MT); 5

1) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-3

7) wraz z załącznikami: informacją o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), informacją o odliczeniach od docho du (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) oraz oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K); 5

2) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-3

8) wraz z załącznikiem; 5

3) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-3

9) wraz z załącznikiem; 5

4) roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40) wraz z załącznikiem; 5

5) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od do chodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej (CIT-6R); 5

6) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR); 5

7) informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D); 5

8) informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST) wraz z załącznikiem; 5

9) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób praw nych (CIT-

8) wraz z załącznikami; 60) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podat ku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A) wraz z załącznikami; 6

1) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podat ku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B) wraz z załącznikami; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 669

6

2) deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyska nego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R); 6

3) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od do chodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej (CIT-10Z); 6

4) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R); 6

5) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami; 6

6) deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN); 6

7) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA); 6

8) informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A); 6

9) informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B); 70) informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C); 7

1) informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym z wyłączeniem gazu (INF-D); 7

2) informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F); 7

3) informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I); 7

4) informacja o gazie w składzie podatkowym (INF-J); 7

5) informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K); 7

6) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P); 7

7) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn); 7

8) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U); 7

9) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego; 80) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW); 8

1) informacja w sprawie opłaty paliwowej; 8

2) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla podatników prowadzących salony gier na automatach oraz urządzają cych gry na automatach o niskich wygranych (POG-

4) wraz z załącznikami; 8

3) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-

5) wraz z załącznikami; 8

4) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P); 8

5) informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1).

§2.

1. Deklarację, o której mowa w § 1 pkt 3, stosuje się, począwszy od rozliczenia za rok podatkowy 2012 r.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 pkt 26, stosuje się, począwszy od rozliczenia za miesiąc maj 2013 r.

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 85 i 98).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-06-10
Data wydania: 2013-06-05
Data wejścia w życie: 2013-06-11
Data obowiązywania: 2013-06-11
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 669