Dz.U. 2013 nr 0 poz. 703

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 703 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji Na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za: 1)  wydanie i zmianę świadectwa homologacji typu; 2)  uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach; 3)   uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu, o której mowa w art. 70j ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo  o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”. § 2. 1. Wysokość opłaty za wydanie świadectwa homologacji typu: 1)  WE pojazdu oraz typu pojazdu – wynosi 1600 zł; 2)  WE przedmiotu wyposażenia lub części – wynosi 400 zł; 3)  EKG ONZ – wynosi 400 zł. 2. Wysokość opłaty za zmianę świadectwa homologacji typu: 1)  WE pojazdu oraz typu pojazdu – wynosi 400 zł; 2)  WE przedmiotu wyposażenia lub części – wynosi 200 zł; 3)  EKG ONZ – wynosi 200 zł. § 3. Wysokość opłaty za uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych se riach wynosi 350 zł. § 4. Wysokość opłaty za uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu, o której mowa w art. 70j ust. 4 ustawy, wynosi  350 zł. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.2) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak 1)  Minister Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej  kieruje  działem administracji  rządowej  –  transport,  na  podstawie §  1  ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396). 2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości  opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji (Dz. U. Nr 110, poz. 930), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego  rozporządzenia.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-06-20
Data wydania: 2013-06-18
Data wejścia w życie: 2013-06-22
Data obowiązywania: 2013-06-22
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 703