Dz.U. 2013 nr 0 poz. 731

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 731 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 i 1514) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru (Dz. U. poz. 564) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Nie umieszcza się w kartotekach:

1) kart rejestracyjnych przekazywanych do Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

2) zawiadomień przekazywanych do Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz za pośrednic twem systemu ECRIS.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2013 r. Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-06-27
Data wydania: 2013-06-19
Data wejścia w życie: 2013-06-30
Data obowiązywania: 2013-06-30
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 731