Dz.U. 2013 nr 0 poz. 77

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku2) Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1244) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) tryb przekazywania portom oraz zainteresowanym podmiotom informacji o odpadach znajdujących się na statku, zwa nych dalej „informacjami”; 2) zakres wymaganych informacji; 3) wzór formularza, na którym należy przekazywać informacje.

§2.

1. Kapitan statku, o którym mowa w art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczysz czaniu morza przez  statki,  przed  zawinięciem statku do portu  znajdującego  się na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  przekazuje informacje podmiotowi zarządzającemu portem za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów pol skich (PHICS). 2. Informacje są przekazywane na formularzu zawierającym zakres wymaganych informacji, którego wzór określa za łącznik do rozporządzenia. § 3. Kapitan statku przekazuje informacje: 1) przynajmniej na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu; 2) jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży – niezwłocznie po uzyskaniu informacji o por cie przeznaczenia; 3) najpóźniej w chwili, gdy statek opuszcza poprzedni port – jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny. 1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie  § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396). 2)  Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia: a)  dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru  odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 81, z późn. zm.; Dz. Urz. UE  Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 358, z późn. zm.),  b)  dyrektywy Komisji 2007/71/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europej skiego  i Rady w  sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez  statki  i  pozostałości  ładunku  (Dz. Urz.  UE L 329 z 14.12.2007, str. 33), c)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych  dla  statków wchodzących  do  lub wychodzących  z  portów państw  członkowskich  i  uchylającej  dyrektywę 2002/6/WE  (Dz. Urz.  UE L 283 z 29.10.2010, str. 1). Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 77

§ 4. Kapitan statku przechowuje kopię wypełnionego formularza, o którym mowa w § 2 ust. 2, co najmniej do czasu  zawinięcia statku do następnego portu i udostępnia ją na żądanie właściwych organów. § 5. Podmiot zarządzający portem udostępnia informacje na żądanie: 1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 2) odbiorcy odpadów, któremu zlecono obowiązek ich zagospodarowania; 3) organów administracji publicznej, które sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 12 września  2002  r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości  ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166,  poz. 1361, z późn. zm.3)), w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami. § 6. 1. Do dnia 1 czerwca 2015 r. kapitan statku, który nie posiada przydzielonych praw dostępu do systemu kontrolno -informacyjnego dla portów polskich  (PHICS), przekazuje kapitanowi portu  informacje, w  formie pisemnej,  za pomocą  faksu lub poczty elektronicznej, na formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 2. 2. Kapitan portu, po otrzymaniu informacji, przekazuje je niezwłocznie podmiotowi zarządzającemu portem za pomocą  systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS). § 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji o od padach znajdujących się na statku (Dz. U. Nr 101, poz. 936, z 2006 r. Nr 12, poz. 80 oraz z 2009 r. Nr 84, poz. 707). § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak 3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683 oraz z 2010 r. Nr 230,  poz. 1508. Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 77

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. (poz. 77)  WZÓR INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF …………………………………………………………….. Nazwa portu Name of the port

1. Nazwa, znak wywoławczy i numer IMO statku: Name, call sign and IMO number of the ship: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Bandera: Flag state: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Przewidywany czas przybycia: Estimated time of arrival (ETA): ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Przewidywany czas opuszczenia portu: Estimated time of departure (ETD): ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Poprzedni port: Previous port of call: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Następny port: Next port of call: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Ostatni port, w którym były zdane odpady, oraz data zdawania odpadów: Last port and date when ship-generated waste was delivered: ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Czy statek zamierza zdawać odpady do portowych urządzeń odbiorczych? Are you delivering of your waste into port reception facilities?

1) tak, wszystkie*

2) tak, część*

3) nie zamierza* all* some* none*

9. Rodzaje i ilości odpadów i pozostałości ładunkowych, które statek zamierza zdać do portowych urządzeń odbior czych lub które pozostają na statku, oraz stopień zapełnienia zbiorników do przechowywania odpadów: Type and amount of waste and cargo residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity: Jeżeli statek zamierza zdać wszystkie odpady, należy wypełnić drugą kolumnę. If delivering all waste, complete second column as appropriate. Jeżeli  statek  zamierza  zdać  część  odpadów  lub nie  zamierza  zdawać  żadnych odpadów,  należy wypełnić wszystkie  kolumny. If delivering some or no waste, complete all columns. Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 77

Rodzaj Type Ilość odpadów do zdania (w m3) Waste to be delivered (m3) Maksymalna pojemność zbiornika na odpady (w m3) Maximum dedicated storage capacity (m3) Ilość odpadów, które pozostaną na statku (w m3) Amount of waste retained on board (m3) Nazwa portu, w którym zostaną zdane odpady pozostające na statku Port at which remaining waste will be delivered Szacunkowa ilość odpadów, które powstaną od momentu przekazania tej informacji do czasu zawinięcia do następnego portu (w m3) Estimated amount of waste to be generated between this notification and arrival at next port of call (m3) 1 2 3 4 5 6

1. Odpady olejowe / Oil waste Szlam Sludge Wody zęzowe Bilge water Inne (wymień) Others (specify)

2. Śmieci / Garbage Odpady żywnościowe Food waste Tworzywa sztuczne Plastic Inne Other

3. Ścieki** / Sewage

4. Odpady związane z ładunkiem** (wymień) Cargo-associated waste (specify)

5. Pozostałości ładunkowe*** (wymień) Cargo residues (specify)

6. Pozostałości z oczyszczania spalin*** (wymień) Residues from scrubbers (specify) * Zaznacz właściwą kratkę. Tick appropriate box. **  Ścieki mogą być zrzucone do morza zgodnie z prawidłem 11 Załącznika IV do Konwencji MARPOL 73/78. Odpowiednie pola nie  muszą być wypełnione, jeżeli zamierza się dokonać upoważnionego zrzutu do morza. Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Annex IV of MARPOL 73/7

8. The corresponding boxes do not need to be completed if there is intention to make an authorized discharge at sea. ***  Mogą być wartości szacunkowe. May be estimates. Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 77

Uwagi: (Notes) 1. Powyższe informacje mogą zostać wykorzystane przez organy kontroli państwa portu lub dla innych celów inspekcyjnych. This information may be used for port State control and other inspection purposes. 2. Oryginał niniejszego powiadomienia otrzymuje podmiot zarządzający portem. Informacje zawarte w powiadomieniu  podmiot  zarządzający portem udostępnia na żądanie organów  i  stron wymienionych w § 5  rozporządzenia Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania informacji o od padach znajdujących się na statku (Dz. U. poz. 77). The original of this notification is received by the port management body. The port management body makes informa tion included in the notification available on request to bodies and parties enumerated in § 5 of Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 11 January 2013 on notification of waste on board ship (Journal of Law item 77). 3. Niniejszy  formularz  należy wypełnić,  chyba  że  statek  podlega  zwolnieniu  zgodnie  z  art.  9  dyrektywy 2000/59/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wy twarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 81, z późn. zm.; Dz. Urz. UE  Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 358, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o za pobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1244). This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with article 9 of Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues (Official Journal L 332, 28/12/2000 P. 0081 – 0090 with further amendments) and article 10 item 8a of the law of 16 March 1995 on the prevention of sea pollution by ships (Journal of Law 2012 item 1244). Niniejszym potwierdzam, że powyższe dane są dokładne i prawdziwe oraz że statek posiada odpowiednią pojemność  zbiorników pozwalającą na zmagazynowanie odpadów, które powstaną od momentu złożenia tej informacji do czasu zawi nięcia do następnego portu, w którym odpady zostaną zdane. I confirm that the above details are accurate and correct and there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and at the next port at which waste will be delivered. Data …………………………………………. Godzina ……………………………………….. Podpis ……………………………………. Date Time Signature

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-01-17
Data wydania: 2013-01-11
Data wejścia w życie: 2013-04-18
Data obowiązywania: 2013-04-18
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 77