Dz.U. 2013 poz. 645

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 645 USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw1) Art.

1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1)  w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 po lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. e w brzmieniu: ,,e)   w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. War szawy i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy;”; 2)  w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: ,,1a. Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od  zwolnienia stanowiska. 1b. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Przepisu  art. 21 nie stosuje się.”; 3)  w art. 6 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy lub  asystenta może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:”; 4)  po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: ,,Art. 6a. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia pub licznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, wicestarosty,  członka  zarządu  powiatu,  marszałka  województwa,  wicemarszałka  województwa,  członka  zarządu  województwa,  skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa, sekretarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza woje wództwa, przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, członka zarządu związku jednostek  samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, człon ka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na  stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub związku jedno stek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika samorzą dowego odwołuje go lub rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia,  w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.”; 5)  w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowi sko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządo wy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje  wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przepro wadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.”; 1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie województwa oraz ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r.  Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183. Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 645

6)  w art. 20 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: ,,2. Awans wewnętrzny może  zostać  dokonany  jedynie w  ramach  tej  samej  grupy  stanowisk,  o  których mowa  w art. 4 ust. 2 pkt 1–3.”; 7)  w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Wójtowi  (burmistrzowi, prezydentowi miasta), burmistrzowi dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza  dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałym członkom zarządu dzielnicy m.st. Warszawy, staroście, wicestaroście, człon kom zarządu powiatu oraz marszałkowi, wicemarszałkowi i członkom zarządu województwa, których stosunek pracy  został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia  obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.”. Art. 2. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w art. 98a po ust. 1 doda je się ust. 1a w brzmieniu: ,,1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.3)).”. Art. 3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) w art. 86a po ust. 1  dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ,,1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.4)).”. Art.

4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w art. 85a po ust. 1  dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ,,1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.5)).”. Art.

5. Stosunki pracy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy oraz pozo stałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przekształcają się w dniu  wejścia w życie niniejszej ustawy w stosunki pracy na podstawie wyboru. Art.

6. Nabór kandydatów na wolne w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowisko sekretarza, przeprowadza się  nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

7. 1. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz nego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zastępcy wójta (burmistrza, pre zydenta miasta), starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu, marszałka województwa, wicemarszałka województwa,  członka zarządu województwa, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa, sekretarza gminy, sekretarza  powiatu, sekretarza województwa, przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, członka zarzą du związku jednostek samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st.  Warszawy, członka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy  o pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub związku  jednostek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika samo rządowego odwołuje go lub rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia  wejścia w życie niniejszej ustawy. 2. Do spraw, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustaw, o których mowa w art. 2–4 niniejszej  ustawy. Art.

8. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134,  poz. 777 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645. 4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134,  poz. 777 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645. 5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134,  poz. 777 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-06-04
Data wydania: 2013-05-10
Data wejścia w życie: 2013-09-01
Data obowiązywania: 2013-09-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 poz. 645