Dz.U. 2013 poz. 662

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 662 USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Art.

1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427) wprowadza  się następujące zmiany: 1)   w art. 57b § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu admini stracyjnego  i  sędziego  sądu wojskowego obejmuje badanie poziomu merytorycznego orzecznictwa oraz  sprawności  i efektywności podejmowanych czynności i organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych  powierzonych zadań bądź funkcji, z uwzględnieniem stopnia obciążenia wykonywanymi zadaniami i ich złożoności,  realizacji procesu doskonalenia zawodowego, a także kultury urzędowania, obejmującej kulturę osobistą i kulturę orga nizacji pracy oraz poszanowania praw stron lub uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywa niu innych powierzonych zadań bądź funkcji.”; 2)   w art. 61 § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto spełnia wymagania określone w § 1  pkt 1–6 oraz: 1)   ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, aplikację notarialną,  adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin, oraz przez okres co najmniej pięciu lat był zatrudniony na  stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy albo 2)   przez okres co najmniej sześciu lat był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu  pracy.”; 3)   art. 106e otrzymuje brzmienie: „Art. 106e. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze roz porządzenia: 1)   wzór arkusza oceny pracy sędziego, w tym podsumowania jej wyników, mając na względzie konieczność sprawnego  i rzetelnego dokonania oceny oraz dostosowania metodyki jej przeprowadzania do zakresu analizy pracy sędziego; 2)   wzór arkusza indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego, mając na uwadze konieczność uwzględnia nia w takim planie indywidualnych predyspozycji sędziego, a także potrzeb wymiaru sprawiedliwości w zakresie  stałego podnoszenia jakości wykonywania przez sędziów powierzonych im obowiązków.”; 4)   w art. 155: a)   w § 2 uchyla się pkt 5, Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 662

b)   § 7 otrzymuje brzmienie: „§  7.  Asystent  sędziego  po  przepracowaniu  pięciu  lat  na  tym  stanowisku  może  przystąpić  do  egzaminu sędziowskiego. Asystent sędziego, który ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa  i Prokuratury lub złożył egzamin notarialny, adwokacki lub radcowski może przystąpić do egzaminu sędziowskiego  po przepracowaniu czterech lat na stanowisku asystenta sędziego lub referendarza sądowego. Wniosek o dopusz czenie do egzaminu sędziowskiego asystent sędziego zgłasza Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Proku ratury na miesiąc przed przeprowadzeniem egzaminu, uiszczając wymaganą opłatę.”; 5)   po art. 155c dodaje się art. 155ca i art. 155cb w brzmieniu: „Art. 155ca. § 1. W okresie pierwszych dwóch lat pracy asystent sędziego odbywa staż asystencki organizowany  przez prezesa sądu apelacyjnego. § 2. Do czasu ukończenia stażu asystenckiego asystenta sędziego zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas  określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. § 3. Z obowiązku odbycia stażu asystenckiego są zwolnione osoby, które ukończyły aplikację ogólną lub zdały  egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski. Art. 155cb. § 1. Staż asystencki trwa 12 miesięcy i ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykony wania czynności asystenta sędziego. § 2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia,  szczegółowe warunki organizacji i trybu odbywania stażu asystenckiego, harmonogram zajęć praktycznych i teoretycz nych, zakres programowy stażu asystenckiego oraz wzór dokumentu potwierdzającego odbycie stażu asystenckiego,  mając na względzie konieczność zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu przygotowania do wykonywania czyn ności na stanowisku asystenta sędziego.”. Art.

2. Do osób zatrudnionych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowisku  asystenta sędziego: 1)   mają zastosowanie dotychczasowe wymogi dotyczące przystąpienia do egzaminu sędziowskiego; 2)   nie mają zastosowania art. 155ca i art. 155cb ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

3. Przewidziane przepisami niniejszej ustawy wymogi dotyczące powołania na stanowisko sędziego sądu rejono wego nie mają zastosowania do osób, o których mowa w art. 65 ust. 1–4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej  Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230), z uwzględnieniem warunku określonego w art. 65 ust. 7 tej  ustawy. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-06-07
Data wydania: 2013-05-10
Data wejścia w życie: 2013-07-08
Data obowiązywania: 2013-07-08
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 poz. 662