Dz.U. 2013 poz. 813

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Poz. 813 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Fromborka w województwie warmińsko-mazurskim Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 119

1) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 17

2) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Fromborka w województwie warmińsko -mazurskim.

§2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 8 września 2013 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 813

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. (poz. 813) KALENDARZ WYBORCZY Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Woje wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedter minowych wyborów burmistrza Fromborka 2 do 29 lipca 2013 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor macji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej, – zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych 3 do 30 lipca 2013 r. – zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej 4 do 1 sierpnia 2013 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wybor czej 5 do 14 sierpnia 2013 r. (do godz. 2400) – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandy datów na burmistrza 6 do 19 sierpnia 2013 r. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wybor czych, – składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewi zji publicznej i publicznego radia, – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor macji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 7 do 26 sierpnia 2013 r. – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, ob wieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandy datach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfa betycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, – sporządzenie spisu wyborców, – powołanie obwodowych komisji wyborczych 8 od 26 sierpnia 2013 r. – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia 9 do 29 sierpnia 2013 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso wania 10 do 3 września 2013 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisa nie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy 11 6 września 2013 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej 12 7 września 2013 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 13 8 września 2013 r. godz. 800–2200 – przeprowadzenie głosowania

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-07-16
Data wydania: 2013-07-12
Data wejścia w życie: 2013-07-17
Data obowiązywania: 2013-07-16
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 poz. 813