Dz.U. 2013 poz. 842

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 842 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 lipca 2013 r. sygn. akt P 49/11 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski – przewodniczący, Zbigniew Cieślak – sprawozdawca, Leon Kieres, Teresa Liszcz, Andrzej Wróbel, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 3 lipca 2013 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Pile, czy art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.) w zakresie, w jakim uzależnia odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry od faktu zaistnienia tychże szkód wyłącznie w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, jest zgodny z art. 32 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji, orzeka: Art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 62

8) w zakresie, w jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry wyłącznie do szkód powstałych w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, jes t niezgodny z art. 32 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczy pospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 65

4) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Marek Kotlinowski Zbigniew Cieślak Leon Kieres Teresa Liszcz Andrzej Wróbel

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-07-26
Data wydania: 2013-07-03
Data wejścia w życie: 2013-07-26
Data obowiązywania: 2013-07-26
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 poz. 842