Dz.U. 2013 poz. 861

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 861 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 137

8) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz czenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządze niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 311).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporzą dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 311), które stanowią: „

§2. Lokalne grupy działania dostosują lokalne strategie rozwoju do przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że określając harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z podziałem na półrocza, wskazuje się jedynie te terminy, które przypadają nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 861

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. (poz. 861) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 17

3) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i sposób wyboru lokalnej grupy działania, zwanej dalej „LGD”, do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanego dalej „Programem”, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Euro pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”.

§2.

1. Do realizacji lokalnej strategii rozwoju, zwanej dalej „LSR”, może być wybrana LGD, jeżeli:

1) wszystkie gminy, których obszar jest objęty LSR, są: a) jej członkami i nie są członkami innych LGD, które ubiegają się o wybór do realizacji LSR w ramach Programu, ani podmiotami, które zobowiązały się do współpracy w zakresie realizacji LSR, zwanymi dalej „partnerami”, z innymi LGD, albo b) jej partnerami i nie są partnerami ani członkami innych LGD, które ubiegają się o wybór do realizacji LSR w ra mach Programu – w przypadku LGD będących fundacjami, którym przyznano dofinansowanie w ramach Sektoro wego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader+” w ramach schematu II;

2) jej członkami albo partnerami są podmioty sektora: a) publicznego, na który składają się w szczególności: gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-roz wojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców, b) społecznego, na który składają się w szczególności: osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia oraz fundacje z obszaru objętego LSR, oraz c) gospodarczego, na który składają się przedsiębiorcy;

3) obszar objęty opracowaną przez nią LSR: a) jest spójny przestrzennie, b) obejmuje gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców zameldowa nych na pobyt stały według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., lub gminy miejskie liczące nie więcej niż 5 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., c) obejmuje co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców, którzy byli zameldowani na pobyt stały według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.;

4) opracowana przez nią LSR jest zgodna z zakresem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 8615) wysokość środków przewidzianych na: a) działanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców zamel dowanych na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i kwoty 116 zł, z tym że na każdy z rodzajów operacji wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy jest zaplanowane nie mniej niż 10% tych środków, b) działanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 22 ustawy, wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców zamel dowanych na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i kwoty 3 zł, c)

2) działanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy, wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców zamel dowanych na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. i kwoty 29 zł, z tym że na koszty bieżące (administracyjne) LGD określone w przepisach dotyczących funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywania umiejętności i aktywizacji, wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, przeznacza się nie więcej niż 15% sumy środków przewidzianych na działania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21–23 ustawy;

6) uzyskała co najmniej: a) 60% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LGD, b) 50% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LSR – dokonanej na podstawie kryteriów oceny LGD i LSR, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, chyba że LGD uzyskała mniej niż 50% punktów na podstawie kryteriów oceny LGD określonych w załączniku nr 2 do rozporzą dzenia w ust. 1 pkt 6 lub 7 lub nie uzyskała żadnych punktów na podstawie kryteriów oceny LGD określonych w za łączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 1 pkt 4 lit. b;

7) spełnia inne warunki niezbędne do ubiegania się o wybór do realizacji LSR, określone w Programie.

2. Liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. ustala się na podstawie wynikowych informacji statystycznych, ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

3. Wyboru LGD do realizacji LSR dokonuje się według liczby uzyskanych punktów w ramach ocen, o których mowa w ust. 1 pkt 6, do wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR. § 2a.

3)

1. LGD, która zawarła z samorządem województwa umowę, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, zwaną dalej „umową”, może być wybrana do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań, jeżeli:

1) uzyskała co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny: a) efektywności LGD oraz realizacji LSR dokonanej według stanu na dzień 31 marca 2012 r. i na podstawie kryte riów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, b) LSR w zakresie dodatkowych zadań dokonanej na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 4 do rozpo rządzenia, chyba że LGD nie uzyskała punktu na podstawie kryterium określonego w załączniku nr 4 do rozporzą dzenia w pkt 1;

2) opracowany przez nią projekt zmiany LSR dotyczy zwiększenia budżetu LSR, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 10, oraz: a) rozszerzenia zakresu określonych w LSR: – przedsięwzięć, w ramach których są realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami”, służących osiąg nięciu poszczególnych celów szczegółowych określonych w LSR lub – celów szczegółowych i przedsięwzięć służących osiągnięciu tych celów lub b) wprowadzenia nowych: – przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych określonych w LSR lub – celów szczegółowych i przedsięwzięć służących osiągnięciu tych celów;

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającego roz porządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 311), które weszło w życie z dniem 10 kwietnia 2012 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 8613) na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1: a) pkt 21 ustawy, przewidziała nie więcej niż 70% kwoty stanowiącej sumę wnioskowanych kwot pomocy finanso wej w ramach tego działania, ustalonych według stanu na dzień ogłoszenia konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań oraz na podstawie wniosków o przyznanie tej pomocy obejmujących operacje wybrane przez LGD, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w informacji o możli wości składania wniosków o przyznanie tej pomocy, a w przypadku LGD, która uzyskała powyżej 80% maksy malnej liczby punktów w wyniku oceny, o której mowa w pkt 1 lit. b – nie więcej niż 100% tak obliczonej kwoty, a w każdym przypadku – nie więcej niż 5 mln zł, b) pkt 23 ustawy, przewidziała nie więcej niż 10% środków przewidzianych na realizację LSR w zakresie dodatko wych zadań w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy;

4) ubiegając się o wybór do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy: a) przewidziała, że wszystkie środki na realizację tych zadań są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących (admi nistracyjnych) LGD, określonych w przepisach dotyczących funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywania umiejętności i aktywizacji, wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, b) ubiega się również o wybór do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy.

2. Wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań dokonuje się według liczby punktów uzyskanych w ramach oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 1, do wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań.

3. Do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań wybiera się z każdego województwa co najmniej dwie LGD, które spełniły warunki określone w ust. 1.

4. W przypadku LGD, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 1, o kolej ności wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych na pod stawie kolejnych kryteriów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Jeżeli ustalenie kolejności wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań jest niemożliwe na podsta wie ust. 4, o tej kolejności decyduje wyższa wielkość liczbowa wyrażająca stosunek wysokości kwoty stanowiącej sumę wnioskowanych kwot pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, ustalonych według stanu na dzień ogłoszenia konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań oraz na pod stawie wniosków o przyznanie tej pomocy obejmujących operacje wybrane przez LGD, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie tej pomocy, do wysokości kwoty określonej w budżecie LSR na to działanie.

6. LGD, która na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań przewidziała środki w wysokości wyższej niż wyso kość maksymalnych kwot określonych w ust. 1 pkt 3 dla takiej LGD, może być wybrana do realizacji LSR w zakresie do datkowych zadań, jeżeli odpowiednio zmniejszy wysokość tych środków, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje LGD w formie pisemnej, podając termin dokonania tych zmian nie dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia tej infor macji.

§3. 1.

4) Właściwy organ samorządu województwa, po przeprowadzeniu co najmniej jednej ogólnodostępnej konferencji na temat podejścia Leader, ogłasza konkurs na wybór LGD do realizacji LSR, po uzgodnieniu terminu składania wniosków o wybór LGD do realizacji LSR, zwanych dalej „wnioskami”, z instytucją zarządzającą. Nie przeprowadza się konferencji na temat podejścia Leader w przypadku konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań. 2.

4) Konkurs na wybór LGD do realizacji LSR ogłasza się nie częściej niż dwukrotnie w okresie wdrażania Programu, przy czym drugi konkurs może być ogłoszony wyłącznie w celu dokonania wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie do datkowych zadań.

3. Ogłoszenie o konkursie na wybór LGD do realizacji LSR zawiera w szczególności wskazanie:

1) terminu składania wniosków – nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 60 dni;

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 8612) miejsca składania wniosków;

3) trybu składania wniosków; 4)

5) wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR, przy czym w przypadku drugiego konkursu wska zuje się przewidywaną wysokość tych środków. 3a.

6) Ostateczny limit dostępnych środków na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań ogłasza właściwy organ samorządu województwa w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia terminu składania wniosków w ramach drugiego konkursu.

4. Ogłoszenie o konkursie na wybór LGD do realizacji LSR umieszcza się na tablicy ogłoszeń w urzędzie marszałkow skim i zamieszcza na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w prasie o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajo wym, na co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków.

5. Załatwianie spraw związanych z wyborem LGD do realizacji LSR, w tym czynności w ramach postępowania w spra wie wyboru LGD do realizacji LSR, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 9 ust. 1, § 12 ust. 3 oraz § 13 ust. 1, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkow skiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”.

6. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 5, samorządowej jednostce, właściwy organ samorzą du województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

§4. 1.

7) Wniosek składa się bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu woje wództwa, na obszarze którego znajduje się siedziba LGD, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie na wybór LGD do realizacji LSR, a w przypadku ubiegania się o wybór w drugim konkursie – w urzędzie marszałkowskim albo samorzą dowej jednostce samorządu województwa, z którym LGD zawarła umowę.

2. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

§5.

1. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospo darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomocy, nadany LGD;

2) nazwę i adres LGD;

3) numer LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym;

4) wskazanie obszaru objętego LSR; 5)

8) wskazanie liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., chyba że LGD ubiega się o wybór w drugim konkursie;

6) oświadczenia i zobowiązania LGD związane z wyborem do realizacji LSR;

7) informacje o dołączanych do wniosku załącznikach. 2.

9) Do wniosku dołącza się LSR w formie papierowej i jako dokument elektroniczny w rozumieniu przepisów o infor matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania wyboru LGD do realizacji opracowanej przez nią LSR, a w przypadku ubiegania się o wybór w drugim konkursie do wniosku dołą cza się projekt zmiany LSR w formie papierowej oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.

3. LGD informuje właściwy organ samorządu województwa, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach w zakresie da nych objętych wnioskiem, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 861§6.

1. Wniosek składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samo rządowej jednostki.

2. Właściwy organ samorządu województwa udostępnia formularz wniosku nie później niż w dniu ogłoszenia o konkur sie na wybór LGD do realizacji LSR.

3. Formularz wniosku zawiera wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania wyboru LGD do realizacji opracowanej przez nią LSR, które powinny być dołączone do wniosku.

§7. Właściwy organ samorządu województwa zamieszcza na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samo rządowej jednostki:

1) listę LGD, które złożyły wnioski wraz z LSR, oraz

2) LSR, o których mowa w pkt 1 – w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków. § 7a.

10) Do wniosków złożonych w drugim konkursie nie stosuje się § 7.

§8. 1.1

1) Jeżeli wniosek nie został złożony w terminie lub nie zawiera nazwy LGD lub jej adresu i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, lub nie zostały do niego dołączone:

1) LSR – w przypadku wniosku złożonego w pierwszym konkursie,

2) projekt zmiany LSR – w przypadku wniosku złożonego w drugim konkursie – właściwy organ samorządu województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

2. Jeżeli wniosek zawiera inne, niż określone w ust. 1, nieprawidłowości lub braki, właściwy organ samorządu woje wództwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że za chodzą przesłanki wskazujące na niespełnianie któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1–3 i 7.

3. Jeżeli LGD, pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków:

1) nie usunęła w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, właściwy organ samorządu województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia;

2) usunęła w terminie nie wszystkie nieprawidłowości lub braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia we zwania, chyba że zachodzą przesłanki wskazujące na niespełnianie któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1–3 i 7. 3a.1

2) Do rozpatrywania wniosków złożonych w drugim konkursie nie stosuje się ust. 3.

4. Jeżeli LGD, pomimo wezwania do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków, nie usunęła ich w terminie, właściwy organ samorządu województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 5.1

3) Właściwy organ samorządu województwa, pozostawiając wniosek bez rozpatrzenia, nie przeprowadza w stosunku do danej LGD dalszego postępowania mającego na celu sprawdzenie, czy ta LGD spełnia warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 albo § 2a ust. 1.

6. Właściwy organ samorządu województwa, w trakcie rozpatrywania wniosku, może wezwać LGD, w formie pisem nej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych fak tów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§9.

1. Wyboru LGD do realizacji LSR dokonuje właściwy organ samorządu województwa, w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków.

10) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 1

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 1

2) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 8612. Wezwanie LGD do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez LGD tych czynności.

§10. Po dokonaniu wyboru LGD do realizacji LSR właściwy organ samorządu województwa niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki listę wszystkich LGD, w kolejności uzyska nia od najwyższej do najniższej liczby punktów w ramach ocen, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, wraz z podaniem liczby uzyskanych punktów oraz wskazaniem, które z LGD zostały wybrane do realizacji LSR. § 10a.1

4)

1. Właściwe organy wszystkich samorządów województw wspólnie opracują listę wszystkich LGD, w kolejności uzyskania od najwyższej do najniższej liczby punktów w ramach oceny, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, zawierającą liczbę uzyskanych punktów oraz wskazanie, które z LGD zostały wybrane do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, właściwe organy wszystkich samorządów województw niezwłocznie zamieszczają na stronach internetowych urzędów marszałkowskich albo samorządowych jednostek. § 11.1

5)

1. Właściwy organ samorządu województwa informuje LGD, w formie pisemnej, o wyniku ocen, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 albo § 2a ust. 1 pkt 1, wraz z uzasadnieniem, oraz o wyniku wyboru LGD do realizacji LSR, w ter minie 7 dni od dnia dokonania tego wyboru.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ samorządu województwa, w przypadku LGD wybranych do realizacji LSR, określa termin, nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia tej informacji, zawarcia:

1) umowy, dołączając projekt takiej umowy – w przypadku LGD wybranych w pierwszym konkursie;

2) umowy zmieniającej umowę, dołączając projekt takiej umowy – w przypadku LGD wybranych w drugim konkursie. § 1

2.

1. LGD może złożyć do właściwego organu samorządu województwa, w formie pisemnej, uzasadnione zastrzeże nia do wyniku ocen, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w § 11 ust. 1.

2. W przypadku złożenia uzasadnionych zastrzeżeń przez LGD, właściwy organ samorządu województwa dokonuje ponownej oceny tej LGD i opracowanej przez nią LSR na podstawie kryteriów oceny LGD i LSR, określonych w załączni ku nr 2 do rozporządzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

3. Jeżeli w wyniku ocen, o których mowa w ust. 2, LGD i opracowana przez nią LSR uzyskają co najmniej liczbę punk tów określoną w § 2 ust. 1 pkt 6, właściwy organ samorządu województwa wybiera tę LGD do realizacji LSR do wyczerpa nia pozostałych, dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR.

4. Po dokonaniu ocen, o których mowa w ust. 2, właściwy organ samorządu województwa:

1) niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki zaktualizowa ną listę, o której mowa w § 10;

2) informuje LGD o wyniku ocen, o których mowa w ust. 2, oraz o wyniku wyboru LGD do realizacji LSR.

5. Do informowania LGD o wyniku ocen, o których mowa w ust. 2, oraz o wyniku wyboru LGD do realizacji LSR sto suje się odpowiednio przepisy § 11. § 12a.1

6) Do rozpatrywania wniosków złożonych w drugim konkursie nie stosuje się przepisów § 12. § 1

3.

1. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, na formularzu zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz udostępnionym na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

2. Umowa, oprócz elementów, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, określa w szczególności:

1) przedmiot i strony umowy;

2) warunki, termin i miejsce realizacji LSR; 1

4) Dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 1

6) Dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 8613) warunki rozwiązania umowy;

4) zobowiązania LGD dotyczące: a) rozpowszechniania założeń LSR, b) rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, w tym o warunkach i trybie jej przyznawania, c) informowania o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, w tym za pomocą Internetu, d) sprawdzania zgodności operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, z LSR oraz wybierania operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrześ nia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporzą dzeniem nr 1698/2005”, e) aktualizacji LSR w zakresie określonym w umowie, f) umożliwienia przeprowadzania kontroli LGD, w zakresie określonym w umowie, do końca 2020 r., g) przechowywania dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3, do końca 2020 r., h) informowania właściwego organu samorządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykona nie umowy, i)1

7) opracowania formularza ankiety na potrzeby monitorowania LSR udostępnianego beneficjentom działania, o któ rym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy.

3. LSR stanowi załącznik do umowy.

4. Umowa jest nieważna w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub w przypadkach gdy sprzeciwia się przepisom rozporządzenia nr 1698/2005 lub przepisom Unii Europejskiej wydanym w trybie tego rozporządzenia. § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia18). 1

7) Dodana przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 1

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 czerwca 2008 r. Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 861

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. Załącznik nr 1 ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii roz woju (LSR):

1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze;

2) opis procesu budowania partnerstwa;

3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD;

4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym”;

5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego;

6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego;

7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji.

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron):

1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami;

2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe;

3) ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej;

4) specyfika obszaru.

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. 4.1

9) Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR, wskazanie planowanych przedsięwzięć oraz przedstawienie wskaźników (produktu, rezultatu i oddziaływania) realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć.

5. Określenie misji LGD.

6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR.

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR.

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR.

9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rol nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów.

10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji. 10a.

20) Określenie harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o moż liwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, z po działem na półrocza. 1

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Dodany przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 861

1

1. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR. 1

2. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR. 13.2

1) Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej, w szczególności sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji LSR. 1

4. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR. 1

5. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych progra mów wdrażanych na obszarze objętym LSR. 1

6. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich. 1

7. Informacja o dołączanych do LSR załącznikach. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 861

Załącznik nr 2 KRYTERIA OCENY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Kryteria oceny lokalnej grupy działania (LGD):

1) struktura LGD (maksymalnie 22 pkt): a) liczba członków LGD albo jej partnerów: – poniżej 16 – 1 pkt, – 16–30 – 2 pkt, – 31–40 – 3 pkt, – 41–50 – 4 pkt, – powyżej 50 – 6 pkt, b) reprezentatywność składu organu decyzyjnego w odniesieniu do składu LGD albo jej partnerów: – przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami albo partnerami LGD – 3 pkt, – co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora publicznego będących członkami albo partnerami LGD, w tym: gmin, powiatów, uczelni publicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych lub samorządowych instytucji kultury, państwowych lub samorzą dowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicz nych, z wyłączeniem przedsiębiorców – 3 pkt, – co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora społecznego będących członkami albo partnerami LGD, w tym osób fizycznych działających na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, związków zawodowych, organi zacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji z obszaru objętego LSR – 5 pkt, – co najmniej trzej przedstawiciele przedsiębiorców będących członkami albo partnerami LGD – 5 pkt;

2) określenie sposobu powołania i zmian w składzie organu decyzyjnego LGD – 2 pkt;

3) rozszerzanie składu LGD albo jej partnerów (maksymalnie 3 pkt): a) LGD zakłada rozszerzanie składu LGD albo jej partnerów – 1 pkt, b) określenie sposobu rozszerzania składu LGD albo jej partnerów – 3 pkt;

4) szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego LGD (maksymalnie 8 pkt): a) organ decyzyjny LGD posiada regulamin organizacyjny zapewniający: – przejrzystość podejmowania decyzji – 1 pkt, – demokratyczność podejmowania decyzji – 1 pkt, – jawność podejmowania decyzji – 1 pkt, b) żaden z członków organu decyzyjnego nie jest zatrudniony w biurze LGD i określona została procedura wyłącze nia członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku ubiegania się przez członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 usta wy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą” – 5 pkt;

5) określenie procedury naboru pracowników oraz warunków funkcjonowania biura LGD (maksymalnie 8 pkt): a) określenie wymagań koniecznych i pożądanych w odniesieniu do kandydatów do pracy w LGD, pozwalających na zatrudnienie osób gwarantujących profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów – 2 pkt, b) określenie procedury naboru pracowników, w tym procedury postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w za trudnieniu pracowników spełniających wymagania konieczne – 2 pkt, c) opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, adekwatne do wymagań koniecznych i pożądanych – 2 pkt, Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 861

d) warunki techniczne i lokalowe biura LGD, pozwalające na efektywne i sprawne wykonywanie zadań LGD (wy dzielone biuro LGD) (maksymalnie 2 pkt): – brak warunków technicznych i lokalowych biura LGD, pozwalających na efektywne i sprawne wykonywanie zadań LGD – 0 pkt, – warunki techniczne i lokalowe biura LGD zapewniają możliwość przyjmowania i obsługi interesantów – 1 pkt, – warunki techniczne i lokalowe biura LGD zapewniają możliwość przyjmowania i obsługi interesantów oraz możliwość archiwizowania dokumentów i organizacji spotkań – 2 pkt;

6) procedury oceny zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) i wyboru operacji oraz odwołania od rozstrzyg nięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji (maksymalnie 10 pkt): a) przejrzystość procedur określających podział zadań i zakres odpowiedzialności na poszczególnych etapach, w formie: – opisowej albo graficznej, albo tabelarycznej – 2 pkt, – opisowej i graficznej albo tabelarycznej – 3 pkt, – opisowej, graficznej i tabelarycznej – 4 pkt, b) zawarcie w procedurach wzorów dokumentów stosowanych podczas dokonywania oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji (maksymalnie 6 pkt): – brak w procedurach wzorów dokumentów stosowanych podczas dokonywania oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji – 0 pkt, – procedury zawierają wzory kart oceny zgodności operacji z LSR – 2 pkt, – procedury zawierają wzory kart oceny zgodności operacji z LSR i instrukcje ich wypełniania – 4 pkt, – procedury zawierają wzory kart oceny zgodności operacji z LSR, instrukcje ich wypełniania, wzory pism stoso wanych podczas dokonywania oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz wzory innych dokumen tów – 6 pkt;

7) kryteria wyboru operacji przez LGD (maksymalnie 30 pkt): a) adekwatne do analizy SWOT – 15 pkt, b) mierzalne – 15 pkt;

8) dotychczasowa działalność LGD, jej członków albo partnerów w zakresie realizacji (maksymalnie 9 pkt): a) projektów o zakresie podobnym do operacji, które mogą być realizowane w ramach działań osi 3 i 4 Programu, lub projektów, które były realizowane w ramach działania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia: – brak zrealizowanych projektów – 0 pkt, – od 1 do 4 zrealizowanych projektów – 3 pkt, – powyżej 4 zrealizowanych projektów – 5 pkt, b) innych projektów realizowanych na obszarach wiejskich: – brak zrealizowanych projektów – 0 pkt, – od 1 do 6 zrealizowanych projektów – 2 pkt, – powyżej 6 zrealizowanych projektów – 4 pkt;

9) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego (maksymalnie 8 pkt): a) co najmniej połowa składu organu decyzyjnego posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader – 2 pkt, b) co najmniej połowę składu organu decyzyjnego stanowią osoby zameldowane na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, przez okres co najmniej 3 lat – 1 pkt, c) co najmniej połowa składu organu decyzyjnego posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 pkt, d) przynajmniej jedna osoba będąca członkiem organu decyzyjnego posiada udokumentowaną znajomość co naj mniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej (angielski, francuski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się – 2 pkt. Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 861

2. Kryteria oceny lokalnej strategii rozwoju (LSR):

1) związek i spójność przyjętych w LSR kierunków rozwoju z uwarunkowaniami lokalnymi (maksymalnie 10 pkt): a) opisanie lokalnych zasobów (np. historycznych, kulturowych lub przyrodniczych) oraz wykazanie związku i spój ności z uwarunkowaniami: – przestrzennymi obszaru objętego LSR – 1 pkt, – przestrzennymi i historycznymi lub kulturowymi albo przestrzennymi i przyrodniczymi lub geograficznymi – 2 pkt, – przestrzennymi i historycznymi lub kulturowymi oraz przyrodniczymi lub geograficznymi – 3 pkt, b) opisanie sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego LSR – 3 pkt, c) wskazanie specyfiki obszaru objętego LSR oraz przedstawienie sposobu jej wykorzystania (maksymalnie 4 pkt): – brak wskazania specyfiki obszaru objętego LSR oraz przedstawienia sposobu jej wykorzystania – 0 pkt, – wskazanie specyfiki obszaru objętego LSR – 2 pkt, – wskazanie specyfiki obszaru objętego LSR oraz przedstawienie sposobu jej wykorzystania – 4 pkt;

2) analiza SWOT (maksymalnie 5 pkt): a) spójność analizy SWOT z opisem obszaru – 3 pkt, b) spójność wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy SWOT – 2 pkt;

3) cele LSR oraz wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania (maksymalnie 15 pkt): a) adekwatność celów LSR do analizy SWOT i specyfiki obszaru (maksymalnie 4 pkt): – cele nie są adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru – 0 pkt, – cele są adekwatne do analizy SWOT – 2 pkt, – cele są adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru – 4 pkt, b) mierzalność celów LSR – 2 pkt, c) konkretność celów LSR – 1 pkt, d) określenie terminu osiągnięcia celów i możliwość ich zrealizowania w okresie wdrażania LSR – 2 pkt, e) dla każdego przedsięwzięcia są określone, adekwatne do celów i stanowiące miernik ich osiągania, wskaźniki: – produktu – 2 pkt, – rezultatu – 2 pkt, – oddziaływania – 2 pkt;

4) adekwatność przedstawionych przedsięwzięć w stosunku do celów LSR (maksymalnie 7 pkt): a) przyczynienie się przedsięwzięć wskazanych w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 22 lub 23 ustawy, do osiągnięcia celów LSR – 3 pkt, b) nawiązywanie przedsięwzięć wskazanych w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21, 22 lub 23 usta wy, do specyfiki obszaru objętego LSR – 4 pkt;

5) zintegrowany charakter LSR (maksymalnie 8 pkt): a) jako grupy docelowe określonych w LSR przedsięwzięć, w zakresie których będzie realizowane zintegrowane podejście, wymieniono: – podmioty z nie więcej niż 2 różnych sektorów gospodarki – 1 pkt, – podmioty z więcej niż 2 różnych sektorów gospodarki – 3 pkt, b) jako grupy docelowe określonych w LSR przedsięwzięć, w zakresie których będzie realizowane zintegrowane podejście, wymieniono podmioty z sektorów publicznego, społecznego lub gospodarczego: – podmioty z jednego sektora – 1 pkt, – podmioty z 2 sektorów – 2 pkt, – podmioty z 3 sektorów – 3 pkt, c) opisanie przedsięwzięć opierających się na waloryzacji i wykorzystaniu różnych zasobów przyrodniczych, kultu rowych i historycznych – 2 pkt;

6) innowacyjny charakter proponowanych w LSR przedsięwzięć i operacji (maksymalnie 8 pkt): a) powiązanie zaproponowanych innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych zasobów – 2 pkt, b) opisanie innowacyjnych, niestosowanych wcześniej na danym obszarze rozwiązań w ramach realizowanych ope racji – 3 pkt, c) możliwość stosowania zaprezentowanych innowacyjnych rozwiązań na innych obszarach – 3 pkt; Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 8617) opisanie procesu przygotowania LSR, w tym procesu konsultacji LSR z przedstawicielami społeczności lokalnej (mak symalnie 10 pkt): a) brak opisu procesu przygotowania LSR – 0 pkt, b) opis przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej – 2 pkt, c) opis przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz opis przeprowadzonych sondaży lub wywiadów – 4 pkt, d) opis przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej, sondaży lub wywiadów oraz funkcjo nowania punktu informacyjno-konsultacyjnego – 7 pkt, e) opis innych sposobów przeprowadzania konsultacji – 10 pkt;

8) opisanie procesu informowania o wdrażaniu LSR uwzględniającego udział społeczności lokalnej (maksymalnie 7 pkt): a) brak opisu procesu informowania o wdrażaniu LSR – 0 pkt, b) opisany proces informowania o wdrażaniu LSR zapewnia społeczności lokalnej powszechną dostępność do infor macji w tym zakresie – 2 pkt, c) opisany proces informowania o wdrażaniu LSR zapewnia społeczności lokalnej powszechną dostępność do infor macji w tym zakresie i systematyczny sposób rozpowszechniania takich informacji – 5 pkt, d) opisany proces informowania o wdrażaniu LSR zapewnia społeczności lokalnej powszechną dostępność do infor macji w tym zakresie, systematyczny sposób rozpowszechniania takich informacji oraz ich aktualność – 7 pkt;

9) opisanie procesu aktualizacji LSR uwzględniającego udział społeczności lokalnej (maksymalnie 7 pkt): a) brak opisu procesu przeprowadzania konsultacji – 0 pkt, b) opisany proces aktualizacji LSR zapewnia społeczności lokalnej powszechny udział w konsultacjach LSR – 2 pkt, c) opisany proces aktualizacji LSR zapewnia społeczności lokalnej powszechny i systematyczny udział w konsulta cjach LSR – 5 pkt, d) opisany proces aktualizacji LSR zapewnia społeczności lokalnej powszechny i systematyczny udział w konsulta cjach LSR oraz adekwatność konsultacji do zakresu aktualizacji LSR – 7 pkt;

10) metodologia ewaluacji własnej LGD i oceny realizacji LSR oraz aktualizacji LSR (maksymalnie 7 pkt): a) powiązanie zaproponowanej metodologii przeprowadzenia ewaluacji własnej LGD z oceną: – realizacji celów określonych przez LGD do osiągnięcia przez realizację LSR – 3 pkt, – planowanych przedsięwzięć mających doprowadzić do osiągnięcia celów określonych w LSR – 2 pkt, b) opisanie sposobu wykorzystania informacji uzyskanych z ewaluacji własnej w celu usprawnienia działalności LGD – 2 pkt; 1

1) budżet LSR wraz z harmonogramem przedsięwzięć w ramach LSR (maksymalnie 12 pkt): a) zapewnienie systematycznej i ciągłej realizacji LSR zgodnie z zaplanowanym budżetem LSR oraz harmonogra mem przedsięwzięć – 6 pkt, b) zapewnienie w budżecie LSR proporcjonalności między kosztami administracyjnymi i własnymi LGD a kosztami realizacji LSR – 3 pkt, c) adekwatność budżetu LSR do podstawowych celów LSR – 3 pkt; 1

2) powiązania z innymi dokumentami planistycznymi i wpływ na rozwój obszaru objętego LSR (maksymalnie 4 pkt): a) komplementarność LSR w stosunku do innych dokumentów planistycznych – 2 pkt, b) przyczynienie się LSR do rozwoju obszaru objętego LSR oraz do rozwoju całego regionu zgodnie z kierunkami określonymi w LSR i innych dokumentach planistycznych – 2 pkt; 1

3) określenie zabezpieczeń przed nakładaniem się pomocy, w przypadku gdy LGD planuje realizację operacji w ramach innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (maksymalnie 2 pkt): a) brak określenia zabezpieczeń przed nakładaniem się pomocy – 0 pkt, b) wskazanie obowiązków i zadań wykonywanych przez pracowników LGD na rzecz poszczególnych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz czasu pracy przeznaczonego na wykonywanie tych obowiązków i zadań – 1 pkt, c) wskazanie obowiązków i zadań wykonywanych przez pracowników LGD na rzecz poszczególnych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz czasu pracy przeznaczonego na wykonywanie tych obowiązków i zadań, a także prowadzenie odrębnych rachunków bankowych dla każdego z tych programów oraz wyznaczenie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację operacji z zakresu działa nia wymienionego w art. 5 ust. 1 pkt 22 i 23 ustawy – 2 pkt. Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 861

Załącznik nr 322) KRYTERIA OCENY EFEKTYWNOŚCI LGD ORAZ REALIZACJI LSR

1) wysokość kwoty stanowiącej sumę wnioskowanych kwot pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, ustalonych na podstawie wniosków o przyznanie tej pomocy obejmujących operacje wy brane przez LGD, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie tej pomocy, w stosunku do wysokości kwoty określonej w budżecie LSR na to dzia łanie wynosi: a) poniżej 25% – 0 pkt, b) od 25 do 40% – 4 pkt, c) powyżej 40% – 8 pkt;

2) liczba operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, zwanych dalej „małymi projektami”, na które zosta ła przyznana pomoc finansowa podmiotom innym niż jednostki sektora finansów publicznych, w stosunku do liczby wszystkich małych projektów, na które została przyznana pomoc finansowa w ramach LSR, wynosi: a) poniżej 10% – 0 pkt, b) od 10 do 20% – 1 pkt, c) powyżej 20 do 40% – 4 pkt, d) powyżej 40% – 6 pkt;

3) wśród podmiotów, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy na małe projekty wybrane przez LGD, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie tej pomocy, są osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, oraz osoby prawne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych – 4 pkt;

4) średnia frekwencja członków organu decyzyjnego oraz osób reprezentujących członków tego organu na posiedzeniach organu decyzyjnego dotyczących wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, wynosi: a) poniżej 60% – 0 pkt, b) od 60 do 70% – 1 pkt, c) powyżej 70 do 80% – 2 pkt, d) powyżej 80% – 3 pkt;

5) liczba operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, które zostały wybrane przez LGD i mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie tej pomocy, a na realizację których nie została przyznana taka pomoc, z wyłączeniem operacji objętych wnioskami o przyznanie tej pomocy całkowicie wycofanymi na podsta wie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasa dy stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do za sady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 65/2011”, w stosunku do liczby wszystkich operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, które zostały wybrane przez LGD i mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanych w informacji o możliwo ści składania wniosków o przyznanie tej pomocy, wynosi: a) poniżej 20% – 4 pkt, b) od 20 do 30% – 2 pkt, c) powyżej 30 do 50% – 1 pkt, d) powyżej 50% – 0 pkt;

6) liczba zadań określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, na którą LGD została przyznana pomoc finan sowa w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy, polegających na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, wynosi: a) poniżej 10 – 0 pkt, 2

2) Dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 861

b) od 10 do 15 – 1 pkt, c) od 16 do 20 – 2 pkt, d) powyżej 20 – 4 pkt;

7) pomoc finansowa w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, została przyznana na wszystkie rodzaje operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy – 4 pkt;

8) na wniosek danej LGD zostały podane do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania wniosków o przy znanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, w zakresie wszystkich rodzajów operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy – 4 pkt;

9) wysokość wnioskowanych kwot pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy, ustalonych na podstawie wniosków o płatność w ramach tego działania, które nie zostały wypłacone, w stosunku do wysokości wnioskowanych kwot pomocy finansowej w ramach tego działania, ustalonych na podstawie wniosków o płatność w ramach tego działania, wynosi: a) poniżej 1% i nie zostało zastosowane zmniejszenie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia nr 65/2011 – 4 pkt, b) od 1 do 2% i nie zostało zastosowane zmniejszenie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia nr 65/2011 – 3 pkt, c) powyżej 2 do 3% i nie zostało zastosowane zmniejszenie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia nr 65/2011 – 1 pkt, d) powyżej 3% lub co najmniej raz zostało zastosowane zmniejszenie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia nr 65/2011 – 0 pkt;

10) wysokość kwot pomocy finansowej przyznanej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy, w za kresie kosztów związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją, o których mowa w art. 63 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005, w stosunku do wysokości kwot pomocy finansowej przyznanej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy, wynosi: a) do 23% – 0 pkt, b) powyżej 23% – 4 pkt; 1

1) wysokość środków publicznych otrzymanych przez LGD od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem środków stanowią cych pomoc finansową przyznaną w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 22 i 23 ustawy, oraz pochodzą cych od członków albo partnerów LGD, wynosi: a) poniżej 10 000 złotych – 1 pkt, b) od 10 000 do 50 000 złotych – 2 pkt, c) powyżej 50 000 do 100 000 złotych – 3 pkt, d) powyżej 100 000 złotych – 4 pkt; 1

2) LGD brała udział w charakterze wystawcy na targach, które odbyły się: a) na obszarze województwa, w którym LGD posiada siedzibę – 1 pkt, b) poza obszarem województwa, w którym LGD posiada siedzibę – 2 pkt, c) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4 pkt; 1

3) LGD przyznano pomoc finansową na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy, o którym mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanego dalej „projektem współpracy”, oraz na operację polegającą na realizacji tego projektu współpracy – 2 pkt; 1

4) LGD przyznano pomoc finansową na operację polegającą na przygotowaniu lub realizacji co najmniej jednego między narodowego projektu współpracy – 2 pkt; 1

5) LGD przyznano pomoc finansową na operację polegającą na realizacji co najmniej jednego projektu współpracy z udziałem więcej niż 2 partnerów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finan sowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 336 i Nr 261, poz. 156

2) – 2 pkt; 1

6) LGD współdziałała z innymi LGD w ramach organizacji zrzeszającej LGD – 5 pkt. Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 861

Załącznik nr 422) KRYTERIA OCENY LSR W ZAKRESIE DODATKOWYCH ZADAŃ

1) wskaźniki produktu i rezultatu dla nowych przedsięwzięć lub rozszerzonego zakresu przedsięwzięć określonych w LSR, lub nowych celów szczegółowych, lub rozszerzonego zakresu celów szczegółowych określonych w LSR, zawarte w projekcie zmiany LSR, zostały określone w czasie i są możliwe do zrealizowania w okresie realizacji LSR – 1 pkt;

2) w projekcie zmiany LSR przewidziano co najmniej jedno nowe przedsięwzięcie lub co najmniej jeden nowy cel szcze gółowy – 5 pkt;

3) w projekcie zmiany LSR opisano proces konsultacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, w wyniku którego zo stał rozszerzony zakres określonych w LSR przedsięwzięć lub celów szczegółowych, lub zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia lub cele szczegółowe – 2 pkt;

4) w projekcie zmiany LSR rozszerzony zakres określonych w LSR przedsięwzięć lub celów szczegółowych lub nowe przedsięwzięcia, lub nowe cele szczegółowe wynikają z przeprowadzonej oceny (ewaluacji) własnej LGD – 2 pkt;

5) co najmniej połowa nowych celów szczegółowych lub rozszerzonego zakresu celów szczegółowych określonych w LSR, lub nowych przedsięwzięć, lub rozszerzonego zakresu przedsięwzięć określonych w LSR ma charakter innowa cyjny, gdyż zakłada wprowadzenie nowych produktów lub usług, lub zastosowanie nowych metod, lub surowców na obszarze: a) LSR – 2 pkt, b) województwa, w którym znajduje się siedziba LGD – 4 pkt, c) wykraczającym poza obszar województwa, o którym mowa w lit. b – 8 pkt;

6) w ramach nowych celów szczegółowych lub rozszerzonego zakresu celów szczegółowych określonych w LSR, lub nowych przedsięwzięć, lub rozszerzonego zakresu przedsięwzięć określonych w LSR przewiduje się realizację: a) dwóch rodzajów operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, a LGD wybrała co najmniej jedną operację w ramach każdego z tych rodzajów operacji – 2 pkt, b) trzech rodzajów operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, a LGD wybrała co najmniej jedną operację w ramach każdego z tych rodzajów operacji – 5 pkt, c) każdego rodzaju operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, a LGD wybrała co najmniej jedną operację w ramach każdego z tych rodzajów operacji – 8 pkt;

7) w wyniku realizacji nowych przedsięwzięć lub rozszerzonego zakresu przedsięwzięć określonych w LSR przewiduje się utworzenie miejsc pracy, przy czym w ramach operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, na które zo stała przyznana pomoc finansowa, zostało utworzone co najmniej 5 miejsc pracy – 5 pkt;

8) realizacja nowych przedsięwzięć lub rozszerzonego zakresu przedsięwzięć określonych w LSR ma wpływ na co naj mniej jedną z następujących grup docelowych: kobiety, osoby poniżej 2

6. roku życia, osoby powyżej 50. roku życia lub organizacje pozarządowe, a ten wpływ został uzasadniony – 5 pkt.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-07-31
Data wydania: 2013-03-18
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 poz. 861