Dz.U. 2013 poz. 882

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 882 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 26

9) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędą cych członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 tytuł tabeli C otrzymuje brzmienie: „Tabela C. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VI części I i X, tabeli XII części IX i XII oraz tabeli XIII części IX załącznika nr 3 do rozporządzenia”;

2) w załączniku nr 3 w tabeli XII dodaje się część XII w brzmieniu: XII. Agencja Wywiadu 1 Starszy operator systemu XIX-XXI 7 wyższe 3 2 Starszy logistyk XVIII-XX 6 wyższe 3 3 Starszy asystent XVII-XIX 5 wyższe 2 4 Operator systemu XV-XVII – wyższe 1 5 Logistyk XIV-XVI – wyższe 1 6 Asystent XIII-XV – wyższe 7 Młodszy operator systemu XII-XIV – średnie 8 Młodszy logistyk XI-XIII – średnie 9 Młodszy asystent X-XII – średnie

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz. 782 i Nr 206, poz. 1214 oraz z 2012 r. poz. 1403.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-02
Data wydania: 2013-07-15
Data wejścia w życie: 2013-08-17
Data obowiązywania: 2013-08-17
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 poz. 882