Dz.U. 2013 poz. 945

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2013 r. Poz. 945 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 137

8) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz czenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. Nr 91, poz. 748), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komi sji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. poz. 696);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komi sji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. poz. 1323).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. poz. 696), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. poz. 1323), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 945

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. (poz. 945) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Na podstawie art. 75e ust. 12 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej oraz powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej;

2) wysokość oraz tryb wypłacania wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej;

3) szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym: a) sposób działania komisji kwalifikacyjnej, b) sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej przez okręgowe rady adwokackie, w tym przekazywania środków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydat ków związanych z tą obsługą. Rozdział 2 Tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej, powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej oraz wysokość ich wynagrodzenia

§2. Minister Sprawiedliwości powołuje członków komisji kwalifikacyjnej w terminie do dnia 1 kwietnia.

§3.

1. Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do prezesów sądów apelacyjnych o wskazanie, w terminie do dnia 15 lutego, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej – spośród sędziów orzekających w sądach apelacyjnych, okrę gowych i rejonowych na obszarze właściwości sądu apelacyjnego oraz sędziów w stanie spoczynku z tego samego obszaru, spośród których Minister Sprawiedliwości może powołać swoich przedstawicieli.

2. Naczelna Rada Adwokacka zgłasza swoich przedstawicieli w terminie określonym w ust. 1.

3. Minister Sprawiedliwości zwraca się do dziekanów wydziałów prawa w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Pol skiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, osób będących pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilito wanego z zakresu nauk prawnych, jako kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej.

4. Minister Sprawiedliwości zwraca się do prokuratorów apelacyjnych o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej spośród prokuratorów prokuratury apelacyjnej lub podległych prokuratur okręgowych oraz prokuratorów w stanie spoczynku, powołanych co najmniej na stanowisko prokuratora prokuratury okrę gowej.

5. Do zgłoszenia kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej dołącza się formularz, którego wzór stanowi załącz nik do rozporządzenia.

§4. Minister Sprawiedliwości odwołuje członka komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaist nieniu przesłanek wskazanych w art. 75f ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830 oraz z 2013 r. poz. 829. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 945§5.

1. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niebędący pracownikiem administracji rządowej z tytułu każdorazowe go przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:

1) przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczy pospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 usta wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, wypłacanego każdorazowo przez 2 miesią ce począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego;

2) 1% przeciętnego wynagrodzenia za każdego zdającego, nie mniejszej niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia i nie większej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia.

2. W przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 10 osób, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego każdorazowo przez 2 miesiące począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

3. Członek komisji kwalifikacyjnej niebędący pracownikiem administracji rządowej, który został wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na zastępcę przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia, wypłacanego jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia egzaminu wstępnego, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 10 osób, 30% przeciętnego wynagrodzenia;

2) 1% przeciętnego wynagrodzenia za każdego zdającego, nie mniejszej niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia i nie większej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia.

4. Członkowie komisji kwalifikacyjnej niebędący pracownikami administracji rządowej z tytułu każdorazowego prze prowadzenia egzaminu wstępnego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1% przeciętnego wynagrodzenia za każdego zdającego, nie mniejszej niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia i nie większej niż dwukrotność przeciętnego wyna grodzenia.

5. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszo nego za drugi kwartał roku poprzedzającego, przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1–4, w dotychczasowej wysokości.

6. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1–4, wypłaca się po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego, na pisemny wniosek przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy dołączony do protokołu z przebiegu egzaminu wstęp nego. Rozdział 3 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego

§6.

1. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca wyznacza miejsce przeprowadzenia egzaminu wstęp nego oraz godziny rejestracji kandydatów na aplikantów adwokackich, zwanych dalej „kandydatami”.

2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca podczas egzaminu wstępnego może wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.

§7.

1. Egzamin wstępny przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę.

2. Przed wejściem na salę kandydat okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość.

§8.

1. Egzamin wstępny rozpoczyna się w dniu i o godzinie wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Z chwilą rozpoczęcia egzaminu wstępnego następuje otwarcie przesyłki zawierającej zestawy pytań testowych i kar ty odpowiedzi dla kandydatów oraz zestaw pytań testowych i wykaz prawidłowych odpowiedzi dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy, z zastrzeżeniem ust. 5.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1548 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240 i 786. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 9453. Przed otwarciem przesyłki przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca sprawdza, czy przesyłka nie została uszkodzona w sposób umożliwiający dostęp do zestawów pytań testowych i wykazu prawidłowych odpowiedzi.

4. Otwarcie przesyłki, o której mowa w ust. 2, następuje w obecności kandydatów, z wyjątkiem otwarcia koperty zawie rającej wykaz prawidłowych odpowiedzi przeznaczonej dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy, które następuje po zakończeniu egzaminu wstępnego i opuszczeniu sali przez wszystkich kandydatów.

5. Zestaw pytań testowych przeznaczony dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy otwiera się w trakcie egzaminu wstępnego jedynie w uzasadnionych przypadkach.

6. Z czynności, o których mowa w ust. 4 i 5, sporządza się protokoły podpisane przez wszystkich członków komisji kwalifikacyjnej obecnych podczas egzaminu wstępnego.

§9.

1. Egzamin wstępny trwa 150 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania zestawu pytań testowych. Przewodniczący komisji kwalifika cyjnej lub jego zastępca odnotowują w protokole liczbę niewykorzystanych zestawów pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi.

2. Przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca informuje kan dydatów o:

1) sposobie przeprowadzenia egzaminu wstępnego;

2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu wstępnego;

3) zasadach udzielania odpowiedzi na kartach odpowiedzi;

4) sposobie ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego oraz o sposobie doręczania uchwał komisji kwalifikacyjnej usta lających wyniki egzaminu wstępnego.

§10.

1. Zestawy pytań testowych i karty odpowiedzi oznacza się indywidualnym kodem.

2. Każdy kandydat otrzymuje przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego wraz z zestawem pytań testowych i kartą odpo wiedzi wylosowaną przez siebie kopertę, na której widnieje numer kodu, przygotowaną przez komisję kwalifikacyjną. Nu mer kodu kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi. W kopercie umieszczona jest czysta kartka, na której kandydat zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie umieszcza ją z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje członkowi komisji kwalifikacyjnej przed przystąpieniem do rozwią zywania zestawu pytań testowych.

3. Karta odpowiedzi bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji kwalifikacyjnej.

4. Zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich kart odpowie dzi, a następnie dołącza się je do akt osobowych kandydatów. § 1

1.

1. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C).

2. Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona. § 1

2. Wyłączną podstawę ustalenia wyniku kandydata stanowią odpowiedzi zakreślone na karcie odpowiedzi. § 1

3.

1. W trakcie egzaminu wstępnego kandydat może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy, pod nadzorem członka komisji kwalifikacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę.

2. Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy.

3. Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana na egzemplarzu testu kandydata przez członka komisji kwali fikacyjnej. § 1

4. W przypadku wykluczenia kandydata z egzaminu wstępnego zostaje to odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu wstępnego oraz na egzemplarzu zestawu pytań testowych i karcie odpowiedzi kandydata. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 945

§ 1

5.

1. Po upływie czasu wskazanego w § 9 ust. 1 członkowie komisji kwalifikacyjnej zbierają zestawy pytań testo wych wraz z kartami odpowiedzi.

2. W momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpo wiedzi.

3. Z czynności odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi sporządza się protokół, który zawiera w szcze gólności godzinę odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi dla danego numeru kodu i podpis członka komisji kwalifikacyjnej odbierającego zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi. § 1

6. Po zakończeniu egzaminu wstępnego niewykorzystane zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi zwra ca się do Ministra Sprawiedliwości w stanie nienaruszonym. Protokół z tej czynności podpisują przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca i członkowie komisji kwalifikacyjnej. Rozdział 4 Obsługa administracyjna i techniczna komisji kwalifikacyjnej, przekazywanie środków na obsługę oraz rozliczanie wydatków związanych z tą obsługą § 1

7.

1. Siedzibą komisji kwalifikacyjnej jest siedziba właściwej okręgowej rady adwokackiej, zwanej dalej „radą”.

2. W przypadku gdy właściwość komisji kwalifikacyjnej obejmuje obszar właściwości kilku okręgowych rad adwokac kich, w zarządzeniu o powołaniu komisji kwalifikacyjnej Minister Sprawiedliwości wskazuje jej siedzibę. § 1

8. W ramach obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej właściwa rada:

1) zapewnia obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową;

2) zapewnia warunki umożliwiające właściwe przeprowadzenie egzaminu wstępnego i pracy komisji kwalifikacyjnej;

3) przygotowuje dokumentację do przeprowadzenia egzaminu wstępnego;

4) pomaga komisji kwalifikacyjnej przy sporządzaniu dokumentacji z egzaminu wstępnego;

5) zapewnia przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego. § 1

9.

1. Właściwa rada nie później niż na 35 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego przygotowuje i przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości wstępny preliminarz, zawierający określone przez Ministra Sprawiedliwości pozycje wydatków związanych z obsługą administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej, zwany dalej „prelimina rzem”, w celu zatwierdzenia.

2. Przy zatwierdzaniu preliminarza Minister Sprawiedliwości, mając na względzie zasadę racjonalności i celowości wydatków, może dokonać korekty planowanych wydatków.

§20.

1. Środki na obsługę administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej przekazywane są na rachunek właści wej rady z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w wysokości i w terminach okreś lonych w zatwierdzonym preliminarzu wydatków.

2. Właściwa rada przekazuje nie później niż w terminie 35 dni od zakończenia egzaminu wstępnego sprawozdanie finansowe z wykazem poniesionych wydatków na obsługę administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej oraz wysta wia notę księgową na Ministerstwo Sprawiedliwości na kwotę poniesionych kosztów, nie wyższych niż wysokość zatwier dzonego preliminarza. § 2

1.

1. Minister Sprawiedliwości dokonuje ostatecznego rozliczenia wydatków związanych z obsługą administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia egzaminu wstępnego, mając na względzie zasadę racjonalności i celowości wydatków, na podstawie sprawozdania finansowego właściwej rady, opartego na zatwier dzonym przez Ministra Sprawiedliwości preliminarzu.

2. Wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym należy udokumentować odpowiednio kopiami rachunków, faktur lub innymi dokumentami finansowymi, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez dziekana lub wicedziekana właściwej rady. Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 945

Rozdział 5 Przepisy przejściowe i końcowe § 2

2. Terminy, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 1–4, nie mają zastosowania w 2009 r. § 22a.

3) W latach 2012 i 2013 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1. § 2

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. poz. 696), które weszło w życie z dniem 21 czerwca 2012 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. poz. 1323), które weszło w życie z dniem 6 grudnia 2012 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 czerwca 2009 r. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 945

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. WZÓR FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DO SPRAW APLIKACJI ADWOKACKIEJ Nazwisko …………………………………………………………………………. Imiona ……………………………………………………………………… Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Stanowisko służbowe …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Stopień lub tytuł naukowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Miejsce zatrudnienia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Doświadczenie zawodowe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Oświadczenie, że nie jest adwokatem* …………………………………………………………………………………………………………………….. Doświadczenie w pracy dydaktycznej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Dorobek naukowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Wyrażam zgodę na powołanie do komisji kwalifikacyjnej** …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………. (podpis kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej) * Dotyczy tylko osób będących pracownikiem naukowym, naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym. ** Dotyczy tylko sędziów.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-21
Data wydania: 2013-05-27
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 poz. 945