Dz.U. 2013 poz. 949

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 949 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego Na podstawie art. 75e ust. 12 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw  aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 945) wprowadza się następujące  zmiany: 1)  w § 8 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Po otwarciu przesyłki, o której mowa w ust. 2, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca  informuje kandydatów o: 1)  sposobie przeprowadzania egzaminu wstępnego; 2)  przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu wstępnego; 3)  zasadach udzielania odpowiedzi na kartach odpowiedzi; 4)   sposobie ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego oraz o sposobie doręczania uchwał komisji kwalifikacyjnej  ustalających wyniki egzaminu wstępnego.”; 2)  § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych wynosi 150 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez  przewodniczącego  komisji  kwalifikacyjnej  lub  jego  zastępcę.  Przewodniczący  komisji  kwalifikacyjnej  lub  jego  zastępca odnotowuje w protokole liczbę niewykorzystanych zestawów pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi.”; 3)  w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kandydat losuje przygotowaną przez komisję kwalifikacyjną kopertę zawierającą kartkę z numerem kodu. Na  kartce kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej stronie  zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi – numer kodu. Wypełnioną kartkę kandydat umieszcza  w kopercie, którą zakleja i oddaje członkowi komisji kwalifikacyjnej przed przystąpieniem do rozwiązywania zestawu  pytań testowych.”; 4)  uchyla się § 11 i 12; 5)  w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Po upływie czasu wskazanego w § 9 członkowie komisji kwalifikacyjnej zbierają zestawy pytań testowych  wraz z kartami odpowiedzi.”;

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216,  poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830 oraz z 2013 r. poz. 829. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 949

6)  § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16. Po zakończeniu egzaminu wstępnego niewykorzystane zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowie dzi  zwraca  się  Ministrowi  Sprawiedliwości  w  stanie  nienaruszonym.  Protokół  zwrotu  podpisuje  przewodniczący  komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca.”; 7)  w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister Sprawiedliwości dokonuje ostatecznego rozliczenia wydatków związanych z obsługą administracyj ną  i  techniczną komisji  kwalifikacyjnej  na podstawie  sprawozdania  finansowego właściwej  rady,  o  którym mowa  w § 20 ust. 2, w terminie 2 miesięcy od dnia jego otrzymania, mając na względzie zasadę racjonalności i celowości  wydatków.”; 8)  załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r. Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 949

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 8 sierpnia 2013 r. (poz. 949) WZÓR FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ  DO SPRAW APLIKACJI ADWOKACKIEJ Nazwisko ………………………………………………………………………. Imiona  ………………………………………………………………………… Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Stanowisko służbowe  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pełniona funkcja  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Stopień lub tytuł naukowy  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Miejsce zatrudnienia  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem specjalizacji, a w przypadku sędziów – wskazanie okresu orzekania w po szczególnych wydziałach sądu): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Doświadczenie w pracy dydaktycznej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Dorobek naukowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numer telefonu  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. E-mail  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Wyrażam zgodę na powołanie do komisji kwalifikacyjnej. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (data i podpis kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-22
Data wydania: 2013-08-08
Data wejścia w życie: 2013-08-23
Data obowiązywania: 2013-08-23
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 poz. 949