Dz.U. 2013 poz. 980

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 980 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 9

7) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicz nej (Dz. U. Nr 232, poz. 1561, z późn. zm.1)) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 505, z 2010 r. Nr 29, poz. 149 i Nr 163, poz. 1097, z 2011 r. Nr 204, poz. 1198 oraz z 2012 r. poz. 1362.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-27
Data wydania: 2013-07-23
Data wejścia w życie: 2013-09-11
Data obowiązywania: 2013-09-11
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 poz. 980