Dz.U. 2013 poz. 983

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw1) Art.  1. W ustawie  z  dnia  13  października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  (Dz. U.  z  2009  r. Nr  205,  poz. 1585, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1)   w art. 4: a)  w pkt 2 lit. m otrzymuje brzmienie: „m)   Zakład  –  w  stosunku  do  osób  podlegających  ubezpieczeniom  społecznym  z  tytułu  pobierania  zasiłku  macierzyńskiego  albo  zasiłku  w  wysokości  zasiłku  macierzyńskiego,  jeżeli  zasiłki  te  wypłaca  Zakład,  oraz w stosunku do osób określonych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1,”, b)  w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu: „17)   osoba  sprawująca  osobistą  opiekę  nad  dzieckiem  –  osobę  fizyczną  sprawującą  osobistą  opiekę  nad  dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłu żej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia  potwierdzonego  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  stopniu  niepełnosprawności  wymaga  osobistej  opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.”; 2)  po art. 6 dodaje się art. 6a i art. 6b w brzmieniu: „Art. 6a. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby  sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 1)   osobami, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzesta ły jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983); 2)   osobami, które prowadziły inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczą  działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6, przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia; 3)   zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej  lub umowy zlecenia albo  innej  umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,  przez okres co najmniej 6 miesięcy i którzy zaprzestali jej wykonywania; 4)   osobami współpracującymi, o których mowa w art. 8 ust. 11, przez okres co najmniej 6 miesięcy z osobami,  o których mowa w pkt 1–3, i które zaprzestały tej współpracy; 5)   osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy. 1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 28 listo pada  2003  r.  o  świadczeniach  rodzinnych,  ustawę  z  dnia  2  lipca  2004  r.  o  swobodzie  działalności  gospodarczej,  ustawę  z  dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668,  Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138,  poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706, z 2012 r. poz. 611, 637,  769, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 675 i 827. Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 983

2.  Warunek  prowadzenia  pozarolniczej  działalności,  działalności  zarobkowej  i  współpracy  lub  bycia  osobą  duchowną przez okres co najmniej 6 miesięcy uważa się za spełniony, jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, podle gały z tych tytułów nieprzerwanie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i opłacały składki na te ubezpieczenia. 3. Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje jednemu z rodzi ców, pod warunkiem że drugi  rodzic nie  jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i  rentowymi z  tego  tytułu albo  ubezpieczeniami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6b. 4. Prawo do finansowania składek z budżetu państwa, jeżeli jedno z rodziców przebywa na urlopie wychowawczym,  a drugie jednocześnie spełnia warunki określone w ust. 1, przysługuje osobie przebywającej na urlopie wychowawczym. 5. Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje przez okresy, o któ rych mowa w art. 4 pkt 17, i może być wykorzystane w całości lub w nie więcej niż 4 częściach. Art. 6b. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami sprawującymi osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają  warunków do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o których mowa w art. 6a. 2. Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje jednemu z rodziców, pod warun kiem że drugi rodzic nie  jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym z tego tytułu albo ubezpieczeniami określonymi  w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6a. 3. Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje przez okresy, o których mowa  w art. 4 pkt 17, i może być wykorzystane w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.”; 3)  w art. 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, a także osoby przebywające na urlo pach  wychowawczych  podlegają  obowiązkowo  ubezpieczeniom  emerytalnemu  i  rentowym  albo  odpowiednio  ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów ro dzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.”; 4)  w art. 13 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 – od dnia określonego w oświadczeniu, o którym mowa  w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż  od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień zakończenia  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;”; 5)  w art. 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8.  Składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe osób  przebywających na  urlopach wychowawczych,  osób,  o których mowa w art. 6a ust. 1, lub osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macie rzyńskiego, oraz  składki na ubezpieczenie  emerytalne osób, o których mowa w art.  6b ust.  1,  finansuje w całości  budżet państwa za pośrednictwem Zakładu.”; 6)  w art. 18: a)  ust. 5b otrzymuje brzmienie: „5b.  Podstawę wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  osób  przebywających  na  urlopie  wychowawczym  oraz  osób,  o  których mowa w  art.  6a  ust.  1  pkt  1–4,  stanowi  kwota  60%  prognozowanego  przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymia ru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. Składka  w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.”, b)  po ust. 5c dodaje się ust. 5d w brzmieniu: „5d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6a ust. 1  pkt 5, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia.”, c)  ust. 14 otrzymuje brzmienie: „14.  Podstawa wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  osób  przebywających  na  urlopie  wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesię cy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego  wynagrodzenia.”, Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 983

d)  dodaje się ust. 15 w brzmieniu: „15. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6a ust. 1  pkt 3, nie może być wyższa niż przeciętna miesięczna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek w okresie  6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie może być  niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.”; 7)  po art. 18a dodaje się art. 18b w brzmieniu: „Art. 18b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne osób, o których mowa w art. 6b ust. 1, stanowi  75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.”; 8)  w art. 20: a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podle gają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o któ rym mowa w art. 19 ust. 10.”, b)  dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Prezes Zakładu ogłasza kwotę 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, w formie komunika tu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 7 dni kalendarzowych od  dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w trybie określonym w art. 19  ust. 10, kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.”; 9)  w art. 36: a)  po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, i wyreje strowanie  z  tych ubezpieczeń, w przypadku ustania warunków uzasadniających opłacanie  składek,  należy do  Zakładu. Osoby te są obowiązane do przedłożenia Zakładowi: 1)  skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka; 2)  oświadczenia, o którym mowa w ust. 15; 3)   orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania przez dziecko  takiego orzeczenia.”, b)  dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu: „15. Osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, składają oświadczenie o zamiarze podlegania  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub odpowiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, które zawiera: 1)   imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej numer PESEL, a w razie gdy  nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; 2)  miejsce zamieszkania; 3)  dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 4)  dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 5)  imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia; 6)  informację o ostatnim okresie ubezpieczenia; 7)   informację o korzystaniu lub niekorzystaniu przez drugiego rodzica z uprawnień określonych w art. 6 ust. 1  pkt 19 lub art. 6a ust. 1 lub art. 6b ust. 1. 16. Osoba, o której mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, jest obowiązana zawiadomić Zakład o wszelkich  zmianach w  stosunku  do  danych wskazanych w  oświadczeniu,  o  którym mowa w  ust.  15, w  terminie  7  dni  od dnia zaistnienia tych zmian.”;

10)   w art. 36a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, o którym  mowa w art. 14a ust. 1–1b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przez osoby prowa dzące  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  jest  dobrowolne.  Przedsiębiorca w okresie  zawieszenia wykonywania  działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.”. Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 983

Art. 2. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291,  z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 1)  w art. 15: a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu z tytułu: 1)  urodzenia dziecka, 2)   przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto  decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek  o przysposobienie, 3)   przyjęcia  dziecka w wieku  do  7  roku  życia  na wychowanie w  ramach  rodziny  zastępczej,  z wyjątkiem  rodziny  zastępczej  zawodowej,  a  w  przypadku  dziecka,  wobec  którego  podjęto  decyzję  o  odroczeniu  obowiązku szkolnego – do 10 roku życia – w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.”, b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje im łącznie.”; 2)  po art. 16 dodaje się art. 16a–16f w brzmieniu: „Art. 16a. 1. Za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo  na wniosek, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, trwającej przez okres do 3 lat, nie dłużej  jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwier dzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez  okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, składka na to ubezpieczenie jest finan sowana z dotacji budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego przeznaczonej na te składki. 2. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby, o których mowa w ust. 1, jest finansowana z dotacji  budżetu  państwa  do  funduszu  emerytalno-rentowego  od  dnia  zgłoszenia  przez  rolnika  opłacającego  składki  za  te  osoby wniosku wraz z oświadczeniem o sprawowaniu przez te osoby osobistej opieki nad dzieckiem. Art. 16b. Przepisy art. 16a stosuje się także do rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu  rolników na podstawie art. 5a, pod warunkiem zaprzestania prowadzenia albo zawieszenia wykonywania pozarolni czej działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983), albo współpracy przy prowadzeniu tej działalności w okresie  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Art. 16c. 1. Rolnik albo domownik, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, albo osoba będąca  członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania temu ubezpieczeniu, sprawują ca osobistą opiekę nad dzieckiem na zasadach i w okresach, o których mowa w art. 16a ust. 1, może zgłosić wniosek  do Kasy o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w tym okresie. 2. Za osobę, o której mowa w ust. 1, składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest  finansowana z dotacji  budżetu państwa do funduszu emerytalno-rentowego przez okres nie dłuższy niż określony w art. 16a ust. 1, jeżeli  ta osoba nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu. Art. 16d. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób, o których mowa w art. 16a oraz art. 16c, jest równa  składce, o której mowa w art. 17 ust. 1. Do osób tych nie ma zastosowania przepis art. 17 ust. 4. Art. 16e. Prawo do skorzystania z uprawnień określonych w art. 16a, art. 16b lub art. 16c przysługuje jednemu  z  rodziców, pod warunkiem że drugi  rodzic nie korzysta z  tych  samych uprawnień albo z prawa do  finansowania  składek na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.  z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.4)). 3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180,  poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97,  poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382 oraz z 2012 r. poz. 637, 1342 i 1529. 4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668,  Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138,  poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706, z 2012 r. poz. 611, 637,  769, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 675, 827 i 983. Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 983

Art. 16f. Za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, o której mowa w art. 16a, art. 16b i art. 16c, uważa  się osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobio nym.”; 3)   w art. 78 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5)   z  dotacji  z  budżetu państwa przeznaczonej na  składki  na ubezpieczenie  emerytalno-rentowe osób,  o których  mowa w art. 16a–16c.”. Art. 3. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn.  zm.5)) w art. 3: 1)  w pkt 23 lit. f otrzymuje brzmienie: „f)   wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej  lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu  art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672,  675 i 983),”; 2)  w pkt 24 lit. f otrzymuje brzmienie: „f)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,”. Art.  4. W ustawie  z dnia 2  lipca 2004  r.  o  swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U.  z 2013  r.  poz.  672  i  675)  wprowadza się następujące zmiany: 1)  w art. 14a po ust. 1c dodaje się ust. 1d i 1e w brzmieniu: „1d. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej  6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej  opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z po wodu  stanu  zdrowia  potwierdzonego  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  stopniu  niepełnosprawności wymaga  osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia  przez dziecko 18 roku życia. 1e.  Z  uprawnienia,  o  którym  mowa  w  ust.  1d,  przedsiębiorca  może  korzystać  jednorazowo  w  całości  lub  w nie więcej niż 4 częściach.”; 2)  w art. 34 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a)   niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następu jącego  po  dniu,  do  którego  przedsiębiorca  zawiesił  wykonywanie  działalności  gospodarczej  na  podstawie  art. 14a ust. 1d;”. Art. 5. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 1)  w art. 66 w ust. 1: a)  po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu: „32a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998  r. o  systemie ubezpieczeń  społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;”, 5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427,  Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223,  poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, z 2011 r. Nr 106, poz. 622,  Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212 oraz z 2012 r. poz. 1255 i 1548. 6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,  poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,  poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,  poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228,  Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81,  poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171,  poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154 i 879. Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 983

b)  pkt 34 otrzymuje brzmienie: „34)   rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia  20  grudnia  1990  r.  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników,  niepodlegający  obowiązkowi  ubezpieczenia  zdrowotnego na podstawie pkt 1–33 i 35–37;”; 2)  w art. 73 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: „15a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, powstaje z dniem objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rento wymi w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, a wygasa z dniem zakończenia sprawowa nia tej opieki;”; 3)  w art. 75 po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu: „15a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organiza cyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.”; 4)  w art. 81 w ust. 8 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10)    osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32 i 32a, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku  opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;”; 5)  w art. 85 po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu: „15a. Za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, składkę na ubezpieczenie zdrowotne jako płatnik oblicza  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”; 6)  w art. 86 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a–32a, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych;”. Art. 6. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.7)) w art. 51 w ust. 5: 1)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2)   umowa uaktywniająca została zawarta między nianią a osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej zawodo wej, lub”; 2)  dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3)   rodzic  dziecka  podlega  ubezpieczeniom emerytalnemu  i  rentowym na  podstawie  art.  6  ust.  1  pkt  19  ustawy  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn.  zm.8)).”. Art. 7. Przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji składek, o którym mowa w art. 25 ust. 3–12 ustawy z dnia 17 grudnia  1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.9)), za rok 2013, oraz w art. 25a tej ustawy, za czwarty kwartał 2013 r., z przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne wyłącza  się  składki,  które  finansuje  w  całości  budżet  państwa  za  pośrednictwem  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  za  osoby,  o których mowa w art. 6b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 8 lit. a, który wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2014 r.   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 7)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 747. 8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668,  Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138,  poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706, z 2012 r. poz. 611, 637,  769, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 675, 827 i 983. 9)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238,  poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203,  z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240, 786 i 960.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-27
Data wydania: 2013-07-26
Data wejścia w życie: 2013-09-01
Data obowiązywania: 2013-09-01
Uwagi: art. 1 pkt 8 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2013 poz. 983