M.P. 1981 nr 12 poz. 97

Dziennik Ustaw Nr 50 — 2839 — Poz. 491 491 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w spra wie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 194

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) sprzedaży przedmiotów i usług.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zbiórek publicznych nie przeprowadza się w urzędach administracji publicznej, na terenie szkół i placówek oświatowych, na terenach i w obiektach pozostających w zarządzie Mini stra Obrony Narodowej lub ministra właściwe go do spraw wewnętrznych oraz jednostek or ganizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrz nych albo Ministra Obrony Narodowej.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Oleksy ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Ra dy Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó łowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 81-04-25
Data wejścia w życie: 81-05-15
Data obowiązywania: 81-05-15
Organ wydający: MIN. LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 1981 nr 12 poz. 97