M.P. 1989 nr 17 poz. 119

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 152 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru zastawów  skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 137

8) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz czenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2068), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestru zasta wów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1488);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestru zasta wów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1730).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru za stawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1488), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru zasta wów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1730), który stanowi: „

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. (poz. 152) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych Na podstawie art. 46 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 152§1.

1. Rejestr zastawów skarbowych zawiera:

1) datę ustanowienia zastawu;

2) informację o podstawie ustanowienia zastawu; 3)

3) dane dotyczące zobowiązanego: imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfika tor podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;

4) dane identyfikujące przedmiot zastawu;

5) wysokość należności zabezpieczonej zastawem;

6) datę wygaśnięcia zastawu. 2.

4) Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych zawiera dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o urzędzie skar bowym, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który dokonał wpisu zastawu skarbowego.

§2.

1. Zastaw skarbowy jest wpisywany do rejestru zastawów skarbowych w dniu jego ustanowienia. 2.

5) Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wykreślenia wpisu w rejestrze zastawów skarbowych w dniu:

1) wygaśnięcia zastawu skarbowego;

2) wydania decyzji na podstawie art. 42a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§3. Przekazanie informacji z rejestrów zastawów skarbowych do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych następu je nie później niż następnego dnia po dokonaniu wpisu lub wykreśleniu wpisu z rejestru zastawów skarbowych.

§4. Rejestr zastawów skarbowych oraz Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych są prowadzone przy zastosowaniu techniki informatycznej.

§5. Wysokość opłaty za wydanie wypisu:

1) z rejestru zastawów skarbowych – wynosi 20 zł;

2) z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych – wynosi 50 zł.

§6. Wzór rejestru zastawów skarbowych oraz wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych określają odpowied nio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.6)

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1730), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1488), które weszło w życie z dniem 1 września 2003 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463), które w tym zakresie przestało obowiązywać z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 152

Z ał ąc zn ik i d o ro zp or zą dz en ia M in is tr a F in an só w

z dn ia 2 4 gr ud ni a 20 02 r.

Z ał ąc zn ik  n r  17 ) W ZÓ R R E JE S T R Z A S T A W Ó W S K A R B O W Y C H L p. D at a us ta no w ie ni a za st aw u D an e do ty cz ąc e zo bo w ią za ne go : i m ię i na zw is ko

lu b na zw a, m ie js ce z am ie sz ka ni a lu b ad re s si ed zi by o ra z id en ty fi ka to r po da tk ow y: N IP

al bo n um er P E S E L P rz ed m io t z as ta w u D an e id en ty fi ku ją ce

pr ze dm io t z as ta w u W ys ok oś ć na le żn oś ci

za be zp ie cz on ej

za st aw em P od st aw a us ta no w ie ni a za st aw u* D at a w yg aś ni ęc ia

za st aw u

* N al eż y po da ć nr d ec yz ji i da tę je j w yd an ia lu b ro dz aj d ek la ra cj i o ra z ro dz aj n al eż no śc i, z ty tu łu k tó re j z as ta w z os ta ł u st an ow io ny , t j.: S ka rb P ań st w a (S P ), Z ak ła d U be zp ie cz eń S po łe cz ny ch ( Z U S ),

P ań st w ow y F un du sz R eh ab il it ac ji O só b N ie pe łn os pr aw ny ch ( P F R O N ), je dn os tk a sa m or zą du te ry to ri al ne go ( JS T ). 7) W b rz m ie ni u us ta lo ny m p rz ez § 1 p kt 2 r oz po rz ąd ze ni a, o k tó ry m m ow a w o dn oś ni ku 3 . Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 152

Z ał ąc zn ik  n r  27 ) W ZÓ R C E N T R A L N Y R E JE S T R Z A S T A W Ó W S K A R B O W Y C H L p. U rz ąd

sk ar bo w y D at a us ta no w ie ni a za st aw u D an e do ty cz ąc e zo bo w ią za ne go : i m ię

i n az w is ko lu b na zw a,

m ie js ce z am ie sz ka ni a lu b ad re s si ed zi by o ra z id en ty fi ka to r po da tk ow y:

N IP a lb o nu m er P E S E L P rz ed m io t za st aw u D an e id en ty fi ku ją ce

pr ze dm io t z as ta w u W ys ok oś ć na le żn oś ci

za be zp ie cz on ej

za st aw em P od st aw a us ta no w ie ni a za st aw u* D at a w yg aś ni ęc ia

za st aw u

* N al eż y po da ć nr d ec yz ji i da tę je j w yd an ia lu b ro dz aj d ek la ra cj i o ra z ro dz aj n al eż no śc i, z ty tu łu k tó re j z as ta w z os ta ł u st an ow io ny , t j.: S ka rb P ań st w a (S P ), Z ak ła d U be zp ie cz eń S po łe cz ny ch ( Z U S ),

P ań st w ow y F un du sz R eh ab il it ac ji O só b N ie pe łn os pr aw ny ch ( P F R O N ), je dn os tk a sa m or zą du te ry to ri al ne go ( JS T ).

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 89-05-10
Data wejścia w życie: 89-06-13
Data obowiązywania: 89-06-13
Organ wydający: MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 1989 nr 17 poz. 119