M.P. 1995 nr 28 poz. 332

Monitor Polski Nr 33 — 1323 — Poz. 392

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samo rządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 98

4) ogłasza się wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społecz ności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., stano wiący załącznik nr 1 do obwieszczenia, oraz wykaz jed nostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Monitor Polski Nr 33 — 1324 — Poz. 392

Załączniki do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2011 r. (poz. 392) Załącznik nr 1 WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2010 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 R. Województwo Powiat Gmina Nazwa zrzeszenia 1 2 3 4 dolnośląskie Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage) Miasto Kłodzko Europejska Federacja Miast Napoleońskich śląskie Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage, ERIH) świętokrzyskie Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage) warmińsko-mazurskie Miasto Nowe Miasto Lubawskie Międzynarodowa sieć miast dobrego życia (Cittaslow) zachodniopomorskie Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage) Załącznik nr 2 WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE WYSTĄPIŁY Z MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2010 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 R. Województwo Powiat Gmina Nazwa zrzeszenia pomorskie Miasto Ustka Zrzeszenie Samorządów na rzecz Ochrony Środowiska (KIMO)

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 95-05-11
Data wejścia w życie: 95-06-27
Data obowiązywania: 95-06-27
Data uchylenia: 2002-10-26
Organ wydający: SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU
Dziennik Ustaw: M.P. 1995 nr 28 poz. 332