M.P. 1996 nr 37 poz. 371

Dziennik Ustaw Nr 72 — 5376 — Poz. 748 Art.

1. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o po mocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2a w ust. 1: a) w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „z zastrzeże niem art. 4a,” b) w pkt 2 po wyrazach „bez względu na tytuł i źró dło ich uzyskania” dodaje się wyrazy „ , jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”, c) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: „2b) dochodzie dziecka — oznacza to dochód dziecka, do którego zalicza się kwotę otrzy mywanej renty rodzinnej wraz z dodat kiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielę gnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzy mywane alimenty oraz kwotę odpowiada jącą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka,” d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: „9a) rodzinnym domu pomocy — oznacza to usługi opiekuńcze i bytowe świadczone ca łodobowo przez osobę lub rodzinę dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wymagających z powodu wieku wsparcia w tej formie,” e) w pkt 13 na końcu dodaje się wyrazy „w podzia le na następujące typy placówek: placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, placówki rodzinne, placówki socjalizacyjne, pla cówki resocjalizacyjne,”;

2) w art. 3 w pkt 4 po wyrazie „macierzyństwa” doda je się wyrazy „lub wielodzietności”;

3) w art. 4 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „art. 33g ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 33g ust. 1—3”;

4) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a. Przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego i gwa rantowanego zasiłku okresowego w skła dzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wy chowywanych w ramach rodziny zastęp czej, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów i pomocy pieniężnej, o któ rej mowa w art. 33g ust. 1—3, chyba ż e za siłek ma być przyznany ze względu na te dzieci.”;

5) w art. 6 w ust. 1a w zdaniu pierwszym po wyrazach „odmowy przyznania” dodaje się przecinek i wyraz „zaprzestania”;

6) w art. 11 w pkt 2a wyraz „oraz” zastępuje się prze cinkiem, a na końcu dodaje się wyrazy „i art. 31b ust. 3”;

7) w art. 11b w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się prze cinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) organizowanie i prowadzenie jednostek orga nizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu po nadpowiatowym.”;

8) w art. 12 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomo cy społecznej oraz prowadzenie rejestru do mów pomocy społecznej, placówek opiekuń czo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno -opiekuńczych,”;

9) po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu: „Art. 12b. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie pomocy społecznej należy w szczegól ności:

1) tworzenie koncepcji i określenie kie runków rozwoju oraz tworzenie prawa w obszarze pomocy społecznej,

2) zlecanie i finansowanie badań, eks pertyz i analiz z zakresu pomocy spo łecznej,

3) określanie standardów dla zadań po mocy społecznej realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz nadzór nad ich wdrażaniem,

4) analiza skuteczności pomocy społecz nej głównie poprzez ocenę instru mentów, odbiorców pomocy społecz 748 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw. Dziennik Ustaw Nr 72 — 5377 — Poz. 748 nej oraz efektywność poszczególnych rodzajów świadczeń,

5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, w tym szkole nie kadr,

6) tworzenie i finansowanie resorto wych programów osłonowych, zleca nie ich do realizacji administracji rzą dowej i samorządowej oraz podmio tom określonym w art. 12a, a także kontrola ich wykonania,

7) współdziałanie z organizacjami poza rządowymi o charakterze regional nym lub ogólnokrajowym,

8) współfinansowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem syste mu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecz nej.”;

10) w art. 18: a) w ust. 2 po wyrazie „zakres” dodaje się wyrazy „i miejsce świadczenia”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządze nia, standardy, rodzaj i zakres usług byto wych i opiekuńczych świadczonych przez ro dzinny dom pomocy oraz zasady kierowania do rodzinnego domu pomocy, odpłatności i nadzoru nad rodzinnymi domami pomo cy.”; 1

1) w art. 19 skreśla się ust. 1a; 1

2) w art. 21 w ust. 1 po wyrazach „mieszkaniach chro nionych” dodaje się wyrazy „ , rodzinnych domach pomocy”; 1

3) w art. 27 w ust. 3 po wyrazach „w rodzinie zastęp czej” dodaje się przecinek i wyrazy „również po ustaniu funkcji tej rodziny”; 1

4) w art. 27a ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Osobie, o której mowa w ust. 1 i 2, uprawnionej do renty lub emerytury, z wyłączeniem renty ro dzinnej, renta socjalna nie przysługuje.

5. Osoba, o której mowa w ust. 1 i 2, traci prawo do renty socjalnej za miesiąc, w którym osią gnęła dochód z tytułu pracy lub działalności gospodarczej przekraczający wysokość ren ty.”; 1

5) w art. 31 po ust. 4f dodaje się ust. 4g w brzmieniu: „4g. Do osób, o których mowa w ust. 4a, nie stosu je się art. 6 ust. 1a.”; 1

6) w art. 31b: a) w ust. 3 wyrazy „rezygnującą z pracy” zastępuje się wyrazami „ , która zrezygnuje z zatrudnie nia”, b) w ust. 9 wyrazy „1 i 2” zastępuje się wyrazami „1—3”, a po wyrazie „stałego” dodaje się wy razy „lub złożenia wniosku o opłacanie skład ki”; 1

7) w art. 33c po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmie niu: „

5. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy pra wa ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.”; 1

8) w art. 33d: a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzy manie osoby najbliższej lub innej osoby, o ile taki obowiązek z mocy prawa lub orze czenia sądu na nich ciąży,” b) w pkt 6 skreśla się wyraz „pozytywną”, c) skreśla się zdanie drugie; 1

9) art. 33e otrzymuje brzmienie: „Art. 33e.

1. Rodziny zastępcze dzielą się na:

1) spokrewnione z dzieckiem,

2) niespokrewnione z dzieckiem,

3) rodziny, o których mowa w pkt 2, pełniące zadania pogotowia rodzin nego.

2. Rodziny zastępcze powinny uczestni czyć w szkoleniu organizowanym przez powiatowe centrum pomocy ro dzinie lub, na jego zlecenie, przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy lub in ny podmiot.

3. Szkolenie rodzin zastępczych, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzi się według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb ro dziny.

4. Szkolenie rodzin zastępczych, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, prowadzi się według programów szkolenia uwzględniających zakres programowy szkolenia, określony w rozporządze niu, o którym mowa w art. 33g ust. 7 pkt 4.

5. Program szkolenia zatwierdza mini ster właściwy do spraw zabezpiecze Dziennik Ustaw Nr 72 — 5378 — Poz. 748 nia społecznego na wniosek powiato wego centrum pomocy rodzinie, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie.

6. Zatwierdzenie lub odmowa zatwier dzenia programu szkolenia następu je w drodze decyzji administracyj nej.”;

20) art. 33g otrzymuje brzmienie: „Art. 33g.

1. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastęp czej udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzyma nia każdego umieszczonego w tej ro dzinie dziecka w wysokości 40% kwo ty, o której mowa w ust. 4, pomniej szonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu tego dziecka, nie mniej jed nak niż 10% kwoty, o której mowa w ust. 4.

2. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastęp czej udziela pomocy pieniężnej na czę ściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w tej rodzinie dziecka, uwzględniając:

1) wiek,

2) stopień rozwoju,

3) stan zdrowia,

4) stopień niedostosowania społecz nego, w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, lecz nieprzekraczającej 80% kwoty, o której mowa w ust. 4, po mniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 20% kwoty, o której mowa w ust. 4.

3. Rodzina zastępcza, o której mowa w art. 33e ust. 1 pkt 2 i 3, otrzymuje do datkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% kwoty, o której mowa w ust. 4, z tytu łu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.

4. Podstawą ustalenia wysokości pomo cy pieniężnej, o której mowa w ust. 1, jest kwota 1 387 zł. Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej pomocy pieniężnej.

5. Pomoc pieniężna, o której mowa w ust. 1, może być przyznana w części lub w całości w formie niepieniężnej w przypadku wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznacze niem lub jej marnotrawienia.

6. Pomoc pieniężną przyznaje się w dro dze decyzji administracyjnej.

7. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia:

1) szczegółowe zasady działania ro dzin zastępczych,

2) szczegółowe zasady doboru rodzin zastępczych i umieszczenia dzieci w tych rodzinach,

3) tryb przygotowywania i szkolenia rodzin zastępczych,

4) zakres programowy szkolenia ro dzin zastępczych i tryb zatwierdze nia programów szkolenia rodzin za stępczych.

8. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia:

1) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania pomocy pieniężnej, o której mowa w ust. 2,

2) szczegółowe warunki finansowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w tym także przebywa jącego poza rodziną zastępczą,

3) szczegółowe zasady przyznawania wynagrodzenia rodzinom, o któ rych mowa w art. 33e ust. 1 pkt 3, z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania, w zależności od czasu pobytu dziecka w tej rodzi nie, liczby dzieci, stanu ich zdrowia i rozwoju,

4) zasady i wysokość odpłatności ro dziców za pobyt ich dzieci w rodzi nach zastępczych oraz sposób i tryb postępowania w tych spra wach.”; 2

1) w art. 33j ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Starosta może odstąpić od ustalenia odpłatno ści, o której mowa w ust. 1, na wniosek rodzi ców dziecka lub z urzędu ze względu na trudną sytuację materialną.”; 2

2) w art. 33k w ust. 4 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z tym że opłata Dziennik Ustaw Nr 72 — 5379 — Poz. 748 ponoszona przez opiekunów prawnych nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka.”; 2

3) w art. 33ł: a) w ust. 1 wyrazy „rodzinnych formach opieki za stępczej” zastępuje się wyrazami „rodzinnej opiece zastępczej”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określa, w drodze rozpo rządzenia, podmioty uprawnione do zakła dania i prowadzenia niepublicznych ośrod ków adopcyjno-opiekuńczych oraz staż pra cy i kwalifikacje wymagane od osób zatrud nionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunki lokalowe, jakimi powinny dyspono wać te ośrodki.”, c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Minister właściwy do spraw zabezpiecze nia społecznego wyznacza, w drodze roz porządzenia, ośrodek adopcyjno-opiekuń czy prowadzący centralny bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobie nie, którym nie można zapewnić opieki w rodzinie adopcyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej, a także ośrodek adopcyjno-opie kuńczy lub ośrodki adopcyjno-opiekuńcze upoważnione do współpracy z licencjono wanymi przez rządy innych państw organi zacjami lub ośrodkami adopcyjnymi w za kresie przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca za mieszkania dziecka w Rzeczypospolitej Pol skiej na miejsce zamieszkania w innym państwie.”; 2

4) w art. 33n: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Obsługę finansowo-księgową publicznych placówek rodzinnych prowadzi starosta. Placówki rodzinne otrzymują środki na bie żące funkcjonowanie, w tym zryczałtowane kwoty na utrzymanie dzieci. Minister wła ściwy do spraw zabezpieczenia społeczne go określa, w drodze rozporządzenia, staw ki na bieżące funkcjonowanie placówki ro dzinnej.”, b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „na zasadach określo nych w ust. 6 i 7”, c) skreśla się ust. 6 i 7; 2

5) art. 33p otrzymuje brzmienie: „Art. 33p.

1. Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz osoba peł noletnia opuszczająca niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowaw czych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkol no-wychowawcze zostaje objęta po mocą mającą na celu jej życiowe usa modzielnienie i integrację ze środowi skiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:

1) pieniężną na usamodzielnienie,

2) pieniężną na kontynuowanie na uki,

3) w uzyskaniu odpowiednich warun ków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,

4) w uzyskaniu zatrudnienia,

5) na zagospodarowanie — w formie rzeczowej.

2. Podstawę ustalenia wysokości pomo cy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, stanowi kwota 1 387 zł.

3. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, o której mo wa w ust. 1, jeżeli kontynuuje ona na ukę w gimnazjum, szkole ponadpod stawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc w mie sięcznej wysokości 30% kwoty, o któ rej mowa w ust. 2, przyznaje się do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jed nak niż do ukończenia 25 lat.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 3, przy sługuje również osobie pełnoletniej nieopuszczającej placówki, o której mowa w ust. 1, kontynuującej naukę.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, znajdującym się w trudnej sytuacji dochodowej.

6. W szczególnie uzasadnionych przy padkach można odmówić przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, lub zaprzestać udzielania tej pomo cy.

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, można zawiesić.

8. Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, udziela starosta powiatu właściwe Dziennik Ustaw Nr 72 — 5380 — Poz. 748 go ze względu na miejsce pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzi nie zastępczej lub skierowaniem do placówki, o której mowa w ust. 1.

9. Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 3—5, udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, lub osoby opuszczającej placówkę, o której mo wa w ust. 1.

10. Minister właściwy do spraw zabezpie czenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i kryteria dochodowe, ja kie powinna spełnić osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, lub osoba opuszczają ca niektóre typy placówek opie kuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz zakłady poprawcze, schroniska dla nielet nich i specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze, uprawniające do pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

2) szczegółowe zasady i tryb przyzna nia, zawieszenia, zaprzestania udzielania lub odmowy przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wysokość pomocy pienięż nej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz wartości i składniki pomocy na zagospodarowanie,

3) typy placówek opiekuńczo-wycho wawczych oraz domów pomocy społecznej, z których osoby je opuszczające są uprawnione do ko rzystania z pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”; 2

6) w art. 35: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych ustala pod miot kierujący w uzgodnieniu z osobą kiero waną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeśli ich do chód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalo nego w art. 4 ust.

1. Do dochodu nie wlicza się pomocy udzielonej na podstawie art. 33p ust. 1 pkt 1 i 2.”, b) w ust. 2a w zdaniu wstępnym wyrazy „zwalnia się” zastępuje się wyrazami „mogą być zwolnio ne”, c) po ust. 2i dodaje się ust. 2j w brzmieniu: „2j. Opłaty, o których mowa w ust. 1, przezna czane są na utrzymanie domu pomocy spo łecznej.”; 2

7) art. 35a otrzymuje brzmienie: „Art. 35a.

1. Wymienione w ustawie kwoty okre ślające:

1) wartość dochodu odpowiadającą dochodowi z 1 ha przeliczeniowe go,

2) wysokość dochodu uprawniającą do świadczeń z pomocy społecznej,

3) wysokość zasiłku stałego lub renty socjalnej,

4) wysokość dodatku do zasiłku stałe go lub renty socjalnej,

5) minimalną wysokość zasiłku okre sowego oraz zasiłku stałego wy równawczego,

6) kwoty świadczeń pieniężnych na utrzymanie przysługujące uchodź com,

7) podstawę ustalania pomocy pie niężnej dla rodziny zastępczej, a także wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogo towia rodzinnego, oraz pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki oraz pomocy rzeczowej dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wycho wawczych i domów pomocy spo łecznej oraz schroniska dla nielet nich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, a także kwoty do własnego dyspo nowania przez dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wycho wawczych, zwaną dalej «podsta wą», podlegają w każdym roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towa rów i usług konsumpcyjnych ogó łem, raz w roku od dnia 1 czerwca, je śli średnioroczny wskaźnik cen towa Dziennik Ustaw Nr 72 — 5381 — Poz. 748 rów i usług konsumpcyjnych ogółem jest niższy niż 110%, lub dwa razy w roku, od dnia 1 marca i od dnia 1 września, jeśli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług kon sumpcyjnych ogółem wynosi co naj mniej 110%.

2. Wskaźniki waloryzacji, o których mo wa w ust. 1, ustalane są na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętego w ustawie budżetowej na dany rok ka lendarzowy, z uwzględnieniem ust. 3 i

4. Kwoty te podlegają zaokrągleniu do 1 zł. Przy waloryzacji dwa razy w roku ustala się w tych terminach jednakowe wskaźniki waloryzacji, równe 1/2 wskaźnika przyjętego w ustawie budżetowej.

3. Jeżeli faktyczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym ro ku kalendarzowym różnił się od przy jętego w ustawie budżetowej, wskaź nik kolejnej waloryzacji podlega po mnożeniu przez wskaźnik weryfikacyj ny, o którym mowa w ust. 4.

4. Wskaźnik weryfikacyjny stanowi ilo raz faktycznego wzrostu cen towa rów i usług konsumpcyjnych w da nym roku kalendarzowym oraz wskaźnika wzrostu przyjętego na ten rok kalendarzowy w ustawie budże towej, wyrażony w procentach, z za okrągleniem do setnych części pro centu.

5. Podstawa, o której mowa w ust. 1 pkt 7, po zwaloryzowaniu według za sad wymienionych w ust. 1—4, zwana dalej «podstawą zwaloryzowaną ce nowo», jest dodatkowo zwiększana o kwotę stanowiącą 20% różnicy mię dzy wysokością kwoty bazowej okre ślanej przez Prezesa Głównego Urzę du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun duszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 27, poz. 298), obowiązującej od terminu waloryzacji, o którym mowa w ust. 1, a wysokością podstawy zwa loryzowanej cenowo.

6. Minister właściwy do spraw zabezpie czenia społecznego ogłasza w Dzien niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski» wskaźniki waloryzacji oraz kwoty, o których mo wa w ust. 1 pkt 1—6 i w ust. 5.”; 2

8) w art. 36 w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazie „wia domości” dodaje się wyraz „publicznej”; 2

9) w art. 37 w ust. 3 po wyrazie „16” dodaje się prze cinek i wyraz „17” oraz po wyrazie „31” dodaje się przecinek i wyraz „31b”; 30) w art. 38 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności tracą prawo do świadczeń z pomocy społecz nej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

4. Osobom tymczasowo aresztowanym zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.”; 3

1) w art. 39 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. W celu ustalenia sytuacji dochodowej osób, o których mowa w ust. 1, oraz ich możliwości udzielenia pomocy osobie lub rodzinie ubiega jącej się o świadczenia pomocy społecznej przeprowadza się wywiad środowiskowy (ro dzinny).”; 3

2) w art. 43: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyzna nia świadczenia może być wydana po prze prowadzeniu wywiadu środowiskowego (ro dzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad prze prowadza pracownik socjalny, również dla potrzeb jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy.”, b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Wywiad środowiskowy (rodzinny) prze prowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i mająt kowej osób i rodzin, w tym, o których mo wa w art. 39, wydania opinii w celu ustano wienia rodziny zastępczej w związku z pro wadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, przyzna nia pomocy pieniężnej na częściowe po krycie kosztów utrzymania dziecka, doko nywania oceny sytuacji opiekuńczo-wy chowawczej dziecka umieszczonego w ro dzinie zastępczej, przyznania pomocy pie niężnej na usamodzielnienie i pomocy pie Dziennik Ustaw Nr 72 — 5382 — Poz. 748 niężnej na kontynuowanie nauki, skiero wania dziecka do placówki opiekuńczo -wychowawczej.”, c) w ust. 3b po wyrazach „o pomoc” dodaje się przecinek i wyrazy „a także osoby, o których mo wa w art. 39,” d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Âwiadczenia pieniężne pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca ka lendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wy maganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, w którym złożono wnio sek, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni obję tych świadczeniem.”, e) w ust. 6a po wyrazie „środowiskowego” dodaje się wyraz „(rodzinnego)”; 3

3) w art. 47a: a) w ust. 2 wyraz „starostę” zastępuje się wyraza mi „zarząd powiatu”, b) w ust. 5 na końcu dodaje się wyrazy „i inni pra cownicy centrum upoważnieni na wniosek kie rownika”, c) w ust. 5b skreśla się wyrazy „lub odpowiednimi przepisami o systemie oświaty”; 3

4) w art. 49: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2f w brzmieniu: „2a. Ustala się następujące stopnie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjal nego:

1) I stopień specjalizacji zawodowej z zakre su pracy socjalnej, mający na celu uzu pełnienie wiedzy i doskonalenie umiejęt ności zawodowych pracowników socjal nych,

2) II stopień specjalizacji zawodowej z za kresu pracy socjalnej, mający na celu po głębienie wiedzy i doskonalenie umiejęt ności pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej. 2b. Tworzy się Centralną Komisję Egzaminacyj ną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działającą przy ministrze właściwym do spraw zabezpie czenia społecznego, który powołuje jej członków. 2c. Do zadań Komisji, o której mowa w ust. 2b, należy:

1) przeprowadzanie postępowania w zakre sie nadawania stopni specjalizacji zawo dowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o II stopień specjalizacji zawodowej w marcu i paź dzierniku każdego roku,

2) nadawanie II stopnia specjalizacji zawo dowej,

3) prowadzenie rejestru wydanych dyplo mów,

4) powoływanie przewodniczącego i człon ków regionalnych komisji egzaminacyj nych do spraw stopni specjalizacji zawo dowej w zawodzie pracownika socjalne go,

5) kontrolowanie pracy komisji regional nych,

6) opiniowanie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego kan dydatów na konsultantów prac dyplomo wych na II stopień specjalizacji, o których mowa w ust. 3,

7) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego in formacji dotyczących zasięgu, przebiegu i poziomu szkoleń w zakresie specjaliza cji,

8) opiniowanie spraw spornych dotyczą cych pracy komisji regionalnych. 2d. Tworzy się regionalne komisje egzamina cyjne do spraw stopni specjalizacji zawodo wej pracowników socjalnych, działające przy urzędach marszałków w samorządach województw. 2e. Do zadań komisji, o których mowa w ust. 2d, należy:

1) przeprowadzanie postępowania w zakre sie nadawania stopni specjalizacji zawo dowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,

2) nadawanie I stopnia specjalizacji zawo dowej,

3) prowadzenie rejestru wydanych dyplo mów,

4) opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia spe cjalizacji zawodowej dla Centralnej Ko misji Egzaminacyjnej oraz dla ministra Dziennik Ustaw Nr 72 — 5383 — Poz. 748 właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 2f. Szkolenie w zakresie specjalizacji w zawo dzie pracownika socjalnego mogą realizo wać jednostki prowadzące kształcenie i do skonalenie zawodowe po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zabezpiecze nia społecznego.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządze nia, minima programowe obowiązujące dla specjalizacji w zawodzie pracownik socjal ny, tryb postępowania w sprawie nadawa nia stopni specjalizacji i wydawania dyplo mów, warunki uzyskiwania przez pracowni ków socjalnych stopni specjalizacji zawodo wej, z uwzględnieniem przygotowywania prac dyplomowych przez kandydatów ubie gających się o uzyskanie II stopnia specjali zacji oraz kryteriów, jakim powinni odpo wiadać kandydaci na konsultantów tych prac wskazani przez podmioty ubiegające się o zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadze nie szkoleń w zakresie specjalizacji, a także określi warunki, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w zakresie specjalizacji.”; 3

5) w art. 51 w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , na stanowi sku pracownika socjalnego, i”; 3

6) w art. 51a w ust. 1 wyrazy „zatrudnione na stano wiskach kierowniczych w jednostkach organizacyj nych” zastępuje się wyrazami „kierujące jednost kami organizacyjnymi”; 3

7) w art. 55e: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Decyzję administracyjną o skierowaniu do odpowiedniego typu domu pomocy spo łecznej wydaje starosta właściwy ze wzglę du na miejsce zamieszkania osoby ubiega jącej się lub, z jego upoważnienia, kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie, lub inni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika, po uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym dom, jeżeli okres oczekiwania na miejsce w domu po mocy społecznej nie przekracza 3 miesię cy.”, b) skreśla się ust. 5. Art.

2. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298 i Nr 39, poz. 45

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 po wyrazach „z pomocy społecz nej” dodaje się wyrazy „i osób, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę z tytułu sprawo wania przez nie opieki nad dzieckiem wymagają cym stałej pielęgnacji lub nad ciężko chorym człon kiem rodziny”;

2) w art. 16 w ust. 6 po wyrazach „z pomocy społecz nej” dodaje się wyrazy „i osób sprawujących opie kę nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji lub nad ciężko chorym członkiem rodziny”;

3) w art. 18 w ust. 5 po wyrazach „z pomocy społecz nej” dodaje się wyrazy „ , osób sprawujących opie kę nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji lub nad ciężko chorym członkiem rodziny”. Art.

3. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze upoważnio ne przed dniem wejścia w życie ustawy do prowadze nia:

1) centralnego banku danych o dzieciach zakwalifiko wanych do przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszka nia w innym państwie,

2) współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi w zakresie przysposobienia, o którym mowa w pkt 1, mogą prowadzić odpowiednio ten bank danych i współpracę nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

4. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie upo ważnień zmienionych tą ustawą, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podsta wie upoważnień w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą, o ile nie są sprzeczne z tą ustawą. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 27 w zakre sie dotyczącym art. 35a ust. 5, który wchodzi w życie w terminie pierwszej waloryzacji po dniu 1 stycznia 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 96-06-14
Data wejścia w życie: 96-07-06
Data obowiązywania: 96-07-06
Data uchylenia: 2001-08-02
Organ wydający: MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
Dziennik Ustaw: M.P. 1996 nr 37 poz. 371