M.P. 2000 nr 27 poz. 546

Dziennik Ustaw Nr 162 — 9425 — Poz. 980

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 17 grud nia 1974  r. o  uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §  1.  W  rozporządzeniu Ministra Obrony Narodo wej z  dnia 19 kwietnia 2004  r. w  sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz wa runków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 108, poz.  1145) w § 1 część wspólna kończąca wyliczenie otrzymuje brzmienie: „— żołnierzy odbywających zasadniczą służbę woj skową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia woj skowe oraz pełniących służbę przygotowawczą lub służbę kandydacką, zwanych dalej „żołnierzami”.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 980 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2002  r. Nr  153, poz.  1271, Nr  166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r. Nr  176, poz.  1242, z  2008  r. Nr  208, poz.  1308, z  2009  r. Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 990 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  107, poz.  679, Nr  113, poz.  745, Nr  127, poz.  857, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696. Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. (poz. 990) Posiadany stopień wojskowy Procent najniższego uposażenia, w zależności od roku nauki pierwszy rok nauki drugi rok nauki trzeci rok nauki czwarty rok nauki piąty rok nauki szeregowy (marynarz) 35% 40% 45% 50% 55% starszy szeregowy (starszy marynarz) 42% 45% 50% 55% 60% kapral (mat) 45% 50% 55% 60% 65% starszy kapral (starszy mat) 55% 60% 65% 70% plutonowy (bosmanmat) 65% 70% 75% sierżant (bosman) 75% 80%

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2000-09-07
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2000 nr 27 poz. 546