M.P. 2001 nr 11 poz. 182

Monitor Polski Nr 11 — 202 — Poz. 182 182 POSTANOWIENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przeglądowego w celu poddania przeglądowi dotychczaso wych rezultatów stosowania ustanowionego środka ochronnego w związku z nadmiernym przywozem nie których rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej. Na podstawie art. 28 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nad miernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027), zwanej dalej „ustawą”, po stanawia się:

1. Wszcząć postępowanie ochronne przeglądowe z urzędu celem: — oceny dotychczasowych rezultatów stosowania środka ochronnego ustanowionego decyzją Mini stra Gospodarki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludo wej (Monitor Polski Nr 3, poz. 13), — ustalenia, czy dalsze stosowanie przedmiotowego środka jest niezbędne dla zapobieżenia lub usunię cia poważnej szkody dla przemysłu krajowego.

2. Określić przy tym: — okres badany od 15 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2001 r., — termin, w którym strony zainteresowane powinny zgłosić swój udział w postępowaniu: 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia, — termin składania informacji i opinii przez strony za interesowane, mających znaczenie dla postępowa nia ochronnego przeglądowego: 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Uzasadnienie Opłata celna dodatkowa na niektóre rodzaje obu wia wprowadzona została decyzją Ministra Gospodar ki z dnia 6 stycznia 1999 r. (Monitor Polski Nr 3, poz. 13) na okres trzech lat, to jest do dnia 31 grudnia 2001 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny określonych rodzajów obuwia importowanego z Chińskiej Republiki Ludowej. Postępowanie ochron ne wszczęto na wniosek Polskiej Izby Przemysłu Skó rzanego występującej na rzecz przemysłu krajowego. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy, w celu zbadania za sadności przedłużenia okresu stosowania wyżej wy mienionego środka ochronnego, Minister Gospodarki wszczął postępowanie ochronne przeglądowe, z za chowaniem przewidzianego art. 28 ust. 2 ustawy termi nu 9 miesięcy poprzedzających datę zakończenia okre su stosowania środka. Postępowanie wszczęto z urzędu, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, w oparciu o zebrane przez Mini stra Gospodarki dane dotyczące skutków działania opłaty celnej dodatkowej w latach 1999—2000, ustano wionej na obuwie pochodzące z Chińskiej Republiki Lu dowej o następujących kodach PCN: 6402 19 00 0, 6402 20 00 0, 6402 91 00 0, 6402 99 10 0, 6402 99 31 0, 6402 99 39 0, 6402 99 50 0, 6402 99 91 0, Monitor Polski Nr 11 — 203 — Poz. 182 6402 99 93 0, 6402 99 96 0, 6402 99 98 0, 6403 19 00 0, 6403 91 11 0, 6403 91 13 0, 6403 91 16 0, 6403 91 18 0, 6403 91 91 0, 6403 91 93 0, 6403 91 96 0, 6403 91 98 0, 6403 99 11 0, 6403 99 31 0, 6403 99 33 0, 6403 99 36 0, 6403 99 38 0, 6403 99 50 0, 6403 99 91 0, 6403 99 93 0, 6403 99 96 0, 6403 99 98 0, 6404 11 00 0, 6404 19 10 0, 6404 19 90 0, 6405 10 90 0, 6405 20 91 0, 6405 20 99 0, 6405 90 10 0. Z danych będących w dyspozycji Ministra Gospo darki wynika, że w roku 2000 w stosunku do 1998 r.: • import obuwia ogółem na polski obszar celny ilo ściowo zmniejszył się o 48%, w tym z Chin o 97%, • import obuwia ogółem na polski obszar celny war tościowo zmniejszył się o 21%, w tym z Chin o 80%, • średnia cena w imporcie ogółem wzrosła o 52%, a z Chin ponad 6,5-krotnie, • eksport obuwia wzrósł o 2 mln par, • zanotowano wzrost rentowności. Wyniki te świadczą, że zastosowany środek ochronny przynosi zamierzone efekty, w związku z tym istnieje potrzeba ustalenia, czy dalsze jego stosowanie jest niezbędne dla zapobieżenia wystąpieniu szkody w przyszłości. Mając powyższe na uwadze, stwierdza się, że wszczęcie postępowania ochronnego przeglądowego jest zasadne. Minister Gospodarki: w z. B. Błaszczyk

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-03-26
Data wejścia w życie: 2001-04-11
Data obowiązywania: 2001-04-11
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 11 poz. 182