M.P. 2001 nr 14 poz. 220

Monitor Polski Nr 14 — 226 — Poz. 220 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej po zapoznaniu się z wynikami, dokonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli w okresie od dnia 10 stycznia do dnia 31 marca 2000 r., kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewi zji oraz innych organów w zakresie realizacji koncesji dla Radia Maryja stwierdza, co następuje: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, prowadząc proces koncesyjny — dotyczący sieci radiowych dla nadawców niepublicznych — podejmowała działania nieznajdujące podstaw w obowiązujących przepisach prawa, a nawet wskazujące na ich naruszenie. Tego typu działania Krajowej Rady Radiofonii i Te lewizji wskazują na nierzetelne zachowanie konstytu cyjnego organu państwa, polegające w szczególności na: — nieprzejrzystości kryteriów przyznawania częstotli wości, — upolitycznieniu procesów koncesyjnych kosztem obowiązujących przepisów prawa, w tym zasady równości wobec prawa, — dyskryminowaniu Radia Maryja przy jednocze snym preferowaniu interesów pozostałych nadaw ców ogólnopolskich, — podejmowaniu działań wywołujących — w poza prawny sposób — fakty mające rzeczywisty wpływ na kształtowanie sieci radiowych, co w szczególno ści stwarzało obszar potencjalnego występowania zjawisk korupcyjnych, — ignorowaniu obowiązującej procedury koncesyjnej i preferowaniu innych nadawców kosztem Radia Maryja. W związku z takim stanowiskiem Krajowej Rady Ra diofonii i Telewizji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, iż nie mieści się ono w ogólnie przyjętych normach państwa praworządnego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z głębokim zaniepo kojeniem odnosi się do powyższej praktyki i wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji — zwłaszcza w ob liczu nowych postępowań koncesyjnych — do podjęcia wszelkich działań w celu niezwłocznego usunięcia nie równej pozycji Radia Maryja w stosunku do pozosta łych nadawców ogólnopolskich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej domaga się zapew nienia Radiu Maryja statusu podmiotu równoprawne go z innymi rozgłośniami posiadającymi ogólnokrajo we koncesje, a licznym słuchaczom Radia Maryja moż liwości odbioru programu zgodnie z zasadami wolno ści słowa i pluralizmu środków społecznego przekazu stanowiącymi fundament demokratycznego państwa prawa. Marszałek Sejmu: M. Płażyński 220 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nierównoprawnego traktowania nadawców radiowych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w związku z realizacją koncesji radiowych.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-04-26
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 14 poz. 220