M.P. 2001 nr 2 poz. 24

Monitor Polski Nr 2 — 78 — Poz. 24 24 UCHWA¸A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ — uwzględniając dyspozycję przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu za sadniczego trójstopniowego podziału terytorialne go państwa, które zobowiązują Sejm, Senat i Radę Ministrów do dokonania, nie później niż do dnia 31 grudnia 2000 r., oceny nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa; — biorąc pod uwagę wyniki debaty przeprowadzonej na posiedzeniu Senatu w dniu 11 stycznia 2001 r.; — uwzględniając wnioski zawarte w „Ocenie nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa”, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 12 grudnia 2000 r.; — po rozważeniu opinii i stanowisk prezentowanych w korespondencji kierowanej do organów Senatu i Senatorów, a także opinii publikowanych w me diach i prezentowanych przez przedstawicieli sa morządu terytorialnego i administracji rządowej, w tym zwłaszcza stanowiska Związku Miast Pol skich, Związku Powiatów Polskich i Konwentu Mar szałków Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia następującą ocenę nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa:

1. Nowy zasadniczy podział terytorialny państwa, określony przepisami ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz 603 i Nr 104, poz. 656 oraz z 1999 r. Nr 101, poz. 1182), należy uznać za poprawny i spełniający założenia reformy administracji publicznej oraz dyspozycję art. 15 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospo litej Polskiej.

2. Nowy podział terytorialny kraju stwarza możliwość zwiększenia efektywności działania administracji publicznej i wspomaga budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

3. Niewielka liczba wniosków o zmianę podziału tery torialnego i o korektę granic jednostek samorządu terytorialnego, kierowanych do organów admini stracji rządowej, świadczy o znacznym stopniu społecznej akceptacji podziału.

4. Nie ma przesłanek przemawiających za zmianami podstawowych założeń zasadniczego podziału te rytorialnego kraju. Wprowadzane w najbliższej przyszłości zmiany w tym podziale powinny mieć charakter korekt. W ich ramach należy zmierzać do uwzględnienia istniejących więzi społecznych i wo li środowisk lokalnych.

5. Wnioski dotyczące zmian w podziale terytorialnym państwa, które do dnia 31 grudnia 2000 r. spełniły wymogi formalne, powinny być rozpatrzone w ta kim terminie, aby rozstrzygnięcia Rady Ministrów w sprawie korekt mogły zapaść przed dniem 30 czerwca 2001 r.

6. Konieczna jest dalsza analiza efektywności działa nia administracji i poglądów opinii publicznej na ten temat i uwzględnianie wniosków wynikających z tej obserwacji w pracach Rady Ministrów, zwłasz Monitor Polski Nr 2 — 79 — Poz. 24 cza odnoszących się do propozycji nowych rozwią zań ustawowych.

7. Należy sprzyjać inicjatywom zmierzającym do łą czenia się powiatów, umożliwiającego sprawniej szą realizację zadań publicznych. W szczególności ten postulat odnosi się do miast na prawach po wiatu i otaczających je powiatów mających siedzi by władz w tych miastach. W przypadku dobrowol nego łączenia tych jednostek należy uwzględnić możliwość przeniesienia niektórych gmin do po wiatów sąsiednich, a ponadto zachowania — przez organy miast rezygnujących z praw powiatu — nie których jego funkcji i uprawnień, o ile to przyniesie poprawę zarządzania i uwzględni istniejące więzi społeczne.

8. Należy wykorzystywać zmiany podziału terytorial nego kraju w celu zmniejszania zróżnicowania roz woju i zamożności poszczególnych obszarów. Po dział terytorialny powinien być traktowany jako jedno z narzędzi wspierania polityki regionalnej.

9. Korekty podziału terytorialnego powinny prowa dzić do lepszego wykorzystywania środków pu blicznych.

10. Niezbędne jest przygotowanie rozwiązań ustawo wych uwzględniających szczególny charakter sa morządów dużych miast, w tym także Warszawy. 1

1. Celowe jest przeprowadzenie w najbliższym czasie przez Sejm i Senat kompleksowej oceny reformy administracyjnej kraju, uwzględniającej w szcze gólności system finansowania zadań publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu teryto rialnego, realizacji przez nie przypisanych im funk cji, a ponadto zasadność przyporządkowania im określonych instytucji i placówek. Taka ocena mo że także przynieść wnioski odnoszące się do po działu terytorialnego kraju i ewentualnie innych zmian ustawowych, jak również do wzajemnych relacji pomiędzy administracją rządową a samo rządową. Marszałek Senatu: A. Grześkowiak

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-01-11
Data wejścia w życie: 2001-01-11
Data obowiązywania: 2001-01-11
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 2 poz. 24