M.P. 2001 nr 20 poz. 326

Monitor Polski Nr 20 — 404 — Poz. 326 Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bez pieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600) podaje się do publicznej wiadomości, co na stępuje: Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyj ny prawomocnym orzeczeniem z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie V AL. 52/00 stwierdził, że Marian Jurczyk s. Kazimierza i Cecylii, ur. 16 października 1935 r. w Kar czewicach — złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la tach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600), przy czym podjął współpracę z orga nami bezpieczeństwa państwa działając pod przymu sem w obawie utraty życia. Jednocześnie ogłasza się, że utraciło moc orzecze nie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 listopa da 1999 r. w sprawie Mariana Jurczyka V AL. 22/99, po dane do publicznej wiadomości obwieszczeniem Pre zesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwiet nia 2000 r. (Monitor Polski Nr 11, poz. 236). Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie: H. Szachułowicz 326 OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE z dnia 18 czerwca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z praw dą oświadczenia osoby lustrowanej.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-06-18
Organ wydający: PREZ. SADU APELACYJNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 20 poz. 326