M.P. 2001 nr 25 poz. 427

Monitor Polski Nr 25 — 488 — Poz. 427 427 UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej. Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwiet nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 78

6) Państwowa Ko misja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1. Ustala się regulamin Państwowej Komisji Wy borczej, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wy borczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulami nu Państwowej Komisji Wyborczej (Monitor Polski z 1996 r. Nr 1, poz. 8, z 1998 r. Nr 27, poz. 385 i z 2000 r. Nr 23, poz. 485).

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2001 r. (poz. 427) REGULAMIN PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1.

1. Regulamin określa zasady organizacji pracy Państwowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „Komi sją”, oraz sposób wykonywania jej ustawowych zadań.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o re ferendum, należy przez to rozumieć referendum wska zane w art. 1 ustawy o referendum.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o or ganach wyborczych niższego stopnia, należy przez to rozumieć: Monitor Polski Nr 25 — 489 — Poz. 427

1) okręgowe komisje wyborcze, powołane w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) okręgowe komisje wyborcze, powołane w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

3) wojewódzkie komisje do spraw referendum, powo łane w związku z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego,

4) wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych, powoła nych w związku z wyborami do rad gmin, rad po wiatów i sejmików województw.

§2.

1. Komisja rozpatruje i rozstrzyga kolegialnie sprawy należące do jej właściwości.

2. Komisja uchwala akty prawne w zakresie okre ślonym w ustawach, ogłasza je w Dzienniku Urzędo wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i po daje do publicznej wiadomości.

§3.

1. Komisja działa na podstawie okresowych planów pracy oraz planów szczegółowych dotyczących wykonania określonych zadań.

2. Projekty planów, o których mowa w ust. 1, przy gotowuje sekretarz Komisji i przedstawia je Komisji. Rozdział 2 Organizacja pracy Komisji

§4.

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:

1) reprezentuje Komisję na zewnątrz,

2) zwołuje posiedzenia Komisji i im przewodniczy,

3) podpisuje w imieniu Komisji uchwały, wytyczne, wyjaśnienia oraz wnioski Komisji, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów, akty powołania wo jewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wo jewódzkich komisarzy wyborczych, a także inne pi sma wychodzące na zewnątrz, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 13,

4) nadzoruje wykonanie uchwał i wytycznych Komisji,

5) zleca wykonanie określonych zadań Krajowemu Biuru Wyborczemu i nadzoruje ich wykonanie,

6) wykonuje czynności zlecone przez Komisję.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni jeden z zastępców przewodniczące go.

§5. Komisja może przydzielić do wykonania okre ślone czynności wynikające z jej zadań zastępcom przewodniczącego, członkom Komisji i sekretarzowi Komisji lub zespołom powoływanym w tym celu ze swego składu.

§6. Do zadań sekretarza Komisji należy w szczegól ności:

1) przedstawianie na posiedzeniach Komisji projek tów uchwał, wytycznych i wyjaśnień Komisji oraz innych materiałów przygotowywanych przez Kra jowe Biuro Wyborcze,

2) przedkładanie Komisji w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć właściwych organów wyborczych niższego stopnia oraz skarg na ich działalność,

3) kierowanie inspekcją Państwowej Komisji Wybor czej,

4) dokonywanie wstępnych uzgodnień z naczelnymi organami administracji rządowej w sprawie wyda wania — w zakresie ich właściwości — niezbęd nych aktów prawnych w sprawach dotyczących wyborów i referendum ogólnokrajowego oraz re ferendów lokalnych,

5) występowanie do wojewodów i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach organiza cyjnych dotyczących wyborów i referendów,

6) organizowanie na zlecenie Komisji narad i szkole nia z organami wyborczymi niższego stopnia. Rozdział 3 Posiedzenia Komisji

§7. Komisja odbywa posiedzenia w terminach ustalonych w planie pracy. Doręczenie zawiadomień o posiedzeniu, wraz z porządkiem obrad i materiałami na posiedzenie, zapewnia sekretarz Komisji w terminie umożliwiającym przygotowanie do udziału w obra dach, chyba że posiedzenie zostało zwołane w szcze gólnym trybie.

§8.

1. Członkowie Komisji mają obowiązek aktyw nego uczestniczenia w jej posiedzeniach i innych pra cach.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedze niu Komisji, należy powiadomić o tym, w miarę możli wości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza Komisji.

3. W posiedzeniach Komisji stale uczestniczą sekre tarz Komisji i wyznaczone przez niego osoby z Krajo wego Biura Wyborczego.

§9.

1. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby, zaproszone przez przewodniczącego Ko misji.

2. Na wniosek członka Komisji posiedzenie lub je go część odbywa się wyłącznie z udziałem członków Komisji.

§10.

1. Komisja obraduje w obecności co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego Komisji lub jed nego z jego zastępców. Monitor Polski Nr 25 — 490 — Poz. 427

2. Uchwały i inne rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczące go posiedzenia. § 1

1.

1. Wybory przewodniczącego Komisji oraz od dzielnie jego zastępców odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Komisja postanowi inaczej. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowania.

2. Na wniosek członka Komisji przeprowadza się głosowanie tajne. § 1

2.

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się proto kół, w którym podaje się:

1) porządek obrad,

2) imiona i nazwiska uczestników,

3) zwięzłą treść wystąpień,

4) podjęte rozstrzygnięcia.

2. Do protokołu załącza się podjęte uchwały oraz wydane wytyczne i wyjaśnienia.

3. Uchwały, wytyczne i wyjaśnienia Komisji podpi suje przewodniczący posiedzenia.

4. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz Komisji. § 1

3. Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji i obecne na posiedzeniu podpisują następujące doku menty:

1) w wyborach Prezydenta: a) uchwały w sprawie rejestracji lub odmowy reje stracji komitetów wyborczych kandydatów, b) uchwały w sprawie uchylenia uchwał okręgo wych komisji wyborczych, c) uchwały w sprawie skarg na podział czasu ante nowego, d) protokoły rejestracji kandydatów, uchwały o od mowie rejestracji kandydatów, listę kandydatów i uchwałę o skreśleniu kandydata z listy kandy datów, e) protokół głosowania, uchwałę o wyniku wybo rów oraz obwieszczenie o wynikach głosowania i wyborów, f) sprawozdanie z wyborów, g) uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań wyborczych komitetów wybor czych;

2) w wyborach do Sejmu i do Senatu: a) uchwały w sprawie przyjęcia lub odmowy przy jęcia: — zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia kandy datów na posłów i kandydatów na senatorów przez komitet wyborczy partii politycznej, — zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego ko mitetu wyborczego, — zawiadomienia o utworzeniu komitetu wy borczego wyborców, b) uchwały o przyznaniu jednolitych numerów dla list okręgowych tego samego komitetu wybor czego, c) uchwały w sprawie uchylenia uchwał okręgo wych komisji wyborczych, d) uchwały w sprawie skarg na ustalenia dotyczą ce podziału czasu antenowego, e) uchwały, o których mowa w art. 147 ust. 3 usta wy — Ordynacja wyborcza do Sejmu i do Sena tu Rzeczypospolitej Polskiej, f) ustalenia zbiorczych wyników głosowania na li sty okręgowe w skali kraju, g) uchwały w sprawie ponownego ustalenia wyni ków wyborów w okręgach wyborczych, h) obwieszczenia o wynikach wyborów, i) sprawozdania z wyborów, j) uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań wyborczych komitetów wybor czych;

3) w referendum: a) uchwały w sprawie uchylenia uchwał wojewódz kich komisji do spraw referendum, b) protokół o wyniku referendum, c) zarządzenie, o którym mowa w art. 34 ust. 2 usta wy o referendum, d) sprawozdanie z przebiegu referendum;

4) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw: a) obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów na obszarze kraju, b) informację o przebiegu i wynikach wyborów. § 1

4. Dokumenty, o których mowa w § 13, zaświad czenia o wyborze posłów i senatorów, akty powołania wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wo jewódzkich komisarzy wyborczych oraz — stosownie do decyzji przewodniczącego Komisji — inne wydawa ne przez nią dokumenty opatrywane są pieczęcią Ko misji. Rozdział 4 Nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego § 1

5.

1. Komisja, sprawując nadzór nad przestrzega niem prawa wyborczego, wydaje wytyczne i wyjaśnie nia oraz informacje o przepisach prawa wyborczego.

2. Komisja przeprowadza inspekcję działalności te renowych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego sporządzających spisy wyborców oraz wykonujących inne zadania zwią zane z przeprowadzeniem wyborów i referendum, Monitor Polski Nr 25 — 491 — Poz. 427 uchyla uchwały i inne postanowienia organów wybor czych niższego stopnia podjęte z naruszeniem prawa lub niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje sprawy do ponownego rozpoznania, bądź podejmuje rozstrzy gnięcia w sprawie, a także rozpatruje skargi na działal ność tych organów wyborczych.

3. Komisja może żądać od organów wyborczych niższego stopnia okresowych informacji o wykonaniu ich zadań.

4. Komisja analizuje problemy związane ze stoso waniem prawa wyborczego oraz przedstawia właści wym organom państwowym odpowiednie wnioski. § 1

6.

1. W wykonywaniu zadań, o których mowa w § 15 ust. 2, Komisja może zlecać przeprowadzenie kontroli przez pracowników Krajowego Biura Wybor czego, korzystać z pomocy pracowników naczelnych organów państwowych delegowanych na okres wybo rów do jej dyspozycji na wniosek sekretarza Komisji, a także innych osób zaproponowanych przez sekreta rza Komisji, tworząc inspekcję Państwowej Komisji Wyborczej, zwaną dalej „inspekcją”.

2. O utworzeniu inspekcji Komisja rozstrzyga nie zwłocznie po zarządzeniu wyborów lub referendum.

3. Komisja może zlecać wykonanie określonych za dań i prac organom wyborczym niższego stopnia. § 1

7.

1. Osoby dokonujące inspekcji działają w za kresie zleconym przez Komisję, legitymując się upo ważnieniem podpisanym przez przewodniczącego Ko misji oraz opatrzonym jej pieczęcią.

2. Osoby wchodzące w skład inspekcji są upraw nione do wglądu w dokumentację organów wybor czych niższego stopnia i komisji obwodowych, a także w dokumentację związaną z wyborami i referendum, znajdującą się w organach administracji rządowej i sa morządowej oraz w podległych im jednostkach. Osoby te mogą być obecne na posiedzeniach organów wy borczych, z wyjątkiem posiedzeń związanych z oblicza niem wyników głosowania i ustalenia wyników wybo rów, a także są upoważnione do udzielania tym orga nom bieżących wyjaśnień.

3. Sprawozdania z działalności inspekcyjnej przed stawiane są niezwocznie Komisji.

4. Komisja może przyznawać nagrody pieniężne osobom wchodzącym w skład inspekcji oraz innym osobom za szczególnie duży wkład pracy w przygoto wanie i przeprowadzenie wyborów lub referendum. Rozdział 5 Nadzór nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców § 1

8.

1. Komisja sprawuje nadzór nad prowadze niem stałych rejestrów wyborców w gminach:

1) gromadzi i aktualizuje okresowe informacje o licz bie wyborców objętych rejestrem wyborców oraz zmianach wynikających z aktualizacji rejestru,

2) współdziała z ministrem właściwym do spraw ad ministracji publicznej i Ministrem Sprawiedliwości w zakresie stanowienia i stosowania przepisów do tyczących prowadzenia i aktualizacji rejestru wy borców.

2. Czynności kontrolne wynikające z nadzoru Pań stwowa Komisja Wyborcza wykonuje za pośrednic twem Krajowego Biura Wyborczego, które uprawnio ne jest w szczególności do:

1) kontrolowania prawidłowości prowadzenia reje stru wyborców i jego aktualizacji oraz przekazywa nia w tym zakresie zaleceń i uwag wójtowi lub bur mistrzowi (prezydentowi miasta),

2) żądania informacji o stanie aktualizacji rejestru wy borców,

3) zarządzania kontrolnych wydruków wykazu wybor ców z rejestru wyborców oraz żądania informacji o liczbie wyborców wpisanych do rejestru wybor ców,

4) przekazywania wojewodom ocen i uwag dotyczą cych stanu ewidencji ludności w związku z prowa dzeniem rejestru wyborców w gminach.

3. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego przed kłada Państwowej Komisji Wyborczej — w terminach przez nią ustalonych — ocenę stanu prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców.

4. Dla wykonania czynności wynikających z nadzo ru Państwowej Komisji Wyborczej osoby upoważnione przez Kierownika Krajowego Biura Wyborczego i dy rektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego ma ją prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej prowa dzenia rejestru wyborców. Rozdział 6 Postanowienia szczególne i końcowe § 1

9.

1. W wypadku konieczności dokonania zmian w składzie Komisji przewodniczący Komisji powiada mia o tym niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą osób pełniących funkcje przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy, Komisja — po uzupełnieniu swoje go składu — dokonuje niezwłocznie wyboru nowego przewodniczącego lub zastępcy. Przepisy § 11 regula minu stosuje się odpowiednio.

3. Informację o zmianach na stanowisku przewod niczącego Komisji lub jego zastępcy podaje się do pu blicznej wiadomości w komunikacie prasowym z po siedzenia Komisji.

§20. Przewodniczący wydaje członkom Komisji le gitymacje potwierdzające członkostwo i pełnione w Komisji funkcje, a także legitymacje wojewódzkim komisarzom wyborczym i ich zastępcom.

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-07-30
Data wejścia w życie: 2001-07-30
Data obowiązywania: 2001-07-30
Data uchylenia: 2003-04-17
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 25 poz. 427