M.P. 2001 nr 28 poz. 482

Monitor Polski Nr 28 — 627 — Poz. 482 Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 47

5) ogłasza się, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 23 sierpnia 2001 r., wynosi 37% kwoty zaległości w sto sunku rocznym. Minister Finansów: w z. J. Rudowski 482 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-08-23
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 28 poz. 482