M.P. 2001 nr 38 poz. 627

Monitor Polski Nr 38 — 972 — Poz. 627 627 KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2001 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2001 r. Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 28 wrze śnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 118

9) ogłasza się, ż e średnia cena sprzedaży drew na, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2001 r., wyniosła 126,07 zł za 1 m3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-10-19
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 38 poz. 627