M.P. 2001 nr 41 poz. 666

666 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy obowiązujących w 2002 r. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycz ne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961 i Nr 125, poz. 1363 i 136

9) ogłasza się, że:

1) kwota przychodu, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałto wanym podatku dochodowym od niektórych przy chodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynosi 49 945 zł,

2) kwota przychodu, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 ustawy powołanej w pkt 1, wynosi 499 460 zł,

3) wysokość stawek karty podatkowej określa się w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia,

4) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przycho dów proboszczów i wikariuszy określa się w załącz nikach nr 2 i 3 do niniejszego obwieszczenia. Minister Finansów: M. Belka Monitor Polski Nr 41 — 1014 — Poz. 666 Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2001 r. (poz. 666) Załącznik nr 1 Monitor Polski Nr 41 — 1015 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1016 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1017 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1018 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1019 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1020 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1021 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1022 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1023 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1024 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1025 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1026 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1027 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1028 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1029 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1030 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1031 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1032 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1033 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1034 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1035 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1036 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1037 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1038 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1039 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1040 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1041 — Poz. 666 Monitor Polski Nr 41 — 1042 — Poz. 666 Załącznik nr 2 Monitor Polski Nr 41 — 1043 — Poz. 666 Załącznik nr 3

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-11-21
Data wydania: 2001-11-08
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 41 poz. 666