M.P. 2001 nr 43 poz. 706

Monitor Polski Nr 43 — 1175 — Poz. 706 Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 17 grud nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968 i Nr 111, poz. 119

4) ogłasza się, iż od dnia 1 grudnia 2001 r. kwota zasiłku pogrzebowego wy nosi 4 094,58 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: A. Wiktorow 706 KOMUNIKAT PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-11-28
Data wydania: 2001-11-20
Data wejścia w życie: 2001-11-20
Data obowiązywania: 2001-12-01
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 43 poz. 706