M.P. 2001 nr 8 poz. 145

Monitor Polski Nr 8 — 168 — Poz. 145 Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania admini stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), po roz patrzeniu wniosku złożonego na podstawie art. 127 § 3 K.p.a. przez przedsiębiorstwo PPHU „MAX” Marek Ha ligowski — o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończo nej wydaniem decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecz nego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowione go decyzją z dnia 26 października 1998 r., opublikowa nej w Monitorze Polskim w dniu 6 listopada 2000 r. (Nr 35, poz. 719) postanawia się: utrzymać w mocy wymienioną decyzję Ministra Go spodarki z dnia 31 października 2000 r. Uzasadnienie W dniu 31 października 2000 r. została wydana de cyzja Ministra Gospodarki w sprawie nałożenia cła an tydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obej ścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r. Decyzją z dnia 31 października 2000 r. nałożono cła antydumpingowe na pochodzące z Wietnamu plastiko we zapalniczki kieszonkowe gazowe jednorazowe (oznaczone w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towa rowej Handlu Zagranicznego kodem PCN 9613 10 00 0) — zwane dalej „zapalniczkami jednorazowymi”, oraz na plastikowe zapalniczki kieszonkowe gazowe do wie lokrotnego napełniania (oznaczone w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego ko dem PCN 9613 20 90 0) — zwane dalej „zapalniczkami do wielokrotnego napełniania”. Od decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 paździer nika 2000 r. został złożony, przez przedsiębiorstwo PPHU „MAX” Marek Haligowski, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioskodawca podnosi zarzut, w którym stwier dza, że Minister Gospodarki w sposób pobieżny i nie konsekwentny przeprowadził postępowanie dowodo we w sprawie ustalenia, czy ma miejsce obejście cła antydumpingowego ustanowionego na mocy decyzji Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. W odpowiedzi na powyższy zarzut stwierdza się, co następuje: Ustalenia odnośnie do wyjaśnienia, czy ma miejsce obejście cła ustanowionego decyzją Ministra Gospo darki z dnia 26 października 1998 r., rozpoczęto jeszcze przed wszczęciem postępowania postanowieniem Mi nistra Gospodarki z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związ ku z wystąpieniem okoliczności wskazujących na przy wóz na polski obszar celny towarów podobnych w ce lu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. (Monitor Polski z 1999 r. Nr 22, poz. 324). W maju 1999 r. władze wietnamskie poinformowa ły stronę polską, ż e w części północnej Wietnamu jedy nym producentem zapalniczek jednorazowych jest fir ma BVT Co. Ltd., która produkuje rocznie ok. 1 mln sztuk zapalniczek marki „Cricket”. Poinformowały rów nież, że w części południowej Wietnamu są zakłady produkujące tego typu zapalniczki, ale na mniejszą ska lę. Władze wietnamskie potwierdziły ponownie powyż sze informacje w grudniu 1999 r. oraz w styczniu 2000 r. W dniu 4 lutego 2000 r. Minister Gospodarki posta nowieniem w sprawie nieuznania przedstawionych in formacji jako dowodów w toczącym się postępowaniu antydumpingowym, wszczętym postanowieniem Mi nistra Gospodarki z dnia 2 czerwca 1999 r., stwierdził, że informacje firmy PPHU „MAX” Marek Haligowski o istnieniu w Wietnamie fabryki zapalniczek produku jących 3 mln sztuk miesięcznie nie zostały uznane za dowód w sprawie. W uzasadnieniu do powyższego po stanowienia zapisano — cytuję: „w Wietnamie nie ma produkcji na eksport. Z informacji władz wietnamskich wynika, ż e nie istnieje również licząca się produkcja za palniczek kieszonkowych gazowych do wielokrotnego napełniania, z wyjątkiem produkcji prymitywnych za palniczek dla rolników. Jedynymi zapalniczkami kie szonkowymi gazowymi jednorazowymi produkowany mi w Wietnamie są zapalniczki marki «Cricket», które są wyłącznie produkowane na potrzeby rynku we wnętrznego, bez prawa sprzedaży na rynki zewnętrzne, włączając również rynki europejskie. Roczna produkcja tych zapalniczek wynosi około 1 mln sztuk.” W odpowiedzi na postanowienie Ministra Gospo darki firma PPHU „MAX” Marek Haligowski poinfor mowała, ż e zwróciła się do fabryki w Wietnamie o przy gotowanie dokumentu potwierdzającego istnienie fa bryki produkującej miesięcznie od 2 do 3 mln sztuk za palniczek. Władze wietnamskie potwierdziły wcze śniejsze informacje (luty 2000 r.) o istnieniu montowni zapalniczek głównie z importowanych elementów, jed nocześnie podkreślając, iż jedynym podzespołem pro dukowanym w omawianej montowni jest zbiorniczek gazu z tworzywa pochodzącego z Tajwanu. 145 DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 lutego 2001 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpin gowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r. Monitor Polski Nr 8 — 169 — Poz. 145 Podczas spotkania wyjaśniającego w Ministerstwie Gospodarki (marzec 2000 r.), w związku z toczącym się postępowaniem antydumpingowym, jednoznacznie wyjaśniono, że strona wietnamska nie odesłała wypeł nionych kwestionariuszy antydumpingowych, które umożliwiłyby ustalenie faktów dotyczących produkcji, zdolności produkcyjnych oraz kosztów produkcji zapal niczek w Wietnamie. W toku postępowania stwierdzono natomiast, że procentowy udział (w ujęciu wartościowym) zbiornicz ka plastikowego produkowanego w Wietnamie w war tości normalnej konstruowanej zapalniczki stanowi ok. 8,5%. Udział ten oszacowano na podstawie warto ści normalnej konstruowanej zapalniczki ED 1 Simpli city (50,25 bulk) wyprodukowanej w kraju trzecim, któ ra była podstawą ustalenia wartości normalnej kon struowanej zapalniczek objętych postępowaniem za kończonym wydaniem decyzji Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. oraz wartości jej plastiko wego zbiorniczka. Tak niewielki udział wartości części produkowanych w Wietnamie w całkowitej wartości zapalniczki nie daje podstaw do wystawiania przez władze Wietnamu świadectw pochodzenia na monto wane zapalniczki. Ustalenia te zostały zakwestionowa ne przez firmę PPHU „MAX” Marek Haligowski. Na do wód istnienia montowni zapalniczek firma PPHU „MAX” Marek Haligowski przekazała kopię zezwole nia, wystawionego przez władze wietnamskie, na pro dukcję różnych towarów, w tym zapalniczek. Zezwole nie to zostało wydane 13 października 1997 r. Należy zaznaczyć, że przedłożone przez firmę PPHU „MAX” Marek Haligowski zezwolenie nie zostało uznane za do wód na istnienie produkcji zapalniczek w Wietnamie. Zezwolenie bowiem nie jest dowodem na faktyczne prowadzenie działalności produkcyjnej lub montażo wej, gdyż umożliwia jedynie ewentualne rozpoczęcie działalności gospodarczej. Minister Gospodarki, w ce lu rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii, zwrócił się kolejny raz do stron postępowania, stosownie do art. 46 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. 157, poz. 1028), zwanej dalej „ustawą”, poza przekazanym kwestionariuszem antydumpingowym, z prośbą o udokumentowanie wielkości udziału wartości dodanej do przywiezionych części w kosztach produkcji zapalniczek oraz wielkości udziału używanych do montażu materiałów (części) w cenie ex works montowanych zapalniczek. Stosownie do art. 46 ust. 2 ustawy za obchodzenie ceł antydumpingowych uznaje się sytuację, w której działalność montażowa polega na tym, że wartość czę ści używanych do montażu, które są przywożone z kra ju, z którego przywożone towary są objęte cłami anty dumpingowymi, stanowi nie mniej niż 60% łącznej wartości części zmontowanego towaru lub gdy war tość dodana do przywiezionych części w trakcie mon tażu lub wykończenia nie przekracza 25% kosztów pro dukcji. W celu odparcia zarzutu, iż przywożenie zapal niczek z Wietnamu ma na celu obejście ustanowione go cła antydumpingowego, producenci towaru objęte go postępowaniem zobowiązani byli udowodnić, iż wartość importowanych części używanych do produk cji obu typów zapalniczek z kraju, z którego przywóz tych części jest obłożony cłem antydumpingowym, nie przekracza 60% łącznej wartości części montowanego wyrobu lub że wartość dodana do przywiezionych części w trakcie montażu lub wykończenia przekracza 25% kosztów produkcji. Oznacza to, że powyższe nale żało udowodnić poprzez udostępnienie Ministrowi Go spodarki stosownej dokumentacji. Pomimo ponawia nych próśb, zarówno do władz wietnamskich, jak i do firmy Textion Plastics Co. Ltd., żadnych dowodów na powyższą okoliczność zainteresowane strony nie przedstawiły. Co więcej, w drugiej połowie sierpnia 2000 r. firma Textion Plastics Co. Ltd. odmówiła udo stępnienia dokumentów finansowych, na podstawie których udokumentowano by wielkość udziału warto ści dodanej do przywiezionych części w kosztach pro dukcji zapalniczek jednorazowych oraz zapalniczek do wielokrotnego napełniania oraz wielkość udziału uży tych materiałów (części) w cenie ex works montowa nych obu typów zapalniczek. Ponadto firma Textion Plastics Co. Ltd. (pismo z sierpnia 2000 r.) złożyła oświadczenie, iż sprowadzone do montażu części po chodzą z Hongkongu. W tym miejscu należy przypomnieć, ż e postępowa nie antydumpingowe zakończone wydaniem decyzji Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. udo wodniło, ż e produkcja zapalniczek na terytorium Hong kongu nie ma miejsca. W toku prowadzonego postępowania o obejście Minister Gospodarki prowadził starania mające na celu wyjaśnienie, czy ma miejsce produkcja zapalni czek lub części w Hongkongu. Na podstawie danych uzyskanych od władz Hongkongu należy stwierdzić, że na terytorium wymienionego kraju nie ma miejsca produkcja obu typów zapalniczek, jak również części do ich montażu. Reasumując, należy stwierdzić, że informacje firmy Textion Plastics Co. Ltd. w przedmio cie wykorzystywania do montażu zapalniczek części pochodzących z Hongkongu należy uznać za fałszy we. W wyniku postępowania uznano, że zapalniczki de klarowane jako pochodzące z Hongkongu są de facto pochodzenia chińskiego. W związku z tym przyjęto, iż przywóz zapalniczek jednorazowych, jak i do wielokrot nego napełniania z Wietnamu, ma na celu obejście cła antydumpingowego, wprowadzonego decyzją Mini stra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. W związku z powyższym Minister Gospodarki, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, uznał zarzut firmy PPHU „MAX” Marek Haligowski za nietraf ny. Fakt wyłączenia mocą decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. do odrębnego postępowania antydumpingowego, przedłużając okres prowadzenia postępowania w sprawie przywozu na polski obszar celny zapalniczek z Wietnamu, świadczy również o tym, że organ prowadzący postępowanie kierował się wnikliwością w wyjaśnieniu stanu faktycznego. Wnioskodawca podniósł także zarzut, że Minister Gospodarki nie wskazał ż adnych konkretnych informa cji, na podstawie których uznał zapalniczki pochodze nia wietnamskiego za pochodzące w rzeczywistości z Chińskiej Republiki Ludowej. Monitor Polski Nr 8 — 170 — Poz. 145 Z uwagi na fakt, iż postępowanie jednoznacznie wykazało, że na terytorium Wietnamu nie istnieje pro dukcja na eksport zapalniczek jednorazowych, jak i do wielokrotnego napełniania, należało zatem ustalić, skąd pochodzi w rzeczywistości wymieniony towar. W tym celu przeanalizowano dowody dostarczone przez Regionalny Inspektorat Celny w Przemyślu. W wyniku ich analizy ustalono, że w dniu 30 listopada 1998 r. PPHU „MAX” S.C. Wiesława Haligowska, Ma rek Haligowski wprowadziło na polski obszar celny drogą morską kontener o nr 00LU 3398127 zawierają cy 900 000 zapalniczek jednorazowych. Powyższy to war w dniu 30 listopada 1998 r. został przez Dyrektora Urzędu Celnego w Gdyni ujęty w ewidencji i nabył sta tus towaru składowanego czasowo. W charakterze de klaracji skróconej importer przedstawił konosament morski wystawiony w dniu 27 listopada 1998 r. w Ham burgu przez IMCL Inter Marine Container Lines Ltd. z siedzibą na Cyprze, wraz z załącznikami, tj. fakturą handlową o nr GS 141/98 wystawioną przez Glad strong Investments Limited w dniu 24 października 1998 r., manifestem morskim wystawionym przez IMCL w dniu 27 listopada 1998 r., konosamentem mor skim o nr 00LU 76094400 z dnia 28 października 1998 r., wystawionym w Hongkongu przez Orient Overseas Container Line (UK) Ltd. Z dokumentów załączonych do przesyłki wynika, ż e na kontener o numerze 00LU 3398127 przewożącym przedmiotowe zapalniczki nałożono w porcie załadun ku zamknięcie celne o numerze 8195

10. Ponadto z wy żej wymienionych dokumentów wynika, że powyższy towar, przewożony w kontenerze o numerze 00LU 3398127, został wyprodukowany w Chińskiej Republi ce Ludowej, a zakupiony od przedsiębiorstwa Glad strong Investments Limited mającego siedzibę w Hongkongu. Stamtąd drogą morską via Hamburg dotarł do Gdyni. Do Hamburga kontener przypłynął na pokładzie statku „Hamburg Express” rejsem 22WD43, a następnie został tam przeładowany i do Gdyni przy płynął na pokładzie „Lem Alfa”. Z powodu wprowadzenia cła antydumpingowego na zapalniczki jednorazowe pochodzenia chińskiego fir ma PPHU „MAX” S.C. Wiesława Haligowska, Marek Haligowski odmówiła przyjęcia towaru i po wystawie niu dyspozycji eksportowej dla działu portowego z dnia 11 grudnia 1998 r. przez spedytora, tj. PSM C.HARTWIG Gdynia S.A., działającego na zlecenie firmy „MAX” S.C. Wiesława Haligowska, Marek Haligowski przedmioto wy kontener z nienaruszoną plombą celną o numerze 819510 został powrotnie załadowany na statek „Lem Alfa” i drogą morską zgodnie z manifestem morskim z dnia 14 grudnia 1998 r. wystawionym przez IMCL do tarł do Hamburga. Towarowi temu nie nadano ż adnego przeznaczenia celnego w czasie składowania czasowe go w Urzędzie Celnym w Gdyni. Kontener o numerze 00LU 3398127 z nienaruszoną plombą celną o numerze 819510 oraz dodatkową plombą celną nałożoną przez niemieckie służby celne został ponownie wprowadzony na polski obszar celny transportem drogowym przez Oddział Celny w Lubie szynie (Urząd Celny w Szczecinie). Objęcie procedurą tranzytu nastąpiło w Hamburgu pod osłoną karnetu TIR nr 23347847 w dniu 29 grudnia 1998 r. Przedmioto wy towar w dniu 29 grudnia 1998 r. został ujęty w ewi dencji Oddziału Celnego w Lubieszynie, do której jako załączniki dołączono: karnet TIR o numerze 23347847 wystawiony w Hamburgu przez Intertransports Centre — Polska sp. z o.o. z siedzibą w Policach, międzynaro dowy list przewozowy wystawiony przez Intertran sports w dniu 28 grudnia 1998 r. oraz fakturę o nr GS 141/98 z dnia 24 października 1998 r. wystawioną przez Gladstrong Investments Limited (faktura ta różni się od faktury o tym samym numerze, wymienionej jako za łącznik do deklaracji skróconej i przedstawionej w Urzędzie Celnym w Gdyni w dniu 30 listopada 1998 r. jedynie w pozycji pochodzenie (origin): w fakturze przedstawionej w Gdyni jest zapis „MADE IN CHINA”, w fakturze przedstawionej w Lubieszynie jest zapis „MADE IN VIETNAM”). W dniu 5 stycznia 1999 r. kontener o numerze 00LU 3398127 zawierający 900 000 sztuk zapalniczek jednora zowych został objęty procedurą dopuszczenia do obrotu przez Dyrektora Urzędu Celnego w Warszawie. W zgło szeniu celnym z dnia 5 stycznia 1999 r. wskazano fakt nie naruszenia zamknięcia celnego o numerze 819510, co jest jednoznaczne z tym, iż przedmiotowy kontener nie był od dnia pierwotnego załadunku, tj. 28 października 1998 r., w Hongkongu do dnia wyżej wymienionej odpra wy celnej w Warszawie w dniu 5 stycznia 1999 r. otwie rany i zawiera ten sam towar, który w dniu 30 listopada 1998 r. był przedstawiony Dyrektorowi Urzędu Celnego w Gdyni i zarejestrowany w ewidencji celnej. Ponadto ustalono, że do zgłoszenia celnego firma PPHU „MAX” S.C. Wiesława Haligowska, Marek Hali gowski dołączyła sfałszowany konosament morski, tj. kserokopię tego samego konosamentu morskiego, co przy wprowadzeniu towaru w dniu 30 listopada 1998 r., z tą różnicą, że zamiast Hongkongu wpisano Wietnam, a jako miejsce załadunku wskazano — port Ho Chi Minh; pozostałe dane, takie jak numer kontenera, nu mer plomby celnej, nazwa statku, numer rejestru oraz data załadunku towaru na pokład statku nie zostały zmienione. Dodatkowo w oparciu o dane przekazane przez firmę Inter Marine Ltd. agenta armatora morskie go OOCL, ustalono, że w dniu 28 października 1998 r. wystawiono tylko jeden konosament morski o nume rze 00LU 76094400 na przewóz przedmiotowych zapal niczek w kontenerze 00LU 3398127 przez linię żeglugo wą Orient Overseas Container Line (UK) Ltd. na rzecz firmy PPHU „MAX” S.C. Wiesława Haligowska, Marek Haligowski. Konosament ten był tożsamy z konosa mentem przedstawionym podczas odprawy celnej w Gdyni. Z analizy zgromadzonego materiału dowodowego należy stwierdzić, że prowadzone przez spółkę „MAX” S.C. Wiesława Haligowska, Marek Haligowski działa nia miały na celu obejście ustanowionego cła anty dumpingowego. Przedstawione przez firmę PPHU „MAX” Marek Haligowski świadectwa pochodzenia wystawione na eksport zapalniczek przez firmę Textion Plastics Co. Ltd. na kraje Europy Zachodniej nie mogą stanowić do wodu w sprawie ze względu na fakt, iż w toku postępo Monitor Polski Nr 8 — 171 — Poz. 145 wania antydumpingowego ustalono, iż na terytorium Wietnamu nie ma miejsca produkcja zapalniczek, w związku z powyższym świadectwa pochodzenia wy stawione w kraju, w którym nie ma miejsca produkcja danego towaru, nie mogą stanowić dla Ministra Go spodarki dowodu w sprawie. Wnioskodawca podnosi zarzut, w którym stwier dza, ż e z punktu widzenia specyfiki postępowania anty dumpingowego, które charakteryzuje się złożonością i badaniem konkretnych stanów faktycznych, i to w oparciu o analizę szeregu danych, takich jak przed miot i wielkość importu, deklarowane wartości celne, ceny wynikające z kontraktów, zamówień, ustalenie importerów i eksporterów, Minister Gospodarki nie do konał rzetelnych ustaleń w tym przedmiocie. W odpowiedzi na powyższy zarzut należy stwier dzić, co następuje: brak analizy deklarowanych warto ści celnych, cen wynikających z kontraktów, zamówień, ustaleń odnośnie do nazw importerów i eksporterów nie wynika z faktu, ż e organ prowadzący postępowanie nie brał pod uwagę przekazanych danych i informacji przez zainteresowane strony, ale z powodu tego, że strony te odmówiły udzielenia takich danych i informa cji. Strony zainteresowane, w tym władze wietnam skie, ewentualni wietnamscy producenci/eksporterzy, którzy są lub byli dostawcami zapalniczek objętych po stępowaniem na polski obszar celny, w tym również fir ma PPHU „MAX” Marek Haligowski, nie wypełniły kwestionariuszy antydumpingowych. Zadaniem stron, którym przekazano kwestionariusze, było udzielenie informacji o producentach i eksporterach zapalniczek, wielkości importu, cenach wynikających z kontraktów, zamówień, rodzajach produkcji zapalniczek, montażu, ekonomicznym uzasadnieniu zmiany struktury rzeczo wej eksportu zapalniczek, sposobie napełniania i ser wisie posprzedażnym, jak również o kanałach dystry bucji. Z uwagi na to, że żadna ze stron nie odesłała wy pełnionych kwestionariuszy, Minister Gospodarki do konał, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy, ważnych z punk tu widzenia prowadzonego postępowania ustaleń na podstawie innych dostępnych informacji, których źró dłem było Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego oraz wnioskodawca postępowania. W związku z powyższym Minister Gospodarki po stanowił, jak w sentencji. Pouczenie Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie. Jednakże na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Są dzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.) stronie zainteresowanej służy skarga do Naczel nego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji. Skargę w podanym terminie należy wnieść bezpośrednio do Sądu. Minister Gospodarki: w z. B. Błaszczyk

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-02-22
Data wejścia w życie: 2001-02-22
Data obowiązywania: 2001-02-22
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2001 nr 8 poz. 145