M.P. 2002 nr 10 poz. 184

Monitor Polski Nr 10 — 684 — Poz. 184 184 ZARZÑDZENIE Nr 26 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) za rządza się, co następuje:

§1.

1. Tworzy się Zespół do Spraw Polonii i Pola ków za Granicą, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Ra dy Ministrów.

§2. Do zadań Zespołu należy, z zachowaniem uprawnień właściwych organów, w szczególności:

1) opracowywanie projektów działań Rządu na rzecz Polonii i Polaków żyjących za granicą,

2) zapewnienie koordynacji działań organów admini stracji rządowej realizującej zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami żyjącymi za grani cą,

3) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji działań podejmowanych przez administrację rządową na rzecz Polonii i Polaków żyjących za granicą,

4) dokonywanie ocen stanu realizacji spraw przedsta wionych administracji rządowej przez środowiska polonijne w świecie,

5) inicjowanie badań o sytuacji mniejszości polskiej w świecie,

6) zapewnienie wymiany informacji w zakresie pro blematyki polonijnej,

7) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Ra dę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz wnie sionych przez ministrów właściwych w zakresie re alizacji polityki Rządu wobec Polonii i Polaków ży jących za granicą, a także promocji Polski za grani cą.

§3.

1. Przewodniczącym Zespołu jest Minister Spraw Zagranicznych.

2. Wiceprzewodniczącym Zespołu jest sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi nistrów, wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów.

3. Członkami Zespołu są wyznaczeni przez właści wych ministrów:

1) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Naro dowej i Sportu,

2) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury,

3) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw We wnętrznych i Administracji,

4) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

5) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,

6) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polity ki Społecznej,

7) podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Badań Naukowych.

4. Sekretarzem Zespołu jest Dyrektor Departamen tu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw Za granicznych.

§4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczą cy, a w razie jego nieobecności — wiceprzewodni czący.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli organów państwowych, a zwłaszcza Kancelarii Prezydenta Rze czypospolitej Polskiej, Senatu i Sejmu, a także Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji społecz nych działających na rzecz Polonii, a także przedstawi cieli środowisk polonijnych.

§5. W wykonywaniu swoich zadań Zespół współ działa z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

§6. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezeso wi Rady Ministrów, w terminie do dnia 30 stycznia każ dego roku, sprawozdanie z realizacji w roku ubiegłym zadań, o których mowa w § 2.

§7. Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-03-15
Data wydania: 2002-02-27
Data wejścia w życie: 2002-03-15
Data obowiązywania: 2002-03-15
Data uchylenia: 2006-02-10
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 10 poz. 184