M.P. 2002 nr 11 poz. 204

Monitor Polski Nr 11 — 720 — Poz. 204 204 OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO¸ECZNEGO z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2002 r. Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531 i z 2001 r. Nr 73, poz. 76

4) ogłaszam, co nastę puje: Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby w II kwartale 2002 r. wynosi 54 zł. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: M. J. Hołubicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-03-22
Data wydania: 2002-03-06
Organ wydający: PREZ. KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 11 poz. 204