M.P. 2002 nr 13 poz. 221

Monitor Polski Nr 13 — 738 — Poz. 221 221 UCHWA¸A Nr 49 RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów. Rada Ministrów uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1.

1. Rada Ministrów, wykonując ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800), zwanej dalej „ustawą”, oraz w niniejszej uchwale.

2. Przepisy uchwały dotyczące ministrów stosuje się również do członków Rady Ministrów, o których mowa w art. 147 ust. 2 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem odrębności wynikających z zakresu i trybu ich działania. Monitor Polski Nr 13 — 739 — Poz. 221

§2. Rada Ministrów, w granicach swoich konstytu cyjnych i ustawowych kompetencji, rozpatruje sprawy w trybie zapewniającym kolegialne podejmowanie rozstrzygnięć oraz ustalanie i realizowanie jednolitej polityki Rządu.

§3.

1. Członkowie Rady Ministrów inicjują i realizu ją politykę ustaloną przez Radę Ministrów, a w szcze gólności:

1) zapewniają, każdy w zakresie swojej właściwości, należyte przygotowanie i wszechstronne rozważe nie spraw wnoszonych przez nich do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów,

2) przed wniesieniem sprawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów uzgadniają swoje stanowiska ze stanowiskami innych członków Rady Ministrów,

3) współdziałają w realizacji ustaleń Rządu,

4) powstrzymują się od działań osłabiających we wnętrzną spójność polityki Rządu.

2. Członkowie Rady Ministrów w swoim działaniu kierują się interesem publicznym, oddzielając sprawy osobiste od obowiązków służbowych.

§4.

1. Członek Rady Ministrów w swoich wystąpie niach reprezentuje stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.

2. Członek Rady Ministrów nie może podejmować publicznej krytyki Rządu oraz projektów wnoszonych przez innych członków Rady Ministrów albo decyzji podjętych przez nich w zakresie swoich właściwości.

3. Wypowiedzi publiczne członka Rady Ministrów dotyczące istotnych spraw z zakresu działania innego członka Rady Ministrów powinny być z nim uzgodnio ne. W razie nieuzgodnienia stanowisk, członek Rady Ministrów przedstawia sprawę Prezesowi Rady Mini strów.

§5.

1. Rada Ministrów działa na podstawie progra mów prac Rządu ustalonych przez Prezesa Rady Mini strów na okres danego roku lub krótsze okresy. Opie rając się na programie prac Rządu, Prezes Rady Mini strów może ustalać programy szczegółowe, w tym pro gram prac legislacyjnych Rządu oraz harmonogramy realizacyjne programów.

2. Projekty programów oraz harmonogramy, o któ rych mowa w ust. 1, opracowuje, z upoważnienia Pre zesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Mi nistrów, na podstawie zgłoszeń i wniosków organów, o których mowa w § 6. Rozdział 2 Opracowywanie, uzgadnianie i wnoszenie projektów dokumentów rządowych

§6.

1. Projekty aktów normatywnych, programów, sprawozdań, informacji, analiz problemowych, ocen realizacji zadań, stanowisk, decyzji lub innych rozstrzy gnięć Rządu, jak również projekty innych materiałów i przedłożeń przewidzianych w obowiązujących przepi sach albo zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów lub przygotowywanych za jego zgodą w celu przedstawienia Radzie Ministrów, zwanych da lej „dokumentami rządowymi”, opracowują członko wie Rady Ministrów oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, każdy w zakresie swojej właściwości, i uzgadniają je z członkami Rady Ministrów.

2. Jeżeli, na podstawie odrębnych przepisów, opra cowanie określonego rodzaju projektu dokumentu rzą dowego należy do właściwości innych podmiotów, podmioty te, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, opracowują i uzgadniają te projekty bezpośrednio.

3. Centralne organy administracji rządowej (kie rownicy urzędów centralnych) nadzorowane przez mi nistra opracowują i uzgadniają projekty dokumentów rządowych za pośrednictwem tego ministra, a woje wodowie — za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Minister nadzorują cy centralny organ administracji rządowej może upo ważnić ten organ do opracowania bądź opracowania i uzgodnienia określonego dokumentu rządowego.

4. Szczegółowy zakres udzielonych pełnomocni kom Rządu upoważnień do opracowywania i uzgadnia nia projektów dokumentów rządowych określają akty wydane na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy.

§7.

1. O zamiarze podjęcia inicjatywy opracowania indywidualnie określonego dokumentu rządowego or gany, o których mowa w § 6, zwane dalej „organami wnioskującymi”, zawiadamiają Prezesa Rady Mini strów za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Ra dy Ministrów.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli obowiązek opracowania określonego dokumentu rządowego wy nika z obowiązujących przepisów, programu prac Rzą du albo jeżeli organ wnioskujący został zobowiązany do opracowania takiego dokumentu przez Radę Mini strów lub Prezesa Rady Ministrów.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powin no zawierać określenie dokumentu, zwięzłe informacje o przyczynach i potrzebie podjęcia inicjatywy oraz wskazanie jej istoty, a także skutków społecznych i eko nomicznych, a w odniesieniu do aktów normatywnych — także powołanie podstawy prawnej, wstępną ocenę skutków regulacji, o której mowa w § 10 ust. 6, oraz wstępną ocenę, z punktu widzenia harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, dokonaną przez organ wnioskujący.

4. Prezes Rady Ministrów może, w każdym czasie, postanowić o opracowaniu, uzgodnieniu i wniesieniu projektu każdego dokumentu rządowego w odrębnym trybie, określonym w § 8.

§8. Odrębny tryb opracowania, uzgodnienia i wniesienia projektu dokumentu rządowego może po legać w szczególności na:

1) powierzeniu opracowania, uzgodnienia i wniesie nia projektu dokumentu rządowego lub niektórych z tych czynności Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych, Rządowemu Centrum Legislacji lub właściwemu organowi wewnętrznemu Rady Ministrów, Monitor Polski Nr 13 — 740 — Poz. 221

2) określeniu szczególnych warunków opracowania, uzgodnienia i wniesienia projektu dokumentu rzą dowego lub niektórych z tych czynności, w tym na łożeniu na organ wnioskujący obowiązku: a) uprzedniego przedstawienia Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów lub wskazanemu or ganowi wewnętrznemu Rady Ministrów założeń albo tez dokumentu rządowego lub oceny skut ków regulacji w odniesieniu do projektu aktu normatywnego, b) przedstawienia projektu dokumentu rządowego do zaopiniowania przez organy pomocnicze Ra dy Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, Rzą dowe Centrum Studiów Strategicznych lub Ra dę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów.

§9.

1. Organ wnioskujący dokonuje oceny przewi dywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-go spodarczych regulacji przed opracowaniem projektu aktu normatywnego. Zakres dokonywania oceny okre śla się w zależności od przedmiotu i zasięgu oddziały wania projektowanego aktu normatywnego.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z określonymi odrębnie przez Radę Ministrów zasadami dokonywania oceny przewidywanych skut ków (kosztów i korzyści) projektów rządowych aktów normatywnych. Koordynację sporządzania tych ocen oraz zakresu konsultacji społecznych projektów rządo wych aktów normatywnych zapewnia Rządowe Cen trum Legislacji.

§10.

1. Projekt aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, ustalony mi w odrębnym trybie.

2. Do projektu aktu normatywnego dołącza się uza sadnienie, obejmujące:

1) przedstawienie istniejącego stanu rzeczy w dziedzi nie, która ma być unormowana, oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu,

2) wykazanie różnic między dotychczasowym a pro ponowanym stanem prawnym,

3) charakterystykę i ocenę przewidywanych, związa nych z wejściem w życie aktu skutków prawnych, w tym w szczególności dotyczących ograniczenia uznaniowości i uproszczenia stosowanych proce dur.

3. Uzasadnienie projektów ustaw powinno odpo wiadać wymaganiom określonym w ustawach oraz w Regulaminie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Uzasadnienie do projektu ustawy dostosowują cej polskie prawo do prawa Unii Europejskiej, zwane go dalej „projektem ustawy dostosowawczej”, obok wymogów określonych w ust. 2, 3 i 6, powinno zawie rać:

1) tabelaryczne zestawienie przepisów prawa Unii Eu ropejskiej, których wdrożenie jest celem projektu ustawy dostosowawczej i projektowanych przepi sów prawa polskiego,

2) wyjaśnienie dotyczące terminu wejścia w życie ustawy dostosowawczej lub niektórych jej przepi sów, określające przyczyny wejścia w życie ustawy dostosowawczej lub niektórych jej przepisów w danym terminie oraz zawierające informacje, czy proponowany termin wejścia w życie uwzględnia założenia strategii akcesyjnej i wymogi procesu dostosowawczego.

5. Do uzasadnienia, o którym mowa w ust. 4, nale ży dołączyć polskie tłumaczenie przepisów prawa Unii Europejskiej, wdrażanych projektowaną ustawą, spo rządzone zgodnie z wymogami określonymi w uchwa le Komitetu Integracji Europejskiej. Tłumaczenia prze pisów prawa Unii Europejskiej przekazuje się do Urzę du Komitetu Integracji Europejskiej nie później niż 30 dni przed planowanym rozpatrzeniem projektu ustawy dostosowawczej przez Radę Ministrów.

6. Odrębną część uzasadnienia stanowi syntetycz ne przedstawienie wyników oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, zwane dalej „oceną skutków regulacji (OSR)”, zawierające:

1) wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt nor matywny,

2) wyniki przeprowadzonych konsultacji, w szczegól ności jeżeli obowiązek zasięgnięcia takich opinii wynika z przepisów prawa,

3) przedstawienie wyników analizy wpływu aktu nor matywnego w szczególności na: a) sektor finansów publicznych, w tym budżet pań stwa i budżety jednostek samorządu terytorial nego, b) rynek pracy, c) konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną go spodarki, d) sytuację i rozwój regionalny,

4) wskazanie źródeł finansowania, zwłaszcza jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu pań stwa lub budżetów jednostek samorządu teryto rialnego.

7. Do projektu należy także dołączyć, opracowaną przez organ wnioskujący, wstępną opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, a jeżeli projekt przewiduje wydanie aktów wykonawczych, należy do łączyć projekty takich aktów o podstawowym znacze niu dla proponowanej regulacji.

8. Projekt aktu normatywnego, przed skierowa niem do uzgodnienia lub zaopiniowania, opracowuje, pod względem prawnym i redakcyjnym, właściwa w sprawach legislacji komórka organizacyjna sprawu jąca obsługę organu wnioskującego, co stwierdza swoim podpisem „za zgodność pod względem praw nym i redakcyjnym” kierownik tej komórki organizacyj nej. § 1

1.

1. Przed skierowaniem do uzgodnień organ wnioskujący przesyła projekt aktu normatywnego wraz z uzasadnieniem:

1) Rządowemu Centrum Legislacji do zaopiniowania pod względem zakresu OSR i zakresu konsultacji społecznych; przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpo wiednio, Monitor Polski Nr 13 — 741 — Poz. 221

2) Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych, któ re dokonuje oceny skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych regulacji oraz sporządza OSR, w szczególności projektów powodujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju spo łecznym i gospodarczym, a także jeżeli Prezes Ra dy Ministrów powierzy dokonanie takiej oceny.

2. Organ wnioskujący zajmuje stanowisko, w przy padku:

1) zgłoszenia uwag przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2) sporządzenia OSR przez Rządowe Centrum Stu diów Strategicznych w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, które wraz z uwagami Rządowego Centrum Legislacji i OSR Rządowego Centrum Studiów Strategicznych dołącza do projektu aktu normatywnego kierowane go do uzgodnień. § 1

2.

1. Organ wnioskujący jest obowiązany uzgod nić projekt dokumentu rządowego z członkami Rady Ministrów oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Mini strów, a pod względem prawnym i formalnym — z Rzą dowym Centrum Legislacji.

2. Organ wnioskujący, kierujący do uzgodnień pro jekt ustawy lub projekt innego aktu normatywnego o szczególnej doniosłości społecznej, ekonomicznej lub prawnej, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarza Rady Ministrów albo Prezesa Rządowego Centrum Le gislacji o skierowanie projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów. W ra zie wyrażenia opinii przez Radę Legislacyjną, organ wnioskujący ma obowiązek odniesienia się do opinii Rady oraz dołączenia tej opinii do projektu aktu norma tywnego kierowanego do rozpatrzenia przez stały ko mitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów.

3. Organ wnioskujący, kierujący do uzgodnień pro jekt ustawy lub projekt innego aktu normatywnego, którego przepisy dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego, jest obowiązany przekazać go Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Szczegó łowy tryb opiniowania dokumentów przekazanych Ko misji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa regulamin pracy tej Komisji.

4. Jeżeli, na podstawie odrębnych przepisów, pro jekt dokumentu rządowego podlega zaopiniowaniu lub uzgodnieniu z organami albo podmiotami, których zakresu działania dotyczy projekt, obowiązek skierowa nia projektu do zaopiniowania lub uzgodnienia spoczy wa na organie wnioskującym.

5. Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść pro jektu dokumentu rządowego, a także uwzględniając in ne okoliczności, w tym znaczenie oraz przewidywane skutki społeczne i ekonomiczne dokumentu, stopień je go złożoności oraz jego pilność, może zdecydować o skierowaniu projektu dokumentu do zaopiniowania przez inne organy administracji państwowej, organiza cje społeczne oraz inne zainteresowane podmioty i in stytucje. § 1

3.

1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią ina czej, organy administracji rządowej, do których został skierowany projekt dokumentu rządowego do uzgod nienia lub zaopiniowania, są obowiązane zająć stano wisko w wyznaczonym terminie, zgłaszając uwagi lub opinię na piśmie.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, ustala się, bio rąc pod uwagę rodzaj i przedmiot dokumentu oraz pil ność sprawy. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Wyznaczenie terminu krótszego niż 7 dni, a dla projektów ustaw krótszego niż 14 dni, wymaga szcze gólnego uzasadnienia.

3. Niezajęcie stanowiska przez organ administracji rządowej w wyznaczonym terminie, dłuższym niż 7 dni, a dla projektów ustaw dłuższym niż 14 dni, jest równo znaczne z uzgodnieniem projektu.

4. Terminy określone w ust. 1—3 biegną od dnia doręczenia projektu. Rozdział 3 Wyjaśnianie i usuwanie rozbieżności stanowisk oraz rozstrzyganie sporów § 1

4.

1. W uzasadnionych przypadkach, w celu wła ściwego przygotowania projektu dokumentu rządowe go, organ wnioskujący organizuje międzyministerialne konferencje uzgodnieniowe, zwane dalej „konferencja mi”. W konferencji są obowiązani uczestniczyć przed stawiciele organu wnioskującego oraz organów admi nistracji rządowej, które zgłosiły uwagi do projektu. Or gan wnioskujący może zaprosić do udziału w konferen cji przedstawicieli organów i innych podmiotów, o któ rych mowa w § 12 ust. 4 i 5, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przeprowadzenie konferencji jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia licznych uwag o charakterze merytorycznym przez organy i inne podmioty, o któ rych mowa w § 12 ust. 2—5.

3. Organ wnioskujący może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o przeprowadzenie konferen cji przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Konferen cji przewodniczy wówczas sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W pozo stałych przypadkach konferencji przewodniczy przed stawiciel organu wnioskującego.

4. Opierając się na wnioskach i ustaleniach przyję tych w czasie konferencji, organ wnioskujący dokonu je autopoprawek albo opracowuje nowy tekst projektu dokumentu rządowego lub sporządza protokół rozbież ności. § 1

5.

1. Jeżeli w postępowaniu uzgodnieniowym, mimo odbycia konferencji, nie zostały usunięte roz bieżności stanowisk, organ wnioskujący kieruje projekt dokumentu rządowego, wraz z protokołem rozbieżno ści, do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Mini strów. W takich przypadkach komitet nie jest związany ustaleniami postępowania uzgodnieniowego i może Monitor Polski Nr 13 — 742 — Poz. 221 przejąć sprawę do prowadzenia, jako organ wnioskują cy, w trybie określonym w ust. 2.

2. O wniesieniu do rozpatrzenia przez Radę Mini strów projektu dokumentu rządowego, co do którego nie udało się usunąć rozbieżności stanowisk w toku prac stałego komitetu Rady Ministrów, decyduje prze wodniczący komitetu. W takich przypadkach wniosek przewodniczącego komitetu o rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów wymaga szczegółowego omó wienia nieusuniętych rozbieżności, ze wskazaniem ich przyczyn, przedstawienia stanowiska członków komi tetu oraz sformułowania jednoznacznej propozycji roz strzygnięcia sprawy przez Radę Ministrów.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Rządo we Centrum Legislacji w porozumieniu z sekretarzem komitetu ustala, pod względem prawnym i formalnym, treść propozycji, którą Sekretarz Rady Ministrów przedstawia Radzie Ministrów do rozpatrzenia i roz strzygnięcia. Rozdział 4 Ocena projektów aktów prawnych pod względem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej § 1

6.

1. Projekty aktów normatywnych i innych ak tów prawnych podlegają badaniu pod względem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej w toku postępo wania uzgodnieniowego.

2. Organ wnioskujący, kierując projekt aktu praw nego do uzgodnień, jest obowiązany przekazać go Ko mitetowi Integracji Europejskiej, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, w celu opracowania i przedsta wienia Radzie Ministrów opinii Komitetu Integracji Eu ropejskiej co do zgodności tego aktu z prawem Unii Eu ropejskiej, zwanej dalej „opinią Komitetu”.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, w razie gdy uzgodnieniu oraz przyjęciu przez Radę Ministrów podlegają założenia lub tezy projektu ustawy.

4. Tryb opracowania i przyjmowania opinii Komite tu regulują odrębne przepisy. § 1

7.

1. Sekretarz Komitetu przekazuje opinię Komi tetu organowi wnioskującemu, który jest obowiązany dołączyć ją do projektu aktu prawnego.

2. Jeżeli opinia Komitetu została sporządzona po skierowaniu aktu do rozpatrzenia przez Radę Mini strów, Sekretarz Komitetu przekazuje ją Radzie Mini strów za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów. Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie skierowa nia aktu do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Mini strów. § 1

8.

1. Projekty aktów prawnych, wniesione do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, nie powinny być umieszczane w porządku obrad posiedzenia Rady Mi nistrów ani kierowane do rozpatrzenia w trybie, o któ rym mowa w § 36 ust. 1, do czasu przedstawienia Se kretarzowi Rady Ministrów opinii Komitetu.

2. Projekty ustaw uchwalone przez Radę Ministrów są kierowane do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z opinią Komitetu.

3. Po przyjęciu projektu ustawy dostosowawczej przez Radę Ministrów Urząd Komitetu Integracji Euro pejskiej sporządza do niego dokument wskazujący, że projekt wdraża przepisy prawa Unii Europejskiej. Rozdział 5 Wnoszenie projektów dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów § 1

9.

1. Projekty dokumentów rządowych podlega ją, przed ich wniesieniem pod obrady Rady Ministrów, rozpatrzeniu przez stały komitet Rady Ministrów, z tym że projekty ustaw dostosowawczych są rozpatrywane przez Komitet Integracji Europejskiej lub Zespół Przy gotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy waga lub pilność sprawy wymaga niezwłocznego jej rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, Prezes Rady Ministrów może wyrazić zgodę na wniesienie projektu dokumentu rządowego do rozpatrzenia i rozstrzygnię cia przez Radę Ministrów, bez jego uprzedniego rozpa trzenia przez stały komitet Rady Ministrów. W takich przypadkach stanowisko, rekomendację lub opinię przedstawia Radzie Ministrów przewodniczący komite tu lub członek Rady Ministrów wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.

§20.

1. Przed wniesieniem projektu aktu norma tywnego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, po roz patrzeniu projektu w trybie określonym w § 19, organ wnioskujący, z zastrzeżeniem ust. 3, kieruje projekt do Rządowego Centrum Legislacji, w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

2. Komisja Prawnicza bada i ocenia projekt pod względem prawnym i redakcyjnym, w tym ocenia zgodność przepisów projektu z obowiązującym syste mem prawa, zasadami techniki prawodawczej oraz po prawność językową przepisów projektu. W wyniku prac Komisja Prawnicza ustala brzmienie projektu pod względem prawnym i redakcyjnym.

3. Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub upo ważniony przez niego kierownik właściwej komórki or ganizacyjnej w Rządowym Centrum Legislacji może, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek organu wnioskującego lub z własnej inicjatywy, zwolnić pro jekt aktu normatywnego z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

4. Prezes Rządowego Centrum Legislacji zwraca projekt organowi wnioskującemu, jeżeli projekt nie zo stał uzgodniony lub nie odpowiada wymogom okre ślonym w § 10. § 2

1.

1. Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub upoważniony przez niego kierownik właściwej komór ki organizacyjnej w Rządowym Centrum Legislacji ustala skład Komisji Prawniczej, wskazując minister stwa i urzędy centralne, których przedstawiciele z ko mórek prawnych mają obowiązek wziąć udział w po siedzeniu Komisji Prawniczej. Do udziału w pracach Komisji Prawniczej można zaprosić, w miarę potrzeby, przedstawicieli innych urzędów oraz instytucji. Monitor Polski Nr 13 — 743 — Poz. 221

2. Komisja obraduje pod przewodnictwem wyzna czonego przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji przedstawiciela tego Centrum.

3. Zagadnienia prawne, które wyłoniły się w trakcie rozpatrywania projektu, Komisja Prawnicza rozstrzyga w drodze uzgodnienia. W razie rozbieżności opinii prze wodniczący może poddawać zagadnienie prawne pod głosowanie i rozstrzygnąć je, uwzględniając opinię po partą przez większość członków Komisji Prawniczej.

4. Z posiedzenia Komisji Prawniczej sporządza się protokół, obejmujący podstawowe jej ustalenia, do którego załącza się ustalony w wyniku prac Komisji Prawniczej tekst projektu aktu normatywnego. Projekt aktu normatywnego zgodny z ustaleniami Komisji Prawniczej organ wnioskujący kieruje do Sekretarza Rady Ministrów w celu rozpatrzenia przez Radę Mini strów. § 2

2.

1. Projekty dokumentów rządowych do rozpa trzenia przez Radę Ministrów wnoszą, zgodnie z właści wością, członkowie Rady Ministrów oraz, z zastrzeże niem ust. 2—4, stały komitet Rady Ministrów, Szef Kan celarii Prezesa Rady Ministrów, centralne organy admi nistracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych), pełnomocnicy Rządu i wojewodowie, zwani dalej „or ganami uprawnionymi”.

2. Do projektów wnoszonych przez centralne orga ny administracji rządowej (kierowników urzędów cen tralnych) nadzorowane przez ministra oraz przez woje wodów stosuje się odpowiednio § 6 ust. 3 zdanie pierwsze.

3. Pełnomocnicy Rządu są uprawnieni do wnosze nia projektów dokumentów rządowych, jeżeli Rada Mi nistrów, ustanawiając pełnomocnika, na podstawie odrębnych przepisów, nie postanowi inaczej.

4. Jeżeli, na podstawie odrębnych przepisów, Rada Ministrów rozpatruje i rozstrzyga określone sprawy na wniosek podmiotu innego niż określony w ust. 1—3, podmiot ten wnosi projekt dokumentu rządowego po porozumieniu z ministrem wskazanym przez Prezesa Rady Ministrów. § 2

3.

1. Organ uprawniony wnosi projekt dokumen tu rządowego za pośrednictwem Sekretarza Rady Mi nistrów.

2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi re jestr dokumentów rządowych wniesionych do rozpa trzenia przez Radę Ministrów. Prowadzenie rejestru nadzoruje Sekretarz Rady Ministrów. § 2

4.

1. Sekretarz Rady Ministrów przekazuje człon kom Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posie dzeń Rady Ministrów wniesione projekty dokumentów rządowych, nie później niż 7 dni przed datą posiedze nia, na którym mają one zostać rozpatrzone. W przy padkach uzasadnionych szczególną pilnością sprawy termin ten, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, może zo stać skrócony.

2. Sekretarz Rady Ministrów może wystąpić do or ganu uprawnionego o usunięcie braków formalnych wniesionego projektu dokumentu rządowego lub o je go uzupełnienie w terminie 14 dni.

3. W razie gdy projekt dokumentu rządowego:

1) nie odpowiada wymaganiom określonym w uchwa le, a w szczególności nie dołączono do niego: a) protokołu rozbieżności, b) ustosunkowania się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag, c) informacji o przeprowadzeniu konferencji, d) informacji o wyrażeniu zgody na zwolnienie do kumentu z obowiązku rozpatrzenia przez Komi sję Prawniczą, e) opinii Komitetu, o której mowa w § 16 ust. 2,

2) nie został uzupełniony bądź nie zostały usunięte występujące w nim braki formalne — w terminie, o którym mowa w ust. 2 — projekt dokumentu rządowego nie podlega rozpa trzeniu przez Radę Ministrów, a Sekretarz Rady Mini strów zwraca ten projekt organowi wnioskującemu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W uzasadnionych przypadkach projekt doku mentu rządowego niespełniający wymagań, o których mowa w ust. 3, może zostać rozpatrzony na posiedze niu Rady Ministrów wyłącznie za zgodą Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii członków Rady Mini strów wyrażonej na posiedzeniu Rady Ministrów, na którym projekt ten będzie rozpatrywany.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych rozpatrywanych przez stały komitet Rady Ministrów. § 2

5.

1. Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumen tu rządowego przez Radę Ministrów powinien, w spo sób możliwie zwięzły, określać jego przedmiot, istotę i cel proponowanego rozstrzygnięcia, informację o za kresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego oraz, zależnie od rodzaju dokumentu, przewidywane skutki społeczne i ekonomiczne oraz in ne okoliczności mające istotny wpływ na podjęcie roz strzygnięcia przez Radę Ministrów.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ uprawniony załącza pełny tekst projektu dokumentu rządowego, opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na charakter sprawy i rodzaj dokumentu. Rozdział 6 Posiedzenia Rady Ministrów oraz rozpatrywanie spraw i podejmowanie rozstrzygnięć § 2

6.

1. Rada Ministrów odbywa posiedzenia w sta łych terminach określonych przez Prezesa Rady Mini strów. Z uzasadnionych przyczyn Prezes Rady Mini strów może wyznaczyć inny termin posiedzenia Rady Ministrów, zawiadamiając o tym uczestników posie dzenia, nie później niż na tydzień przed stałym termi nem posiedzenia.

2. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Ministrów, wraz z porządkiem obrad, doręcza uczestnikom posie dzenia Sekretarz Rady Ministrów, nie później niż na 5 dni przed datą posiedzenia. Monitor Polski Nr 13 — 744 — Poz. 221

3. Prezes Rady Ministrów może, w szczególnie uza sadnionych przypadkach, zwołać posiedzenie Rady Mi nistrów w trybie nagłym. W takich przypadkach Prezes Rady Ministrów przedstawia na posiedzeniu uzasad nienie nagłego trybu jego zwołania. Przepisu ust. 2 nie stosuje się. § 2

7.

1. Posiedzenia Rady Ministrów odbywają się przy obecności większości członków Rady Ministrów.

2. Rozstrzygnięcia Rady Ministrów zapadają w dro dze uzgodnienia.

3. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicja tywy przewodniczącego posiedzenia, poddany głoso waniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapada ją zwykłą większością głosów obecnych członków Ra dy Ministrów, a w razie równej liczby głosów — roz strzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Członek Rady Ministrów może zgłosić do proto kołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnię cia podjętego na tym posiedzeniu Rady Ministrów. § 2

8. W porządku obrad posiedzeń Rady Ministrów, odbywanych w stałych terminach, umieszcza się roz patrywane sprawy według ich rodzaju i przedmiotu w następującej kolejności:

1) projekty dokumentów rządowych w pełni uzgod nione, których rozpatrzenie nie wymaga przepro wadzenia dyskusji,

2) projekty dokumentów rządowych z dołączonym protokołem rozbieżności albo do których zostały zgłoszone uwagi członków Rady Ministrów,

3) informacje i sprawozdania,

4) sprawy parlamentarne,

5) analizy problemowe lub inne sprawy dotyczące podstawowych problemów polityki Rządu,

6) pozostałe dokumenty rządowe,

7) sprawy programowe,

8) sprawy bieżące. § 2

9. W punkcie obrad Rady Ministrów „Sprawy programowe” są przedstawiane także okresowe infor macje ministrów obejmujące:

1) stan prac w sprawach należących do działu admini stracji rządowej podległego ministrowi, w szcze gólności w zakresie prac programowo-analitycz nych i legislacyjnych,

2) najważniejsze zamierzenia i zadania do wykonania w celu realizacji polityki Rady Ministrów w zakresie danego działu administracji rządowej,

3) ocenę stopnia wykonania zadań, ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń w ich realizacji. § 30.

1. W czasie posiedzenia Rada Ministrów roz patruje wyłącznie dokumenty rządowe i inne sprawy objęte, doręczonym członkom Rady Ministrów, po rządkiem obrad.

2. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzu pełniony tylko przez Prezesa Rady Ministrów z inicjaty wy własnej lub na umotywowany wniosek, zgłoszony przez członka Rady Ministrów przed rozpoczęciem ob rad. § 3

1.

1. Członkowie Rady Ministrów powinni zgło sić uwagi do projektu dokumentu rządowego nie póź niej niż do godz. 1200 dnia poprzedzającego stały ter min posiedzenia Rady Ministrów, pod rygorem ich po minięcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 uwagi mogą zostać przez członków Rady Ministrów zgłoszo ne wyłącznie na posiedzeniu Rady Ministrów i podle gają rozpatrzeniu tylko za zgodą Prezesa Rady Mini strów. Przepisu tego nie stosuje się do projektów doku mentów rządowych włączonych do porządku obrad bez zachowania 7-dniowego terminu, o którym mowa w § 24 ust. 1.

3. Na posiedzeniu Rady Ministrów nie podlegają rozpatrzeniu wniesione do projektu dokumentu rządo wego uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyj nym. Uwagi te Sekretarz Rady Ministrów przekazuje odpowiednio Rządowemu Centrum Legislacji oraz właściwym komórkom organizacyjnym Kancelarii Pre zesa Rady Ministrów obsługującym posiedzenia Rady Ministrów.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do projek tów dokumentów rządowych rozpatrywanych przez stały komitet Rady Ministrów.

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do uwag i opinii przedstawianych przez innych uczestni ków posiedzeń Rady Ministrów. § 3

2.

1. W posiedzeniach Rady Ministrów stale uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu roz strzygnięć, osoby zobowiązane do uczestnictwa przez Prezesa Rady Ministrów, jeżeli uzna on ich udział w po siedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzo nych im obowiązków w zakresie realizacji polityki lub obsługi prac Rządu.

2. Prezes Rady Ministrów może także zapraszać do udziału w posiedzeniu lub jego części, z głosem dorad czym, inne osoby, w szczególności Prezesa Narodowe go Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz przedstawicieli innych zainteresowanych orga nów państwowych.

3. Sekretarz Rady Ministrów informuje osoby, o których mowa w ust. 2, o ustawowych i regulamino wych zasadach uczestnictwa w posiedzeniu, w szcze gólności o rygorach wynikających z ich niejawnego charakteru. § 3

3.

1. Projekty dokumentów rządowych i inne sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu referuje Prezes Rady Ministrów lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów.

2. W sprawach złożonych lub w innych uzasadnio nych przypadkach Prezes Rady Ministrów może powie rzyć referowanie projektu dokumentu rządowego przedstawicielowi organu uprawnionego. § 3

4.

1. Rada Ministrów, po rozpatrzeniu projektu dokumentu rządowego, dokument przyjmuje lub wpro wadza w nim zmiany albo go odrzuca, lub kieruje do rozstrzygnięcia po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie. W szczególności Rada Ministrów może skierować projekt dokumentu rządowego: Monitor Polski Nr 13 — 745 — Poz. 221

1) do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów lub inny organ wewnętrzny Rady Ministrów, z okre śleniem terminu do zajęcia stanowiska lub zobo wiązaniem komitetu do opracowania, uzgodnienia i wniesienia do rozpatrzenia w określonym termi nie nowego tekstu projektu lub dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień,

2) do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Pre zesie Rady Ministrów lub wskazany organ we wnętrzny Rady Ministrów.

2. Do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radę Mini strów i podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 1, or gan uprawniony może wycofać wniesiony projekt do kumentu rządowego. W takim przypadku Prezes Rady Ministrów może zarządzić opracowanie, uzgodnienie i wniesienie projektu lub dokonanie niektórych z tych czynności w odrębnym trybie, o którym mowa w § 8. § 3

5. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek uprawnionego organu albo z inicjatywy własnej, zarzą dzić ponowne rozpatrzenie dokumentu rządowego lub rozstrzygniecie sprawy. § 3

6.

1. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek uprawnionego organu lub Sekretarza Rady Ministrów albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie pro jektu dokumentu rządowego lub rozstrzygnięcie spra wy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stano wisk przez członków Rady Ministrów (tryb obiegowy).

2. W razie skierowania projektu dokumentu rządo wego lub rozstrzygnięcia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w trybie obiegowym, termin do zajęcia sta nowiska przez członków Rady Ministrów nie powinien być krótszy niż 3 dni.

3. Projekt dokumentu rządowego lub rozstrzygnię cia, skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli wszyscy członkowie Rady Ministrów wyrazili na piśmie zgodę na przyjęcie doku mentu lub proponowaną treść rozstrzygnięcia bez za strzeżeń oraz w razie niezgłoszenia uwag lub zastrze żeń do projektu w wyznaczonym terminie. W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt dokumentu lub rozstrzygnięcia wymaga rozpatrzenia przez Radę Mini strów na posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Przepis § 31 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Sekretarz Rady Ministrów przedstawia do wiado mości członkom Rady Ministrów, na najbliższym po siedzeniu Rady Ministrów, wykaz dokumentów rządo wych i spraw przyjętych lub rozstrzygniętych przez Ra dę Ministrów w trybie obiegowym. § 3

7.

1. Z posiedzenia Rady Ministrów sporządza się, pod nadzorem Sekretarza Rady Ministrów, z zacho waniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, pełny zapis jego przebiegu (na podstawie zapisu ma gnetofonowego), zwany dalej „zapisem posiedzenia”, oraz protokół ustaleń posiedzenia Rady Ministrów, zwany dalej „protokołem ustaleń”.

2. Zapis posiedzenia jest wewnętrznym dokumen tem roboczym Rady Ministrów, który wykorzystuje się do sporządzenia protokołu ustaleń.

3. Protokół ustaleń zawiera pełne zestawienie roz strzygnięć podjętych przez Radę Ministrów na posie dzeniu, z uwzględnieniem wyników przeprowadzo nych głosowań oraz zgłoszonych do protokołu stano wisk odrębnych.

4. Członek Rady Ministrów może zgłosić do Preze sa Rady Ministrów, za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów, zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń, wraz z wnioskiem o jego sprostowanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu. Sprostowanie oczy wistych omyłek pisarskich protokołu ustaleń może tak że nastąpić z urzędu w każdym czasie.

5. Sprostowania protokołu dokonuje Sekretarz Ra dy Ministrów, działający z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów.

6. Protokół ustaleń podpisuje Prezes Rady Mini strów i Sekretarz Rady Ministrów, a w przypadku okre ślonym w art. 6 ust. 1 ustawy — wiceprezes Rady Mi nistrów lub inny członek Rady Ministrów i Sekretarz Rady Ministrów.

7. Protokół ustaleń doręcza się członkom Rady Mi nistrów, wojewodom, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli oraz or ganom i osobom wskazanym przez Prezesa Rady Mini strów.

8. Zapis posiedzenia oraz protokół ustaleń są prze chowywane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z za chowaniem przepisów o ochronie informacji niejaw nych. § 3

8. Z każdego posiedzenia Rady Ministrów jest sporządzany komunikat prasowy, informujący w szcze gólności o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Komunikat przygotowuje Rzecznik Prasowy Rządu, po porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Sekretarzem Rady Mini strów, i podaje go do publicznej wiadomości. § 3

9. Członkowie Rady Ministrów oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Ministrów nie mogą, bez zgody Prezesa Rady Ministrów, ujawniać ja kichkolwiek informacji o jego przebiegu oraz o indywi dualnych opiniach i stanowiskach wyrażanych na tym posiedzeniu przez jego uczestników. Rozdział 7 Nieobecność i zastępstwo członków Rady Ministrów § 40.

1. Członkowie Rady Ministrów powinni infor mować Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o każdym wyjeździe, z którym wiąże się dłuższa niż jednodniowa ich nieobecność w siedzibie urzędu. Wyjazdy na okre sy dłuższe niż trzy dni oraz wyjazdy za granicę wyma gają zgody Prezesa Rady Ministrów.

2. Wnioski członków Rady Ministrów o zgodę na wyjazd powinny zawierać informację o przyczynach, terminie, okresie i celu wyjazdu, a w odniesieniu do wyjazdów za granicę — także krótkie uzasadnienie wi zyty, ze wskazaniem kraju i instytucji zapraszającej oraz składu delegacji towarzyszącej. Monitor Polski Nr 13 — 746 — Poz. 221 § 4

1.

1. Udział członków Rady Ministrów w rozpa trywaniu spraw i podejmowaniu rozstrzygnięć na po siedzeniu Rady Ministrów jest obowiązkowy.

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ministra na posiedzeniu, za zgodą Prezesa Rady Mini strów, w rozpatrywaniu spraw przez Radę Ministrów bierze udział wskazany przez ministra sekretarz lub podsekretarz stanu, a przy podejmowaniu rozstrzy gnięć nieobecnego ministra może zastąpić inny mini ster wskazany przez Prezesa Rady Ministrów. § 4

2.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Ministrów może zwolnić członka Rady Mi nistrów z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu Rady Ministrów.

2. Wnioski członków Rady Ministrów o zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu powinny być kierowane do Prezesa Rady Ministrów za pośrednic twem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ze wskazaniem:

1) przyczyny uniemożliwiającej udział w posiedzeniu,

2) członka Rady Ministrów, który zostanie zaznajomio ny ze stanowiskiem nieobecnego ministra w spra wach umieszczonych w porządku obrad posiedze nia i zaprezentuje je, za zgodą Prezesa Rady Mini strów, w czasie rozpatrywania tych spraw na posie dzeniu,

3) sekretarza lub podsekretarza stanu, który, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, będzie uczestniczył w roz patrywaniu spraw na posiedzeniu i składał oświad czenia oraz udzielał wyjaśnień. Rozdział 8 Realizacja obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej § 4

3.

1. Rada Ministrów, członkowie Rady Mini strów oraz inne właściwe organy administracji rządo wej rzetelnie i terminowo wypełniają obowiązki wobec Sejmu i Senatu, wynikające z ustaw oraz regulaminów Sejmu i Senatu.

2. Organy administracji rządowej, każdy w zakresie swojej właściwości, są obowiązane współdziałać w ce lu realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu, w szczególności udzielać, w niezbędnym zakresie, po mocy i informacji osobom reprezentującym Rząd lub członków Rady Ministrów przed Sejmem i Senatem. § 4

4.

1. Koordynację realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu oraz uczestnictwa przedstawi cieli Rządu w pracach parlamentarnych zapewnia Se kretarz do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Preze sa Rady Ministrów, zwany dalej „Sekretarzem do Spraw Parlamentarnych”, który realizuje powierzone mu zadania przy pomocy właściwej w sprawach parla mentarnych komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Funkcję Sekretarza do Spraw Parla mentarnych pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów urzędnik w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Do zadań Sekretarza do Spraw Parlamentarnych należy w szczególności czuwanie nad terminową reali zacją obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu, przy gotowaniem i przedstawianiem stanowiska Rządu, a także zapewnieniem właściwego przedstawicielstwa i reprezentacji Rządu w pracach parlamentarnych. § 4

5.

1. Ministrowie i centralne organy administra cji rządowej (kierownicy urzędów centralnych) są obo wiązani wskazać sekretarza lub podsekretarza stanu odpowiedzialnego za bieżącą koordynację spraw par lamentarnych w ministerstwie lub urzędzie central nym, chyba że koordynację tych spraw zapewniają osobiście. Kierownicy urzędów centralnych, którzy nie mają zastępcy w randze podsekretarza stanu, koordy nację spraw parlamentarnych sprawują osobiście.

2. Do zadań sekretarza lub podsekretarza stanu, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności: czu wanie nad właściwą realizacją obowiązków wobec Sej mu i Senatu w obrębie ministerstwa lub urzędu cen tralnego, bieżąca obserwacja i analiza przebiegu prac parlamentarnych w sprawach dotyczących zakresu działania ministra lub centralnego organu administra cji państwowej (kierownika urzędu centralnego), a po nadto współdziałanie z Sekretarzem do Spraw Parla mentarnych. § 4

6. Podejmując uchwałę o skierowaniu projektu ustawy lub innego dokumentu rządowego do Sejmu, Rada Ministrów udziela jednocześnie upoważnienia do jej reprezentowania w toku prac parlamentarnych członkowi Rady Ministrów, zgodnie z właściwością. § 4

7.

1. Członkowie Rady Ministrów i inne organy oraz osoby upoważnione, zgodnie z ustawą, do repre zentowania Rządu przed Sejmem i Senatem, zwani da lej „przedstawicielami Rządu”, biorą udział w pracach parlamentarnych i, w granicach udzielonych im upo ważnień, przedstawiają stanowisko Rady Ministrów oraz prezentują opinie, udzielają wyjaśnień, zgłaszają wnioski, jak również podejmują inne czynności wyma gane ze względu na charakter sprawy oraz obowiązu jący tryb postępowania, zgodnie ze stanowiskiem Rzą du.

2. Przedstawiciele Rządu mogą w Sejmie i w Sena cie zgłaszać, bez odrębnego upoważnienia, propozycje zmian w rządowych projektach ustaw lub innych doku mentach rządowych, jeżeli są one uzasadnione ze względów legislacyjnych lub redakcyjnych.

3. Merytoryczne zmiany stanowiska Rady Mini strów wyrażonego w dokumencie rządowym wymaga ją odrębnego upoważnienia Rady Ministrów, udzielo nego, stosownie do stanu prac nad dokumentem i je go rodzaju, jednocześnie z przyjęciem przez Radę Mini strów autopoprawki do dokumentu rządowego lub przyjęciem przez Radę Ministrów stanowiska wpisane go do protokołu ustaleń posiedzenia Rady Ministrów.

4. Jeżeli przedstawiciel Rządu w toku prac parla mentarnych stwierdzi, ż e zachodzi potrzeba zmiany lub uzupełnienia stanowiska Rządu wyrażonego w doku mencie, zawiadamia o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Sekretarza do Spraw Parlamentarnych. Monitor Polski Nr 13 — 747 — Poz. 221

5. Autopoprawki do dokumentów rządowych pod legają opracowaniu, uzgodnieniu i rozpatrzeniu w try bie przewidzianym dla dokumentów rządowych. § 4

8.

1. Jeżeli jest to niezbędne z uwagi na charak ter rozpatrywanej sprawy, w szczególności gdy doku ment rządowy dotyczy zakresu działania kilku mini strów albo innych organów administracji rządowej, w pracach parlamentarnych, poza przedstawicielem Rządu, powinni, na zaproszenie właściwych organów Sejmu i Senatu, brać udział właściwi ministrowie lub inne organy albo ich przedstawiciele. Na żądanie wła ściwych organów Sejmu i Senatu mogą oni, w uzgod nieniu z przedstawicielem Rządu, udzielać wyjaśnień i informacji oraz przedstawiać opinie w zakresie swojej właściwości.

2. Pisma, dokumenty i inne materiały rządowe do tyczące prac parlamentarnych nad dokumentem rzą dowym są przekazywane do Sejmu i Senatu wyłącznie za pośrednictwem lub za zgodą przedstawiciela Rządu. Ich kopie są przekazywane Sekretarzowi do Spraw Par lamentarnych. § 4

9.

1. Przedstawiciele Rządu mogą w toku prac parlamentarnych, bez odrębnego upoważnienia, po pierać (nie zgłaszać zastrzeżeń) propozycje zmian lub uzupełnień dokumentu rządowego, jeżeli nie są one sprzeczne z tym dokumentem i nie powodują dodatko wych skutków dla budżetu państwa.

2. Jeżeli przedstawiciel Rządu w toku prac parla mentarnych stwierdzi, ż e zachodzi obawa podjęcia roz strzygnięć sprzecznych ze stanowiskiem Rządu wyra żonym w dokumencie rządowym lub pociągających za sobą dodatkowe skutki finansowe dla budżetu pań stwa, zawiadamia o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Sekretarza do Spraw Parlamentarnych, przedstawiając jednocześnie własną ocenę oraz wnioski co do potrzeby podtrzymania, zmiany lub uzupełnienia w tym zakresie stanowiska Rządu. Przepisy § 47 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio. § 50.

1. Sekretarz do Spraw Parlamentarnych nie zwłocznie kieruje, przekazany Radzie Ministrów, poza rządowy projekt ustawy do członka Rządu lub innego organu właściwego do opracowania projektu stanowi ska Rządu, zawiadamiając o tym Sekretarza Rady Mini strów oraz sekretarza stałego komitetu Rady Mini strów.

2. Do projektu stanowiska Rządu może zostać dołą czona ocena skutków regulacji pozarządowego projek tu ustawy.

3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że przygotowa nie stanowiska Rządu wobec pozarządowego projektu ustawy jest niecelowe, w szczególności jeżeli Rząd skierował albo powinien skierować do Sejmu własny projekt ustawy, powiadamia o tym niezwłocznie Preze sa Rady Ministrów za pośrednictwem Sekretarza do Spraw Parlamentarnych. § 5

1.

1. Członkowie Rady Ministrów udzielają odpo wiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w trybie i na zasadach określonych w przepisach konstytucyj nych oraz w Regulaminie Sejmu.

2. Członkowie Rady Ministrów są obowiązani udzielać odpowiedzi na oświadczenia senatorów, o których mowa w Regulaminie Senatu. § 5

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się od powiednio do:

1) zajmowania przez Rząd stanowiska wobec uchwał Sejmu i Senatu oraz podejmowanych przez Sejm i Senat apeli, rezolucji, dezyderatów oraz opinii,

2) postępowania z informacjami, sprawozdaniami i innymi dokumentami przedstawianymi przez Ra dę Ministrów na żądanie Sejmu i Senatu. Rozdział 9 Organy wewnętrzne Rady Ministrów § 5

3. Do trybu działania stałego komitetu Rady Mi nistrów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące trybu pracy Rady Ministrów, z uwzględnieniem odręb ności wynikających z zakresu zadań i kompetencji ko mitetu, określonych w akcie o jego utworzeniu. Okre ślone w tych przepisach uprawnienia Prezesa Rady Mi nistrów przysługują przewodniczącemu komitetu, a Sekretarza Rady Ministrów — sekretarzowi komitetu. § 5

4. Jeżeli Prezes Rady Ministrów jest obecny na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów, prze wodniczy temu komitetowi. § 5

5.

1. Prezesa Rady Ministrów, w pracach stałego komitetu Rady Ministrów i grupy, o której mowa w § 58, reprezentuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Mi nistrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi nistrów.

2. Niezależnie od reprezentacji, o której mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów albo z jego upoważnie nia przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Mi nistrów, może wyznaczyć każdorazowo dodatkowo in ną osobę niż określona w ust. 1 do reprezentowania Prezesa Rady Ministrów w określonej sprawie będącej przedmiotem prac stałego komitetu Rady Ministrów lub grupy, o której mowa w § 58. § 5

6.

1. Do udziału w pracach stałego komitetu Ra dy Ministrów zaprasza się Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

2. W pracach stałego komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Przewodniczący lub Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Rządowego Centrum Studiów Strate gicznych oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Przewodniczący stałego komitetu Rady Mini strów może zapraszać do udziału w pracach tego komi tetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1 i 2, reprezentujące organy, instytu cje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych prac. § 57.

1. Stały komitet Rady Ministrów może określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygotowanie projektu dokumentu rządowego prze Monitor Polski Nr 13 — 748 — Poz. 221 widywanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazać organy odpo wiedzialne za ich wykonanie.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysłu gują również przewodniczącemu stałego komitetu Ra dy Ministrów, jeżeli komitet ten nie określił sposobu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie. § 5

8. Jeżeli projekt dokumentu rządowego wniesio ny do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów nie wymaga zajęcia stanowiska przez ten komitet w pełnym składzie, Prezes Rady Ministrów albo prze wodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może, spośród członków tego komitetu, utworzyć grupę ro boczą i powierzyć jej rozpatrzenie tego projektu w try bie określonym dla prac stałego komitetu Rady Mini strów. § 5

9. Organ uprawniony wnosi projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów, za pośrednictwem sekretarza tego komite tu. § 60.

1. Stały komitet Rady Ministrów, po rozpatrze niu projektu dokumentu rządowego, dokument ten przyjmuje i rekomenduje Radzie Ministrów lub Preze sowi Rady Ministrów, lub wyraża opinię o tym doku mencie albo go odrzuca, albo też kieruje do rozstrzy gnięcia w innym terminie lub po spełnieniu określo nych wymogów.

2. Protokół ustaleń stałego komitetu Rady Mini strów doręcza się organom i osobom wskazanym przez przewodniczącego stałego komitetu Rady Mini strów. § 6

1.

1. Rady i zespoły oraz inne organy pomocni cze utworzone przez Prezesa Rady Ministrów na pod stawie ustawy działają w trybie zapewniającym właści wą i terminową realizację zadań, do których zostały utworzone, przy uwzględnieniu w szczególności spo sobu powoływania, składu oraz sposobu finansowania i obsługi tych organów, określonych w odrębnych przepisach.

2. Przewodniczący rad i zespołów oraz innych orga nów pomocniczych, o których mowa w ust. 1, zwołują, w razie potrzeby, posiedzenia tych organów, określając porządek obrad, i przewodniczą posiedzeniom.

3. Wyniki prac rad i zespołów oraz innych organów pomocniczych, o których mowa w ust. 1, w szczególno ści opinie, analizy i wnioski, ich przewodniczący przed stawiają odpowiednio Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów oraz właściwym ministrom. Mogą je także udostępniać innym organom administracji rzą dowej. Rozdział 10 Obowiązki Sekretarza Rady Ministrów § 6

2.

1. Sekretarz Rady Ministrów przygotowuje i obsługuje posiedzenia Rady Ministrów, a ponadto wykonuje obowiązki związane w szczególności z:

1) przyjmowaniem od organów uprawnionych oraz przekazywaniem członkom Rady Ministrów i stałe mu komitetowi Rady Ministrów projektów doku mentów rządowych, z zachowaniem terminów i in nych wymogów określonych w ustawie i uchwale,

2) sporządzaniem i przechowywaniem zapisu posie dzenia i protokołu ustaleń oraz opracowywaniem i dostarczaniem protokołu ustaleń, z zachowaniem wymogów określonych w ustawie i uchwale,

3) informowaniem, za pośrednictwem rządowych służb informacyjnych, opinii publicznej o przed miocie posiedzeń Rady Ministrów i rozstrzygnię ciach, jakie zapadły na posiedzeniach,

4) kierowaniem przez Prezesa Rady Ministrów spraw do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia przez Radę Mini strów w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (w trybie obiegowym),

5) ewidencjonowaniem dokumentów rządowych przyjętych przez Radę Ministrów,

6) kontrolą realizacji ustaleń zamieszczonych w proto kołach ustaleń.

2. Sekretarz Rady Ministrów wykonuje powierzone mu w ustawie i uchwale obowiązki, jak również inne zadania wskazane przez Radę Ministrów i Prezesa Ra dy Ministrów, przy pomocy właściwych komórek orga nizacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. W zakresie powierzonych mu obowiązków Se kretarz Rady Ministrów współdziała w szczególności z Rządowym Centrum Legislacji oraz sekretarzem sta łego komitetu Rady Ministrów. § 6

3. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, Sekretarz Rady Ministrów zapewnia poprawne pod względem formalnym i redakcyjnym opracowanie do kumentów rządowych, a także innych rozstrzygnięć Ra dy Ministrów oraz przedstawia je do podpisu Prezeso wi Rady Ministrów. Rozdział 11 Przepisy wspólne i końcowe § 6

4. W sprawach określonych w przepisach § 12 ust. 1, § 14 ust. 3 i § 38 uchwały Szef Kancelarii Preze sa Rady Ministrów działa z upoważnienia Prezesa Ra dy Ministrów. § 6

5. Opracowywanie i uzgadnianie projektów umów międzynarodowych, instrukcji negocjacyjnych i innych dokumentów związanych z zawieraniem i wy powiadaniem umów międzynarodowych regulują od rębne przepisy. § 6

6. W wypadku utworzenia komitetów Rady Mi nistrów przepisy dotyczące stałego komitetu Rady Mi nistrów stosuje się odpowiednio. § 6

7. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio do trybu opracowywania aktów normatywnych członków Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej, w szczególności dokonywania OSR, a także ich opiniowania i uzgadniania, jak również do trybu rozpatrywania przez Komisję Prawniczą w odniesieniu Monitor Polski Nr 13 — 749 — Poz. 221 do tych aktów, które na podstawie odrębnych przepi sów podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczy pospolitej Polskiej lub Dzienniku Urzędowym Rzeczy pospolitej Polskiej „Monitor Polski”. § 6

8. Traci moc uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. — Regulamin pracy Rady Mini strów (Monitor Polski Nr 15, poz. 144, z 1998 r. Nr 12, poz. 202, z 1999 r. Nr 32, poz. 498 i z 2001 r. Nr 33, poz. 547). § 6

9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-04-05
Data wydania: 2002-03-19
Data wejścia w życie: 2002-04-20
Data obowiązywania: 2002-04-20
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 13 poz. 221